Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Fragment:
Jedynymi więc działaniami podjętymi w celu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości był jej szczegółowy podział, po podziale wykonanym z inicjatywy Prezydenta Miasta oraz umowa na sprzedaż ww. nieruchomości podpisana z biurem nieruchomości. Jednak, w omawianej sytuacji należy wskazać, że działania Wnioskodawczyni polegające na zleceniu sprzedaży właścicielowi biura nieruchomości nie mogą świadczyć o zamiarze wykonywania działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnego obrotu nieruchomościami, bowiem umowa z biurem już wygasła. W analizowanej sprawie całokształt okoliczności, ich zakres, stopień zaangażowania, wskazuje, że są to działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Nie zmienia tego uznania pojedyncza okoliczność, jaką będzie szczegółowy podział gruntu na działki lub powierzenie jego sprzedaży właścicielowi biura nieruchomości. Zatem dokonując sprzedaży wskazanej nieruchomości gruntowej, Zainteresowana będzie korzystała z przysługującego prawa do rozporządzania majątkiem osobistym, co nie stanowi wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Brak tego statusu pozbawia Wnioskodawczynię cech podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w zakresie sprzedaży wskazanej nieruchomości, a dostawę tej nieruchomości cech czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2017
14
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.
Fragment:
Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131. Stosownie do art. 30e ust. 5 ustawy podatkowej, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. Przy tym, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 – jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.
2017
11
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, za datę nabycia Nieruchomości przez Wnioskodawczynię należy przyjąć datę 28 września 2009 r., tj. datę otrzymania przez Wnioskodawczynię całości Nieruchomości dokonanej na podstawie częściowego podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Małżonka, a nie datę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Nieruchomości, a tym samym planowane po dniu złożenia tego wniosku odpłatne zbycie Nieruchomości przez Wnioskodawczynię nie będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) w zw. z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), („ustawa o PIT”) i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem PIT?
Fragment:
Z uwagi na fakt, że nabycie udziałów w nieruchomości nastąpiło odpowiednio w części w 2001 r., oraz w 2009 r. pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy należy liczyć oddzielnie w stosunku do każdego udziału jaki Wnioskodawczyni nabyła. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni w części dotyczącej daty nabycia nieruchomości jest nieprawidłowe, gdyż Wnioskodawczyni uważa, że za datę nabycia nieruchomości należy uznać 2009 r., tj. datę podziału majątku małżonków, natomiast jak wyżej wyjaśniono, udziały w tej nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła odpowiednio w 2001 r. oraz 2009 r. Natomiast jak słusznie wskazała Wnioskodawczyni we wniosku, na ustalenie daty nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości, nie ma wpływu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że prawo podatkowe, w szczególności ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawiera definicji nieruchomości. Wobec tego uzasadnionym jest posiłkowanie się definicją nieruchomości zawartej w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) grunty (...)
2017
11
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
(...) nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w 2001 roku małżonkowie kupili działkę budowlaną o powierzchni 1026 m 2 . Po 24 latach małżeństwa w styczniu 2015 roku Zainteresowana rozwiodła się ze swoim mężem, a w grudniu 2015 roku dokonano podziału majątku.
2017
11
lis

Istota:
Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości nabytej uprzednio do majątku wspólnego, a następnie wchodzącego w skład spadku po zmarłym małżonku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment ich nabycia.
2017
11
lis

Istota:
Czy dla celów przepisów Ustawy o VAT, w opisanym zdarzeniu przyszłym dostawa Nieruchomości (w zakresie w jakim nie znajdzie zastosowanie obligatoryjne zwolnienie z VAT) będzie podlegała opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 Ustawy o VAT, a co za tym idzie nie znajdzie zastosowania wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT?
Fragment:
Tytułem przykładu można wskazać, na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia z dnia 24 listopada 2016 r. o sygn. akt I FSK 1316/15, który wskazał, iż „ Same w sobie nieruchomości (zabudowane nieruchomości) nie tworzą całości zdolnej do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Nie stanowią zatem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nawet jeżeli były wykorzystywane przez sprzedawcę również do działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu tych nieruchomości lub ich części, albo znajdujących się na nich obiektów budowlanych i ich części (...).Natomiast sprzedaż wyodrębnionych z takiego zakładu pojedynczych lub nawet wszystkich nieruchomości, nie mogłaby być uznana za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Bez całej struktury składającej się na działalność w zakresie wynajmu nieruchomości - wciąż byłaby to jedynie sprzedaż nieruchomości, jako składników majątkowych. Okoliczność, że w ramach swojej działalności nabywca nieruchomości uprzednio wynajmowanych, także wykorzystuje te nieruchomości do działalności w zakresie wynajmu nieruchomości (czyni z nich przedmiot najmu) nie oznacza, że nieruchomości te w momencie ich sprzedaży stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa, co jest warunkiem zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. ” Powyższe stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego jednoznacznie potwierdza, iż nabycia samej nieruchomości z najemcami nie można uznać za nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
2017
11
lis

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania zwolnienia od tego podatku do zbycia nieruchomości.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 października 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania zwolnienia od tego podatku do zbycia nieruchomości zabudowanej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). Działalność ta podlega opodatkowaniu VAT, więc jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Aktem notarialnym z dnia 30 stycznia 2009 r. Wnioskodawca nabył od ..., ...oraz ... prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „ ... ” zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości ..., gmina ..., w województwie ..., o powierzchni 0,3500 ha, stanowiącą działkę oznaczoną w ewidencji numerem 3/11. Z treści aktu notarialnego wynika, że na wyżej opisanej nieruchomości gruntowej posadowiony jest jednokondygnacyjny, murowany budynek restauracji kryty strzechą. Sprzedający oświadczyli także, że własność wymienionej nieruchomości nabyli na podstawie umowy sprzedaży z dnia 3 września 2004 r. Do wyżej wymienionego aktu notarialnego w dniu 30 stycznia 2009 r. została wystawiona także faktura VAT numer ..., na podstawie której obniżono kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2017
11
lis

Istota:
Czy u współwłaściciela nieruchomości – Wnioskodawcy – z tytułu najmu powstanie przychód, od którego będzie On mógł opłacać zryczałtowany podatek dochodowy?
Fragment:
Spółka z o.o. na mocy tej umowy będzie zobowiązana do zapłaty umówionego czynszu ww. współwłaścicielom Nieruchomości. Dodać należy, że żaden ze współwłaścicieli Nieruchomości nie wynajmuje żadnych innych nieruchomości. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że opisany wynajem nieruchomości nie spełnia znamion prowadzenia działalności gospodarczej, albowiem działalność ta nie jest prowadzona w sposób zorganizowany. O zorganizowaniu działalności można mówić, gdy prowadzenie jej wymaga pewnego wysiłku organizacyjnego. Zorganizowanie przejawia się na przykład w zapewnieniu lokalu dla jej prowadzenia, utworzeniu strony internetowej, zatrudnieniu pracowników, zakupieniu sprzętu biurowego. W sytuacji Wnioskodawcy nie można mówić o zorganizowaniu działalności. Nie wykonuje On bowiem żadnych działań poza tym, że jest właścicielem nieruchomości, która znajduje się w Jego majątku prywatnym i którą będzie wynajmował. Wnioskodawca w celu wynajmu tej nieruchomości nie jest zobowiązany do zatrudnienia pracowników, zakupienia żadnego sprzętu. Nie musi czynić żadnych czynności, oprócz zawarcia umowy najmu. Trudno tu zatem mówić o zorganizowanym prowadzeniu działalności gospodarczej, zwłaszcza, że żadnych innych nieruchomości Wnioskodawca nie będzie wynajmował.
2017
11
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej i prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. nieruchomości.
Fragment:
(...) nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej i prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. nieruchomości. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącym stroną postępowania: (...) Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: (...) przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółdzielnia w S. (dalej: „ Zbywca ”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ VAT ”) w Polsce. Zbywca jest właścicielem nieruchomości (dalej: „ Nieruchomość ”), składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/15, o powierzchni 11.604 m 2 (powstałej z podziału działki gruntu oznaczonej numerem 83/9), jak również działki gruntu oznaczonej numerem 84/1, o powierzchni 14.429 m 2 (dalej: „ Działki ”), położonych w B. (Gmina S.). Zgodnie z odpisem zwykłym z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, składającej się z ww. Działek, sposób korzystania określono jako: R - grunty orne (Działka nr 84/1) i B - grunty rolne zabudowane (Działka nr 83/9, z której podziału powstała Działka nr 83/15).
2017
10
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w zakresie powstania przychodu ze zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia.
Fragment:
(...) nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw wynikających z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tej nieruchomości. Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości, praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków.
2017
10
lis

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia. W analizowanej sprawie nabycie nieruchomości przez Wnioskodawcę i jego żonę (spadkobierców) nastąpiło w 20xx r. dokładnie 14 kwietnia 20xx r. – w dniu śmierci ich syna. Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.
2017
10
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Fragment:
Ponadto, Zainteresowany nie dokonał ani nie zamierza dokonać jakichkolwiek czynności ani też nie poniósł żadnych nakładów w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Jedynymi więc działaniami podjętymi w celu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości był jej szczegółowy podział po podziale wykonanym z inicjatywy Prezydenta Miasta oraz umowa na sprzedaż ww. nieruchomości podpisana z biurem nieruchomości. Jednak, w omawianej sytuacji należy wskazać, że działania Wnioskodawcy polegające na zleceniu sprzedaży właścicielowi biura nieruchomości nie mogą świadczyć o zamiarze wykonywania działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnego obrotu nieruchomościami bowiem umowa z biurem już wygasła. W tym miejscu należy wskazać na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 234/16, w którym sąd stwierdził, że: „ Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla czterech działek powstałych w wyniku podziału działki siedliskowej, a także sprzedaż za pośrednictwem portali internetowych oraz biura nieruchomości nie stanowi o zawodowej działalności skarżącej. (...) Korzystanie z biura nieruchomości czy portali internetowych przy sprzedaży nieruchomości przemawia raczej za tym, że skarżąca nie zajmuje się profesjonalnym obrotem nieruchomościami.
2017
10
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT dostawy Nieruchomości, wybór opcji opodatkowania podatkiem VAT tej dostawy, zwolnienie od podatku VAT dostawy Gruntów Zalesionych, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz uzyskania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym przy nabyciu Nieruchomości z wyłączeniem Gruntów Zalesionych
Fragment:
Na wniosek i na rzecz Nabywcy, m.in. w odniesieniu do Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 3, dnia 5 stycznia 2017 r. została jednak wydana decyzja o warunkach zabudowy nr ..., określająca szczegółowe warunki planowanej przez Nabywcę inwestycji. Zgodnie z załącznikiem do tej decyzji wskazującym m.in. linie rozgraniczające teren inwestycji, część Nieruchomości 1 oraz część Nieruchomości 3, które stanowią tereny zalesione i niezabudowane, znajdują się poza granicą planowanej inwestycji (tereny te są określane dalej jako „ Grunty Zalesione ”). Zbywca nie wykorzystywał Nieruchomości wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT. Na dzień złożenia niniejszego wniosku żadna część Nieruchomości nie jest objęta umową najmu, dzierżawy, ani żadną inną tego typu umową, mocą której podmiot trzeci byłby uprawniony do korzystania z Nieruchomości bądź ich części. Zbywca podjął się przygotowania Nieruchomości do sprzedaży oraz poniósł w tym celu nakłady. Z uwagi na brak jakichkolwiek dalszych, własnych planów gospodarczych co do Nieruchomości, Zbywca podjął decyzję o sprzedaży Nieruchomości. W tym celu Zbywca zlecił agencji pośrednictwa obrotu nieruchomościami znalezienie potencjalnego nabywcy.
2017
10
lis

Istota:
Sprzedaż nieruchomości.
Fragment:
(...) Nieruchomości 3, z wyłączeniem dostawy Gruntów Zalesionych, jeżeli strony transakcji wybiorą jej opodatkowanie VAT, w związku z transakcją Nabywca będzie uprawniony do: (obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 3 (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b pkt 1 ustawy o VAT), oraz do uzyskania zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym (zgodnie z art. 87 ustawy o VAT)? W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawców w odniesieniu do pytania nr 1 za prawidłowe, czy w sytuacji wyboru opcji opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 3 planowana sprzedaż Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 3 − z wyłączeniem sprzedaży Gruntów Zalesionych − przez Zbywcę na rzecz Nabywcy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Zainteresowanych, przypadku uznania stanowiska Wnioskodawców w odniesieniu do pytania nr 1 za prawidłowe, w sytuacji wyboru opcji opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 3 planowana sprzedaż Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 3 − z wyłączeniem sprzedaży Gruntów Zalesionych − przez Zbywcę na rzecz Nabywcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2017
10
lis

Istota:
Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, którego podstawą będzie uzyskanie dochodu w postaci części wartości rynkowej podlegającej zwrotowi nieruchomości za zrzeczenie się roszczeń do tej nieruchomości?
Fragment:
Według przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawczyni wypłacona została na podstawie ugody administracyjnej część wartości rynkowej podlegającej zwrotowi nieruchomości za zrzeczenie się roszczeń do tej nieruchomości. Zatem, Wnioskodawczyni uzyskała ww. wypłatę nie w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz w wyniku zawartej z Gminą ugody, ponieważ Gmina była zainteresowana pozostawieniem tej nieruchomości w swoim zasobie. Wnioskodawczyni nie przeniosła prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy, gdyż to Gminie przysługiwało prawo własności w momencie zawarcia ugody. Odnosząc się do wskazanej we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2012 r., znak: IPTPB2/415-437/12-2/AK należy stwierdzić, że została ona wydana w innym stanie faktycznym niż przedstawiony przez Wnioskodawczynię we wniosku. Wnioskodawczyni otrzymała wypłatę części wartości rynkowej podlegającej zwrotowi nieruchomości w zamian za zrzeczenie się roszczeń do tej nieruchomości natomiast w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w ww. interpretacji miał nastąpić zwrot nieruchomości spadkobiercy współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości. Również powołany przez Wnioskodawczynię wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2372/12 wydany został w podobnym stanie faktycznym jak opisany w ww. interpretacji z dnia 28 sierpnia 2012 r., czyli w innym stanie faktycznym niż przedstawiony przez Wnioskodawczynię we wniosku.
2017
9
lis

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działek niezabudowanych.
Fragment:
Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowej składającej się z 12 działek ewidencyjnych, która to Nieruchomość pozostaje w jego majątku osobistym. Nieruchomość ma powierzchnię przybliżeniu ok. 100 arów, z czego w drodze kupna Wnioskodawca nabył niespełna 8 arów. Dodatkowo zakup ten był de facto odkupem wcześniej sprzedanych działek - osoby, które nabyły te działki wcześniej, z powodu trudnej sytuacji życiowej były zmuszone do zmiany planów i z tego powodu złożyły ofertę odkupu Wnioskodawcy, którą ten przyjął. Wnioskodawca nie używał nigdy działek składających się na Nieruchomość w działalności gospodarczej, na Nieruchomości nie wzniesiono żadnych budynków i budowli.
2017
9
lis

Istota:
Skutki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie.
Fragment:
Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości zgodnie z zasadą superficies solo cedit, w myśl której własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Odrębnym przedmiotem własności budynek będzie wówczas, gdy wzniesiono go na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym i w takim przypadku istotne znaczenie będzie miała data jego wybudowania. Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że w przypadku wybudowania budynku na własnym gruncie, grunt ten wraz z budynkiem stanowi jedną rzecz (nieruchomość). To oznacza, że skoro budynek nie stanowi odrębnej nieruchomości, to nie może być samodzielnym przedmiotem zbycia bez gruntu, na którym został wzniesiony. Sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego. Dlatego za datę nabycia nieruchomości w takim wypadku uznać należy datę nabycia gruntu, niezależnie od tego, kiedy na gruncie tym wzniesiono budynek. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje także, co należy rozumieć pod pojęciem nabycia w drodze spadku, dlatego i w tym wypadku należy posiłkować się normami prawa cywilnego.
2017
9
lis

Istota:
Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.
Fragment:
Dochód ze sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną może być jednak zwolniony z podatku lub nawet nie podlegać opodatkowaniu, a zależy to od spełnienia warunków, obowiązujących w okresie nabycia nieruchomości, która ma zostać sprzedana. Dla przykładu dochód ze sprzedaży nieruchomości może, odnosząc się do aktualnego brzmienia przepisów, być zwolniony z opodatkowania w części przeznaczonej na własne cele mieszkaniowe – w okresie 2 lat licząc od końca roku w którym nastąpiło nabycie nieruchomości o czym stanowi art. 21. ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi o tym, że dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Natomiast jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej oraz zostało dokonane po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - wówczas odpłatne zbycie nie jest opodatkowane i rozpatrywanie warunków dla zwolnienia dochodu ze sprzedaży tejże nieruchomości z podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest konieczne.
2017
8
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i forma ich nabycia. Z opisanego we wniosku i jego uzupełnieniu stanu faktycznego wynika, że w dniu 22 września 2012 r. Zainteresowana sprzedała nieruchomość (działkę niezabudowaną) nabytą uprzednio w drodze dziedziczenia w tym samym roku.
2017
8
lis

Istota:
Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia?
Fragment:
Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tej nieruchomości. Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).
2017
8
lis

Istota:
Skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie
Fragment:
Pojęcia ceny nieruchomości, jej wartości i wartości rynkowej, którymi operuje art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można wprost odnieść do przedmiotu świadczenia dożywotnika z umowy o dożywocie polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości z jednoczesnym obciążeniem tejże nieruchomości prawem dożywocia. W przypadku umowy o dożywocie jedynie przyjęcie wartości rynkowej nieruchomości, której własność jest przenoszona przez dożywotnika na zobowiązanego z tej umowy pozwalałaby na określenie przychodu. Wielkość ta jednak nie jest ceną nieruchomości określaną w umowie, czego wymaga art. 19 ust. 1 ww. ustawy. Także możliwość ustalania wartości nieruchomości w oparciu o kryterium ceny rynkowej zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dostarcza argumentu o powstawaniu u podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, w zgodzie z art. 19 ust. 1 tej ustawy. Unormowanie z art. 19 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może zostać zastosowane bowiem dopiero wówczas, gdy wartość nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie nie odpowiada wartości rynkowej. Tym samym regulacja ta nie powinna w ogóle stanowić podstawy do określania ceny nieruchomości, której w ogóle nie przewiduje umowa o dożywocie.
2017
8
lis

Istota:
Skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, –jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Powyższy przepis ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli sprzedaż nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.
2017
8
lis

Istota:
Obowiązku odprowadzenia podatku VAT w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność dłużnika
Fragment:
Przeznaczenie nieruchomości (wszystkie ww. działki) w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy: tereny usług publicznych, w tym tereny kościołów wraz z plebaniami z dopuszczeniem lokalizacji usług komercyjnych, północno-wschodnia część nieruchomości leży w sferze ochrony konserwatorskiej ważniejszych obiektów środowiska kulturowego gminy. Nieruchomość nie była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą o nr ... prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ..., a stanowiącego własność dłużnika ... Spółka Jawna, adres: ... należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek VAT jeśli ww. dłużnik ma zamknięty obowiązek podatkowy VAT w chwili sprzedaży nieruchomości? Stanowisko Wnioskodawcy: Należy odprowadzić podatek VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
2017
8
lis

Istota:
Do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezbędne jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, o których mowa w art. 30e ustawy, na własne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycia. Przepis ten nie wymaga jednak, by nabycie prawa własności lokalu nastąpiło we wskazanym powyżej terminie, a w realiach sprawy, po uprawomocnieniu się postanowienia w sprawie przysądzenia Nieruchomości Nr 2 przez Sąd, które może nastąpić z powodów przedstawionych przez Wnioskodawczynię w uzasadnieniu wniosku „formalnie” dopiero na początku 2014 r.
Fragment:
(...) Nieruchomości 1 zostanie wydatkowana w ciągu dwóch lat od końca roku, w którym zbyto Nieruchomość 1 (czyli do końca 2013 r.) na nabycie Nieruchomości 2, pomimo, że formalne przejście własności Nieruchomości 2 może nastąpić w 2014 r. (Postanowienie PW może się uprawomocnić w 2014 r.)? Zdaniem Wnioskodawczyni: Odnośnie pytania Nr 1, Wnioskodawczyni uważa, że wydatkowanie środków pochodzących ze sprzedaży Nieruchomości 1, która stanowiła Jej majątek odrębny, na nabycie własności Nieruchomości 2 objętej wspólnością majątkową małżeńską spełnia warunki zwolnienia dochodu ze zbycia Nieruchomości 1 z podatku PIT na postawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT. Co do zasady, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 361, poz. 654 – dalej PIT), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu będącego odrębną własnością), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
2017
3
lis

Istota:
Czy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży w 2016 r. przedmiotowej nieruchomości zabudowanej, należącej przed śmiercią męża Wnioskodawczyni w całości do Wnioskodawczyni (a także do męża Wnioskodawczyni - nieruchomość objęta wspólnością majątkową małżeńską) i po śmierci męża Wnioskodawczyni także w całości do Wnioskodawczyni (Wnioskodawczyni odziedziczyła ½ część po zmarłym w 2015 r. mężu), Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy, w sytuacji gdy do nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków doszło w 1980 r., a do wybudowania budynku mieszkalnego posadowionego na nabytym gruncie w 1985 r.?
Fragment:
W stosunku do wielkości spadku przysługującej Wnioskodawczyni ustawowo (1/3 połowy nieruchomości), wielkość spadku przyznana działem spadku (cała połowa nieruchomości) jest rzeczywiście większa o 2/3 połowy (2/3 x ½ =1/3) nieruchomości. Prawo Wnioskodawczyni do przedmiotowej nieruchomości po nabyciu spadku i po dziale spadku, w stosunku do stanu przed śmiercią męża nie zmieniło się - w obu stanach Wnioskodawczyni miała pełne prawo do całej nieruchomości. W związku z tym, „ nabycie ” spadku w postaci połowy nieruchomości nie zmieniło stanu posiadania Wnioskodawczyni. Przedmiotową nieruchomość zabudowaną Wnioskodawczyni sprzedała na podstawie umowy sprzedaży w dniu 29 lipca 2016 r. Zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z przedstawionym opisem wyjaśnić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia „ nabycie ”, nie wskazuje, czy ma to być nabycie odpłatne, czy nieodpłatne. Nie określa również, na podstawie jakiej czynności prawnej może nastąpić nabycie nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości lub praw majątkowych. Z prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Op 173/17 wynika, że należy opowiedzieć się za takim rozumieniem pojęcia „ nabycie ” użytego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które obejmować będzie pierwotne nabycie nieruchomości w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej.
2017
3
lis

Istota:
Czy transakcja sprzedaży Nieruchomości, w zakresie w jakim podlegać ona będzie opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej (23%), nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym na Kupującym nie będzie ciążyć obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) Nieruchomości oraz (3) wykonanie innych czynności/dostawę usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Nieruchomości. Faktycznie, nowy zarządca Nieruchomości powierzy wykonywanie czynności tym samym osobom, które zarządzają już nieruchomością nabytą w pierwszym etapie projektu i które obecnie zajmują się również zarządzaniem Nieruchomości. Podjęcie przez Kupującego kroków w tym zakresie będzie niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania Nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. Jak zostało to już wskazane, Kupujący nabył już pierwszy etap projektu. W związku z jego nabyciem, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania nieruchomości, Kupujący pozyskał w tamtym czasie również niezbędne zasoby i know-how oraz zawarł umowy z wybranymi dostawcami. W konsekwencji, biznesowo najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie teraz wykorzystanie – w każdym przypadku, gdy to możliwe – pozyskanych już zasobów i know-how w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Nieruchomości. W tym miejscu warto wspomnieć, że już na etapie nabycia pierwszego etapu projektu, Kupujący nie wykluczał, że pozyska odpowiedni know-how oraz zasoby poprzez zawarcie umów z tymi samymi dostawcami, z którymi umowy te zawarł Sprzedający.
2017
3
lis

Istota:
Zwolnienia od podatku czynności przeniesienia własności nieruchomości gruntowych w zamian za odszkodowanie
Fragment:
Z powołanych przepisów wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że przeniesienie prawa własności gruntów rolnych (działek o nr 2/1, 2/2, 2/3, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17), o których mowa we wniosku, w zamian za odszkodowanie, stanowi odpłatną dostawę towarów, która podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie powołanego art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy. Dostawa ta będzie korzystać jednak ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdyż dla przedmiotowych działek rolnych, podlegających wywłaszczeniu, nie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie zostały dla nich wydane decyzje o warunkach zabudowy, zatem w momencie dostawy nie były terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Bez znaczenia dla niniejszej sprawy pozostaje wydanie decyzji przez Wojewodę, na podstawie której zezwolono na realizację inwestycji drogowej, gdyż – jak wskazano powyżej – zmiana przeznaczenia wywłaszczanych nieruchomości z rolnych na przeznaczone pod zabudowę odbywa się w tym samym momencie, w którym te nieruchomości stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.
2017
3
lis

Istota:
Środki uzyskane przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w 2016 r. lokalu mieszkalnego nie zostały wydatkowane na nabycie gruntu, który jest przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego. Grunt ten – jak wskazała we wniosku Wnioskodawczyni – według prowadzonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tego terenu, jest terenem zabudowy usługowej nieuciążliwej, przeznaczony pod utrzymanie istniejących oraz realizację nowych budynków i budowli, w których prowadzona jest działalność usługowa nieuciążliwa z niezbędnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urządzeniami, w tym mieszkalnymi (jedno mieszkanie dla właściciela lub obsługi obiektu), technicznymi, gospodarczymi, garażami, miejscami postojowymi, dojazdami i zielenią”.
Fragment:
Czy pieniądze w kwocie 185 000 zł ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości mieszkalnej Wnioskodawczyni może zaliczyć na zakup nowej nieruchomości gruntowej (którą Wnioskodawczyni nabyła) jako dalszy cel mieszkaniowy przez co nie musi płacić podatku ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli kwota ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości w wysokości 185 000 zł mogłaby być zaliczona jako cel mieszkaniowy na zakupioną przez Wnioskodawczynię nieruchomość, to w jakiej części (w całości czy np. w połowie) gdyż jest to nieruchomość usługowa z możliwością zamieszkania (jedno mieszkanie dla właściciela). Zdaniem Wnioskodawczyni kwotę ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości w kwocie 185 000 zł Wnioskodawczyni powinna móc zaliczyć jako dalszy cel mieszkaniowy na zakup nowej nieruchomości. Zaliczenie powyższej kwoty uzależnione jest od Stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ze względu, iż status nowo nabytej nieruchomości nie jest jednoznaczny aczkolwiek pozwala na wyodrębnienie mieszkania dla właściciela. Ze względu, iż jest to jedyna nieruchomość Wnioskodawczyni na której chce postawić budynek (ok. 35 m 2 ) na cele mieszkalne z wyodrębnieniem dla prowadzonej przez nią działalności gospodarczej powinno być umożliwione powyższe zaliczenie jako cel mieszkaniowy.
2017
1
lis

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Pod adresem wskazanej we wniosku nieruchomości dłużnik prowadził działalność gospodarczą w okresie od nabycia nieruchomości (czerwiec 2007 r.) do momentu zawieszenia działalności (luty 2015 r.). W okresie prowadzenia działalności dłużnik poniósł nakłady w przedmiotowej nieruchomości nie przekraczające 30% jej wartości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w razie sprzedaży na licytacji komorniczej nieruchomości dłużnika położonej w L. nr ... sprzedaż ta będzie podlegała podatkowi VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, skoro stan faktyczny przedmiotowej nieruchomości spełnia przesłanki z art. 43 ust. l pkt 10 oraz 10a ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na to, iż dłużnik na dwa lata przed wszczęciem egzekucji zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, a następnie zlikwidował ją 27 stycznia 2017 r. to sprzedaż nieruchomości dłużnika położonej w L. na licytacji komorniczej nie będzie podlegała podatkowi VAT. Dłużnikowi nie przysługiwało również odliczenie VAT co do przedmiotowej nieruchomości. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
1
lis

Istota:
 • brak opodatkowania czynności przekazania nieruchomości na rzecz GDDKiA
 • Fragment:
  Przekazanie nieruchomości w użytkowanie nie oznacza, że następuje przeniesienie prawa do rozporządzania tymi nieruchomościami jak właściciel, nie daje również użytkownikowi uprawnienia do dysponowania rzeczą w sposób zbliżony do właściciela. Oznacza to, że przekazanie w użytkowanie stanowi świadczenie usług. Biorąc zatem pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że przekazanie przez Wnioskodawcę w użytkowanie dla GDDKiA nieruchomości związane jest bezpośrednio ze zgodą GDDKiA na utworzenie przez Wnioskodawcę na tej nieruchomości Miejsca Obsługi Podróżnych. Tym samym w przedstawionej sprawie nie ma miejsca przekazanie w bezpłatne użytkowanie. Bowiem pomiędzy Wnioskodawcą a GDDKiA istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym. Wnioskodawca przekaże GDDKiA prawo użytkowania nieruchomości ale w zamian za zgodę na utworzenie Miejsca Obsługi Podróżnych. Zatem przekazanie na rzecz GDDKiA prawa użytkowania nieruchomości, na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oznacza wykonanie tych czynności za wynagrodzeniem. Przepisy podatkowe nie zawierają jakichkolwiek ograniczeń, co do formy zapłaty.
  2017
  31
  paź
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.