Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Z dotychczas przywołanych uregulowań ustawowych wynika, że: sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie stanowi źródło przychodu, przychodem z tego źródła jest wartość nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, koszty odpłatnego zbycia nieruchomości (sprzedaży) to wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku, np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników z tytułu sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, dochodem ze źródła przychodów jest, co do zasady, nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, to przede wszystkim udokumentowane koszty nabycia (cena nabycia), powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, podstawą obliczenia podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości jest – co do zasady – dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c.
2017
25
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Fragment:
(...) nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.
2017
22
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uwzględnienia obrotu z tytułu wynajmu nieruchomości i majątku ruchomego w kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży.
Fragment:
Wynajem nieruchomości miał charakter transakcji pomocniczej, tj. nie należał do zasadniczej działalności, nie stanowił stałego i koniecznego rozszerzenia działalności podlegającej opodatkowaniu, a jego skala nie przekraczała skali podstawowej działalności. W 2016 r. obrót z tytułu wynajmu nieruchomości i majątku ruchomego wyniósł 464 496,12 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle art. 90 ust. 6 ustawy o VAT dla celów kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży Powiat powinien uwzględniać obrót z tytułu wynajmu nieruchomości i majątku ruchomego spółce zewnętrznej w celu wykonywania zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o VAT do celów kalkulacji wartości współczynnika nie powinien uwzględniać pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości. Najem nieruchomości dla spółki zewnętrznej prowadzącej działalność szpitalną, w opinii Powiatu, należy do transakcji pomocniczych. Wynajem nieruchomości miał charakter transakcji pomocniczej, tj. nie należał do zasadniczej działalności, nie stanowił stałego i koniecznego rozszerzenia działalności (...)
2017
22
lip

Istota:
Czy w przypadku wniesienia przez GM aportem na kapitał zakładowy Wnioskodawcy wierzytelności o zapłatę równowartości nakładów poniesionych przez GM na nieruchomości budynkowej Wnioskodawcy i wydania przez Wnioskodawcę na rzecz GM akcji o wartości nominalnej odpowiadającej wartości przedmiotu wkładu, Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tytułu nakładów poniesionych na jego nieruchomości przez GM, skutkujących ulepszeniem środków trwałych oraz od którego momentu i od jakiej wartości będą mogły być dokonywane te odpisy?
Fragment:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: „ zdarzeniu przyszłym ”), w przypadku wniesienia przez GM aportem na kapitał zakładowy Wnioskodawcy wierzytelności o zapłatę równowartości nakładów poniesionych przez GM na nieruchomości budynkowej Wnioskodawcy i wydania przez Wnioskodawcę na rzecz GM akcji o wartości nominalnej odpowiadającej wartości przedmiotu wkładu, Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tytułu nakładów poniesionych na jego nieruchomości przez GM, skutkujących ulepszeniem środków trwałych oraz od którego momentu i od jakiej wartości będą mogły być dokonywane te odpisy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie w jakim poczynione przez GM na nieruchomości Wnioskodawcy nakłady będą powiększały wartość środka trwałego, jako ulepszenia środka trwałego (budynku stanowiącego własność Wnioskodawcy), odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tego środka trwałego, powiększone o wartość tych ulepszeń, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu, przy czym odpisy te mogą być dokonywane od momentu protokolarnego przekazania nieruchomości Wnioskodawcy po zakończeniu realizacji Projektu w dniu 4 grudnia 2015 r., i od wartości początkowej środka trwałego (nieruchomości budynkowej) powiększonej o sumę wydatków poniesionych na ulepszenie, odpowiadającą w tym przypadku wartości nominalnej wydanych przez Wnioskodawcę na rzecz GM akcji.
2017
22
lip

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a w konsekwencji czy po stronie Podatniczki wystąpił przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw wynikających z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tej nieruchomości. Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków. Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni, że zbycie nieruchomości nastąpiło po upływie pięciu lat od daty nabycia wobec czego zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży nieruchomości jest wolny od opodatkowania, jest prawidłowe.
2017
22
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu. Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment ich nabycia. Nabycie rozumiane jest jako uzyskanie tytułu własności (nabycie własności) lub uzyskanie określonego prawa (nabycie prawa).
2017
22
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca może uwzględnić spłatę długu spadkowego jako koszt odpłatnego zbycia i w konsekwencji pomniejszyć przychód ze sprzedaży nieruchomości?
Fragment:
Co do zasady zatem, przychodem ze zbycia nieruchomości jest wartość nieruchomości określona w umowie, która powinna odzwierciedlać cenę rynkową nieruchomości na dzień zbycia. Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć zatem związek przyczynowo – skutkowy. Biorąc pod uwagę powyższe uprawnionym jest wniosek, że podstawowym kryterium pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości oprócz bezpośredniego związku ze zbyciem jest jego obligatoryjny względem zbycia charakter.
2017
20
lip

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym zbycie przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
Wnioskodawczyni wraz z córką i synem na podstawie umowy dokonali sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Przed śmiercią męża nieruchomość stanowiła majątek wspólny. Wnioskodawczyni podkreśliła, że transakcja sprzedaży nieruchomości nie była podyktowana chęcią zysku. Po śmierci męża, który był głównym żywicielem rodziny, Wnioskodawczyni nie była w stanie samodzielnie ponosić kosztów związanych z utrzymaniem dużego domu. W tych okolicznościach sprzedaż okazała się dla Wnioskodawczyni konieczna i niezbędna w celu uniknięcia zobowiązań finansowych, którym nie byłaby w stanie samodzielnie sprostać. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym stanie faktycznym zbycie przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na upływ 5-letniego okresu od momentu nabycia przedmiotowej nieruchomości w 1985 r., jaki jest wymagany do zbycia nieruchomości bez podatku, zbycie udziału w przedmiotowej nieruchomości, które nastąpiło w listopadzie 2016 r. nie stanowi przychodu, a więc nie ciąży na Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Jest tak dlatego, że nieruchomość Wnioskodawczyni nabyła (...)
2017
20
lip

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości wydatkowanego na zakup i montaż paneli słonecznych
Fragment:
Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma data i forma prawna ich nabycia. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca nabył w 2003 r. udział w wysokości 1/12 w nieruchomości po zmarłym w 2003 r. ojcu, a następnie w 2012 r. w drodze spadku po zmarłej w 2012 r. macosze w wysokości 1/12 tej nieruchomości. W dniu 31 maja 2016 r. Wnioskodawca sprzedał przysługujący Wnioskodawcy udział wynoszący 1/6 we współwłasności przedmiotowej nieruchomości. W 2016 r. Wnioskodawca, ze środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości wydatkował określoną kwotę na zakup i montaż na stanowiącym własność Wnioskodawcy i współmałżonka (w ramach współwłasności majątkowej małżeńskiej) domu mieszkalnym mikroinstalacji fotowoltanicznej (paneli słonecznych), która ma zapewnić istotne oszczędności w zaopatrzeniu domu w energię elektryczną.
2017
20
lip

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania czynności przekazania nieruchomości należących do Spółki partnerskiej na rzecz wspólników
Fragment:
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wypłatą zysku w formie rzeczowej, mianowicie przekazania wspólnikom nieruchomości. Wskazać należy, że określone transakcje podlegają podatkowi od towarów i usług niezależnie od formy, w jakiej zostały dokonane – również przekazanie towarów w formie wypłaty zysku, co jest zgodne z zasadą powszechności opodatkowania VAT. Jeżeli w ramach wypłaty zysku zamiast wypłaty dokonanej w formie pieniężnej Spółka wydaje towary w postaci nieruchomości, w istocie mamy do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. W ocenie Organu wypłata zysku wspólnikom w formie rzeczowej tj. przekazanie nieruchomości, stanowi przekazanie towarów na cele osobiste wspólników. W sytuacji zatem, gdy z nabyciem tej nieruchomości lub jej wytworzeniem wiąże się prawo do odliczenia podatku naliczonego, stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług z tytułu nieodpłatnego przekazania w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy. Konfrontując zaprezentowany opis sprawy z powołanymi przepisami prawa, należy stwierdzić, że czynność wypłaty zysku wspólnikom w formie rzeczowej polegająca na przeniesieniu prawa do rozporządzania jak właściciel nieruchomościami, przy nabyciu których Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wypełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 ustawy, wypełniając tym samym definicję odpłatnej dostawy towarów.
2017
20
lip

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Oznacza to, że nabycie w czasie jej trwania nieruchomości, wiąże się z nabyciem przez każdego z małżonków tego prawa w całości, a nie w określonym ułamkowo udziale. Konsekwencją takiego rozwiązania, w przypadku sprzedaży tego prawa, jest uznanie, że każdy z małżonków zbywałby to prawo w całości, a nie w określonym udziale, jako że jest to wspólność bezudziałowa. Skoro zatem nie można wyodrębnić udziałów, które posiada każde z małżonków w chwili nabycia nieruchomości podczas trwania ich małżeństwa, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku przez małżonka pozostałego przy życiu. Tym samym obowiązujące na gruncie prawa rodzinnego oraz cywilnego skutki prawne, jakie wywołują czynności małżonków objętych wspólnością ustawową, odnoszące się do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy, nie pozwalają na uznanie, że nabycie własności nieruchomości w warunkach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, skuteczne wobec całej nieruchomości na gruncie prawa rodzinnego i cywilnego, dla potrzeb podatku dochodowego powinno być ustalane powtórnie, w kontekście śmierci jednego z małżonków i zbycia nieruchomości przez drugiego małżonka (tak: Wyrok z dnia 11 października 2016 r.
2017
19
lip

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym momentem powstania przychodu w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego?
Fragment:
Jak wskazuje art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego: „ Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły ”. Z ww. przepisu wynika zatem jednoznacznie, iż moment przeniesienia własności nieruchomości stanowi dzień podpisania umowy sprzedaży nieruchomości. W świetle powołanych regulacji, datą powstania przychodu w odniesieniu do zbycia nieruchomości jest dzień, w którym zbyto nieruchomość na podstawie podpisanej przez strony umowy przenoszącej własność nieruchomości, zawartej w formie aktu notarialnego. W związku z powyższym, zaliczki otrzymane przez Wnioskodawcę przed dokonaniem zbycia prawa majątkowego (prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków, budowli i innych urządzeń) przed zawarciem umowy przyrzeczonej (umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego) nie powodują powstania przychodu. Przychód ze sprzedaży nieruchomości powstanie w momencie przeniesienia własności tej nieruchomości, tj. w dniu podpisania aktu notarialnego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2017
19
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.
2017
19
lip

Istota:
Za datę nabycia przez Wnioskodawczynię udziału nabytego w drodze dziedziczenia po zmarłym mężu należy uznać rok 2000, tj. rok od kiedy ww. dom Wnioskodawczyni wraz z mężem posiadała jako wspólność majątkową małżeńską. Zatem, pięcioletni okres liczony od końca roku, w którym nastąpiło nabycie upłynął z dniem 31 grudnia 2005 r. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży nieruchomości przez Wnioskodawczynię przed upływem 5 lat od chwili śmierci męża i dziedziczenia - nie będzie ona zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowegooraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonychw lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego,w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...). W świetle przywołanego powyżej przepisu, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości lub praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia i zbycia.
2017
18
lip

Istota:
Uznanie że dokonywane na podstawie postanowienia sądowego zbycie przez Miasto współwłasności nieruchomości na rzecz osoby fizycznej w zamian za rekompensatę stanowi odpłatną dostawę towarów
Fragment:
Stwierdzić bowiem należy, iż w powyższej sprawie dojdzie do sytuacji analogicznej jak w przypadku zbycia udziału w nieruchomości, gdy jeden podmiot (tj. współwłaściciel) zbywa na rzecz drugiego określony udział w nieruchomości otrzymując wynagrodzenie w postaci ceny sprzedaży. Zniesienie współwłasności nieruchomości, wywołuje w kontekście ekonomicznym skutki analogiczne, jak sprzedaż udziału w nieruchomości. W związku z czym na gruncie VAT zniesienie współwłasności - gdy dokonywane są między współwłaścicielami dopłaty - należy traktować jako równoważne sprzedaży udziału. Wskazać należy, iż zbycie udziału w nieruchomości prowadzi do przeniesienia na nabywcę takiego udziału prawa do rozporządzania towarem (nieruchomością) tak jak właściciel, w związku z czym stanowi dostawę towarów. W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze orzeczenia sądowego w zamian za rekompensatę, następuje dostawa towarów, która na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy stanowi czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca dla ww. czynności jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Tym samym, należy stwierdzić, iż dokonywane na podstawie postanowienia sądowego zbycie przez Miasto współwłasności nieruchomości na rzecz osoby fizycznej w zamian za rekompensatę stanowi po stronie Miasta czynność podlegającą ustawie o VAT, tj. odpłatną dostawę towarów.
2017
15
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (dalej: SMPDG) w Polsce?
Czy w przypadku faktur od polskich dostawców usług, otrzymywanych zarówno przed, jak i po nabyciu nieruchomości z polskim podatkiem VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego?
Fragment:
Wnioskodawca zarówno przed, jak i po nabyciu nieruchomości będzie nabywać od polskich dostawców usługi księgowe, doradztwa technicznego, doradztwa w dziedzinie nieruchomości oraz due diligence nabywanych w przyszłości budynków lub spółek obiektowych, usługi audytu, doradztwa prawnego i podatkowego, usługi wyceny, usługi architektoniczne, usługi pośrednictwa w nabyciu/wynajmie nieruchomości. Usługi związane z nabyciem przez Spółkę nieruchomości położonych w Polsce, w szczególności usługi doradztwa prawnego i podatkowego, doradztwa technicznego, doradztwa w zakresie nieruchomości oraz badania typu due diligence nabywanych nieruchomości, usługi audytorskie oraz usługi (i potencjalnie towary) nabywane od polskich dostawców w związku z prowadzoną działalnością po ich nabyciu, np. usługi zarządzania nieruchomościami, bieżącego utrzymania nieruchomości, doradztwo prawne i podatkowe, dostawy mediów, usługi księgowe lub inne usługi i towary, odnoszą się do konkretnie określonych nieruchomości, identyfikowalnych co do ich położenia. Z racji charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności, część usług, choć będzie dotyczyła konkretnej nieruchomości, może w ostateczności nie przyczyniać się do transakcji nabycia danej nieruchomości. Niemniej, określona nieruchomość jest elementem centralnym i niezbędnym z punktu widzenia świadczenia danej usługi.
2017
15
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą wskazanych we wniosku nieruchomości przed upływem 6 lat liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną wycofane z działalności oraz stawki opodatkowania dochodu z tej sprzedaży
Fragment:
Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wycofanej ze Spółki podlega opodatkowaniu wg stawki podatku stosowanej przez wspólnika Spółki w dacie wycofania nieruchomości, tj. wg stawki 19%. Jeżeli dojdzie do sprzedaży przez wspólnika opisanych wyżej nieruchomości, w okresie krótszym niż 6 lat liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one wycofane ze Spółki, to przychód z tego tytułu będzie mógł być pomniejszony o wydatek na nabycie tej nieruchomości poniesiony przez Spółkę i pomniejszony o dokonane przez tę Spółkę (i ewentualnie po wycofaniu do majątku wspólnika także przez wspólnika) odpisy amortyzacyjne. W ocenie Zainteresowanych, skoro każdemu wspólnikowi przypadną nieruchomości odpowiadające ich udziałom w Spółce (z wyjątkiem dotyczącym jednej nieruchomości o wartości wyższej), to przy obliczaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych nieruchomości każdy ze wspólników będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą kwotę wydatku poniesionego na nabycie tej nieruchomości. Jest to bowiem odpowiednik ekwiwalentności uwzględnionej przy wycofaniu nieruchomości ze Spółki. W takiej sytuacji wspólnik wykaże przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości w całości (a nie w ½) i będzie mógł zaliczyć do kosztów całą kwotę wydatku (a nie ½ tego wydatku), koszt zostanie odpowiednio pomniejszony o całą wartość odpisów amortyzacyjnych.
2017
15
lip

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych
Fragment:
Dopiero zmiany planów życiowych spowodowały podjęcie decyzji o sprzedaży nieruchomości. I tu podkreślić należy, że próby sprzedaży działki podejmowane były już wcześniej, także wówczas, gdy posiadała ona status działki rolnej. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w dalszej kolejności jej podział, mają umożliwić jej zbycie i osiągnięcie wyższej ceny, gdyż jak dotąd próby sprzedaży na satysfakcjonujących Wnioskodawców warunkach okazały się bezskuteczne. Należy także podnieść, iż Wnioskodawcy nie czynili żadnych dodatkowych nakładów inwestycyjnych w celu zwiększenia atrakcyjności przedmiotowej nieruchomości, nie była ona także wykorzystywana w celach komercyjnych (uprawiana, wynajmowana, dzierżawiona). Nie podejmują także żadnych działań, które mogłyby świadczyć o tym, iż wykazują aktywność w zakresie profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Biorąc pod uwagę powyższe, a także zaprezentowane orzeczenia, przyszła transakcja w ocenie Wnioskodawców nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
15
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia.
Fragment:
Pojęcia ceny nieruchomości, jej wartości i wartości rynkowej, którymi operuje art. 19 ust. 1- 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można wprost odnieść do przedmiotu świadczenia dożywotnika z umowy o dożywocie polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości z jednoczesnym obciążeniem tejże nieruchomości prawem dożywocia. Jeśli zaś znaczenie normy zawartej w tym przepisie dotyczącej ustalania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy polegać miałoby na nadaniu jej znaczenia obejmującego także przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie, to w konsekwencji doszłoby do rozszerzenia zakresu stosowania tak zdekodowanej normy, które polegałoby na szerszym jej zastosowaniu w stosunku do zakresu, który posiadałaby ona bez uwzględniania tejże wykładni. W przypadku umowy o dożywocie jedynie przyjęcie wartości rynkowej nieruchomości, której własność jest przenoszona przez dożywotnika na zobowiązanego z tej umowy, pozwalałaby na określenie przychodu. Wielkość ta jednak nie jest ceną nieruchomości określaną w umowie, czego wymaga art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Także możliwość ustalania wartości nieruchomości w oparciu o kryterium ceny rynkowej zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy nie dostarcza argumentu o powstawaniu u podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zgodzie z art. 19 ust.
2017
14
lip

Istota:
Stawka właściwa dla zbycia nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
W tym wyodrębniona wartość według zasad rynkowych prawa do działki gruntu nr 1686/3 obliczona przy uwzględnieniu cen transakcyjnych sprzedaży nieruchomości niezabudowanych wynosi ... zł. Wartość według zasad rynkowych nakładów poczynionych przez najemcę na nieruchomości (poniesionych na budynku mieszkalnym) wynosi ... zł. Nabywca pokryje również cenę służebności gruntowej w kwocie 400 zł, która ustalona została zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. W dniu ... 2017 r. Rada Miasta ... podjęła uchwałę nr ... przyznającą pierwszeństwo w nabyciu przez Państwa ..., jako dotychczasowych najemców, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w ... przy ul. ..., oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu X miasta ... jako działka nr 1686/3 o pow. 0,2233 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym oraz wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami. Cena sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty wyniesie ... zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem wniosku podlega opodatkowaniu stawką VAT 23%, 8%, czy też powinna korzystać ze zwolnienia od VAT? Zdaniem Gminy: Zgodnie z przedstawionym „ stanem faktycznym ” w części dotyczącej budynku gospodarczego nr 686/3:2 znajdującego się na działce będącej przedmiotem sprzedaży, sprzedaż tego budynku nie może korzystać ze zwolnienia od VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
2017
14
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Z powyższego wynika, że pierwsze zasiedlenie miało miejsce 4 kwietnia 2003 r., a od ponad 2 lat dłużniczka nie prowadzi na ww. nieruchomości działalności gospodarczej. Ponadto spółka E. nie jest już czynnym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 r. poz. 710 z późn. zm. - zwana dalej: ustawą o VAT), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Dlatego też to na organie egzekucyjnym ciąży obowiązek ustalenia, pobrania i uiszczenia podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dostawa nieruchomości o nr KW ....w drodze egzekucji korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisów ar. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b, bądź 10a? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż ww. nieruchomości była zwolniona z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b oraz 10a ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b ww. ustawy, zwalnia się z podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.
2017
14
lip

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
Fragment:
Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz wymienionych praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw majątkowych następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw majątkowych w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zatem, stwierdzić należy, że ustalenie daty nabycia nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości i ww. praw majątkowych ma istotne znaczenie dla określenia skutków podatkowych ich odpłatnego zbycia. Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów Kodeksu.
2017
13
lip

Istota:
W zakresie określenia, czy nieodpłatne przekazanie wskazanych we wniosku składników majątku (nieruchomości) z majątku prowadzonej w formie spółki jawnej działalności gospodarczej, do majątku osobistego Zainteresowanych będących wspólnikami tej spółki spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w tym podatku
Fragment:
Z tej przyczyny wspólnicy planują dokonać wycofania nieruchomości ze Spółki i jednoczesnego zniesienia współwłasności w sposób opisany wyżej, tzn. jeden ze wspólników zostanie właścicielem 3 nieruchomości, a drugi - 2 nieruchomości. Jak zauważono w opisie zdarzenia przyszłego, zróżnicowana wartość poszczególnych nieruchomości może spowodować, że w dacie wycofania nieruchomości ze Spółki planowany podział nieruchomości pomiędzy dwóch wspólników będzie nieekwiwalentny. Z uwagi na tę zróżnicowaną wartość każdej z nieruchomości nie da się dokonać zniesienia współwłasności w taki sposób, aby wartość otrzymanych na własność nieruchomości przez każdego wspólnika była ekwiwalentna i odpowiadała wielkości udziału w spółce każdego wspólnika. Nie można jednak wykluczyć, że w dacie wycofania wartości te będą ekwiwalentne. Gdyby jednak w dacie wycofania nieruchomości podział nieruchomości dokonany przez wspólników w wyżej opisany sposób byłby nieekwiwalentny, to Wnioskodawca stoi na stanowisku, że u wspólnika, który otrzyma nieruchomości o wyższej wartości powstanie przychód odpowiadający wartości nadwyżki ponad jego udział w spółce, tj. ponad wartość ½ wszystkich nieruchomości. Natomiast do powstania przychodu nie dojdzie, jeżeli nieruchomości otrzymane przez dwóch wspólników będą miały równą wartość.
2017
13
lip

Istota:
Stawka właściwa dla zbycia lokalu użytkowego dokonywanego w ramach komorniczego postępowania egzekucyjnego.
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów z zakresu podatku od towarów i usług organ interpretacyjny stwierdza, że zbycie przez Komornika nieruchomości, o której mowa we wniosku (lokal użytkowy) będzie korzystało – wbrew jego ocenie – ze zwolnienia od podatku (jeżeli obecny stan faktyczny dotyczący nieruchomości nie zmieni się do dnia zbycia). Podstawą tego zwolnienia będzie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż lokal uzyskał status zasiedlonego w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy w związku z rozpoczęciem jego użytkowania w 2000 r. niezależnie od, że nigdy nie dokonano jego odbioru budowlanego). Od momentu tego zasiedlenia niewątpliwie minie okres, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy. Ponadto Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie lokalu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy, zwolnienie to będzie również dotyczyło dostawy gruntu związanego z tym lokalem. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe. Źródłem wiedzy na temat stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) sprawy nie może być dla organu wydającego interpretację podatkową jakakolwiek dokumentacja załączona do wniosku (jego uzupełnienia), ale jedynie oświadczenie wiedzy wnioskodawcy zawarte w tym wniosku (jego uzupełnieniu), którego rzetelność jest gwarantowana jego podpisem lub osoby (osób) go reprezentującej (reprezentujących).
2017
13
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości należącej do małżonków
Fragment:
(...) nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przytoczony przepis formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i sposób ich nabycia.
2017
12
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy sprzedaż udziału w nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Przed sprzedażą udziałów w nieruchomości nie dojdzie do rozbiórki obiektów na niej posadowionych. Ponadto, Wnioskodawczyni nie będzie czynić starań o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę przedmiotowych obiektów. Również ewentualny nabywca udziałów w nieruchomości nie uzyska pozwolenia na rozbiórkę obiektów posadowionych na nieruchomości przed jej zakupem. Natomiast, w uzupełnieniu z dnia 7 czerwca 2017 r. Zainteresowana wskazała, że: W ogóle nie korzystała z przedmiotowej nieruchomości. W szczególności nie wykorzystywała nieruchomości do działalności gospodarczej żadnego rodzaju, ani opodatkowanej VAT ani też zwolnionej od podatku VAT. Nie dokonywała dostawy produktów rolnych z przedmiotowej nieruchomości. Nie była, nie jest i nie będzie rolnikiem ryczałtowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu do wniosku z dnia 9 maja 2017 r.), sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu VAT. Zdaniem Wnioskodawczyni sprzedaż udziałów w nieruchomości przez syndyka nie będzie objęta podatkiem VAT, ponieważ nieruchomość jest zabudowana używanymi przez wiele lat budynkami służącymi kiedyś do działalności ogrodniczej, zatem ich dostawa, jako towaru używanego według art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT podlega zwolnieniu z podatku VAT.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości
Fragment:
Poza Nieruchomością będącą przedmiotem Transakcji Zbywca jest właścicielem również innych nieruchomości oraz ruchomych środków trwałych. Zainteresowani nie są podmiotami powiązanymi. Opis nabycia i historia Nieruchomości będącej przedmiotem Transakcji; Zbywca nabył prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości od spółki G. sp. z o.o. (dalej: G.) na podstawie umowy sprzedaży z 18 grudnia 2002 roku. W momencie nabycia Nieruchomości przez Zbywcę, stanowiła ona element większej działki, która to następnie została podzielona tworząc w ten sposób m.in. działkę o numerze ewidencyjnym 3/4 tj. Grunt będący przedmiotem planowanej Transakcji. Nabycie Nieruchomości przez Zbywcę objęte było podatkiem od towarów i usług, korzystając jednocześnie ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Parking znajdujący się na Gruncie został wybudowany przez poprzednich właścicieli Nieruchomości i znajdował się już na Gruncie w momencie jego nabycia przez Zbywcę w 2002 roku. Od momentu nabycia Nieruchomości przez Zbywcę, nie dokonywał on ulepszeń Parkingu, których wartość wyniosłaby lub przekroczyła 30% jego wartości początkowej. Po nabyciu Nieruchomości przez Zbywcę udostępniał on miejsca parkingowe znajdujące się na Gruncie jako element zawartej przez niego jako wynajmującego umowy najmu budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce, której Zbywca jest również użytkownikiem wieczystym.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, że część nieruchomości zabudowanej, o której mowa we wniosku, która była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej od 2009 r. nie została wydzielona pod względem prawnym z całości nieruchomości. Była wydzielona w sensie podatku od nieruchomości na podstawie zgłoszenia do Gminy i złożenia właściwej deklaracji podatkowej podatku od nieruchomości (część związana z działalnością była opodatkowana podatkiem od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą, pozostała zaś część nieruchomości była opodatkowana podatkiem rolnym zgodnie z jej przeznaczeniem. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. W jakim zakresie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaż w/w nieruchomości ? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 roku stan prawny na 2017r, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega część nieruchomości związana z działalnością gospodarczą od 2009r., pomimo jej wycofania z działalności z dniem 30.10.2013 r. Pozostała część nieruchomości związana z prowadzonym gospodarstwem rolnym nie podlega opodatkowaniu gdyż od jej wycofania z działalności upłynęło więcej niż 6 lat.
2017
8
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy zabudowanych nieruchomości gruntowych „A” i „B” oraz opodatkowania podstawową stawką podatku dostawę zabudowanej nieruchomości „C”.
Fragment:
Ponadto obiekty budowlane posadowione na Nieruchomości A, B, C nie były przedmiotem sprzedaży, dzierżawy, najmu czy innej umowy o podobnym charakterze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy sprzedaż Nieruchomości A stanowić będzie dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT zwolnioną przedmiotowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 VAT? Czy sprzedaż Nieruchomości B stanowić będzie dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT zwolnioną przedmiotowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a VAT? Czy sprzedaż Nieruchomości C stanowić będzie dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT opodatkowaną stawką podstawową 23%? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1) Dostawa Nieruchomości A stanowić będzie dostawę towarów w rozumieniu zwolnioną przedmiotowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 VAT. Ad. 2) Dostawa Nieruchomości B stanowić będzie dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT zwolnioną przedmiotowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a VAT. Ad. 3) Dostawa Nieruchomości C stanowić będzie dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT opodatkowaną stawką podstawową 23%. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
8
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Podziału majątku wspólnego dokonano w ten sposób, że: Wnioskodawczyni stała się wyłącznym właścicielem następujących nieruchomości: lokalu mieszkalnego C26 wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej o wartości 200 000,00 zł, wcześniej nabytego do majątku wspólnego w 2010 r., nieruchomości niezabudowanej o wartości 100 000,00 zł, wcześniej nabytej do majątku wspólnego w 1999 r., nieruchomości niezabudowanej o wartości 50 000,00 zł, wcześniej nabytej do majątku wspólnego w 2007 r., nieruchomości niezabudowanej o wartości 50 000,00 zł, wcześniej nabytej do majątku wspólnego w 2007 r., nieruchomości zabudowanej o wartości 400 000,00 zł, wcześniej nabytej do majątku wspólnego w 1997 r., natomiast mąż Wnioskodawczyni stał się wyłącznym właścicielem następujących nieruchomości: lokalu niemieszkalnego nr 21 wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej o wartości 250 000,00 zł, wcześniej nabytego do majątku wspólnego w 2011 r., lokalu niemieszkalnego nr 20 wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej o wartości 150 000,00 zł, wcześniej nabytego do majątku wspólnego w 2011 r. Przedmiotowy podział majątku wspólnego nastąpił bez żadnych spłat i dopłat. Wnioskodawczyni w 2016 r. sprzedała jedną z kilku wcześniej nabytych nieruchomości, była to nieruchomość niezabudowana nabyta w styczniu 2014 r. na mocy umowy o podział majątku wspólnego (nieruchomość ta została nabyta wcześniej do majątku wspólnego małżonków w listopadzie 1999 r.).
2017
8
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.