IPPB3/423-772/11-3/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy kwota uzyskiwana przez Wspólnotę Mieszkaniową z zaliczek wpłaconych na poczet kupna strychu, przez członka jej Wspólnoty, podlega zwolnieniu z opodatkowania, pod warunkiem, że suma ta w całości przeznaczona będzie na utrzymanie nieruchomości wspólnej (wymiana windy)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.08.2011 r. (data wpływu 01.09.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu zapłaconych zaliczek na poczet zakupu strychu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.09.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Właściciel lokalu mieszkalnego na terenie posesji Wspólnoty został uprawniony przez Nią do samodzielnego użytkowania strychu stanowiącego część wspólną nieruchomości. Właściciel ten zobowiązał się z tego tytułu wnosić opłatę, którą Wspólnota przeznacza na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, Wspólnota zaś przyobiecała użytkującemu członkowi w umowie przedwstępnej sprzedaż niniejszego strychu w przyszłości, jako lokalu mieszkalnego. Użytkowana przestrzeń strychu jest przestrzenią zamkniętą niedostępną dla pozostałych właścicieli budynku. Nie jest również wykorzystywana w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności usługowej. Obecnie w/w powierzchnia przygotowywana jest do adaptacji na lokal mieszkalny i z tego tytułu członek wspólnoty zapłacił dwie zaliczki, określone w umowie, stanowiące cenę zakupu tego strychu.

Suma uzyskana ze sprzedaży strychu ma zasilić Fundusz Remontowy Wspólnoty i w całości będzie spożytkowana na prace remontowo - konserwacyjne budynku. Jednak powierzchnia strychu nie jest jeszcze wyodrębnionym lokalem mieszkalnym na mocy aktu notarialnego i nadal nie doszło do zmiany wielkości posiadanych udziałów przez obecnych członków wspólnoty. Suma uzyskiwana ze sprzedaży strychu nie została w związku z tym przez Wspólnotę wydana ani spożytkowana w inny sposób, lecz umieszczona została na koncie bankowym, w razie gdyby kupujący zmienił zdanie i zapragnął wycofać się z zakupu.

Jednak od wpłaconych dwóch zaliczek na poczet zakupu strychu, naliczany był podatek. Sytuacja ta miała miejsce:

I zaliczka - 12.06.2006r.

II zaliczka -12.12.2008r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kwota uzyskiwana przez Wspólnotę Mieszkaniową z zaliczek wpłaconych na poczet kupna strychu, przez członka jej Wspólnoty, podlega zwolnieniu z opodatkowania, pod warunkiem, że suma ta w całości przeznaczona będzie na utrzymanie nieruchomości wspólnej (wymiana windy)...

Zdaniem Wnioskodawcy, po zapoznaniu się Wspólnoty z pismem Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008r. w sprawie dochodów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zwolnionych z podatku CIT(znak: DD/8213/11/KWW/07/MB7/82) oraz pismem w indywidualnej sprawie z dnia 7 stycznia 2009r. (znak IPPB3/423-1459/08-4/ECH) zrodziły się wątpliwości, czy rzeczywiście uzyskana kwota (dwie raty) ze sprzedaży strychu, podlegają opodatkowaniu. Zdaniem Ministra Finansów ww. pismach do „zasobów mieszkaniowych” o których mowa w przepisie art. 17 ust. I pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zalicza się m.in. strychy, a przychody z nimi związane (opłaty, czynsze, odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat) i sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zatem dochód powstały w ten sposób, na mocy ww. przepisu ustawy, powinien być wolny od podatku dochodowego. Nadmienić wypada, że wszystkie uzyskane sumy przeznaczone są w całości na pokrycie kosztów gospodarowania nieruchomością wspólną remonty, konserwacja, wymiana urządzeń np. winda itp. W związku z powyższym wnosimy o rozwianie powstałych wątpliwości co do prawidłowego stosowania przepisów ustawy.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdzam, co następuje:

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903, ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

W myśl art. 3 ww. ustawy, grunt oraz wszelkie części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale (nieruchomość wspólna), stanowią ich współwłasność w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku. Współwłasność nieruchomości wspólnej jest przymusowa.

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t. j .Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm dalej: pdop), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty: w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 pdop wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 m pdop (w brzmieniu obowiązującym w 2006r.) od podatku zwolnione były dochody wspólnot mieszkaniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 pdop wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do wyżej cytowanego przepisu zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody wspólnoty mieszkaniowej, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

  • gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
  • innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Przez „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

  1. znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,
  2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np.: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
  3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak np.: zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki oraz inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 pdop, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody wspólnoty mieszkaniowej otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

Z przedstawionych okoliczności wynika, iż Wspólnota przekazała do samodzielnego użytkowania członkowi Wspólnoty strych stanowiący część wspólną nieruchomości. Jednocześnie używający wpłacił dwie zaliczki określone w umowie stanowiące cenę. Nie podpisano jeszcze aktu notarialnego na mocy którego wyodrębniono by lokal mieszkalny. Suma ze sprzedaży strychu ma być przeznaczona na prace remontowo-konserwacyjne budynku.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania, stwierdzić należy, iż dopiero w momencie zbycia strychu można mówić o dochodzie, który może zostać przeznaczony na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i będzie podlegał zwolnieniu przedmiotowemu. Same zaliczki wpłacone przez członka Wspólnoty nie są jeszcze przychodem Wspólnoty. Wnioskodawca sam zaznacza, że są to zaliczki-istnieje możliwość wycofania się kupującego z umowy i zwrot wpłaconych zaliczek. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pdop do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (...).W konsekwencji dopiero przychody ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej stanowiącej strych, będą przychodami dotyczącymi gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Reasumując, zaliczki wpłacone na poczet kupna strychu nie podlegają zwolnieniu ponieważ nie stanowią jeszcze przychodu podatkowego. Dopiero w momencie sprzedaży strychu wpłacone zaliczki staną się przychodem z tytułu sprzedaży strychu, i uznane będą za pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten będzie miał wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.