Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
cze

Istota:

Czy w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości Wnioskodawczyni może uwzględnić jako elementy pomniejszające podstawę opodatkowania:
- 2 ratę spłaty spadkobierców;
- nakład w postaci doprowadzenia wodociągu do nieruchomości;
- koszty pochówku i pomnika mamy;
- różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą wyznaczoną przez rzeczoznawcę, od której naliczone były spłaty spadkobierców;
- koszt agencji nieruchomości pośredniczącej w sprzedaży;
- koszt utrzymania nieruchomości m.in. opłatę podatku od nieruchomości;
- podatek od spadku?

Fragment:

Ponadto wskazać należy, że koszty pochówku i pomnika nie mogą stanowić ani kosztów odpłatnego zbycia w rozumieniu art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 6c i 6d, bowiem w świetle prawa podatkowego: nie są wydatkami koniecznymi, aby transakcja sprzedaży nieruchomości mogła dojść do skutku, nie są wydatkami bezpośrednio związanymi z tą czynnością, nie są wydatkami związanymi ze zbyciem tej nieruchomości. W odniesieniu natomiast do nakładów poniesionych przez Wnioskodawczynię na sprzedaną nieruchomość w postaci: wydatków na doprowadzenie wodociągu oraz kosztów utrzymania nieruchomości poprzez m.in. opłatę podatku od nieruchomości nie pomniejszają one również uzyskanego przychodu gdyż ponoszone były za życia spadkodawcy, a zatem w czasie kiedy Wnioskodawczyni nie była jeszcze właścicielem opisanej nieruchomości. Poniesienie tych wydatków nie wypełnia bowiem dyspozycji art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nie jest także różnica między kwotą uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w 2018 r. a wartością nieruchomości oszacowaną przez biegłego sądowego dla potrzeb działu spadku dokonanego w 2016 r. (czyli wartością, która była podstawą dla ustalenia wartości spłat na rzecz pozostałych spadkobierców).

2018
23
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Dlatego w wyniku przedmiotowej transakcji nie dojdzie do pierwszego zasiedlenia przedmiotowej nieruchomości. Z uwagi na powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że dostawa budynku szkoły nie będzie podlegała zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ będzie dokonywana przed pierwszym zasiedleniem tego budynku. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy sprzedaży tej nieruchomości. W związku z brakiem możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone w tym przepisie. Kluczowym elementem determinującym opodatkowanie podatkiem VAT czynności polegającej na dostawie budynku jest to, czy przy nabyciu w stosunku do obiektu nie przysługiwało dokonującemu jego dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że przy zakupie omawianej nieruchomości Wnioskodawcy takie prawo nie przysługiwało. Nieruchomość została bowiem zakupiona jako korzystająca ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, nie poniesiono żadnych nakładów na ulepszenie, adaptację lub modernizację budynku.

2018
23
cze

Istota:

Nabycie nieruchomości należy liczyć od daty ustanowienia przez małżonków rozdzielności majątkowej i dokonania podziału ich majątku wspólnego - odpłatne zbycie nieruchomości, nienastępujące w wykonaniu działalności gospodarczej, nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw majątkowych następuje po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw majątkowych w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zatem stwierdzić należy, że ustalenie daty nabycia nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości i ww. praw majątkowych ma istotne znaczenie dla określenia skutków podatkowych ich odpłatnego zbycia. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia „ nabycie ”; nie wskazuje, czy ma to być nabycie odpłatne, czy nieodpłatne. Nie określa również, na podstawie jakiej czynności prawnej może nastąpić nabycie nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości lub praw majątkowych. Zatem, pojęcie to należy rozumieć szeroko, co oznacza, że z nabyciem nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości lub tych praw, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy lub praw.

2018
23
cze

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy przewłaszczenia nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Fragment:

W przypadku, w którym Wnioskodawca nie spłaci całości zobowiązania względem Pożyczkodawcy w terminie określonym w umowie pożyczki, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaspokojenia swoich roszczeń z Nieruchomości poprzez niedokonanie zwrotnego przeniesienia prawa własności Nieruchomości na Wnioskodawcę albo sprzedaż Nieruchomości. Do końca okresu, na jaki została zawarta Pożyczka, Pożyczkodawca będzie zobowiązany do niezbywania oraz nieobciążania Nieruchomości bez pisemnej zgody Wnioskodawcy w sposób inny niż wskazany w Umowie przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie (np.: zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu w Nieruchomości). Wnioskodawca zaznacza, że na podstawie Umowy przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie stronom mogą przysługiwać wzajemne roszczenia inne niż te wskazane powyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z zawarciem przez Wnioskodawcę Umowy przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie, w momencie przeniesienia prawa własności Nieruchomości przez Wnioskodawcę na Pożyczkodawcę, u Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: W związku z zawarciem przez Wnioskodawcę Umowy przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie, w momencie przeniesienia prawa własności Nieruchomości przez Wnioskodawcę na Pożyczkodawcę celem zabezpieczenia Pożyczki, u Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

2018
23
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

Od momentu nabycia w 2012 r. dłużnik nie prowadził na nieruchomości prac remontowych lub modernizacyjnych, natomiast wykorzystywał ją do własnych celów. Spółka jawna B również nie poniosła w okresie posiadania nieruchomości nakładów przekraczających 30% wartości początkowej nieruchomości. Przedmiotowe budynki wykorzystywane były w następujący sposób: pierwsze piętro budynku biurowego, budynek warsztatowy oraz place utwardzone znajdujące się na terenie nieruchomości były przedmiotem najmu między spółką B i A. Przedmioty najmu udostępniane były od dnia 1 marca 2008 r. do dnia 29 marca 2012 r. Natomiast pozostała część biurowa – parter wykorzystywana była do działalności opodatkowanej spółki B, którą był najem. Wchodzący w skład nieruchomości budynek portierni również był wykorzystywany przez spółkę jawną B do wykonywania czynności opodatkowanych, jakie stanowił najem części tej nieruchomości. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy planowana transakcja zbycia ww. nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy będzie korzystała ze zwolnienia od tego podatku. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

2018
23
cze

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy.

Fragment:

W myśl art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Stosownie do treści ust. 4f tego artykułu, odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Według regulacji ust. 5 cyt. artykułu, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Według art. 18 ust. 1 analizowanej ustawy, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Z powołanych przepisów wynika zatem, że istotą wywłaszczenia jest pozbawienie lub ograniczenie m.in. prawa własności nieruchomości. Dokonuje się tego za odszkodowaniem wypłaconym na rzecz osoby (podmiotu) wywłaszczanego, co poprzedza wydanie aktu prawnego w randze decyzji.

2018
22
cze

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze licytacji komorniczej.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 4 czerwca 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze licytacji komorniczej (Km ...) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2018 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 4 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze licytacji komorniczej (Km ...). We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne z wieczystego użytkowania nieruchomości o numerze ... . W skład nieruchomości wchodzą działki ewidencyjne: nr 128/9 (wg Kw Dr-drogi, pow. 0,4... ha), nr 150 (wg Kw N-nieużytki, pow. 0,5... ha), nr 151 (N-nieużytki, pow. 0,3... ha), nr 152/1 (N-nieużytki, pow. 1,1... ha), nr 153 (N-nieużytki, pow. 0,1... ha), nr 155/2 (Dr-drogi, pow. 1,8... ha). Dłużnik, będący spółką jawną, złożył oświadczenie, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT o numerze NIP .. . Nieruchomość to zdegradowane grunty o niskiej przydatności użytkowej. Dla nieruchomości został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania (uchwała z ... 2017 r.), który przewiduje tereny o funkcji: infrastruktury technicznej, komunikacji – droga publiczna, zieleni urządzonej (o charakterze zieleni izolacyjnej) oraz zieleni objętej formą ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody i wody powierzchniowe śródlądowe na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

2018
22
cze

Istota:

Nieuznanie sprzedaży nieruchomości zabudowanych za transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sposób opodatkowania przez sprzedawcę sprzedaży tych nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę.

Fragment:

(...) Nieruchomości usunięte zostanie obciążenie hipoteczne lub bank, na rzecz którego to obciążenie jest wpisane, wyda zgodę na to wykreślenie, zawarta zostanie umowa przeniesienia prawa własności Nieruchomości. Na podstawie warunkowej umowy sprzedaży zbywca nie otrzyma jakichkolwiek wpłat, zaś cała cena należna zbywcom zapłacona zostanie, zgodnie z dokonanymi ustaleniami, przy zawarciu umowy przeniesienia. Wydanie Nieruchomości kupującym nastąpi po zapłaceniu zbywcom całej ceny, po zawarciu umowy przeniesienia. Jak podano powyżej, małżonkowie G. poza Nieruchomością, która będzie sprzedawana, są właścicielami wielu innych nieruchomości, które także są wynajmowane w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. Nabycie Nieruchomości miało miejsce w latach 2010 i 2011. Nieruchomość wynajmowana jest przez okres dłuższy niż dwa lata, w każdym przypadku w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Dotychczas, po nabyciu Nieruchomości nie ponosił Pan na rzecz tej Nieruchomości wydatków na jej ulepszenie, których wartość byłaby równa lub wyższa niż 30% jej wartości początkowej. W przedsiębiorstwie i prowadzonej przez Pana ewidencji (księgi rachunkowe) Nieruchomość w miejscowości B., której dotyczy niniejszy wniosek, nie jest w żaden sposób, ani podatkowo, ani bilansowo, ani organizacyjnie, ani też finansowo, wyodrębniona.

2018
22
cze

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych we współwłasności majątkowej małżeńskiej

Fragment:

Z powyższego zatem w sposób jednoznaczny wynika, że grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości zgodnie z zasadą superficies solo cedit, w myśl której własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Jeżeli zatem na nieruchomości gruntowej znajduje się, jako jej część składowa budynek nie stanowiący odrębnej nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, to własność nieruchomości obejmuje zarówno grunt, jak i znajdujący się na nim budynek, trwale z nim związany. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że skoro wspólność małżeńska jest szczególnym rodzajem współwłasności – jest to wspólność bezudziałowa, w trakcie trwania której nie jest możliwe wyodrębnienie przypadającego każdemu z małżonków udziału w nieruchomości lub prawie majątkowym podczas pierwotnego, wspólnego nabycia, to tym samym każdy z małżonków, a zatem również Wnioskodawczyni, nabyła w całości nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży w 2017 r. – już w 1995 r. (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym) i w 1999 r. (działka niezabudowana) wskutek ich nabycia do majątku wspólnego małżonków.

2018
22
cze

Istota:

Sprzedaż nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków.

Fragment:

(...) nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Zatem, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem dla określenia skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości istotne jest ustalenie daty nabycia tej nieruchomości. Z zaprezentowanego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wspólnie z żoną w 1977 r. uzyskali spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

2018
21
cze

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Fragment:

Jedynym sposobem przyśpieszenia wykonania prac rekultywacyjnych była próba obciążenia Dzierżawcy kosztami wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Z jakiego powodu Wnioskodawca nie może odebrać nieruchomości, która nie została zrekultywowana przez Dzierżawcę? Czy fakt ten wynika z jakichkolwiek przepisów? Jeśli tak, to z jakich przepisów to wynika? Jeżeli nie, to i tak należy wskazać powód nie oddania nieruchomości. Odp. Wnioskodawca nie może odebrać nieruchomości z następujących powodów: Dzierżawca zgodnie z decyzją Starosty (wysłaną w załączeniu) ma czas na przeprowadzenie rekultywacji do dnia 31 grudnia 2021 r., Dzierżawca zgodnie z decyzją Dyrektora Urzędu Górniczego (wysłaną w załączeniu) nakłada obowiązek likwidacji zakładu wraz z rekultywacją wyrobiska, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów i lasów, przejęcie przez Wnioskodawca niezrekultywowanych gruntów skutkowałoby obowiązkiem przeprowadzenia prac rekultywacyjnych i pokrycia kosztów rekultywacji z własnych środków. Czy przedmiotem sporu sądowego była tylko kwestia dotycząca opodatkowania podatkiem VAT opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Dzierżawcę, czy też postępowanie sądowe miało na celu rozstrzygnięcie także innej kwestii spornej? Jeżeli tak, to jakiej i jak została ta kwestia rozstrzygnięta.

2018
20
cze

Istota:

Ulga mieszkaniowa – wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości przed dniem uzyskania przychodu (umowa przedwstępna sprzedaży).

Fragment:

Umowa przedwstępna jest więc niejako przyrzeczeniem dokonania sprzedaży, która nastąpi dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży, przenoszącej własność nieruchomości. Innymi słowy zgodnie z normami prawa cywilnego ani umowa przedwstępna, ani wpłacona na jej podstawie kwota zaliczki, zadatku czy przedpłaty nie przenosi własności nieruchomości. Przeniesienie prawa własności nieruchomości następuje dopiero z chwilą zawarcia definitywnej umowy sprzedaży. W związku z powyższym, początkiem terminu, od jakiego można ponosić wydatki podlegające uwzględnieniu przy obliczeniu dochodu zwolnionego jest – co wynika wprost z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – dzień odpłatnego zbycia, czyli dzień w którym została zawarta właściwa umowa sprzedaży. Zatem, w przypadku Wnioskodawczyni, wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowego mieszkania przed zawarciem definitywnej umowy sprzedaży tej nieruchomości nie spełnia warunku art. 21 ust. 1 pkt 131, gdyż termin wydatkowania pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na własny cel mieszkaniowy należy liczyć od dnia 20 stycznia 2017 r., tj. od daty podpisania umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
20
cze

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

Należy podkreślić, że ww. przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego przepisu należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i sposób nabycia tej nieruchomości. Wnioskodawczyni wskazała, że nabyła nieruchomość lokalową w drodze spadku po zmarłej 15 lutego 2015 r. matce oraz w drodze darowizny od brata 2 grudnia 2015 r. Natomiast zbycie wskazanej nieruchomości lokalowej miało miejsce 13 marca 2018 r. Zatem należy zauważyć, że w sprawie doszło do odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tj. w 2015 r., a więc uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu.

2018
20
cze

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży garażu

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 1774) jest mowa o zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości (...). Definicja ta obowiązuje od 22 września 2004 r. i w ramach wykładni systemowej zewnętrznej może zostać wykorzystana do odkodowania pojęcia "nabycie" nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof. Ustawodawca wskazał bowiem na konieczność dokonywania czynności prawnych skutkujących przeniesieniem własności nieruchomości. Jak wskazuje Z. Marmaj (w: G. Bieniek, S. Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce..., red. G. Bieniek, 2011, s. 37), może to nastąpić w drodze umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, wniesienia w drodze aportu do spółki, wypożyczenia oraz oddania w drodze umowy nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. Z definicji wyłączone jest nabywanie i zbywanie nieruchomości w drodze pierwotnej, np. w rezultacie nacjonalizacji, uwłaszczenia, wywłaszczenia, komunalizacji mienia. Nie obejmuje również ona skutków nabycia nieruchomości w wyniku spadkobrania (zob. P. Czechowski [w:] Komentarz do art. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami; LEX). Czyli wykładnia językowa art. 10 ust. 1 pkt 8 updof uzupełniona wykładnią systemową zewnętrzną, wzmacnia korzystne dla podatników poglądy prezentowane w powołanym wyżej orzecznictwie sądów administracyjnych.

2018
20
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

Fragment:

W przypadku wywłaszczenia nieruchomości na wniosek jednostki samorządu terytorialnego rokowania, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają ich organy wykonawcze (art. 114 ust. 2 ww. ustawy). Jak wynika z powyższych przepisów, w przypadku nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne może zostać wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane w przypadku, gdy cele publiczne nie mogą być osiągnięte w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Zatem wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane tylko wówczas, gdy prawo do nieruchomości położonej na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne nie może być nabyte w drodze umowy. Jednak przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego powinny zostać podjęte próby nabycia nieruchomości w drodze umowy, przez przeprowadzenie rokowań z podmiotem, któremu przysługuje prawo do nieruchomości niezbędnej dla osiągnięcia celu publicznego. Z treści wniosku wynika, że sprzedaż nieruchomości następuje w związku z przeznaczeniem jej na działalność odkrywkową kopalni, tj. na cele związane z wydobyciem, co oznacza spełnienie przesłanki celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt 8 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2018
16
cze

Istota:

Opodatkowanie stawką podatku w wysokości 23% czynności wniesienia aportu w postaci nieruchomości.

Fragment:

Jak zostało to opisane w zdarzeniu przyszłym przedmiotowego wniosku, obie Nieruchomości zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym planem są przeznaczone pod zabudowę. W konsekwencji, ich dostawa będzie podlegała opodatkowaniu VAT w stawce podstawowej, gdyż obie Nieruchomości spełnią warunki do uznania ich za tereny budowlane. W opinii Gminy, w związku z uznaniem Nieruchomości za tereny budowalne nie znajdzie zastosowania żaden przepis ustawy o VAT dotyczący zwolnień z VAT, w szczególności taką podstawą nie będzie art. 43 ust. 1 pkt 9 czy też art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku VAT jedynie dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym mamy wprawdzie do czynienia z terenami niezabudowanymi, lecz - jak już zostało to wcześniej podkreślone - ze względu na uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz uznaniem w nim, że Nieruchomości są przeznaczone pod zabudowę, będą one uznane za tereny budowlane (vide definicja legalna z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT). W opinii Gminy, w przypadku aportu przedmiotowych Nieruchomości nie znajdzie również zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

2018
16
cze

Istota:

Braku opodatkowania czynności wniesienia przez Wnioskodawczynię na podstawie aktu notarialnego nieruchomości na współwłasność łączną do spółki cywilnej

Fragment:

Na pytanie Organu: „ Czy Wnioskodawczyni była stroną umowy najmu z dnia 30 grudnia 2003 r. ww. nieruchomości z Sp. z o.o.? ”, wskazano, iż: „ Wnioskodawczyni była stroną umowy najmu z dnia 30 grudnia 2003 r. ”. Na pytanie Organu: „W związku z zawiązaniem spółki cywilnej w 2005 r. i zobowiązaniem do przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości, proszę jednoznacznie wskazać od kiedy spółka cywilna ma prawo do rozporządzania ww. nieruchomością jak właściciel? (proszę podać miesiąc i rok), odpowiedziano: „ Spółka cywilna ma prawo do rozporządzania opisaną w stanie faktycznym nieruchomością jak właściciel od 2 czerwca 2005 r., tj. od dnia zawarcia umowy spółki cywilnej ”. Na pytanie Organu: „Czy przedmiotem zapytania/wątpliwości Wnioskodawczyni objętych zakresem zadanego pytania nr 2 wniosku ORD-IN jest: czynność wniesienia wkładu w postaci nieruchomości gruntowej, o której mowa w umowie spółki cywilnej zawartej w zwykłej formie pisemnej w 2005 r.? czy planowana czynność wniesienia nieruchomości gruntowej w formie aktu notarialnego?” Zainteresowana wyjaśniła, że: „ Przedmiotem zapytania Wnioskodawczyni jest planowana czynność wniesienia nieruchomości gruntowej w formie aktu notarialnego ”. Na pytanie: „ Czy czynność dokonana w 2005r. była rozliczona przez Wnioskodawczynię w zakresie podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to w jaki sposób? ”, podano: „ Dokonana przez Wnioskodawczynię w 2005 roku czynność nie była rozliczona w zakresie podatku od towarów i usług ”.

2018
15
cze

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania czynności wycofania nieruchomości z działalności, brak obowiązku korekty podatku naliczonego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie także do likwidacji działalności osoby fizycznej, bowiem w rozumieniu podatku dochodowego zostanie ona przekształcona w spółkę, wraz z sukcesją uniwersalną, zgodnie z przepisem art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, zaś w rozumieniu ustawy o VAT nadal będzie kontynuowana w zakresie najmu Nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wycofanie z Działalności Nieruchomości w celu jej wynajmu podlega opodatkowaniu VAT? Czy wycofanie z Działalności Nieruchomości w celu jej wynajmu powoduje obowiązek korekty podatku naliczonego? Czy w okresie pomiędzy wycofaniem Nieruchomości z Działalności, w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych, i rozpoczęciem najmu przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z używaniem Nieruchomości prywatnej na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Wycofanie Nieruchomości z Działalności w celu jej wynajmu nie podlega opodatkowaniu VAT. Wycofanie Nieruchomości z Działalności w celu jej wynajmu nie powoduje obowiązku korekty podatku naliczonego. W okresie pomiędzy wycofaniem Nieruchomości z Działalności, w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych, i rozpoczęciem najmu przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z używaniem Nieruchomości prywatnej na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej VAT. Uzasadnienie. Uwagi ogólne. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
15
cze

Istota:

Określenie momentu powstania przychodu z tytułu najmu nieruchomości.

Fragment:

Niezależnie od sposobu powołania zarządcy nieruchomości, tj. z woli współwłaścicieli nieruchomości, czy z nakazu sądu, czynność zarządzania nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Ustalenie zarządcy nie ogranicza w żadnym razie praw własności. Zarządca nieruchomości wykonuje te czynności we własnym imieniu, ale na rzecz właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, czyli nie na własny rachunek. Nabyte prawa i obowiązki zarządca obowiązany jest przenieść na właścicieli. Oznacza to, że aczkolwiek zarządca wykonuje czynności związane z wynajmowaniem lokali w zarządzanej nieruchomości, to jednak wykonuje je na rzecz właścicieli, którzy ograniczeni są w swoich prawach do dysponowania majątkiem. Na skutek ustanowienia zarządu właściciele nie tracą prawa własności swego majątku, lecz jedynie są zastępowani przez zarządcę nieruchomości w dotychczasowych czynnościach.

2018
15
cze

Istota:

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską po podziale majątku dorobkowego i przyznaniu jej na wyłączną własność jednego z małżonków.

Fragment:

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku. Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w nieruchomości dojdzie po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej w wyniku rozwodu i dokonania umownego podziału majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego, jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej wobec śmierci jednego z małżonków następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis stanu faktycznego, a także uchwałę NSA należy stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawcę całości sprzedanej nieruchomości należy uznać 2005 r. Podsumowując, sprzedaż w 2016 r. nieruchomości nie stanowi źródła przychodu z uwagi na fakt, że została dokonana przez Wnioskodawcę po upływie pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu, a w konsekwencji Wnioskodawca z tytułu tej sprzedaży nie był zobowiązany do składania deklaracji PIT-39.

2018
13
cze

Istota:

Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu nieruchomości

Fragment:

Wnioskodawcy 2 nie wykorzystywali Nieruchomości w prowadzonej działalności gospodarczej, ale przed Transakcją dokonają podziału Działki w celu sprzedaży Nieruchomości. Wnioskodawcy 2 zlecali poszukiwanie nabywców Działki (Nieruchomości) biuru nieruchomości. Wnioskodawcy w przeszłości dokonywali zbycia innych nieruchomości, które to transakcje opodatkowywali podatkiem VAT. Wnioskodawcy 2 w przeszłości dokonywali w szczególności następujących czynności (w odniesieniu do innych nieruchomości niż Działka): nabycie działek przeznaczonych pod zabudowę, scalenie/podział działek, uzbrojenie terenu, wystąpienie o pozwolenie na budowę budynku z przeznaczeniem na usługi, oddanie działek w najem, poszukiwanie nabywców poprzez biuro nieruchomości oraz za pośrednictwem Internetu. Wnioskodawca na dzień składania niniejszego wniosku nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czyny, ale na dzień dokonywania Transakcji Wnioskodawca będzie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytania (oznaczone jak wniosku): Czy Transakcja polegająca na sprzedaży Nieruchomości przez Wnioskodawców 2 na rzecz Wnioskodawcy (...)

2018
13
cze

Istota:

Powiat podlega opodatkowaniu z tytułu przeniesienia własności nieruchomości nr 457/3 i 499/4 z nakazu władzy publicznej

Fragment:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustala zasady tej gospodarki w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego. W art. 13 ust. 1 tej ustawy wskazano, że „ nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się (...) ”. Każda z przykładowo wymienionych czynności należy do zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego (w tym powiatów), a w wyniku ich podjęcia dochodzi do odpłatnego lub nieodpłatnego wyzbycia się nieruchomości na rzecz innego podmiotu. Czynności te mogą być wykonywane także na rzecz Skarbu Państwa. Pod pojęciem obrotu nieruchomościami należy rozumieć również przekazanie nieruchomości gruntowej w drodze wywłaszczenia. W konsekwencji zatem przekazanie nieruchomości gruntowej w drodze wywłaszczenia należy do zakresu czynności podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach ich działalności w zakresie obrotu (gospodarowania) nieruchomościami. Stosownie do art. 98 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147), działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.

2018
13
cze

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

W przypadku wywłaszczenia nieruchomości na wniosek jednostki samorządu terytorialnego rokowania, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają ich organy wykonawcze (art. 114 ust. 2 ww. ustawy). Jak wynika z powyższych przepisów, w przypadku nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne może zostać wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane w przypadku, gdy cele publiczne nie mogą być osiągnięte w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Zatem wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane tylko wówczas, gdy prawo do nieruchomości położonej na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne nie może być nabyte w drodze umowy. Jednak przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego powinny zostać podjęte próby nabycia nieruchomości w drodze umowy, przez przeprowadzenie rokowań z podmiotem, któremu przysługuje prawo do nieruchomości niezbędnej dla osiągnięcia celu publicznego. Z treści wniosku wynika, że sprzedaż nieruchomości następuje w związku z przeznaczeniem jej na działalność odkrywkową kopalni, tj. na cele związane z wydobyciem, co oznacza spełnienie przesłanki celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt 8 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2018
13
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia.

Fragment:

Należy podkreślić, że powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca 11 maja 2017 r. na mocy „ Umowy rozwiązującej i przeniesienia własności nieruchomości lokalowej ” sporządzonej w formie aktu notarialnego nabył prawo własności stanowiące odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego wraz z prawami z nim związanymi.

2018
13
cze

Istota:

Ocena możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu.

Fragment:

Powołany przepis formułuje generalną zasadę stanowiącą, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

2018
13
cze

Istota:

Czy zawarcie Umowy przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie spowoduje u Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych

Fragment:

(...) Nieruchomości. Do końca okresu, na jaki został zawarta Pożyczka, Wnioskodawca będzie zobowiązany do niezbywania oraz nieobciążania Nieruchomości bez pisemnej zgody Pożyczkobiorcy w sposób inny niż wskazany w Umowie przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie (np.: zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu w Nieruchomości). Wnioskodawca zaznacza, że na podstawie Umowy przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie stronom mogą przysługiwać wzajemne roszczenia inne niż te wskazane powyżej. W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwość co do skutków podatkowych zawarcia Umowy przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie w podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zawarcie Umowy przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie spowoduje u Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie Umowy przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie wierzytelności pożyczkowej nie została bowiem wymieniona w katalogu czynności prawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018
13
cze

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn.zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka posiada nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki nr 31 o pow. 400 m 2 zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta, przez Sąd Rejonowy. Budynek znajdujący się na tej nieruchomości został wybudowany w 1903 r. i zasiedlony. Działka nr 31 przekazana została Wnioskodawcy na podstawie protokołu ustalenia granic terenu Skarbu Państwa Polskiego z dnia 9 marca 1933 r. Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawcę z dniem 5 grudnia 1990 r. nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody z dnia 13 lipca 1995 r., zmienioną decyzją z dnia 11 września 1996 r. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż podstawą nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków znajdujących się na gruncie była decyzja administracyjna, a nie zawarta umowa cywilno-prawna.

2018
9
cze

Istota:

Sprzedaż nieruchomości umowa przedwstępna oraz zadatek przed upływem pięciu lat umowa przenosząca własność po tym terminie.

Fragment:

Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest ono źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zatem, z powyższego wynika, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia. Podkreślenia wymaga, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia „ nabycie ”, nie wskazując, czy ma to być nabycie odpłatne, czy nieodpłatne. Nie określa również, na podstawie jakiej czynności prawnej może nastąpić nabycie nieruchomości. Zatem pojęcie to należy rozumieć szeroko, tzn. że nabycie nieruchomości następuje z chwilą uzyskania prawa własności nieruchomości, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy. Tym samym, poprzez „ nabycie ” należy rozumieć każde zwiększenie aktywów podatnika.

2018
9
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Sprzedaż lokalu Nr 1 i lokalu Nr 2

Fragment:

W uzasadnieniu uchwały Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków pozostających w majątkowej wspólności małżeńskiej przewidzianej w art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie ma możliwości określenia tego, w jakich częściach nastąpiło nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT. Nie jest możliwe nabycie nieruchomości w określonym udziale przez małżonków pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej i działających jednocześnie, co wynika z istoty wspólności małżeńskiej. Wspólność małżeńska (łączna) to wspólność bezudziałowa, a w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego jako całości. Nie mogą także rozporządzać udziałem w jakimkolwiek przedmiocie należącym do tego majątku. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku. Dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości kluczowy jest moment poniesienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku wspólnego i to, że tego wydatku – w momencie jego poniesienia – nie można przypisać jednemu bądź drugiemu małżonkowi w udziałach o określonej wielkości.

2018
6
cze

Istota:

Dostawy nieruchomości, rezygnacja ze zwolnienia oraz prawo o obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu nieruchomości.

Fragment:

Jednak sprzedaż wyodrębnionych z takiego zakładu niektórych lub wszystkich nieruchomości, bez struktury składającej się na działalność w zakresie wynajmu nieruchomości, nie może być uznana za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ustalenie, że w ramach swojej działalności nabywca nieruchomości uprzednio wynajmowanych, także wykorzystuje te nieruchomości do działalności w zakresie wynajmu nieruchomości nie jest wystarczająca do przyjęcia, że nieruchomości te w momencie ich sprzedaży stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa i że doszło do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem fakt wykorzystywania nieruchomości w działalności gospodarczej - bez wykazania ich organizacyjnego i finansowego wyodrębnienia w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa - nie daje podstaw do przyjęcia, że nieruchomości te samodzielnie tworzyły zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e u.p.t.u. ” Nie bez znaczenia dla oceny stanowiska Zainteresowanych jest brak używania istotnej części Nieruchomości z uwagi na planowane przez Nabywcę przedsięwzięcie inwestycyjne na podstawie wydanej Decyzji o pozwoleniu na budowę. Jak bowiem wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 30.11.2017 r. (sygn.