Nieruchomości wspólne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomości wspólne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
15
kwi

Istota:

Czy przychód jaki uzyska Wspólnota Mieszkaniowa ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej w postaci sprzedaży pomieszczeń strychu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem tych powierzchni na adaptację przez ich nabywców na cele mieszkalne jest objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku gdy dochód z tego tytułu będzie przeznaczony na zasilenie funduszu remontowego?

Fragment:

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. W myśl art. 3 ww. ustawy, grunt oraz wszelkie części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale (nieruchomość wspólna), stanowią ich współwłasność w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku. Współwłasność nieruchomości wspólnej jest przymusowa. Stosownie do zdania drugiego art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali, właściciele lokali (stosownie do swojego udziału) ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach z nieruchomości wspólnej. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą bowiem w pierwszej kolejności pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów (zdanie pierwsze art. 12 ust. 2 ww. ustawy). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2014
19
cze

Istota:

1. Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna odprowadzić podatek dochodowy z tytułu uzyskanego jednorazowego odszkodowania?2. Czy do kosztów uzyskania przychodów opodatkowanych Wspólnota może zaliczyć w proporcji zgodnie z art. 15 ust. 2 i ust. 2a, wszystkie koszty utrzymania nieruchomości wspólnej tj.: prace remontowo-konserwacyjne, przeglądy techniczne budynku, utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zewnętrznych, energia elektryczna, ubezpieczenie budynku, koszty zarządu, administrowania, prowizje i opłaty bankowe, koszty ochrony, pozostałe koszty utrzymania nieruchomości wspólnej?

Fragment:

(...) nieruchomości wspólnej... Zdaniem Wnioskodawcy: Wspólnota Mieszkaniowa stoi na stanowisku, iż uzyskane jednorazowe odszkodowanie stanowi dochód wolny od podatku w świetle art. 17 ust. 1 pkt 44 oraz interpretacji Ministerstwa Finansów z dnia 22.12.2006r. DD6-8213-438/M/K/06/339/3. Uzyskane odszkodowanie stanowi rekompensatę za niemożność korzystania w pełni z nieruchomości wspólnej oraz jej zajęcie pod stale elementy (skrzynki). Dodatkowo dochód uzyskany z odszkodowania został przeznaczony w całości na bieżące utrzymanie nieruchomości wspólnej. Zatem oba warunki wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 44 według Wspólnoty zostały spełnione. Wspólnota Mieszkaniowa stoi na stanowisku, iż wszystkie wymienione koszty utrzymania nieruchomości wspólnej może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów opodatkowanych zgodnie z art. 15 ust. 2 i ust. 2a. Uzyskiwane przychody wymienione w pkt 2 (1-3) przeznaczone są w całości na utrzymanie nieruchomości wspólnej a zatem zasobów mieszkaniowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.

2013
3
wrz

Istota:

Czy dochód stanowiący nadwyżkę opłat wnoszonych do Spółdzielni przez współwłaścicieli nieruchomości wspólnej zarówno będących, jak i niebędących członkami Spółdzielni nad wydatkami ponoszonymi przez Spółdzielnię na utrzymanie nieruchomości wspólnej, której Spółdzielnia jest współwłaścicielem jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Natomiast dochód stanowiący nadwyżkę opłat wnoszonych do Spółdzielni przez współwłaścicieli nieruchomości wspólnej zarówno będących, jak i niebędących członkami Spółdzielni nad wydatkami ponoszonymi przez Spółdzielnię na utrzymanie nieruchomości wspólnej, w części, w której Spółdzielnia jest współwłaścicielem jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Niezależnie od powyższego należy jednakże zauważyć, że to dopiero ostateczne wydatkowanie dochodu z tego tytułu na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, będzie prowadziło do zwolnienia wskazanego dochodu z opodatkowania. Reasumując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego i przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że dochód stanowiący nadwyżkę opłat wnoszonych do Spółdzielni przez współwłaścicieli nieruchomości wspólnej - drogi osiedlowej zarówno będących, jak i niebędących członkami Spółdzielni nad wydatkami ponoszonymi przez Spółdzielnię na utrzymanie nieruchomości wspólnej: jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części, w której Spółdzielnia jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnej - drogi osiedlowej - o ile zostanie przeznaczona na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, jest opodatkowany podatkiem na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części, w której Spółdzielnia nie jest współwłaścicielem ww. drogi osiedlowej.

2012
24
paź

Istota:

Opodatkowanie dostawy lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką) oraz udziałem w nieruchomości wspólnej

Fragment:

Ustawa o własności lokali wprowadza również pojęcie nieruchomości wspólnej, określa warunki, jakim obwarowane jest jej powstanie i zasady obliczania w niej udziału. Według dyspozycji art. 3 ust. 1 tej ustawy, w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Jednakże stosownie do ust. 2 wskazanego artykułu, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli. W świetle powyższego wskazać należy, że nie ma możliwości nabycia jak i zbycia lokalu mieszkalnego bez prawa do udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali mieszkalnych. Udział w nieruchomości wspólnej nie może pozostawać odrębnym przedmiotem własności, nie może też być przedmiotem odrębnego obrotu. Oznacza to, że sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do nieruchomości wspólnej podlegać będzie jednej stawce podatku VAT właściwej dla lokalu mieszkalnego.

2012
2
paź

Istota:

Czy zaliczki uiszczane przez właścicieli lokali użytkowych na rzecz Wspólnoty na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej jak i lokalu oraz sfinansowane z nich koszty zarządu nieruchomością wspólną i media, mieszczą się w pojęciu dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, korzystających ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 25 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. Stosownie do art. 13 cytowanej ustawy, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Art. 14 tej ustawy stanowi natomiast, iż na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Na podstawie art. 15 ustawy o własności lokali, na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

2012
14
wrz

Istota:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego z miejscem postojowym.

Fragment:

Z odrębną własnością lokali będących przedmiotem zawieranych umów sprzedaży związany jest udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz prawo do korzystania z oznaczonego miejsca parkingowego w hali garażowej. Poszczególne miejsca parkingowe nie stanowią odrębnych pomieszczeń, a sposób korzystania z nich jako części nieruchomości wspólnej został określony w umowie. Wnioskodawca zamierza zawierać umowy sprzedaży, których przedmiotem będzie stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawem do korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej należącej do nieruchomości wspólnej ustanowionym w ramach podziału quo ad usum. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji, gdy mieszkanie i miejsce postojowe znajdujące się w hali garażowej stanowiącej część nieruchomości wspólnej kupowane są jednym aktem notarialnym, to do całości powinna być stosowana obniżona, tj. 8 % stawka podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem sprzedaży obok własności lokali mieszkalnego jest nie garaż czy samo miejsce postojowe, a związany z własnością lokalu udział we współwłasności nieruchomości wspólnej, której część stanowi hala garażowa, obejmująca kilkanaście miejsc parkingowych przeznaczonych do parkowania jednego samochodu osobowego na każdym miejscu.

2012
28
sie

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), w którym ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych w pomieszczeniu garażowym, na zasadzie podziału do użytkowania (ruad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 7%?

Fragment:

Ustawa o własności lokali wprowadza również pojęcie nieruchomości wspólnej, określa warunki, jakimi obwarowane jest jej powstanie i zasady obliczania w niej udziału. Według art. 3 ust. 1 powyższej ustawy, w razie wyodrębnienia własności lokali, właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Stosownie do art. 3 ust. 2 cyt. ustawy, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), za część składową nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością. Z kolei art. 47 § 1 k.c. stanowi, że część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi inwestycje polegające na budowie i sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Budynki będą podpiwniczone, na poziomie -1 znajdować się będą podziemne pomieszczenia garażowe wielostanowiskowe, stanowiące jedną powierzchnię (będącą powierzchnią wspólną budynku), na której liniami zaznaczone są miejsca parkingowe.

2012
30
maj

Istota:

Lokale użytkowe nie należą do zasobów mieszkaniowych. Zatem przychody z tytułu wszystkich zaliczek płaconych przez właścicieli lokali użytkowych (niezależnie od tego czy są oni właścicielami czy tylko użytkownikami), nie będą korzystały ze zwolnienia określonego art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy i stosownie do treści art. 7 będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym nie tylko różnica w zaliczce powinna być opodatkowana ale cała zaliczka płacona przez właścicieli lokali użytkowych. Także w sytuacji gdy Wspólnota nie będzie obciążała lokalu użytkowego dodatkową zaliczką na utrzymanie nieruchomości wspólnej to płacona zaliczka będzie podlegała opodatkowaniu. Ze zwolnienia takiego mogą bowiem jak wyżej wskazano korzystać tylko dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczone na ten cel czyli na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

Fragment:

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. Zasadniczym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 15 cytowanej ustawy, są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu. Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 powyższej ustawy, przychodami (...) są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne (pkt 1), jak również inne, nie wymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika. Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez wspólnotę z nieruchomości wspólnej czy też otrzymane w inny przewidziany tą ustawą sposób. Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wspólnoty Mieszkaniowej (bądź są wpłacane do kasy), bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ustawy podatkowej przychód.

2012
13
kwi

Istota:

Czy wpłaty ww. osób dokonywane na rzecz utrzymania części wspólnych nieruchomości są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54 poz. 654 ze zm. – winno być „t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.”)?

Fragment:

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. Stosownie do art. 13 cytowanej ustawy, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Art. 14 tej ustawy stanowi natomiast, iż na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Na podstawie art. 15 ustawy o własności lokali, na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

2012
7
kwi

Istota:

Czy kwota uzyskiwana przez Wspólnotę Mieszkaniową z użytkowania strychu, przez członka jej Wspólnoty, podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z tym, iż suma ta w całości przeznaczana jest na utrzymanie nieruchomości wspólnej?

Fragment:

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. W myśl art. 3 ww. ustawy, grunt oraz wszelkie części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale (nieruchomość wspólna), stanowią ich współwłasność w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku. Współwłasność nieruchomości wspólnej jest przymusowa. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t. j .Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm dalej: pdop), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty: w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z art. 7 ust. 2 pdop wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.