Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia daty nabycia w drodze zasiedzenia udziału w nieruchomości.
Fragment:
Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 9 czerwca 2015 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu I instancji stwierdzające, iż Wnioskodawczyni nabyła przez zasiedzenie z dniem 7 maja 2009 r. udział wynoszący 3/4 części we własności nieruchomości stanowiącej działkę, położonej w B. Zatem w celu ustalenia w przedmiotowej sprawie daty nabycia (o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym) ww. udziału w nieruchomości, należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczącego nabycia w drodze zasiedzenia.
2016
17
sie

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)?
Fragment:
Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Aby zatem ustalić, czy w przedmiotowej sprawie dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż udziału w nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy ustalić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części, udziału w nieruchomości oraz prawa istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia nieruchomości. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 17 lutego 2011 r. zmarła żona Wnioskodawcy.
2016
17
sie

Istota:
Skutki podatkowe zamiany nieruchomości.
Fragment:
Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy: podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Natomiast w myśl art. 30e ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: w przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c dochód ustala się u każdej ze stron umowy na zasadach, o których mowa w ust. 2. Jednak stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy: wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Z postanowień art. 21 ust. 25 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)
2016
14
sie

Istota:
Skutki podatkowe zamiany nieruchomości.
Fragment:
Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy: podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Natomiast w myśl art. 30e ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: w przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c dochód ustala się u każdej ze stron umowy na zasadach, o których mowa w ust. 2. Jednak stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy: wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Z postanowień art. 21 ust. 25 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)
2016
14
sie

Istota:
Opodatkowanie dostawy Nieruchomości jako dostawy niezabudowanego gruntu przeznaczonego pod zabudowę, opodatkowanie nabywanych nakładów poniesionych przez Zbywcę na prace ziemne prowadzone na Nieruchomości orazprawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury potwierdzającej faktyczne dokonanie Transakcji oraz zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym.
Fragment:
(...) Nieruchomości, ubezpieczenia Nieruchomości, ochrony Nieruchomości, świadczenia usług księgowych dla Nieruchomości, monitoringu przeciwpożarowego; licencji, praw autorskich, gwarancji budowlanych związanych z Nieruchomością; decyzji administracyjnych dot. ww. nieruchomości; umów na dostawę mediów do ww. nieruchomości; środków pieniężnych Zbywcy zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie; tajemnicy przedsiębiorstwa Zbywcy oraz know-how związanego z działalnością deweloperską oraz wyszukaniem portfela najemców o zróżnicowanym profilu działalności; ksiąg rachunkowych Zbywcy i innych dokumentów (np. handlowych, korporacyjnych) związanych z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej; należności i zobowiązań Zbywcy związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Zbywcy, w tym należności i zobowiązań handlowych; zobowiązań Zbywcy związanych z finansowaniem nabycia prawa własności (prawa użytkowania wieczystego) działek gruntu oraz z finansowaniem procesu budowlanego na Nieruchomości. Konkluzja Wnioskodawcy znajduje poparcie w znanych mu orzeczeniach sądów (Wyrok NSA z dnia 6 października 1995 roku, sygn.: SA/Gd 1959/94), w których wyrażono tezę, iż zbycie przez podatnika tylko części jego aktywów z definicji nie może być zakwalifikowane jako zbycie przedsiębiorstwa, choćby nawet przedmiotem zbycia była zdecydowana większość składników majątkowych funkcjonującego przedsiębiorstwa.
2016
14
sie

Istota:
Opodatkowanie nabycia Nieruchomości oraz prawo do obniżenia i zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu nabycia Nieruchomości
Fragment:
Podjęcie własnej działalności przez Nabywcę po nabyciu Nieruchomości Po nabyciu Nieruchomości, Nabywca planuje prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wynajmie Nieruchomości. Działalność ta będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Powyższa działalność będzie prowadzona przez Nabywcę przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny know-how wypracowany w tym zakresie (względnie przy pomocy profesjonalnych usługodawców). Co do zasady, w celu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem Nieruchomości, Nabywca zamierza, o ile wystąpi taka konieczność, zawrzeć własne umowy z zewnętrznymi dostawcami usług. Jednakże nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy wynikające z zawartych przez niego umów w tym zakresie, a także w prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych wydanych na rzecz Zbywcy. Nie jest to jednak opcja preferowana przez Nabywcę i Zbywcę i - jeśli będzie miała miejsce - to będzie to sytuacja wyjątkowa. Mając na uwadze iż umowy dotyczące ubezpieczenia Nieruchomości nie będą - co do zasady -przenoszone na Nabywcę, w celu dalszego, nieprzerwanego wykorzystywania Nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, Nabywca będzie we własnym zakresie zobowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia Nieruchomości.
2016
14
sie

Istota:
Opodatkowanie zbycia Nieruchomości
Fragment:
Podjęcie własnej działalności przez Nabywcę po nabyciu Nieruchomości Po nabyciu Nieruchomości, Nabywca planuje prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wynajmie Nieruchomości. Działalność ta będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Powyższa działalność będzie prowadzona przez Nabywcę przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny know-how wypracowany w tym zakresie (względnie przy pomocy profesjonalnych usługodawców). Co do zasady, w celu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem Nieruchomości, Nabywca zamierza, o ile wystąpi taka konieczność, zawrzeć własne umowy z zewnętrznymi dostawcami usług. Jednakże nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy wynikające z zawartych przez niego umów w tym zakresie, a także w prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych wydanych na rzecz Zbywcy. Nie jest to jednak opcja preferowana przez Nabywcę i Zbywcę i - jeśli będzie miała miejsce - to będzie to sytuacja wyjątkowa. Mając na uwadze, iż umowy dotyczące ubezpieczenia Nieruchomości nie będą - co do zasady -przenoszone na Nabywcę, w celu dalszego, nieprzerwanego wykorzystywania Nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, Nabywca będzie we własnym zakresie zobowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia Nieruchomości.
2016
14
sie

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia własności nieruchomości.
Fragment:
Zatem, jeżeli spadkodawca (tu: ojciec Wnioskodawczyni) zawarł umowę sprzedaży nieruchomości zawierającą warunek i zmarł przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy rozporządzającej), należy uznać, że z chwilą jego śmierci podmiotem prawa własności tej nieruchomości stali się spadkobiercy (tu: Wnioskodawczyni). Zbywcą nieruchomości po śmierci spadkodawcy są spadkobiercy i to oni są podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskują przychód ze zbycia nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia jest przy tym to, że zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości przez spadkobierców jest skutkiem wykonania zobowiązania umownego, którego stroną był spadkodawca, gdyż, jak wyżej wskazano, zbywcą są spadkobiercy. Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl natomiast ust. 2 tego artykułu: podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
2016
12
sie

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania czynności przekazania w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości.
Fragment:
Jednakże z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nabył opisane we wniosku nieruchomości na mocy Decyzji Wojewody i w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych nieruchomości, czynność nieodpłatnego przekazania ww. nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W analizowanej sprawie nie zostaną spełnione bowiem warunki określone w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, dające podstawę do uznania nieodpłatnego przekazania wskazanego we wniosku towaru (nieruchomości) za czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów. Podsumowując, przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 362/19 i wyodrębnionego lokalu użytkowego oraz udziału w nieruchomości wspólnej, oznaczonej nr geodezyjnym 362/15, przy nabyciu której nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji powyższego, z tytułu darowizny ww. nieruchomości, Zainteresowany nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
12
sie

Istota:
Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości z rozpoczętą inwestycją, rozliczenie nakładów oraz prawo Nabywcy do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości i rozliczeniem nakładów.
Fragment:
W rezultacie przy analizowanym ujęciu, z uwagi na brak podstaw do zastosowania zwolnień z VAT oraz zastosowania preferencyjnej stawki VAT do budynku Galerii w stanie surowym, sprzedaż Nieruchomości podlegałaby w całości opodatkowaniu podstawową stawką VAT wynoszącą 23% – zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 Ustawy VAT. Skutki Umowy w VAT przy zakwalifikowaniu Nieruchomości jako niezabudowanej W ocenie Wnioskodawców, jak wskazano w punkcie powyżej w przypadku analizowanej Umowy mieliśmy do czynienia z dostawą Nieruchomości zabudowanej budynkiem Galerii (z uwagi na intencje Nabywcy co do kontynuacji Inwestycji). Tym nie mniej nawet w przypadku uznania, że naniesienia związane z Inwestycją realizowaną na Nieruchomości (budynek Galerii na ówczesnym etapie zaawansowania prac) nie stanowił w dacie Transakcji budynku, dostawa Nieruchomości i tak podlegałaby opodatkowaniu VAT zgodnie ze stawką 23%. W takim przypadku w ocenie Wnioskodawców przedmiot Umowy, w kontekście kwalifikacji na gruncie Ustawy VAT należałoby bowiem określić jako: dostawę Nieruchomości tj. niezabudowanych działek gruntu, na których wznoszony będzie budynek Galerii, oraz świadczenie usługi polegającej na rozliczeniu części Nakładów Sprzedającego dotyczących Inwestycji (budowy budynku Galerii) realizowanej na Nieruchomości. Przy założeniu, iż na moment zawarcia Umowy sprzedaży wznoszony budynek Galerii nie posiadał cech umożliwiających uznanie go za budynek a ponadto nie było możliwe zakwalifikowanie go jako innego obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, należałoby uznać, iż z punktu widzenia przepisów Ustawy VAT przedmiotem Umowy była m.in.
2016
12
sie

Istota:
Opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości niezabudowanej przez komornika w drodze licytacji publicznej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 17 czerwca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości niezabudowanej przez komornika w drodze licytacji publicznej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dłużniczka jest właścicielką nieruchomości dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, położonej w miejscowości M. Nieruchomość to niezabudowana, nieużytkowana działka gruntu, składająca się z działki o pow. 793m2. Na nieruchomości obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość została nabyta w drodze darowizny ok. 12 lat temu, nie jest i nie była przedmiotem umów o charakterze majątkowym, nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Dłużniczka nabyła nieruchomość w celu wybudowania domu - budynku mieszkalnego. Dłużniczka nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż zajętej nieruchomości w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zajętej nieruchomości w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
2016
11
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie (nienastępujące w wykonaniu działalności gospodarczej) nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zatem przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki: odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz zostanie dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W świetle powyższego dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych – na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy – istotne znaczenie ma zatem data ich nabycia.
2016
9
sie

Istota:
Opodatkowanie zbycia nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Podjęcie własnej działalności przez Nabywcę po nabyciu Nieruchomości Po nabyciu Nieruchomości, Nabywca planuje prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wynajmie Nieruchomości. Działalność ta będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Powyższa działalność będzie prowadzona przez Nabywcę przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny know-how wypracowany w tym zakresie (względnie przy pomocy profesjonalnych usługodawców). Co do zasady, w celu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem Nieruchomości, Nabywca zamierza, o ile wystąpi taka konieczność, zawrzeć własne umowy z zewnętrznymi dostawcami usług. Jednakże nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy wynikające z zawartych przez niego umów w tym zakresie, a także w prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych wydanych na rzecz Zbywcy. Nie jest to jednak opcja preferowana przez Nabywcę i Zbywcę i – jeśli będzie miała miejsce – to będzie to sytuacja wyjątkowa. Mając na uwadze, iż umowy dotyczące ubezpieczenia Nieruchomości nie będą – co do zasady – przenoszone na Nabywcę, w celu dalszego, nieprzerwanego wykorzystywania Nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, Nabywca będzie we własnym zakresie zobowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia Nieruchomości.
2016
9
sie

Istota:
Opodatkowanie licytacyjnej sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Dłużnikowi w stosunku do nieruchomości nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dłużnik mieszkał w nieruchomości od około 1992 r. Nabycie nieruchomości nie było potwierdzone fakturą - dłużnik nabył nieruchomość w formie darowizny od babci ok. 2009 r. Budynek znajdujący się na nieruchomości został nabyty przez dłużnika. Nieruchomość, budynek nie były wykorzystywane przez dłużnika do wykonywania czynności opodatkowanych (umowy najmu, dzierżawy itp.). Dłużnik nie ponosił wydatków na nieruchomość, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej nieruchomości. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem VAT licytacyjnej sprzedaży nieruchomości należącej do dłużnika. Z uwagi na powołane przepisy i przedstawione okoliczności sprawy, dłużnika nie można uznać za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ustawy o VAT - w odniesieniu do przedmiotu dostawy. Treść wniosku wskazuje, że nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nie było potwierdzone fakturą - dłużnik nabył nieruchomość w formie darowizny oraz dłużnikowi w stosunku do nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2016
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu dla zbycia nieruchomości nabytej na podstawie umowy.
Fragment:
Z wniosku wynika, że w nowej nieruchomości Zainteresowana zamierza, w razie konieczności, przeprowadzić prace remontowe oraz zakupić wyposażenie niezbędne do zamieszkania. Wydatki ponoszone na tym etapie będą poświadczone fakturami VAT, wystawianymi na Wnioskodawczynię jako nabywcę. Wskazane koszty dotyczą nabycia nowej nieruchomości. Tym samym nie mogą stanowić kosztów podatkowych nabycia obecnej nieruchomości, która ma być przedmiotem zbycia. Innymi słowy wskazane przez Wnioskodawczynię wydatki nie warunkowały (nie są bezpośrednio związane) nabycia obecnej nieruchomości. Stąd nie stanowią kosztu uzyskania przychodu przy jej zbyciu. W podsumowaniu należy zatem wyraźnie podkreślić, że kosztami uzyskania przychodu ze zbycia obecnej nieruchomości nie mogą być koszty nabycia innej (tj. nowej nieruchomości), ponieważ nie są one związane ze sprzedażą obecnej nieruchomości, a z nabyciem nowej nieruchomości. Reasumując – koszty nabycia (cena i koszty zakupu), remontu oraz wyposażenia nowej nieruchomości nie stanowią kosztów nabycia, a tym samym kosztów uzyskania przychodu dla zbycia obecnej nieruchomości. Odnosząc się natomiast do wskazanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej orzeczenia sądu administracyjnego należy stwierdzić, że jakkolwiek wyroki sądów kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym.
2016
7
sie

Istota:
Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę udziału w przedmiotowej nieruchomości, w skład którego wchodził również udział odziedziczony po zmarłej żonie, powoduje dla Wnioskodawcy konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, dla określenia jego skutków podatkowych istotne jest zatem ustalenie daty, jak i formy nabycia nieruchomości lub praw.
2016
7
sie

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Zgodnie z art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania wymienione zostały w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy.
2016
7
sie

Istota:
Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni ma obowiązek opłacenia podatku dochodowego od sprzedaży wspomnianej części nieruchomości?
Fragment:
Aby zatem móc stwierdzić czy sprzedaż przez Wnioskodawczynię nieruchomości miała miejsce przed czy po upływie pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a tym samym czy po stronie Wnioskodawczyni sprzedaż nieruchomości będzie rodziła skutki podatkowe czy też nie w postaci opodatkowania podatkiem dochodowym uzyskanego ze sprzedaży tej nieruchomości przychodu, będzie decydował moment i forma prawna nabycia nieruchomości, którą Wnioskodawczyni w 2016 r. sprzedała. Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości). W przypadku nabycia nieruchomości, jej części oraz udziału w nieruchomości w drodze spadku, datą nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest data otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy. Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w księdze czwartej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.). Zgodnie z art. 922 Kodeksu – prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).
2016
7
sie

Istota:
W w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy Budynku oraz budowli wraz z prawem własności/prawem wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego.
Fragment:
Ponadto, lista składników majątku Zbywcy niepodlegających przeniesieniu na rzecz Wnioskodawcy obejmuje: prawa i obowiązki wynikające z umów w zakresie: dostawy mediów do Nieruchomości, ubezpieczenia Nieruchomości, ochrony Nieruchomości, świadczenia usług księgowych dla Nieruchomości, przeglądu i konserwacji wind, monitoringu przeciwpożarowego; prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy o zastępstwo inwestycyjne (z zastrzeżeniem roszczenia, o którym mowa w katalogu powyżej); środków pieniężnych Zbywcy zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie; tajemnic przedsiębiorstwa Zbywcy oraz know-how (np. know-how związany z metodologią wyszukiwania i utrzymania portfolio najemców o zróżnicowanym profilu działalności); księgi rachunkowe Zbywcy i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej; Zbywcy, w tym należności i zobowiązania handlowe; zobowiązania Zbywcy związane z finansowaniem nabycia prawa własności (prawa użytkowania wieczystego) działek gruntu oraz z finansowaniem procesu budowlanego na Nieruchomości. Przedmiotem Transakcji nie będą także pracownicy Zbywcy (w dacie Transakcji Zbywca nie będzie zatrudniał żadnych pracowników). Po Transakcji na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości.
2016
7
sie

Istota:
Czy zakup nieruchomości niezabudowanej w dniu 3 marca 2016 r. przez Wnioskodawcę i jego małżonkę spełnia definicję wydatków określonych w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym warunki do objęcia zwolnieniem uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia?
Fragment:
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w myśl którego: „jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części”. Wnioskodawca zwrócił się z żądaniem wykupienia nieruchomości przedmiotowej do Miasta lub załatwienia tej sprawy w inny sposób. Otrzymał jednak odmowę. W związku z tym sprawę skierował na drogę postępowania sądowego. W dniu 10 marca 2015 r. wydany został wyrok zobowiązujący Miasto do złożenia oświadczenia woli zakupu od Wnioskodawcy przedmiotowej niezabudowanej działki. Miasto w marcu 2015 r. dokonało wykupu nieruchomości zgodnie z wyrokiem Sądu. Kwota wykupu została ustalona na podstawie wyceny dokonanej na jego zlecenie przez biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości. W związku z powyższym Wnioskodawca uzyskał przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowany stawką 19% zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
7
sie

Istota:
Skutki w podatku od towarów i usług w związku z nabyciem Nieruchomości.
Fragment:
Przywołane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy pozwalają uznać, że skoro Nabywca będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i planowana transakcja nabycia przedmiotowej Nieruchomości spełnia warunki dla uznania jej za czynność opodatkowaną podatkiem VAT niekorzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (dokonując rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT) Kupującemu po nabyciu Nieruchomości i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury dokumentującej faktyczne nabycie Nieruchomości będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wnikającego z faktury z tytułu zakupu Nieruchomości w zakresie w jakim Nabywca będzie wykorzystywał Nieruchomość do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym, Nabywca z tytułu nabycia przedmiotowej Nieruchomości będzie miał prawo do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego oraz zwrotu podatku z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.
2016
7
sie

Istota:
Brak opodatkowania czynności zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz współwłasności nieruchomości budynkowych.
Fragment:
Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, skutkiem dokonania opisanej wyżej dostawy nieruchomości będzie konieczność opodatkowania przez Spółkę dostawy udziału w prawie wieczystego użytkowania działki o nr „ a ” wraz z posadowionymi budynkami o nr .. i ..., który Spółka przekaże na rzecz Współmałżonków, na zasadach właściwych dla przedmiotu dostawy. Podsumowując zatem czynność zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz współwłasności nieruchomości budynkowych stanowić będzie - wbrew twierdzeniu Spółki - dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii opodatkowania czynności zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz współwłasności nieruchomości budynkowych i uznania jej za dostawę, nie rozstrzyga natomiast kwestii sposobu opodatkowania, gdyż nie była ona przedmiotem zapytania w złożonym wniosku.
2016
5
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niemieszkalnych
Fragment:
Przyszła sprzedaż nieruchomości niemieszkalnej po dniu 25 stycznia 2018 r. będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT ponieważ: sprzedaż przez Bank przejętej nieruchomości niemieszkalnej nie będzie pierwszym zasiedleniem, do którego doszło 25 stycznia 2016 r. w momencie zbycia nieruchomości przez dłużnika oraz oddania nieruchomości w najem, od pierwszego zasiedlenia minie okres dłuższy niż 2 lata. Przyszła sprzedaż nieruchomości niemieszkalnej, w dowolnym momencie, będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, ponieważ Bank chce skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a mając na względnie postanowienia art. 88 ust. 3a pkt 2. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe - w zakresie sprzedaży opisanych nieruchomości niemieszkalnych po dniu 25 stycznia 2018 r., nieprawidłowe - w zakresie sprzedaży opisanych nieruchomości niemieszkalnych po dacie nabycia do dnia 25 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
5
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży gruntu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Umowa nakłada na dzierżawcę, w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy, obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedzającego nawiązanie stosunku dzierżawy. Wnioskodawcy — Kupującemu, zgodnie z umową dzierżawy, przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. Obecnie Sprzedający zamierza sprzedać nieruchomość będącą przedmiotem umowy dzierżawy na rzecz Kupującego. Przedmiotem sprzedaży ma być dzierżawiona część nieruchomości gruntowej, tj. działka gruntu o powierzchni ok. 8559 m 2 , która powstanie po podziale działki oznaczonej numerem geodezyjnym l/9. W dniu 24 marca 2016 r. Zainteresowani zawarli przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, w treści której cena nieruchomości została skalkulowana wyłącznie w odniesieniu do wartości gruntu, tzn. ustalona cena sprzedaży nie obejmuje wartości budynku ani pozostałych nakładów poczynionych na przedmiotowym gruncie. Kupujący dokonał na rzecz Sprzedającego wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości przewiduje wpłatę zaliczki na poczet umówionej ceny nieruchomości w trzech transzach. Dotychczas, zgodnie z przewidzianymi w przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości terminami, Kupujący uiścił pierwszą część zaliczki.
2016
4
sie

Istota:
Czy sprzedaż w 2014 r. przez Wnioskodawczynię 1/2 udziału w podzielonej nieruchomości wymienionej w stanie faktycznym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jednocześnie w związku z tym, że doszło do fizycznego podziału nieruchomości i de facto powierzchnia otrzymanych działek przez współwłaścicieli odpowiadała wysokości i wartości posiadanych przez nich udziałów w nieruchomości, w konsekwencji czego Sąd rozpatrujący sprawę w wydanym postanowieniu odstąpił od orzekania o spłatach i dopłatach na rzecz którejkolwiek ze stron postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości. W 2014 roku Wnioskodawczyni oraz jej mąż zbyli każde po 1/2 udziale w nieruchomości stanowiącej po zniesieniu współwłasności powierzchnię 700m 2 . W świetle powyższego stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię 1/2 udziału w nieruchomości nastąpiło w chwili nabycia do współwłasności małżeńskiej na podstawie umowy kupna - sprzedaży w 2006 r. Fakt zniesienia współwłasności, między Wnioskodawczynią i jej mężem, a współwłaścicielami nie stanowi nabycia, gdyż wartość nabytej po zniesieniu współwłasności nieruchomości odpowiada wartości dotychczasowych udziałów we współwłasności nieruchomości oraz zniesienia współwłasności nieruchomości dokonano bez spłat i dopłat. Dokonując więc oceny skutków prawnych przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, że odpłatne zbycie w 2014 r. zabudowanej nieruchomości, nabytej do wspólnoty małżeńskiej w 2006 r. w wyniku kupna, nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, ponieważ zbycie przez Wnioskodawczynię tych udziałów nastąpiło po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.
2016
4
sie

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego i zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
Fragment:
Zarówno Sprzedający, jak i Spółka będą na moment sprzedaży Nieruchomości zarejestrowanymi w Polsce czynnymi podatnikami VAT. Wnioskodawca i Sprzedający są podmiotami niepowiązanymi. Sprzedający i Spółka zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w stosunku do części Nieruchomości, dla których od momentu pierwszego zasiedlenia do dnia dokonania Transakcji upłynęło co najmniej 2 lata i wybrać opodatkowanie VAT w odniesieniu do tej części dostawy Nieruchomości. Przed dniem Transakcji Sprzedający i Spółka złożą właściwemu dla Spółki naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT Transakcji (w części podlegającej zwolnieniu od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT. Zawarcie umowy sprzedaży przenoszącej tytuł prawny do Nieruchomości oraz wydanie Nieruchomości na rzecz Spółki jest planowane na 2016 r. Po nabyciu Nieruchomości Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą wynajem Nieruchomości, podlegającą opodatkowaniu VAT. Nabywca planuje wykonywać powyższą działalność przy wykorzystaniu własnych zasobów (względnie przy pomocy profesjonalnych usługodawców).
2016
4
sie

Istota:
Czy rozszerzenie ustawowej wspólności majątkowej stanowi nabycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy Wnioskodawczyni musi opłacić podatek dochodowy, w zawiązku ze sprzedażą ww. nieruchomości przed upływem 5 lat od daty rozszerzenia ustawowej współwłasności?
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) c)- przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy- przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zmiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zmiany. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.
2016
4
sie

Istota:
Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Nabytą Nieruchomość Wnioskodawca zamierza wykorzystywać do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, tj. do świadczenia usług najmu komercyjnego powierzchni (a w dalszej kolejności do sprzedaży). Jednocześnie jak wskazano powyżej transakcja zbycia Nieruchomości nie będzie stanowiła transakcji zbycia przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nie będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, co więcej będzie opodatkowana stawką podatku w wysokości 23%. Mając powyższe na uwadze Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, związanego z nabyciem Nieruchomości na mocy art. 86 ust. 1 ustawy (lub do zwrotu nadwyżki art. 87 ust. 1 ustawy).
Fragment:
Ponadto na rzecz Wnioskodawcy nie zostaną przeniesione: prawa i obowiązki wynikające z umów w zakresie generalnego wykonawstwa prac budowlanych ani umowy związane z zaprojektowaniem oraz nadzorem nad budową; prawa i obowiązki wynikające z umów w zakresie dostawy mediów do Nieruchomości, ubezpieczenia Nieruchomości, ochrony Nieruchomości, świadczenia usług księgowych dla Nieruchomości, monitoringu przeciwpożarowego; licencje, prawa autorskie, gwarancje budowlane związane z Nieruchomością; decyzje administracyjne dot. ww. Nieruchomości; środki pieniężne Zbywcy zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie; tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy oraz know-how związane z działalnością deweloperską oraz wyszukaniem portfela najemców o zróżnicowanym profilu działalności; księgi rachunkowe Zbywcy i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej; należności i zobowiązania Zbywcy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Zbywcy, w tym należności i zobowiązania handlowe; zobowiązania Zbywcy związane z finansowaniem nabycia prawa własności (prawa użytkowania wieczystego) działek gruntu oraz z finansowaniem procesu budowlanego na Nieruchomości. Przedmiotem Transakcji nie będą także pracownicy Zbywcy (w dacie Transakcji Zbywca nie będzie zatrudniał żadnych pracowników). W świetle przywołanych uregulowań i przedstawionych okoliczności sprawy należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że przedmiotowa Transakcja nie będzie sprzedażą przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2016
4
sie

Istota:
W zakresie uznania sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem za dostawę towarów korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.
Fragment:
Nabycie nastąpiło w drodze postępowania egzekucyjnego poprzez przejęcie udziałów w nieruchomości. Cena nabycia nie była objęta podatkiem VAT. Nabycie nastąpiło od osoby fizycznej. Poprzedni właściciel zlicytowanej nieruchomości nie figurował w rejestrze podatników VAT w związku z czym komornik nie wystawił faktury VAT. Współwłaściciele nie dokonali zniesienia współwłasności w tym również poprzez fizyczny podział. Obecnie Bank jako nabywca udziału stał się współwłaścicielem nieruchomości, Wnioskodawca nie prowadzi w nieruchomości działalności gospodarczej. Cała nieruchomość składa się z 5 lokali w tym jednego o statusie użytkowym wszystkie lokale z wyjątkiem jednego - mieszkanie kwaterunkowe wykorzystywane były przez rodzinę współwłaścicieli (umowa użyczenia). Bank nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tych udziałów. Wnioskodawca nie dokonał żadnych nakładów na nieruchomość i zamierza sprzedać swój udział w nieruchomości. Wg wiedzy Wnioskodawcy budynek został wybudowany i oddany do użytkowania w 1920 r. Pierwsze zajęcie budynku miało miejsce w roku 1920. Do dnia przejęcia udziałów w nieruchomości przez Wnioskodawcę budynek był cały czas zamieszkiwany przez współwłaścicieli oraz najemcę kwaterunkowego (decyzja o przydziale 1982 r.), lokale użytkowe wykorzystywane były pod biura od 1993 r.
2016
3
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług zbycia nieruchomości w trybie egzekucji sądowej.
Fragment:
Z uzupełnienia do wniosku wynika również, że: dłużnik jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług; dłużnik będący obecnie w likwidacji, nie prowadzi aktualnie działalności statutowej, a tylko wynajem części nieruchomości; nieruchomość, w skład której wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntów i prawo własności budynków na nich posadowionych, dłużnik nabył nieodpłatnie z mocy samego prawa w 1990 r., co następnie potwierdzono decyzją Wojewody Poznańskiego z 1993 r., do nabycia doszło na podstawie art. 2 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości; z tytułu nabycia ww. nieruchomości, dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; nieruchomości były wykorzystywane przez dłużnika w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. A. ODNOŚNIE DZIAŁKI GRUNTU 70/1 (za budynkiem biurowym): nie była ona wykorzystywana przez dłużnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT; nie była udostępniana osobom trzecim na podstawie jakiejkolwiek umowy; ww. działka nie stanowi placu parkingowego i nie jest budowlą w rozumieniu art. 3 Prawa budowlanego. B. ODNOŚNIE DZIAŁKI GRUNTU 141/1 (chodnik): nie była ona wykorzystywana przez dłużnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT; nie była (...)
2016
3
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.