Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanych.
Fragment:
Ostatni udział Wnioskodawczyni nabyła w 2010 r. i od tego momentu jest jedyną właścicielką tej nieruchomości. Nieruchomość ta jest położona w Bi., o pow. 0,1243 ha, zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 349 m2, wybudowanym w 2008 r. W budynku tym Wnioskodawczyni mieszka do dnia dzisiejszego. Żadna z wymienionych nieruchomości nie była nigdy przedmiotem dzierżawy czy najmu osobom trzecim. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku sprzedaży wymienionych nieruchomości (prawdopodobnie będą to dwie odrębne transakcje), będzie to stanowiło dla Wnioskodawczyni czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, tzn. czy będzie występowała w tych transakcjach jako podatnik? Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku sprzedaży ww. nieruchomości, które stanowią majątek prywatny, nie będzie występować jako podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Transakcje nie będą w żaden sposób związane z działalnością gospodarczą i statusem podatnika VAT. Sprzedawane nieruchomości nigdy nie służyły celom zarobkowym w żadnej formie, nie były również nabyte w celu odsprzedaży. Obie nieruchomości wykorzystywane były tylko do celów osobistych tj. mieszkalnych (nieruchomość w Bi.) oraz rekreacyjnych (nieruchomość w B.).
2017
11
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży Nieruchomości
Fragment:
Kupujący nie będzie kontynuował projektów biznesowych planowanych lub rozpoczętych przez Sprzedającego, dotyczących w szczególności modernizacji, remontu, czy powiększenia Nieruchomości (z wyjątkiem sytuacji, gdy takie zobowiązanie będzie wynikać z umowy z najemcą). Kupujący nie będzie realizował planów finansowych (np, wydatków inwestycyjnych, planów związanych z osiąganiem określonego poziomu przychodów z Nieruchomości) przygotowanych przez Sprzedającego dla Nieruchomości. W związku z nabyciem Nieruchomości Kupujący nie rozpozna dodatniej wartości firmy w rozumieniu przepisów o ustawy o CIT. Nieruchomość była przez Sprzedającego wynajmowana. Cała powierzchnia magazynowo-biurowa Nieruchomości była wynajęta przez Sprzedającego przed co najmniej dwoma laty. W ramach tego wynajmu najemcy mieli również możliwość korzystania z części wspólnych oraz miejsc parkingowych (ponieważ miejsca te nie były indywidualnie oznaczane, w praktyce najemcy korzystali z dowolnych miejsc, które były dostępne). Ponadto, Sprzedający nie poniósł wydatków na ulepszenie Nieruchomości (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym), stanowiących co najmniej 30% jej wartości początkowej. Sprzedający i Kupujący są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi w momencie zawarcia Umowy sprzedaży.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania zwracanej w naturze części majątku likwidowanej spółki z o.o. oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości otrzymanej w związku z likwidacją spółki z o.o.
Fragment:
W wyniku przeprowadzonej likwidacji, Wnioskodawca może otrzymać część majątku zlikwidowanej Sp. z o.o. - udział w Nieruchomości, samochód i środki pieniężne. Wnioskodawca objął udziały w Sp. z o.o. wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 25.000 PLN (50% kapitału zakładowego Sp. z o.o.). Wnioskodawca nie wyklucza, że po otrzymaniu Nieruchomości może dokonać jej zbycia na rzecz podmiotu trzeciego przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła likwidacja Sp. z o.o. i nabycie udziału w Nieruchomości następującego w wyniku podziału majątku likwidacyjnego. W takim przypadku zbycie udziału w Nieruchomości nie zostanie dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej ani działów specjalnych produkcji rolnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Sp. z o.o. środków pieniężnych oraz aktywów niepieniężnych, w tym samochodu oraz udziału w Nieruchomości wchodzących w skład majątku likwidowanej spółki, będzie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wartości rynkowej składników majątku likwidacyjnego? Czy sprzedaż Nieruchomości otrzymanej w wyniku likwidacji Sp. z o.o. w ciągu (...)
2017
11
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Zatem w niniejszej sprawie Wnioskodawca nabył udział w nieruchomości – którą wspólnie z małżonką sprzedali w 2016 r. – 31 sierpnia 2012 r., tj. w dniu zawarcia z małżonką umowy rozszerzającej ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Z tą datą uzyskał prawo własności udziału w nieruchomości. Podobnie należy zaakcentować, że skoro odpowiedzialność majątkiem wspólnym obejmuje nieruchomości, jej część lub udział w nieruchomości, ale dopiero od momentu, kiedy weszły do majątku wspólnego, to wszelkie uprawnienia jakie Wnioskodawca chciałby czerpać z nabycia udziału w nieruchomości datować się będą dopiero od 31 sierpnia 2012 r. W konsekwencji powyższych ustaleń wskazać należy, że w rozpatrywanej sprawie sprzedaż w 2016 r. nieruchomości, która weszła do majątku wspólnego, a więc zgodnie z art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – oboje małżonkowie mieli równe udziały w tej nieruchomości – stanowi dla Wnioskodawcy w udziale 1/2 źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że od momentu nabycia przez Wnioskodawcę prawa do ww. nieruchomości do momentu sprzedaży w 2016 r. tej nieruchomości nie upłynął 5-letni termin zawarty w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
11
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości.
Fragment:
Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw majątkowych określonych w tym przepisie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw majątkowych następuje po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Jak z powyższego wynika, dla opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy decydujące znaczenie ma data oraz sposób nabycia nieruchomości. Z analizy (...)
2017
5
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych decydujące znaczenia ma samo zawarcie umowy sprzedaży, co oznacza, że w roku 2013 Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży swojej części nieruchomości. Nadmienić należy, że w przypadku, gdy sprzedawana nieruchomość należała do kilku współwłaścicieli (w niniejsze sprawie do dwóch: Zainteresowanej i Jej siostry), każdy z nich musi rozliczyć się odrębnie ze swojej części. Zatem, Wnioskodawczyni jako współwłaściciel nieruchomości powinna rozliczyć się z uzyskanej części przychodu ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.
2017
5
sty

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, jeżeli nie jest dokonywane w wykonywaniu działalności gospodarczej i następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem, w takiej sytuacji, kwota uzyskana ze zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu. W świetle powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma ustalenie daty nabycia nieruchomości. Reasumując, w związku z tym, że sprzedaż nieruchomości, nastąpi po upływie pięcioletniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki pochodzące ze sprzedaży tej nieruchomości nie będą stanowić przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
5
sty

Istota:
Skutki podatkowe przekazania nieruchomości na cele osobiste
Fragment:
Wnioskodawca będzie zaliczał przychody z powyższego tytułu do źródła przychodów jakim jest najem prywatny, przy czym Wnioskodawca zamierza skorzystać z przepisów dotyczących opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czynności podejmowane przez Wnioskodawcę związane z najmem nieruchomości będą podejmowane w sposób okazjonalny. Umowa najmu przedmiotowej nieruchomości nie zostanie przez Wnioskodawcę zawarta w ramach działalności gospodarczej. Wskazana we wniosku nieruchomość po wycofaniu ze Spółki nie będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy u Wnioskodawcy powstanie dochód do opodatkowania w momencie przeniesienia na Jego potrzeby prywatne nieruchomości uprzednio wniesionej jako wkład do Spółki cywilnej? Czy przeniesienie na potrzeby prywatne Wnioskodawcy nieruchomości uprzednio wniesionej jako wkład do Spółki cywilnej spowoduje konieczność korekty kosztów uzyskania przychodów w dokumentacji podatkowej Spółki? Czy po przeniesieniu na potrzeby prywatne Wnioskodawcy nieruchomości uprzednio wniesionej jako wkład do Spółki cywilnej, można jej wynajem opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1.
2017
5
sty

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach
Fragment:
Literalna i funkcjonalna wykładnia tego przepisu wskazuje, że termin należałoby liczyć dla każdej nieruchomości z osobna, z uwagi na fakt, że sprzedaż nieruchomości nie jest czynnością szybką, ale długotrwałą, ostrożną i o doniosłym znaczeniu dla podatnika. Drugim warunkiem jest konieczność udokumentowania wydatków - mogą to być wystawione za remonty rachunki, ale także akty notarialne nabycia nowej nieruchomości. Wnioskodawczyni rozważa następujące możliwości zainwestowania przychodów ze sprzedaży obu nieruchomości: nabycie nowej nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Włoskiej oraz jej remont, uwzględniający - jeśli to konieczne - adaptację nieruchomości na cele mieszkaniowe. nabycie nowej nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Włoskiej bez przeprowadzenia dodatkowych remontów. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont nieruchomości w Republice Włoskiej, której Wnioskodawczyni jest właścicielką. Wnioskodawczyni przewiduje też możliwość łącznego zaistnienia dwóch wskazanych wyżej możliwości. Zdaniem Wnioskodawczyni możliwe jest jednoczesne przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na remont jej nieruchomości w Republice Włoskiej wraz z jednoczesnym zainwestowaniem w nową nieruchomość w Rzeczypospolitej lub Republice Włoskiej.
2017
4
sty

Istota:
Czy po zbyciu przez Wnioskodawczynię w roku 2016 nieruchomości (lokalu mieszkalnego), którą nabyła w 2009 r. z małżonkiem do wspólnego majątku, i następnie odziedziczyła 1/2 udziału tej nieruchomości po śmierci małżonka w 2015 r., mamy do czynienia z przychodem ze sprzedaży powyższego lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadku (na podstawie postanowienia sądu z dnia 26 października 2015 r.), podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - dalej „u.p.d.o.f.”?
Fragment:
Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw majątkowych w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia nieruchomości. W celu ustalenia momentu nabycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości przez Wnioskodawczynię należy odnieść się do przepisów prawa cywilnego dotyczących nabycia spadku, dokonania działu spadku oraz regulujących stosunki majątkowe małżeńskie. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
2017
3
sty

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika VAT w związku ze sprzedażą udziału w nieruchomości oraz opodatkowania transakcji sprzedaży udziału w Nieruchomości
Fragment:
Sprzedaż udziału w Nieruchomości nie nastąpi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Od chwili nabycia do chwili oddania Nieruchomości w użytkowanie na rzecz Spółki Cywilnej przekształconej następnie w spółkę Jawną, Nieruchomość była przez Wnioskodawcę wykorzystywana dla działalności rolniczej. W stosunku do Nieruchomości Wnioskodawca nie wystąpił o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, nie wystąpił o uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania (zabudowy) terenu. Wszystkie decyzje dotyczące zabudowy Nieruchomości budynkami i budowlami stacji paliw, myjni i stacji diagnostycznej były uzyskiwane przez Spółkę Cywilną przekształconą następnie w Spółkę Jawną. W stosunku do Nieruchomości Wnioskodawca nie podejmował czynności w celu jej uatrakcyjnienia. Przystosowaniem Nieruchomości do prowadzenia na niej stacji paliw zajmowała się już Spółka Cywilna przekształcona następnie w Spółkę Jawną. Przed oddaniem Nieruchomości do użytkowania na rzecz Spółki Jawnej, nieruchomość nie została zabudowana przez żadnego ze współwłaścicieli Nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży będzie udział w trzynastu geodezyjnie wytyczonych działkach, ujętych w jednej księdze wieczystej (tj. udział we wszystkich działkach objętych jedną księgą wieczystą będzie przedmiotem sprzedaży).
2017
3
sty

Istota:
Czy w związku z wydatkowaniem na dom kwoty 214.000 zł Wnioskodawca jest już zwolniony z rozliczania przychodu wykazanego w zeznaniu osiągniętego dochodu za 2015 r., czyli kwoty 144.000 zł biorąc pod uwagę fakt, iż Wnioskodawca jest w związku małżeńskim i posiada ustawową współwłasność?
Fragment:
Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.
2017
3
sty

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
(...) nieruchomości na pożyczkodawcę. W praktyce oznacza to zatem, że czynność zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości z pożyczkodawcy na Wnioskodawczynię nie stanowi dla Wnioskodawczyni nowego nabycia nieruchomości. Z uwagi na powyższe regulacje okres 5 lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku, w którym zostało nabyte pierwotnie prawo własności nieruchomości. Wobec tego, że pięcioletni termin już upłynął zatem planowane odpłatne zbycie własności nieruchomości na osobę trzecią nie będzie stanowiło źródła przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższych uregulowań zbycie ww. nieruchomości nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawczyni obowiązku zapłaty podatku dochodowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.
2017
3
sty

Istota:
W zakresie podstawy opodatkowania zamiany nieruchomości niezabudowanych przez Wnioskodawcę
Fragment:
Również Powiat nie otrzyma od Gminy żadnych środków pieniężnych z tytułu zamiany nieruchomości bowiem zgodnie z Zarządzeniem Wojewody (powołanym we wniosku) zamiana nieruchomości dokonana zostanie bez obowiązku zapłaty przez Gminę różnicy cen zamienianych nieruchomości. Wnioskodawca nie oczekuje interpretacji w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla zamienianych nieruchomości. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Co stanowi podstawę obliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy transakcja zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę następuje bez obowiązku dopłaty różnicy ceny nieruchomości będących przedmiotem zamiany tj. przy dokonaniu zamiany do wartości nieruchomości stanowiącej własność Gminy? Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że zamierzona zamiana nieruchomości ma nastąpić bez dopłat, podstawę opodatkowania powinna stanowić wartość nieruchomości Gminy, tj. kwota 710.000,00 zł i od tej wartości (ceny sprzedaży) winien być naliczony podatek VAT ze stawką 23%. Transakcja sprzedaży powinna być udokumentowana fakturą wystawioną przez Gminę. Faktura powinna dokumentować dostawę towaru (zamianę nieruchomości) za cenę 710.000,00 zł plus 23% VAT, bowiem strony nie dokonają między sobą żadnych dopłat. Umowa zamiany nieruchomości polega na zamianie prawa własności (art. 603 Kc).
2016
31
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy dochód z tytułu wynajmu nieruchomości będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy przeznaczony zostanie na cele statutowe Fundacji w sposób bezpośredni i pośredni (zakup kolejnej nieruchomości, spłata kredytu na zakup nieruchomości) (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Fundacja będzie uzyskiwać dochody z wynajmu nieruchomości, które zostały nabyte ze środków pochodzących z darowizn. Dochody uzyskane z najmu Wnioskodawca zamierza przekazać w sposób bezpośredni, bądź pośredni (zakup kolejnej nieruchomości, spłata kredytu na zakup nieruchomości) na cele statutowe Fundacji. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w przypadku, gdy dochód Fundacji pochodzący z wynajmu nieruchomości, zostanie przeznaczony i wydatkowany na działalność statutową Fundacji pokrywającą się z celami wskazanymi w cyt. powyżej art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego. W przypadku natomiast przeznaczenia uzyskanego dochodu na zakup kolejnej nieruchomości, bądź spłatę kredytu na zakup nieruchomości nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że dochód ten będzie wydatkowany na działalność statutową Fundacji. Wskazać należy, że z przepisów art. 17 (w szczególności z art. 17 ust. 1a pkt 2 updop wynika jednoznaczne powiązanie zwolnienia podatkowego z rzeczywistym i bezpośrednim wydatkowaniem dochodu na cele statutowe. Pośrednie etapy alokacji dochodu poza wskazanymi w art. 17 ust. 1e updop, choćby były obliczone na zwiększenie dochodu i jego przeznaczenie w przyszłości na cele statutowe, nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego, przewidzianym w art. 17 updop, w tym również nie są objęte zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.
2016
31
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Podsumowując, art. 158 Kodeksu przewiduje - zarówno dla umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, jak i dla umowy przenoszącej własność nieruchomości - wymóg formy aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej (art. 73 § 2 Kodeksu). Wobec powyższych uregulowań jednoznacznie należy stwierdzić, że „ nabycie ”, czyli przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę, następuje z chwilą zawarcia w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności nieruchomości. Podobny pogląd reprezentuje Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 6 sierpnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2418/11 orzekając, że (...) Nabycie, o którym mowa w ust. 25 lit. a)-c) art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza uzyskanie na własność wymienionych w tym przepisie nieruchomości. W przypadku nieruchomości normodawca zastrzegł obowiązek dochowania formy aktu notarialnego (art. 158 k.c.). Czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna (art. 73 § 2 zd. 1 k.c.). Tak więc dopiero z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w przewidzianej prawem formie (akt notarialny) podatnik nabywa nieruchomość (...). Z powyższego wynika, że nabycie wiąże się z przeniesieniem własności danej nieruchomości i następuje w momencie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, niezależnie od terminu zapłaty za nieruchomość.
2016
31
gru

Istota:
Dokonany w drodze decyzji administracyjnej zwrot wywłaszczonych działek nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Zgodnie z art. 136 ust. 2 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej stosownie do art. 140. Decyzja o zwrocie nieruchomości powoduje przejście prawa własności na dotychczasowego właściciela, jednakże nie kreuje tego prawa, przywraca tylko wcześniej panujące stosunki prawnorzeczowe. W konsekwencji uznać należy, że w momencie zwrotu nieruchomości nie następuje nabycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
31
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zatem, przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki: odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność (...)
2016
30
gru

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości położonej w Niemczech.
Fragment:
Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Natomiast w myśl art. 30e ust. 5 ustawy, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. Biorąc powyższe wyjaśnienia pod uwagę należy zauważyć, że ponieważ dochód jaki uzyska Wnioskodawczyni będzie podlegał opodatkowaniu zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, zastosowanie znajdzie metoda unikania podwójnego opodatkowania uregulowana w przywołanym wyżej art. 24 ust. 2 lit. a) ww. umowy. W konsekwencji, dochód uzyskany z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości położonej na terenie Niemiec będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w Polsce dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (udziału nieruchomości) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł, to dochód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości położonej w Niemczech nie będzie miał wpływu na pozostałe dochody Wnioskodawczyni i nie będzie podlegał wykazaniu w zeznaniu podatkowym. Podsumowując, Wnioskodawczyni dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości położonej na terenie Niemiec nie będzie musiała wykazywać w zeznaniu podatkowym i płacić podatku, gdyż nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu w Polsce.
2016
30
gru

Istota:
Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku – zwróconej decyzją administracyjną.
Fragment:
Analizując kwestię umowy przedwstępnej (warunkowej) na gruncie prawa podatkowego, zauważyć należy, że zobowiązanie płynące z warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości wykonuje się dopiero w momencie zawarcia, w formie aktu notarialnego, ostatecznej umowy przenoszącej własność nieruchomości – umowy sprzedaży nieruchomości. Zatem, zawarta w dniu 2010 r. pomiędzy mężem Wnioskodawczyni, a nabywcą przedwstępna umowa sprzedaży udziałów w nieruchomościach i jednoczesna zapłata ceny, nie miały skutku przenoszącego własność udziałów w nieruchomościach na nabywcę, gdyż na skutek powyższej czynności mąż Zainteresowanej nie przeniósł własności nieruchomości na nabywcę, a jedynie nastąpiło zobowiązanie do przeniesienia prawa własności. Zgodnie natomiast z przepisem art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej (Księgi czwartej – Spadki). Zatem, jeżeli spadkodawca zawarł umowę sprzedaży nieruchomości zawierającą warunek i zmarł przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy rozporządzającej), należy uznać, że z chwilą jego śmierci podmiotem prawa własności tej nieruchomości stał się spadkobierca. Zbywcą nieruchomości, po śmierci spadkodawcy, jest spadkobierca i to on jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który otrzyma przychód ze zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
24
gru

Istota:
Rozliczenie pożytków z nieruchomości.
Fragment:
W skład masy spadkowej wchodziły m.in. dwie nieruchomości – pierwsza położona przy A, a druga przy B. Nieruchomość przy A była wynajmowana najemcom i generowała z tego tytułu dochody. Z jako jedyny czerpał korzyści z wynajmowanej nieruchomości i nie rozliczał się z rodzeństwem z dochodów z tej nieruchomości. Przed Sądem Rejonowym prowadzone jest postępowanie o dział spadku po zmarłych rodzicach. W toku postępowania zmarł C. Wnioskodawca i D zgłosili w toku sprawy swoje roszczenia o rozliczenie pożytków z nieruchomości, położonej przy A, uzyskiwanych w okresie od sierpnia 2009 r. do grudnia 2012 r. Sąd zasądził od Z na rzecz Wnioskodawcy kwotę 46.825,82 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 22 listopada 2012 r. do dnia zapłaty. Zainteresowany otrzymał od Z łącznie kwotę 64.788,08 zł. W ten sposób w stosunku do Wnioskodawcy dokonane zostało rozliczenie dochodów, które przynosiła nieruchomość wspólna w okresie od sierpnia 2009 r. do grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.
2016
24
gru

Istota:
W zakresie ustalenia wartości początkowej Nieruchomości nabytej w drodze aportu, określenia części w jakiej Spółka powinna zaliczyć w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od Nieruchomości oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia Nieruchomości
Fragment:
W konsekwencji w związku z planowaną transakcją nabycia Nieruchomości, cała lub prawie cała wartość nieruchomości zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Spółki. Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o CIT na moment wniesienia nieruchomości. Z chwilą przeniesienia Nieruchomości na Spółkę stanie się ona stroną m.in. umów najmu lokali znajdujących się w Nieruchomości, których stroną dotychczas był zbywca. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca może zawierać umowy najmu/dzierżawy/leasingu Nieruchomości. Wnioskodawca wprowadzi Nieruchomość do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako środek trwały. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową Nieruchomości w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? W jakiej części Spółka powinna zaliczyć w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od Nieruchomości? Co stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia Nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1 W ocenie Wnioskodawcy w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka powinna określić wartość Nieruchomości dla celów amortyzacji w wartości rynkowej z dnia wniesienia Wkładu.
2016
23
gru

Istota:
W zakresie ustalenia wartości początkowej Nieruchomości nabytej w drodze aportu, określenia części w jakiej Spółka powinna zaliczyć w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od Nieruchomości oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia Nieruchomości
Fragment:
W konsekwencji w związku z planowaną transakcją nabycia Nieruchomości, cała lub prawie cała wartość nieruchomości zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Spółki. Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o CIT na moment wniesienia nieruchomości. Z chwilą przeniesienia Nieruchomości na Spółkę stanie się ona stroną m.in. umów najmu lokali znajdujących się w Nieruchomości, których stroną dotychczas był zbywca. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca może zawierać umowy najmu/dzierżawy/leasingu Nieruchomości. Wnioskodawca wprowadzi Nieruchomość do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako środek trwały. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. W jakiej wysokości wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową Nieruchomości w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? W jakiej części Spółka powinna zaliczyć w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od Nieruchomości? Co stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia Nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1 W ocenie Wnioskodawcy w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka powinna określić wartość Nieruchomości dla celów amortyzacji w wartości rynkowej z dnia wniesienia Wkładu.
2016
23
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W tym miejscu należy zwrócić także uwagę, że organ podatkowy ma prawo – po okresie, w którym podatnik musi wydatkować środki ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe – przeprowadzić kontrolę prawidłowości wydatkowania przez podatnika ww. przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Przyjęcie za Wnioskodawczynią, że do prawidłowości wydatkowania nie jest konieczne przeniesienie własności, powodowałoby, że organ nie mógłby przeprowadzić skutecznej kontroli wydatkowania środków na nabycie nieruchomości, np. w sytuacji kiedy nie będzie miał dowodów, że doszło do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości. Można bowiem wyobrazić sobie sytuację, że strony umowy deweloperskiej, mimo wpłat kupującego, przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości a już po upływie 2 lat (licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło zbycie nieruchomości) odstąpią od umowy i deweloper zwróci kupującemu wydatkowane na zakup środki. Takie wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości nie dość, że nie podlegałoby zwolnieniu, to byłoby poza kontrolą organu podatkowego, a na pewno nie taki był zamysł ustawodawcy, który ustanowił omawianą ulgę podatkową. Reasumując: analiza przepisów regulujących omawiane zwolnienie podatkowe – zdaniem tut.
2016
23
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania przekazania nieruchomości akcjonariuszowi
Fragment:
Przeniesienie to będzie mieć charakter odpłatny, ponieważ wartość akcji, które zostaną umorzone, jest wyrażalna w wartościach pieniężnych, zatem zaistnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą ww. nieruchomości a wynagrodzeniem stanowiącym konkretną wartość pieniężną. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zobowiązania Spółki wobec akcjonariusza wynikają także z tytułu zapłaty przez akcjonariusza bieżących kosztów działalności Spółki i wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że przekazanie nieruchomości w tej sytuacji za te zobowiązania również będzie miało charakter odpłatny, gdyż będzie stanowiło formę zapłaty. W związku z powyższym przekazanie akcjonariuszowi nieruchomości w postaci niezabudowanego gruntu w zamian za opisane zobowiązania Spółki wobec akcjonariusza będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, gdyż przekazanie tej nieruchomości będzie dokonane odpłatnie tzn. nieruchomość będzie stanowić zapłatę za pracę, poniesione przez akcjonariusza bieżące koszty działalności Spółki i zakup akcji od akcjonariusza. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
2016
23
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży odziedziczonych udziałów w nieruchomości
Fragment:
Art. 10 ust. 1 pkt 8a updof stanowi natomiast, że źródłami przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a do c tego przepisu - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Zaś zgodnie z art. 30e ust. 1 updof od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i lub ich części oraz udziału w nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W chwili sprzedaży przez Wnioskodawcę udziału w Nieruchomości, w przypadku, gdyby od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, nie upłynęło 5 lat, byłby on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% podstawy obliczeni tego podatku. Należy jednak zwrócić uwagę, iż art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) (dalej jako KC) stanowi, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców z chwilą jego śmierci. Jak wynika dalej z art. 924 KC spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, zaś spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 KC).
2016
22
gru

Istota:
Sprzedaż działek i udziału w drodze dojazdowej w 2016 r. w części nabytej w spadku w 2001 r. nie stanowi źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 2001 r., w którym to nastąpiło nabycie. W związku z powyższym, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od przychodu od tej sprzedaży. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tyt. zbycia tego udziału w nieruchomości. Odnosząc się natomiast do sprzedaży udziału w nieruchomości, w części nabytej w wyniku zniesienia współwłasności w 2014 r. należy stwierdzić, że sprzedaż tego udziału stanowi źródło przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie tego udziału nastąpiło przed upływem 5-letniego terminu, o którym mowa w ww. artykule. Sprzedaż ta nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, gdyż nie zostały spełnione przesłanki wynikające z tego artykułu. Dochód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego PIT-39 za 2016 r.
Fragment:
Podkreślić należy, że dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sam fakt podziału nieruchomości jest nieistotny, jeżeli przez podział nieruchomości rozumieć proces mający na celu zyskanie korzystniejszej konfiguracji poszczególnych nieruchomości (działek). Jeżeli zatem właściciel dokonuje podziału nieruchomości nie mamy do czynienia z żadnym nabyciem, bo chodzi o nieruchomość, której ta osoba jest już właścicielem. Sam podział nieruchomości oraz wydzielenie odrębnej własności nieruchomości (działek) nie stanowią przy tym daty nowego nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku podziału Wnioskodawca nie nabył bowiem żadnych nowych nieruchomości ponad to, czego był już właścicielem. W wyniku samego podziału nieruchomości nie zmienia się struktura własności każdej z mniejszych nieruchomości (działek) wydzielonych w drodze podziału. Właściciel nadal będzie posiadał takiej samej wielkości nieruchomość, jak przed podziałem, tyle że w postaci mniejszych nieruchomości. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt podziału nieruchomości pozostaje bez znaczenia, gdyż jak już wskazano na wstępie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości od daty jej nabycia, a nie od daty podziału.
2016
22
gru

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, -jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że 4 kwietnia 2016 r.
2016
22
gru

Istota:
Skutki w VAT związane ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej na rzecz podmiotu innego niż jej aktualny dzierżawca.
Fragment:
W przypadku tejże wyceny powinno zostać zastosowane podejście porównawcze polegające na określeniu wartości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego skorygowanym ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględniającym zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Gmina jednak podkreśliła, że wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. Uszczegółowienie zasad wyceny nieruchomości zostało dokonane w przepisach rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2109, z późn. zm.). Przy wycenie nieruchomości kierując się ww. przepisami ustawy i rozporządzenia należy zatem wziąć po uwagę fakt istnienia roszczenia dzierżawcy przeciwko nabywcy nieruchomości o zwrot wartości ulepszeń dzierżawionej nieruchomości zmniejszającego jej wartość o wartość ulepszeń z chwili zwrotu przedmiotu dzierżawy. Kierując się powyższymi dyrektywami wartość nieruchomości zostanie ustalona w dokumentacji przetargowej jako wartość nieruchomości zabudowanej budowlami wykonanymi przez dzierżawcę pomniejszona o wartość roszczenia dzierżawcy o zwrot równowartości ulepszeń dokonanych przez dzierżawcę.
2016
22
gru

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia w 2016 r., udziału w nieruchomości, nabytego w drodze dziedziczenia ustawowego, na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Istotny zatem dla określenia daty nabycia nieruchomości będącej przedmiotem spadku jest dzień jego otwarcia, czyli data śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że nabycie przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości, zbycie którego planuje, nastąpiło w części odziedziczonej po ojcu w dniu 17 lipca 1966 r., siostrze w dniu 31 maja 1973 r., bracie w dniu 12 grudnia 1984 r., matce w dniu 5 listopada 1997 r. W konsekwencji okres pięciu lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął: w stosunku do udziału w nieruchomości nabytego w spadku po ojcu – z dniem 31 grudnia 1971 r.; w stosunku do udziału w nieruchomości nabytego w spadku po siostrze –z dniem 31 grudnia 1978 r.; w stosunku do udziału w nieruchomości nabytego w spadku po bracie – z dniem 31 grudnia 1989 r.; w stosunku do pozostałej części nieruchomości nabytej w spadku po matce – z dniem 31 grudnia 2002 r. W rezultacie, odpłatne zbycie odziedziczonego udziału w nieruchomości nie będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, gdyż jak wynika z powyższego, nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia przez Wnioskodawcę ww. udziału.
2016
22
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.