Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
paź

Istota:

Sprzedaż nieruchomości nabytej w następstwie odwołania darowizny.

Fragment:

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia. Interpretacja pojęcia nabycie została przedstawiona w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 1489/08, w którym Sąd stwierdził, że aby ustalić, jaka czynność prawna wyznacza początek biegu pięcioletniego terminu należy odwołać się do regulacji zawartych w prawie cywilnym.

2018
17
paź

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Składniki majątkowe wchodzące w skład masy spadkowej po zmarłym mężu Wnioskodawczyni to nieruchomości gruntowe stanowiące gospodarstwo rolne oraz budynek jednorodzinny wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Spadkodawca był wyłącznym właścicielem ww. nieruchomości. Nie był przeprowadzany dział spadku po zmarłym. Wskazane we wniosku nieruchomości stanowiły majątek osobisty męża Wnioskodawczyni. Pomiędzy Wnioskodawczynią a Jej mężem nie istniała wspólność majątkowa małżeńska. Nie była nigdy zawierana żadna umowa zmieniająca stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami, w tym też dotyczące ww. nieruchomości. Przedmiotowe nieruchomości mąż Wnioskodawczyni nabył w drodze darowizny od swoich rodziców. Do wskazanych we wniosku nieruchomości przysługiwał tytuł prawny ‒ prawo własności. Na ww. nieruchomościach nie była prowadzona żadna pozarolniczą działalność gospodarcza. Odziedziczone po zmarłym mężu działki wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Dokonana przez Wnioskodawczynię sprzedaż nieruchomości nie nastąpiła w ramach wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kupujący jest rolnikiem indywidualnym (...)

2018
13
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości z jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy do jednoosobowej działalności gospodarczej żony.

Fragment:

Nie może być również zastosowany art. 7 ust. 2 pkt 1 UVAT ponieważ Wnioskodawca nie przekazuje nieruchomości na cele osobiste ani swoje ani pracowników ani innych podmiotów wymienionych w tym przepisie. Nie znajdzie też zastosowania art. 7 ust. 2 pkt 2 UVAT ponieważ nie można darować nieruchomości osobie, która jest właścicielem tych nieruchomości we współwłasności ustawowej łącznej małżeńskiej (brak jest możliwości wyodrębnienia ułamkowych części własności) i tym samym brak jest możliwości zawarcia prawnie skutecznej umowy darowizny w ramach majątku wspólnego między małżonkami ustawowego ustroju wspólności majątkowej łącznej. Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (jest to ich majątek wspólny). Wspólność ustawowa obejmuje wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Wspólność małżeńska została ukształtowana jako wspólność łączna, którą charakteryzuje to, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością ustawową.

2018
13
paź

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Fragment:

(...) Nieruchomości. 1.9 [Aport Nieruchomości do Spółki Celowej] Jak zostało wskazane, zgodnie z Umową Inwestycyjną, Wnioskodawca w celu realizacji Inwestycji z Deweloperem zobowiązał się do dokonania przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) Nieruchomości do Spółki Celowej (tj. do spółki komandytowej). Spółka Celowa występuje jako zainteresowany niebędący stroną postępowania w tym Wniosku. 1.10 [Rozbiórka naniesień na Nieruchomości po dokonaniu aportu Nieruchomości do Spółki Celowej] W chwili dokonania przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) Nieruchomości do Spółki Celowej (tj. do spółki komandytowej), Nieruchomość będzie jeszcze zabudowana Budynkiem, Budynkiem Ochrony oraz Budowlami, które - docelowo - mają zostać jednak wyburzone w całości przez Spółkę Celową, na koszt Dewelopera, po aporcie Nieruchomości do Spółki Celowej (przy czym pozwolenie na rozbiórkę ww. Budynku, Budynku Ochrony i Budowli będzie jeszcze uzyskane przed aportem Nieruchomości przez Wnioskodawcę do Spółki Celowej). W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że transakcja nabycia Nieruchomości przez Wnioskodawcę (jak Wnioskodawca (...)

2018
13
paź

Istota:

Sprzedaż działki zabudowanej domem w stanie surowym zamkniętym, po upływie 5 lat od momentu nabycia nieruchomości gruntowej, na której rozpoczęto budowę domu.

Fragment:

Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości. Własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Z powyższych regulacji wynika, że w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość obejmująca zarówno grunt (działkę) jak i budynek. W takim przypadku mówi się o sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, który nie stanowi jednak odrębnej nieruchomości. Dlatego w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej okres 5 lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie prawa własności gruntu. W niniejszej sprawie nieruchomość - działka stanowi własność Zainteresowanego a budynek z niezakończoną budową stanowi część składową tej nieruchomości. Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości w 2018 r. przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość gruntowa z rozpoczętą budową domu mieszkalnego.

2018
13
paź

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, − jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. W przypadku zbycia nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

2018
13
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

W pozostałym okresie czasu (tj. poza sezonem narciarskim) Nieruchomość B byłaby wynajmowana, o ile znalazłyby się osoby chętne do wynajmu na tak krótki okres czasu. zakup dwóch nieruchomości mieszkalnych położonych w mieście B i w mieście C (Nieruchomości C i D). Nieruchomości C i D wykorzystywane byłyby na własne potrzeby Wnioskodawcy z uwagi na częste przebywanie zarówno w mieście B, jak i mieście C. Przy czym Wnioskodawca nie wyklucza, że czasowo wynajmowałby Nieruchomości C i D (tj. w tych okresach, w których Wnioskodawca nie planowałby pobytu w Nieruchomości C i/lub Nieruchomości D). Możliwe, że obie nieruchomości byłyby wynajęte na okres 1 roku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przeznaczenie całości lub części środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży Nieruchomości A na zakup Nieruchomości B spełnia warunki zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT? Czy przeznaczenie całości lub części środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży Nieruchomości A na zakup Nieruchomości C i D spełnia warunki zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatkowanie całości lub części środków uzyskanych ze sprzedaży Nieruchomości A na zakup nieruchomości B, C i D spełnia warunki zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

2018
13
paź

Istota:

Sprzedaż nieruchomości nabytej w części w drodze podziału majątku wspólnego małżonków.

Fragment:

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, − jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Zatem, w przypadku zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment oraz sposób ich nabycia.

2018
12
paź

Istota:

Przeniesienia z mocy prawa prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących majątek prywatny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Przeniesienia z mocy prawa prawa własności nieruchomości gruntowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z dnia 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca czynny podatnik VAT, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług restauracyjnych, cateringowych, produkcji i sprzedaży wyrobów garmażeryjnych. W odniesieniu do posiadanych przez Wnioskodawcę nieruchomości zostały wydane decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej i z mocy prawa własność nieruchomości – działka nr 7/5 o powierzchni 0,0060 ha (niezabudowana, niewykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej; działka ta została wydzielona przed 2008 r. z działki nr 7/6, która to została uprzednio wydzielona z działki 7/1 nabytej przez Wnioskodawcę w 1994 r.); działka nr 7/6 o powierzchni 0,5048 ha (zabudowana budynkiem restauracyjnym i (...)

2018
12
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku transakcji zbycia nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku w związku z ww. czynnością.

Fragment:

Ustalenie, że w ramach swojej działalności nabywca nieruchomości uprzednio wynajmowanych, także wykorzystuje te nieruchomości do działalności w zakresie wynajmu nieruchomości nie jest wystarczająca do przyjęcia, że nieruchomości te w momencie ich sprzedaży stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa i że doszło do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ” . Spółka zauważa, że powyższy wyrok był również przedmiotem kontroli ze strony NSA. W wyroku z dnia 26 stycznia 2018 roku NSA utrzymał w mocy powyższy wyrok WSA we Wrocławiu i stwierdził, że: „ Kontynuowanie przez skarżącą umów najmu i sposób taki jak zbywcy nieruchomości, nie jest wykonywaniem działalności prowadzonej przez spółki zbywające nieruchomości w oparciu o zorganizowaną część przedsiębiorstwa, którą stanowiły przedmiotowe nieruchomości. Takich zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółkach zbywających nie było ” . W ocenie Spółki u Sprzedającego próżno doszukiwać się ZCP obejmującej wynajem nieruchomości; W wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Wr 956/16 w sprawie dotyczącej sprzedaży galerii handlowej Sąd zauważa: „ same w sobie nieruchomości (zabudowane nieruchomości) nie tworzą całości zdolnej do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

2018
11
paź

Istota:

Wydatkowanie przez małoletniego środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego z majątku odrębnego rodzica.

Fragment:

Zgodnie z art. 30e ust. 4 cyt. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania wymienione zostały w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy.

2018
10
paź

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej nieruchomości, wniesionej do Spółki aportem

Fragment:

W szczególności, zgodnie z intencją stron, w wyniku Transakcji, Spółka nie nabędzie całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem Nieruchomości. Lista elementów, które nie zostaną przeniesione na Spółkę w wyniku Transakcji obejmuje w szczególności: prawa i obowiązki wynikające z umów w zakresie: dostawy mediów do Nieruchomości (energia elektryczna, ciepło, dostawa wody i odbiór ścieków), ubezpieczenia Nieruchomości, ochrony Nieruchomości, nadzoru przeciwpożarowego, utrzymania czystości na terenie Nieruchomości, prac konserwacyjnych, serwisowania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W związku z aportem Nieruchomości, Wspólnik rozwiąże powyższe umowy zawarte z różnymi podmiotami dokonując rozliczenia należności i zobowiązań z nich wynikających. Wspólnik obecnie sam zarządza Nieruchomością, w związku z tym na Spółkę nie przejdzie żadna umowa związana z zarządzaniem Nieruchomością. Po dokonaniu Transakcji Spółka może zlecić Wspólnikowi zarządzanie i komercjalizację Nieruchomości i zawrzeć z nim stosowne umowy w tym zakresie. Po Transakcji na Spółce będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Spółka zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione.

2018
10
paź

Istota:

W zakresie opodatkowania transakcji zamiany nieruchomości podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

W myśl art. 14 ust. 3 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3. Na mocy art. 32 ust. 3 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste przeniesienie własności tej nieruchomości, w drodze umowy, między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między jednostkami samorządu terytorialnego może nastąpić za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, że w wyniku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (ustanowienie użytkowania wieczystego) dochodzi do przeniesienia władztwa nad gruntem na rzecz użytkownika wieczystego, co pozwala mu rozporządzać nim jak właściciel.

2018
10
paź

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (nabytej do wspólności majątkowej małżeńskiej) po podziale majątku

Fragment:

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)−c) przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i sposób nabycia tej nieruchomości. Z treści wniosku wynika, że w dniu 12 grudnia 1987 r.

2018
10
paź

Istota:

Reasumując, stwierdzić należy, że zawarcie przez Zainteresowaną będącą stroną postępowania i Jej rodzeństwo umowy przeniesienia własności udziałów w nieruchomości położonej na działce 2/3, nabytych w 2016 r. w spadku po ojcu, w wykonaniu postanowień zawartej umowy przedwstępnej, przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. udziałów w nieruchomości, stanowić będzie dla ww. Zainteresowanych czynność odpłatnego zbycia tych udziałów w nieruchomości i źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, dochód Zainteresowanej będącej stroną postępowania i Jej rodzeństwa uzyskany z tego tytułu podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 30e w zw. z art. 19 ww. ustawy.

Fragment:

Zatem, jeżeli spadkodawca będący właścicielem nieruchomości położonej na działce 2/3 zawarł umowę przedwstępną sprzedaży ww. nieruchomości i zmarł przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy rozporządzającej), należy uznać, że z chwilą jego śmierci prawo własności nieruchomości wchodzącej w skład spadku nabyli spadkobiercy. Zbywcą nieruchomości lub udziału w nieruchomości, po śmierci spadkodawcy, będą spadkobiercy i to oni będą z tego tytułu podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, od uzyskanego przychodu ze zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powołanych przepisów bez znaczenia jest przy tym to, że zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości lub udziału w nieruchomości przez spadkobierców, jest skutkiem wykonania zobowiązania umownego, którego stroną był spadkodawca, gdyż jak wyżej wskazano, zbywcą będą spadkobiercy, którzy zawrą umowę przenoszącą własność nieruchomości. Odnosząc się do skutków podatkowych zbycia udziałów w nieruchomości przez Zainteresowaną będącą stroną postępowania i Jej rodzeństwo należy zauważyć, że osoby te nabyły udziały w spadku po zmarłym ojcu w dniu 25 kwietnia 2016 r.

2018
10
paź

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży składników majątkowych przez Sprzedającego oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Nabywcę.

Fragment:

W szczególności, sprzedaż Nieruchomości nie obejmie: należności Zbywcy; umów ubezpieczenia, które ulegną rozwiązaniu na podstawie art. 823 § 3 Kodeksu cywilnego; umów na prowadzenie rachunków bankowych zawartych przez Zbywcę; środków finansowych będących własnością Zbywcy; co do zasady umów o świadczenie usług zawartych przez Zbywcę, dotyczących również Nieruchomości (m.in. na dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, zarządzanie Nieruchomością, ochrony Nieruchomości, utrzymania technicznego Nieruchomości a także usług księgowych, prawnych, doradztwa podatkowego, itp. ), z zastrzeżeniem, iż Nabywca (lub leasingobiorca) może zawrzeć z tymi dostawcami nowe umowy na analogicznych warunkach oraz nie wyklucza tymczasowego korzystania z umów zawartych przez Zbywcę do czasu zawarcia nowych umów przez Nabywcę (lub leasingobiorcę) celem zachowania niezakłóconego funkcjonowania Nieruchomości; ksiąg rachunkowych Zbywcy; firmy Zbywcy; zobowiązań Zbywcy (w tym zobowiązań bezpośrednio związanych ze zbywaną Nieruchomością) z wyjątkiem ewentualnie przelewu depozytów wykonawców, czy kaucji i depozytów pieniężnych najemców co stanowić będzie konsekwencję wstąpienia w stosunek najmu przez Nabywcę. Zbywca nie zatrudnia pracowników, a zatem dostawa Nieruchomości na rzecz Nabywcy nie będzie wiązała się z przejściem pracowników Zbywcy w ramach tzw. przejścia zakładu pracy lub jego części (art. 231 Kodeksu pracy) na Nabywcę. Wszelkie czynności związane z zarządzaniem i administracją Nieruchomością, jak również funkcjonowaniem Zbywcy są wykonywane na rzecz Zbywcy na podstawie wskazanych w pkt e) powyżej umów.

2018
10
paź

Istota:

Opodatkowanie czynności wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego Nieruchomości do Spółki, zwolnienie od podatku dla aportu Nieruchomości w sytuacji, gdy nakłady poniesione przez Spółkę nie zostaną rozliczone oraz zwolnienie od podatku dla aportu Nieruchomości w sytuacji, gdy nakłady poniesione przez Spółkę zostaną rozliczone.

Fragment:

Na Nieruchomości gruntowej pozostającej we współwłasności Wnioskodawcy i jego żony, zostały wybudowane i następnie przekazane do użytkowania przez Spółkę następujące nieruchomości: Hala produkcyjna nr 1 – 30 września 1994 r.; Hala produkcyjna nr 2 – 30 czerwca 1997 r.; Hala produkcyjna nr 3 – 1 lipca 2000 r.; Place i drogi do hal od 1994-2000 r. Na obecnym etapie Zainteresowany nie wie jeszcze, czy przed wniesieniem aportem nieruchomości do Spółki dojdzie do rozliczenia nakładów poniesionych przez Spółkę na budowę hali produkcyjnej nr 1, 2 i 3 oraz place i drogi do hal. Wnioskodawca przewiduje zatem, że może się zrealizować jedna z dwóch następujących sytuacji: Przed wniesieniem nieruchomości aportem do Spółki nie dojdzie do rozliczenia nakładów poniesionych przez Spółkę na budowę hali produkcyjnej nr 1, nr 2, nr 3 oraz place i drogi do hal. Przed wniesieniem nieruchomości aportem do Spółki dojdzie do rozliczenia wspomnianych nakładów w drodze potrącenia (czyli potrącenia wartości wnoszonej aportem nieruchomości o wartość zrealizowanych przez Spółkę nakładów). Jeżeli dojdzie do rozliczenia nakładów, to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2018
10
paź

Istota:

Uznania Sprzedającego za podatnika podatku VAT w związku ze zbyciem udziału w Nieruchomości, opodatkowania podatkiem VAT czynności zbycia ww. udziału oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez Kupującego w związku z transakcją nabycia Nieruchomości.

Fragment:

Umowa dzierżawy została rozwiązana przez jej strony porozumieniem z dnia 12 marca 2018 roku tj. przed dniem nabycia Nieruchomości przez Kupującego. Zasadniczo, w ramach transakcji zbycia Nieruchomości na rzecz Kupującego nie zostały przeniesione żadne umowy, zezwolenia czy decyzje. Nie zostanie również przeniesiona żadna inna dokumentacja niż ta, która dotyczy Nieruchomości. W ramach transakcji na Kupującego przeniesiono jedynie całość praw i obowiązków przysługujących Sprzedającym na podstawie Porozumienia z Gminą. Niniejszy wniosek dotyczy 1/2 udziału w Nieruchomości przysługującego Panu Zbigniewowi C. oraz udziału w 1/2 Nieruchomości stanowiącego współwłasność majątkową małżeńską przysługującą małżonkom i obejmuje dostawę zrealizowaną przez Pana Zbigniewa C. na rzecz Kupującego. Dostawa zrealizowana przez Panią Zuzannę C. na rzecz Kupującego stanowi przedmiot odrębnego wniosku wspólnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy transakcja nabycia Nieruchomości podlegała opodatkowaniu VAT? W razie udzielenia twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy transakcja powinna być opodatkowana VAT w stawce 23% w zakresie Nieruchomości 1 oraz zwolniona z VAT w zakresie Nieruchomości 2? W razie udzielenia twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2, czy Kupującemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości na zasadach ogólnych, tj. w szczególności podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT? Stanowisko Zainteresowanych: Stanowisko w zakresie pytania 1.

2018
10
paź

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 17 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 4 września 2018 r. (data wpływu 10 września 2018 r.) We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na produkcji betonu towarowego i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, rozliczającym VAT na zasadach ogólnych. Działalność jest prowadzona na części nieruchomości składających się z działek o numerach ewidencyjnych: 292 (4,20 ha), 329 (3,14 ha) i 291/1 (3,28 ha), nabytych przez Wnioskodawcę w części w drodze spadku po ojcu, a następnie w całości na własność po zniesieniu współwłasności z matką w 2004 r., naturalnie bez prawa do odliczenia VAT. Nieruchomości te nigdy nie były zaliczone do środków trwałych i nie były amortyzowane. Dzięki ogłoszeniu zamieszczonemu w Internecie zgłosił się kupiec. Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży części niezabudowanej nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 291/1, na której ok. 0,5 ha stanowiła działalność wydobywcza piasku - „ obszar górniczy ”, zaś prawie cała działka była w czasie aktywnej koncesji do 2010 r. tzw. „ terenem górniczym ” (przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego zgodnie z Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r.

2018
6
paź

Istota:

Opodatkowania transakcji zbycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Kupujący pozostaje w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, w związku z czym dokona nabycia Nieruchomości wraz z małżonką do ich majątku wspólnego. Transakcja Wnioskodawcy zawarli w dniu 6 sierpnia 2018 r. przed notariuszem warunkową umowę przedwstępną sprzedaży Nieruchomości (dalej: Umowa Przedwstępna Sprzedaży Nieruchomości). W Umowie Przedwstępnej Sprzedaży Nieruchomości, Wnioskodawcy zobowiązali się do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości (dalej: Umowa Sprzedaży Nieruchomości), na podstawie której Kupujący z mocy prawa wstąpi w stosunek najmu z najemcą Nieruchomości (art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego). W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Sprzedający rozwiąże ewentualne umowy, których jest stroną, zawarte z różnymi podmiotami, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości, dokonując rozliczenia należności i zobowiązań z nich wynikających. Po sprzedaży Nieruchomości obowiązek prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości będzie spoczywał na Kupującym. Przedmiotem transakcji nie będą: żadne uprawnienia i obowiązki Sprzedającego z umów zawartych przez Sprzedającego (innych niż umowa najmu), w tym w szczególności z umowy o zarządzanie Nieruchomością, z umów o dostawy mediów do Nieruchomości, umów o wywóz odpadów, itp. należności Sprzedającego, w tym wynikające z innych umów najmu, niż ta obejmująca Nieruchomość; zobowiązania Sprzedającego, środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w kasie Sprzedającego; księgi.

2018
6
paź

Istota:

Skorzystania z możliwości wyboru opodatkowania dostawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości

Fragment:

Niemożliwe również będzie skuteczne złożenie oświadczenia jeżeli transakcja dostawy nieruchomości została już dokonana. Należy w tym miejscu zauważyć, że z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że do dostawy Nieruchomości doszło w dniu 16 listopada 2017 r. ponieważ w tym dniu została podpisana umowa sprzedaży pomiędzy stronami transakcji. Bez znaczenia dla określenia terminu sprzedaży Nieruchomości (obowiązku podatkowego) jest fakt, że wydanie Nieruchomości nastąpiło w okresie późniejszym tj. od 30 listopada 2017 r. Natomiast oświadczenie w Urzędzie Skarbowym złożone zostało w dniu 16 listopada 2017 r. (na kopii oświadczenia widnieje data jego sporządzenia i podpisania 14 listopada 2017 r.) czyli w dniu dokonania dostawy. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek do opodatkowania transakcji w związku z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy. A zatem sprzedaż nieruchomości powinna korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Zainteresowany nie jest uprawniony do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego przy nabyciu nieruchomości. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2018
6
paź

Istota:

Sprzedaż udziału w nieruchomości przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a obowiązek zapłaty podatku

Fragment:

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia. Interpretacja pojęcia nabycie została przedstawiona w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 1489/08, w którym Sąd stwierdził, że aby ustalić, jaka czynność prawna wyznacza początek biegu pięcioletniego terminu należy odwołać się do regulacji zawartych w prawie cywilnym.

2018
5
paź

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 329/12 na rzecz obecnego użytkownika wieczystego

Fragment:

W świetle art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Jak stanowi art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83, z późn. zm.), decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje: starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej – w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne; wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa – odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Gmina zamierza sprzedać prawo własności nieruchomości gruntowej, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 329/12 o pow. 0,1757 ha.

2018
5
paź

Istota:

Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku – brak źródła.

Fragment:

Przepis cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu. Z przedstawionego w niniejszej sprawie stanu faktycznego wynika, że 14 marca 1976 r. zmarła matka Wnioskodawcy, której jedynym spadkobiercą była córka - Wnioskodawczyni. Sąd Rejonowy w G. w dniu 16 czerwca 2011 r. wydał postanowienie, w którym uznał Wnioskodawcę spadkobiercą ustawowym zmarłej matki. Wnioskodawca w spadku otrzymała m.in. sprzedany następnie w opisanych powyżej okolicznościach udział w nieruchomości położonej w P. przy ul. K. W niniejszej sprawie istotna jest więc kwestia ustalenia, od której daty w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości należy liczyć 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - czy od daty śmierci spadkodawcy (1976 r.), czy też od momentu, w którym Sąd uznał że Wnioskodawczyni jest spadkobiercą, tj. wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (2011 r.), czy też od jakiegoś innego momentu.

2018
5
paź

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Fragment:

W zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów, gdzie Zbywca chcąc monitorować rozliczenia związane z daną nieruchomością posiada konta analityczne dla każdej z nieruchomości. Natomiast należy zaznaczyć, iż analityczne konta księgowe przypisane do konkretnej nieruchomości Zbywcy, w tym przedmiotowej Nieruchomości, dotyczą wyłącznie kosztów bezpośrednich, takich jak zakup usług serwisowych, mediów, itp. W zakresie kosztów pośrednich ponoszonych przez Zbywcę, np. kosztów ogólnych czy zarządu, nie są prowadzone odrębne konta analityczne dla każdej nieruchomości i Zbywca nie dzieli, ani nie alokuje kosztów pośrednich prowadzonej działalność gospodarczej do poszczególnych nieruchomości według jakiegokolwiek klucza lub metody alokacji. Przedmiotowa Nieruchomość nie stanowi także głównego aktywa Zbywcy. Zbywca posiada jeszcze inne zabudowane nieruchomości, których łączna wartość księgowa (tj. wartość gruntu budynku) jest wyższa niż wartość księgowa Nieruchomości. Umowa sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta po potwierdzeniu zasad opodatkowania sprzedaży Nieruchomości w drodze uzyskania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Sprzedaży Nieruchomości nie będzie towarzyszyło przeniesienie na nabywcę jakichkolwiek innych składników majątkowych Zbywcy, w tym należności oraz zobowiązań Zbywcy związanych ze sprzedawaną Nieruchomością, nazwy (oznaczenia indywidualizującego), tajemnic przedsiębiorstwa i ksiąg Zbywcy.

2018
4
paź

Istota:

Czy opisane wydatkowanie środków na nabycie nowej nieruchomości uprawnia do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy z tego względu Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przedmiotowego zbycia?

Fragment:

W świetle wyżej wskazanych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka zostanie wydatkowany na wspólny zakup nowej nieruchomości (cel, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), to przychód ten w całości może korzystać ze zwolnienia na zasadach określonych w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 131 omawianej ustawy. Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy zatem stwierdzić, że wskazane we wniosku wydatki, poniesione przez Wnioskodawcę – nie później niż w okresie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie zakupionej w 2015 r. nieruchomości – na nabycie nowej nieruchomości, będą mogły stanowić wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać rozliczeniu, przy ustalaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania, na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy w przypadku przeznaczenia, stosownie do zawartego wskazania, całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży posiadanej obecnie nieruchomości na własne cele mieszkaniowe  nie powstanie obowiązek rozpoznania przychodu do opodatkowania na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018
4
paź

Istota:

Podleganie opodatkowaniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Fragment:

W analizowanej sprawie, kluczowe dla rozstrzygnięcia wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie, czy w zaistniałej sytuacji Gmina wyraża zgodę (również dorozumianą) na korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wnioskodawcy oraz czy podjęło jakiekolwiek kroki celem odzyskania tejże nieruchomości, w przypadku braku takiej zgody (umowy). Jak wynika z okoliczności sprawy, pomiędzy Gminą a firmą przesyłową istnieje pewien stosunek zobowiązaniowy, bowiem Wnioskodawca toleruje sytuację, w której firma przesyłowa korzysta z należącej do Gminy nieruchomości. Jak wskazał Wnioskodawca urządzenie zostało wybudowane kilka lat wcześniej, zgodnie z ustaleniem właściciela działek na lokalizację infrastruktury na działkach gminnych wydanym przez Urząd Gminy. W konsekwencji, Gmina świadczy usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, które ze względu na ich odpłatny charakter podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, świadczenie pieniężne, które Gmina otrzyma od właściciela urządzenia przesyłowego jest w rzeczywistości wynagrodzeniem za świadczoną przez Wnioskodawcę usługę, dającą wypłacającemu je wyraźne i bezpośrednie korzyści w postaci możliwości korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości celem przesyłu. Podsumowując, w analizowanej sprawie stwierdzić należy, że wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

2018
4
paź

Istota:

Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

W analizowanej sprawie Wnioskodawca nie zwiększył swych aktywów majątkowych, bowiem sąd przyznał większy udział – część nieruchomości drugiemu ze współwłaścicieli bez żadnych dopłat i spłat. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 listopada 2009 r. sygn. akt II FSK 1489/08 wskazał, że zniesienie współwłasności, w skład której wchodzi prawo własności nieruchomości może nastąpić w ten sposób, że każdy z współwłaścicieli nabędzie część nieruchomości lub też prawo własności którejś z nieruchomości, przy czym wartość tej rzeczy nie będzie przekraczała wartości udziału, a zatem nie powstanie obowiązek zapłaty dopłaty lub spłaty. Wówczas podmiot ten, pomimo uzyskania prawa własności nieruchomości, nie zwiększy swych aktywów majątkowych. Stąd też nie nabywa nieruchomości w rozumieniu określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) PDOFIZU. Odmienna sytuacja następuje, gdy podział nieruchomości spowoduje zwiększenie jego udziału we współwłasności. Wówczas należy wyrównać udziały poprzez dopłatę lub spłatę. Zatem następuje wzrost aktywów majątku. Wnioskodawca uważa, że nie nabył żadnych nowych nieruchomości ponadto czego był już właścicielem. Drugi z współwłaścicieli otrzymał wraz z lokalem również budynek gospodarczy co w jego przypadku zwiększyło aktywa majątkowe.

2018
3
paź

Istota:

Czy powyższe transakcje sprzedaży zwolnione są z obowiązku opodatkowania z tytułu przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia? Którą z powyżej wymienionych dat należy przyjąć do ustalenia daty nabycia przedmiotowych działek, a co za tym idzie 5 - letniego okresu obowiązku podatkowego?

Fragment:

Tym samym sprzedaż przez Wnioskodawcę działek będzie stanowiła zwykłe wykonywanie prawa własności, a Wnioskodawca zbywając przedmiotowe nieruchomości, będzie korzystał z przysługującego jemu prawa do rozporządzania tym majątkiem. W konsekwencji, w oparciu o okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, skutki podatkowe zbycia nieruchomości, o których mowa we wniosku należy rozpatrywać w kontekście powołanego art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Przepis cytowanego na wstępie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie powstaje przychód, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu. Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów Kodeksu.

2018
3
paź

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana z ich odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Ponadto, przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje, że dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, które nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Wobec powyższego, przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki: odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.