Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „ Dyrektywą 2006/112/WE ”, państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy: określone udziały w nieruchomości, prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości, udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części. Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.). Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego). W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego).

2018
30
gru

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz prawo do odliczenia.

Fragment:

Przedmiotem Umowy, którą Wnioskodawca zamierza zawrzeć ze Sprzedającym, jest prawo wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działek wskazanych w punktach 4, 5 i 6 wraz ze znajdującymi się na niej naniesieniami stanowiącymi odrębne nieruchomości budynkowe (dalej: „ Nieruchomość ”). Na powyższe nieruchomości budynkowe składają się: 1) magazyn, 2) dwie hale produkcyjne, 3) trafostacja, 4) szlifiernia z lakiernią, 5) dwa magazyny wyrobów gotowych, 6) budynek zaplecza socjalnego, 7) budynek magazynowo-gospodarczy oraz 8) pakowalnia. Wymienione powyżej budynki są użytkowane przez Sprzedającego od momentu nabycia przedsiębiorstwa, a wcześniej były użytkowane przez przedsiębiorstwo państwowe. Sprzedającemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem budynków. W 2011 r. dokonano ulepszeń znajdujących się na Nieruchomości budynków za kwotę 5 362,63 zł, co stanowi mniej, niż 30% wartości początkowej tych obiektów Wnioskodawca nie dysponuje jednak szczegółowymi danymi dotyczącymi wartości początkowej ulepszonych obiektów. Ulepszone budynki są wykorzystywane do działalności gospodarczej, w ramach której wykonywane są czynności opodatkowane w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2011 r o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
30
gru

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości zabudowanej

Fragment:

D. użyczył nieodpłatnie zgodnie z umową użyczenia z dnia 31-10-2007 niżej wymienione nieruchomości do używania w prowadzonej działalności gospodarczej w ... stanowiące współwłasność w wysokości 1/8 nw. nieruchomości wymienionych poniżej w całości: grunty: działka 290 - pow. 10361 m 2 , działka 291 - pow. 4671 m 2 , budynki: budynek główny - pow. użytkowa 700,75 m 2 budynek drewniany - pow. użytkowa 48,81 m 2 budynek portierni - pow. użytkowa 3,0 m 2 , budowle: ogrodzenie drewniane - długość 270 mb podziemna linia energetyczna kablowa długość 800,0 mb. Brat J. oraz siostra M. również użyczyli mamie po 1/8 z całości nieruchomości. Wnioskodawca, K.D. oświadcza, że nie wykorzystywał przedmiotowej nieruchomości w żadnym zakresie i celu. Nakłady inwestycyjne, nakłady dotyczące ulepszeń przedmiotowej nieruchomości ponosiła mama Wnioskodawcy – M. D. Podatek VAT dotyczący ponoszonych nakładów inwestycyjnych oraz dotyczących ulepszeń odliczała mama M. D. Wnioskodawca, K. D. nie dokonywał nigdy wcześniej sprzedaży działek, nieruchomości przed sprzedażą nieruchomości, której dotyczy wniosek. Wnioskodawca poszukuje nabywców nieruchomości poprzez Biura Nieruchomości, zawiera razem z mamą umowę z Biurem Nieruchomości o znalezienie nabywców, obniża cenę sprzedaży.

2018
30
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy na rzecz banków udziałów we współwłasności nieruchomości zabudowanej

Fragment:

Od nabytych w ten sposób nieruchomości gruntowych zabudowanych spółka nie miała możliwości odliczyć podatku VAT, gdyż podatek ten nie został naliczony przy przeniesieniu prawa własności do powyższych nieruchomości przez wspólnika. Spółka H. Sp. z o.o. w organizacji nie nabyła powyższych nieruchomości w ramach pierwszego zasiedlenia, ani nie dokonała żadnych nakładów podwyższających wartość nieruchomości. Spółka H. Sp. z o.o. w organizacji ma zamiar sprzedać nieruchomość na rzecz Banków: Banku S. oraz E. Banku S. przenosząc na nich udziały we współwłasności nieruchomości, odpowiadającym zaangażowaniu tych Banków w kapitale udzielonego kredytu. Banki sprzedają na rzecz tej Spółki część wierzytelności, przypadających od dłużników w wysokości zaległego kapitału za cenę odpowiadającą wartości ceny powyższej nieruchomości. Strony potrącają między sobą wierzytelności z tytułu zapłaty za nieruchomość i zapłaty za cesję nieruchomości. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że ma zamiar dokonać sprzedaży nieruchomości niezwłocznie po otrzymaniu interpretacji podatkowej od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dotyczącej podatku od towarów i usług nie później niż do 28 lutego 2019 r. Wnioskodawca nie wykorzystywał nieruchomości ani do sprzedaży opodatkowanej, ani zwolnionej, gdyż w trakcie trwania Spółki do momentu sprzedaży nie wystąpiła żadna sprzedaż (obrót) w Spółce.

2018
30
gru

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Wnioskodawczyni nie umieszczała ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości w środkach masowego przekazu, ani nie korzystała z pośredników. Ogłoszenie w internecie o sprzedaży nieruchomości zostało zamieszczone przez syna Wnioskodawczyni na portalu (...).pl. Osoby, które dokonały zakupu działek objętych wnioskiem, o ofercie dowiedziały się bezpośrednio od Wnioskodawczyni. Czy Zainteresowanej z tytułu nabycia działki nr 14/7 przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Odp. Nie przysługiwało. Czy nieruchomości opisane we wniosku były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Odp. Tak. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy z tytułu sprzedaży przedmiotowych nieruchomości powinien zostać uiszczony również podatek VAT? Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż kilku działek rolnych, wydzielonych z zakupionej w roku 2001 nieruchomości nr 14/7 i położonej w miejscowości X, nie ma charakteru działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni wskazała, że jako właściciel nieruchomości nie podejmowała aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami, nie angażowała środków podobnych do wykorzystywanych przez producentów, handlowców, czy też usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

2018
30
gru

Istota:

Otrzymanie spłaty w wyniku zniesienia współwłasności a możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28.

Fragment:

Po stronie dokonującego odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, tj. w zamian za spłatę, powstaje zatem obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli zdarzenie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie zbywanego udziału w nieruchomości. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zatem dochód z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako grunty orne RVI, lasy LsVI i pastwiska Ps przed upływem 5-lat od nabycia podlega opodatkowaniu. Ad. 2. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

2018
29
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla określenia jego skutków podatkowych istotne jest zatem ustalenie daty nabycia nieruchomości lub praw. Ponadto, przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje, że dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, które nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

2018
29
gru

Istota:

Możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku nabycia nowej nieruchomości przed dokonaniem odpłatnego zbycia nieruchomości dotychczas zamieszkiwanej.

Fragment:

(...) nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.

2018
29
gru

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży Nieruchomości, w szczególności w związku ze zwolnieniem jej z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz możliwością rezygnacji z tego zwolnienia i wybrania opodatkowania wspólnie przez Kupującego oraz Sprzedającego prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 października 2018 r. (data wpływu 7 listopada 2018 r.)

Fragment:

Sprzedający posiada nieruchomości również w innych lokalizacjach, a Nieruchomości, które są przedmiotem planowanej transakcji, nie są wydzielone organizacyjnie i finansowo w ramach struktury biznesowej Sprzedającego. Nie są prowadzone oddzielne księgi rachunkowe dla Nieruchomości. Jedynie dla potrzeb rozliczania opłat eksploatacyjnych z najemcami Nieruchomości, przychody i koszty z tym związane ujmowane są na odrębnych kontach. Nie ma oddzielnych rachunków bankowych dla Nieruchomości. Na oddzielny rachunek wpływają tylko opłaty eksploatacyjne, ale jest on założony dla zarządcy nieruchomości. Jedna firma zarządzająca nieruchomościami odpowiada za wszystkie budynki Sprzedającego. Sprzedający nie zatrudnia pracowników w Polsce. Sprzedający zawarł wiele umów dotyczących usług operacyjnych dotyczących Nieruchomości, które nie zostaną przeniesione na Kupującego. Umowami, które mogą nie być rozwiązane w momencie sprzedaży, są umowy o dostawę wody oraz ciepła. Jednakże Kupujący zamierza zawrzeć nowe umowy w ciągu kilku miesięcy po zakupie Nieruchomości. W przypadku zawarcia nowych umów dotyczących mediów (wody oraz ciepła), Sprzedający wypowie umowy i nie będą one przeniesione na Kupującego.

2018
23
gru

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Fragment:

Na podstawie regulacji art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83, z późn. zm.) decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje: starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej – w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne; wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa – odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, z zastrzeżeniem art. 5.

2018
23
gru

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania – możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 131 (wydatkowanie na zakup nowej nieruchomości).

Fragment:

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni w 2013 roku otrzymała w formie darowizny od rodziców mieszkanie w A. W związku z tym, że swoje życie prywatne i zawodowe wiązała z P, Wnioskodawczyni sprzedała to mieszkanie w 2018 roku i przeznaczyła całą kwotę z jego sprzedaży na zakup (także w 2018 roku) mieszkania w P z przekonaniem, że będzie to jej miejsce docelowe.

2018
23
gru

Istota:

Opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży Nieruchomości w związku ze zwolnieniem jej z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz możliwością rezygna-cji z tego zwolnienia i wybrania opodatkowania wspólnie przez Kupującego i Sprzedającego, a także prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości

Fragment:

Z wniosku wynika, że Sprzedający posiada nieruchomości również w innych lokalizacjach, a Nieruchomości, które są przedmiotem planowanej transakcji, nie są wydzielone organizacyjnie i finansowo w ramach struktury biznesowej Sprzedającego. Nie są prowadzone oddzielne księgi rachunkowe dla Nieruchomości. Jedynie dla potrzeb rozliczania opłat eksploatacyjnych z najemcami Nieruchomości, przychody i koszty z tym związane ujmowane są na odrębnych kontach. Nie ma oddzielnych rachunków bankowych dla Nieruchomości. Na oddzielny rachunek wpływają tylko opłaty eksploatacyjne, ale jest on założony dla zarządcy nieruchomości. Jedna firma zarządzająca nieruchomościami odpowiada za wszystkie budynki Sprzedającego. Sprzedający nie zatrudnia pracowników w Polsce. Sprzedający zawarł wiele umów dotyczących usług operacyjnych dotyczących Nieruchomości (umów serwisowych), które nie zostaną przeniesione na Kupującego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać umowy serwisowe w taki sposób, że umowy te zostaną rozwiązane w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości i umożliwi Kupującemu zawarcie nowych umów serwisowych. Jeżeli Sprzedający nie będzie mógł wypowiedzieć określonych umów serwisowych z mocą obowiązującą od daty zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, to Sprzedający zapewni, że w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, wypowiedzenia na podstawie takich umów serwisowych zostaną podpisane i złożone do odpowiednich usługodawców lub dostawców mediów bez zbędnej zwłoki.

2018
22
gru

Istota:

Odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę w 2018 r. nieruchomości – nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło po upływie 5-letniego terminu, o którym mowa w tym przepisie, a więc uzyskany z tej sprzedaży przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z ww. tytułu.

Fragment:

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku. Dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości kluczowy jest moment poniesienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku wspólnego i to, że tego wydatku – w momencie jego poniesienia – nie można przypisać jednemu bądź drugiemu małżonkowi w udziałach o określonej wielkości. Argumenty zawarte w uchwale II FPS 2/17 są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w nieruchomości dojdzie np. po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej w wyniku ustania małżeństwa przez rozwód. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tę datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Innymi słowy, w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków pozostających w majątkowej wspólności małżeńskiej przewidzianej w art. 31 ustawy ‒ Kodeks rodzinny i opiekuńczy, nie ma możliwości określenia tego, w jakich częściach nastąpiło nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
22
gru

Istota:

Zbycie nieruchomości wraz z wyposażeniem w zamian za spłatę oraz zwolnienie z długu.

Fragment:

S.A., P.M. przeniosła na rzecz J.J. przysługujący jej udział w prawie nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w zamian za co J.J. zawarł z wymienionymi bankami umowę w formie aneksu o zwolnienie z długu wynikającego z umowy kredytu z 1 marca 2013 r. (kredyt mieszkaniowy), w wyniku czego A S.A. zwolnił P.M. w całości z długu. Ponadto J.J. wypłacił P.M. kwotę 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) tytułem zwrotu środków pieniężnych przeznaczonych przez P.M. na spłatę zapłaconych do dnia podpisania ugody rat przedmiotowego kredytu oraz przeznaczonych na remont i wyposażenie lokalu. Strony ugody określiły wartość rynkową przedmiotu ugody, tj. udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz przejętego przez J.J. długu P.M. na kwoty po 62 500 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych). Wartość udziału w nieruchomości lokalowej w momencie nabycia w dniu 26 marca 2013 r. wynosiła 57 500 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). W pismach stanowiących uzupełnienie wniosku Zainteresowana wskazała: data nabycia nieruchomości 26 marca 2013 r. data przeniesienia nieruchomości na pana J.J. 26 września 2018 r. od zakupu wyposażenia mieszkania przy ul.

2018
21
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości po rozwodzie.

Fragment:

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tej nieruchomości. Z treści wniosku wynika, że w małżeństwie Wnioskodawczyni obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. W 2002 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem do majątku wspólnego kupiła lokal mieszkalny wraz z udziałem w zabudowaniach gospodarczych. Po rozwodzie, na mocy zawartej w dniu 20 października 2016 r. ugody sądowej o podziału majątku wspólnego, Wnioskodawczyni stała się jedyną właścicielką przedmiotowej nieruchomości.

2018
21
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowaniu gruntu wraz z prawem własności budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną własność

Fragment:

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw, w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia. Z treści wniosku wynika, że w dniu 11 października 1997 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński. W dniu 11 maja 2011 r. rodzice zawarli z Wnioskodawcą umowę darowizny w formie aktu notarialnego, na mocy której darowali Mu prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki o powierzchni 0,1248 ha, oznaczonej nr 188, wraz z własnością znajdującego się na niej budynku mieszkalnego, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.

2018
20
gru

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób nabycia tej nieruchomości. W myśl art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Zgodnie z art. 924 cyt. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

2018
19
gru

Istota:

Braku wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy

Fragment:

Tytułem przykładu można wskazać, na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia z dnia 24 listopada 2016 r. o sygn. akt I FSK 1316/15, który wskazał, iż „ Same w sobie nieruchomości (zabudowane nieruchomości) nie tworzą całości zdolnej do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Nie stanowią zatem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nawet jeżeli były wykorzystywane przez sprzedawcę również do działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu tych nieruchomości lub ich części, albo znajdujących się na nich obiektów budowlanych i ich części (...). Natomiast sprzedaż wyodrębnionych z takiego zakładu pojedynczych lub nawet wszystkich nieruchomości, nie mogłaby być uznana za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Bez całej struktury składającej się na działalność w zakresie wynajmu nieruchomości – wciąż byłaby to jedynie sprzedaż nieruchomości, jako składników majątkowych. Okoliczność, że w ramach swojej działalności nabywca nieruchomości uprzednio wynajmowanych, także wykorzystuje te nieruchomości do działalności w zakresie wynajmu nieruchomości (czyni z nich przedmiot najmu) nie oznacza, że nieruchomości te w momencie ich sprzedaży stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa, co jest warunkiem zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. ” Powyższe stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego jednoznacznie potwierdza, iż nabycie samej nieruchomości wraz z dotyczącymi jej stosunkami najmu nie może zostać uznane za nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

2018
19
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zgodnie natomiast z art. 30e ust. 1 ustawy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni wskazała, że w 1989 roku otrzymała od swoich rodziców na mocy umowy przekazania działkę. Dnia 9 sierpnia 1999 roku wydano postanowienie sądu o nabyciu przez Wnioskodawczynię przedmiotowej nieruchomości przez zasiedzenie od dnia 2 października 1990 roku. W 2013 roku doszło do rozszerzenia wspólności między Wnioskodawczynią a jej mężem o przedmiotową nieruchomość.

2018
17
gru

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości bez zastosowania dopłat ani spłat

Fragment:

Poszczególne działki wchodzące w skład przedmiotowej nieruchomości zostały wycenione w sposób następujący: działka nr 7 - 249.927,00 zł, działka nr 55/1 - 665,00 zł, działka nr 55/2 - 332.350,00 zł, działka nr 55/3 - 81.758,00 zł. Zniesienie współwłasności nastąpi bez zastosowania dopłat ani spłat. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania czynności zniesienia współwłasności nieruchomości bez spłat i dopłat. Odnosząc się do przedstawionych przepisów należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatne transakcje dostawy towarów i świadczenia usług. Aby mówić o dostawie towarów, musi nastąpić czynność polegająca na przeniesieniu prawa do rozporządzania (dysponowania) towarem jak właściciel. W rozpatrywanym przypadku dochodzi jedynie do zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez przyznanie wyłącznej własności działki nr 55/2 osobom fizycznym oraz działek nr 7, 55/1 oraz nr 55/3 Wnioskodawcy. Ponadto zmiana tytułu prawnego do nieruchomości będzie miała charakter nieodpłatny bez jakichkolwiek spłat bądź dopłat. W tym miejscu należy zauważyć, że umowne zniesienie współwłasności ma charakter rozporządzenia tą rzeczą, prowadzącego do uzyskania przez każdego ze współwłaścicieli wyłącznego prawa własności do nowej rzeczy, co na gruncie podatku od towarów i usług stanowi dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy - jeżeli czynność ta ma charakter odpłatny, wyrażający się zastosowaniem dopłaty pieniężnej.

2018
17
gru

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania planowanej sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.

Fragment:

Powyższe nieruchomości Wnioskodawca nabył od osób fizycznych na podstawie umów zawartych w formie aktów notarialnych. Powyższe czynności nie były udokumentowane fakturami VAT. Z tytułu nabycia ww. nieruchomości Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nieruchomości wskazane powyżej nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. Nieruchomości przez ostatnie pięć lat były wynajmowane przez Gospodarstwo Rolne z zastosowaniem stawki podstawowej VAT, a zatem nieruchomości służyły celom wykonywanej działalności opodatkowanej VAT Wnioskodawcy. Dla ww. działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Spółka nabyła nieruchomości z zamiarem przeznaczenia pod budowę budynków mieszkalnych, w celu ich sprzedaży. Inwestycja budowlana wstrzymana była brakiem zgody na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Od momentu zakupu nieruchomości nie były przedmiotem jakichkolwiek transakcji cywilno-prawnych wywołujących skutki w podatku VAT, z wyjątkiem najmu. Nieruchomości były udostępnione osobie trzeciej na podstawie umowy najmu z dnia 1 września 2013 r. zawartej z Gospodarstwem Rolnym na cele prowadzenia działalności rolniczej.

2018
17
gru

Istota:

Skutki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze dożywocia

Fragment:

Pojęcia ceny nieruchomości, jej wartości i wartości rynkowej, którymi operuje art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można wprost odnieść do przedmiotu świadczenia dożywotnika z umowy o dożywocie polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości z jednoczesnym obciążeniem tejże nieruchomości prawem dożywocia. Jeśli zaś znaczenie normy zawartej w tym przepisie dotyczącej ustalania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy polegać miałoby na nadaniu jej znaczenia obejmującego także przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie, to w konsekwencji doszłoby do rozszerzenia zakresu stosowania tak zdekodowanej normy, które polegałoby na szerszym jej zastosowaniu w stosunku do zakresu, który posiadałaby ona bez uwzględniania tejże wykładni. W przypadku umowy o dożywocie jedynie przyjęcie wartości rynkowej nieruchomości, której własność jest przenoszona przez dożywotnika na zobowiązanego z tej umowy, pozwalałaby na określenie przychodu. Wielkość ta jednak nie jest ceną nieruchomości określaną w umowie, czego wymaga art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Także możliwość ustalania wartości nieruchomości na podstawie kryterium ceny rynkowej, zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy, nie dostarcza argumentu o powstawaniu u podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zgodzie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy.

2018
17
gru

Istota:

Stwierdzenie, czy sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będzie podlegać opodatkowaniu.

Fragment:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż nieruchomości należącej do majątku prywatnego Wnioskodawcy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, zważywszy na fakt, że sprzedaż nieruchomości odbywa się poza prowadzoną działalnością gospodarczą, a także stanowi majątek prywatny Wnioskodawcy, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, gdyż przy sprzedaży powyższej nieruchomości Wnioskodawca nie działa jako podatnik VAT. Przedmiotowa nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzonej działalności gospodarczej, została nabyta za pieniądze pochodzące z majątku prywatnego. Również uzyskany dochód ze sprzedaży będzie stanowić majątek własny. W momencie zakupu nieruchomości Wnioskodawca nie planował jej sprzedaży, a tym bardziej nie kierował się celami zarobkowymi przy zakupie. Również sprzedaż wynika z faktu, że Wnioskodawca uznał, że zważywszy na lokalizację nieruchomości ponoszenie kosztów utrzymania wszystkich działek stało się dla niego bezprzedmiotowe. Odnosząc się natomiast do samego podziału, to wynika on z faktu, że Wnioskodawca nie chce sprzedawać całej nieruchomości, a tylko jej część, zatem nie zwiększa to wartości sprzedawanej nieruchomości. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r., sygn. akt I FSK 13/11, (...)

2018
16
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości oraz prawa do wyboru opcji opodatkowania, udokumentowanie sprzedaży fakturą, prawo do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę (Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania).

Fragment:

W tej umowie Skarb Państwa zobowiązał się, po uregulowaniu przez Wnioskodawcę ostatniej raty z tytułu tej umowy, do przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy tego przedsiębiorstwa, w tym Nieruchomości. Zobowiązanie Skarbu Państwa do przeniesienia na Wnioskodawcę Nieruchomości, zostało zrealizowane umową przeniesienia własności przedsiębiorstwa dnia 21.07.1999 r. (nie było opodatkowane podatkiem VAT a Wnioskodawcy nie przysługiwało przy nabyciu Nieruchomości prawo do odliczenia podatku VAT). Wnioskodawca nabywając przedsiębiorstwo przejął także umowy najmu zawarte dla Nieruchomości i obciążał czynszem najmu najemców. Ostatnia umowa najmu (przed ukończeniem rozbiórek obiektów) zakończyła się w 2008 r. W styczniu 2018 r. Wnioskodawca zawarł umowę najmu części Nieruchomości, która trwała do 31.08.2018 r. i z tego tytułu wystawił dla najemcy fakturę VAT ze stawką podstawową. Wnioskodawca prowadził na Nieruchomości wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem VAT (dzierżawa i najem magazynów i hal oraz placów). Na budynki i budowle znajdujące się na Nieruchomości Wnioskodawca nie ponosił nakładów przekraczających 30% ich wartości początkowej, w tym takich, od których przysługiwałoby mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od kwoty podatku należnego. Wnioskodawca zamierza sprzedać Nieruchomość, a Zainteresowany niebędący stroną postępowania zamierza ją nabyć w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na cele gospodarcze, z zamiarem wykorzystywania do celów opodatkowanych VAT.

2018
15
gru

Istota:

Czy w przedmiotowym stanie faktycznym w przypadku sprzedaży nieruchomości po rozwodzie i dokonanym podziale majątku wspólnego byłych małżonków na mocy ugody sądowej wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Fragment:

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tej nieruchomości. Z treści wniosku wynika, że w dniu 3 października 1998 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński. W małżeństwie Wnioskodawczyni obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. W 2001 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem do majątku wspólnego kupiła nieruchomość gruntową. Po rozwodzie, na mocy zawartej w dniu 11 października 2018 r. ugody sądowej o podział majątku wspólnego, Wnioskodawczyni stała się jedyną właścicielką przedmiotowej nieruchomości.

2018
15
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości po zawarciu umowy o rozszerzeniu wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Fragment:

Tak więc skoro z chwilą objęcia nieruchomości wspólnością majątkową nie następuje jakiekolwiek wydzielenie części nieruchomości, a żadnemu z małżonków (współwłaścicieli) nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy, to nie można przyjąć, że z chwilą rozszerzenia wspólności majątkowej (wspólności ustawowej) strona takiej umowy (żona Wnioskodawcy) wyzbyła się prawa do tej rzeczy. Tym samym, włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że za datę nabycia nieruchomości, która stanowiła wcześniej majątek odrębny małżonki Wnioskodawcy, należy przyjąć dzień, w którym małżonka nabyła tę nieruchomość do majątku odrębnego. W konsekwencji, w wyniku zawarcia w 2014 r. umowy rozszerzającej wspólność ustawową, Wnioskodawca stał się współwłaścicielem nieruchomości nabytej w 2002 r. Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości w 2018 r. miało miejsce po upływie 5 lat od końca roku, w którym ją nabyto, zatem sprzedaż ta – z zastrzeżeniem, że nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej – nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
15
gru

Istota:

Stwierdzenie, czy sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będzie podlegać opodatkowaniu.

Fragment:

Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż nieruchomości należącej do majątku prywatnego Wnioskodawczyni podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawczyni, zważywszy na fakt, że sprzedaż nieruchomości odbywa się poza prowadzoną działalnością gospodarczą, a także stanowi majątek prywatny Wnioskodawczyni, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, gdyż przy sprzedaży powyższej nieruchomości Wnioskodawczyni nie działa jako podatnik VAT. Przedmiotowa nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana przez Wnioskodawczynię do prowadzonej działalności gospodarczej, została nabyta za pieniądze pochodzące z majątku prywatnego. Również uzyskany dochód ze sprzedaży będzie stanowić majątek własny. W momencie zakupu nieruchomości, Wnioskodawczyni nie planowała jej sprzedaży, a tym bardziej nie kierowała się celami zarobkowymi przy zakupie. Również sprzedaż wynika z faktu, że Wnioskodawczyni uznała, że zważywszy na lokalizację nieruchomości, ponoszenie kosztów utrzymania wszystkich działek stało się dla niej bezprzedmiotowe. Odnosząc się natomiast do samego podziału, to wynika on z faktu, że Wnioskodawczyni nie chce sprzedawać całej nieruchomości, a tylko jej cześć, zatem nie zwiększa to wartości sprzedawanej nieruchomości. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r., (...)

2018
15
gru

Istota:

W rozpatrywanej sprawie przeniesienie własności lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego na rzecz Wnioskodawczyni nastąpi w roku 2019, tj. po upływie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, a tym samym, zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało zastosowania w niniejszej sprawie.

Fragment:

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zaznaczyć przy tym należy, że rozpatrywać pod tym kątem należy konkretną sytuację danego podatnika oraz to w jaki sposób wszedł w posiadanie prawa własności nieruchomości, a mianowicie czy objęta zbyciem nieruchomość została przez podatnika nabyta czy wybudowana. W przypadku sprzedaży nabytych przez podatnika: nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości – podobnie jak praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy – decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i forma ich nabycia.

2018
15
gru

Istota:

W zakresie obowiązku zapłaty podatku z tytułu najmu nieruchomości położonych w Polsce

Fragment:

Jednocześnie należy podkreślić, że prawo państwa, w którym majątek nieruchomy jest położony do nałożenia podatku na dochód uzyskiwany z nieruchomości ma zawsze pierwszeństwo przed prawem państwa rezydencji. Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, a także powołane przepisy prawna podatkowego stwierdzić należy, że przychód osiągany z najmu z nieruchomości położonych na terytorium Polski przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Szwajcarii – będzie opodatkowany w Polsce (na takich samych zasadach, jak najem nieruchomości przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce). A zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Należy także wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jako występującego z wnioskiem. Żona Wnioskodawcy jeżeli chce uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
15
gru

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Organy podatkowe mają prawo do własnej oceny artykułowanych przez podatników subiektywnych motywów zakupu nieruchomości i późniejszych decyzji co do dalszych losów tej nieruchomości. Weryfikacji takiej dokonuje się poprzez porównanie obiektywnych faktów związanych z zakupem i późniejszym losem nieruchomości do deklarowanych motywów działania podatnika. Przy czym motywy te muszą być potwierdzone obiektywnymi faktami. Ustawodawca regulując omawiane zwolnienie nie ograniczył wydatkowania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości lub praw tylko do jednego z wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy celów, jednakże – przy spełnieniu pozostałych przesłanek – wydatkowanie przychodu musi być ukierunkowane na zrealizowanie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Innymi słowy ustawodawca nie zastrzegł, że własne cele mieszkaniowe podatnika ograniczać się muszą do nabycia tylko jednej nieruchomości. Zatem podatnik, który uzyskał przychód ze sprzedaży nieruchomości lub praw może przeznaczyć go na zakup więcej niż jednej nieruchomości lub prawa, zachowując przy tym prawo do ww. zwolnienia, jednakże każdy z zakupów ma służyć faktycznemu zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych tego podatnika. Innymi słowy podatnik, który nabywa nieruchomość dla własnych potrzeb ma w tej nieruchomości faktycznie mieszkać.