Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Od jakiej daty należy liczyć termin 5-cio letni, od daty zakupu gruntu, czy od daty wybudowania budynku?
Fragment:
Przenosząc zatem opisane powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że skoro nabycie przez Zainteresowanych nieruchomości nastąpiło w formie darowizny otrzymanej w dniu 2 września 1992 r., to z tą datą należy wiązać skutki podatkowe wynikające ze sprzedaży całej nieruchomości, tj. nieruchomości wraz z rozpoczętą, a nie zakończoną na niej budową budynku mieszkalnego. Zatem z uwagi na fakt, że sprzedaż przez Zainteresowanych nieruchomości nastąpi w 2017 r. lub 2018 r., a więc po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez Zainteresowanych nieruchomości, sprzedaż ta nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć zatem należy, że niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy sytuacji, w której odpłatne zbycie wyodrębnionej nieruchomości nie zostało dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej (definicję tej działalności na potrzeby opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawiera art. 5a pkt 6 ustawy). Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o treść wniosku. Organ interpretacyjny zastrzega, że jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ podatkowy uzna, że zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Zainteresowanych w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.
2017
21
wrz

Istota:
Opodatkowanie zbycia składników majątkowych i prawo do odliczenia.
Fragment:
W Dziale III księgi wieczystej Nieruchomości ujawniono, że: na Nieruchomości ustanowiono nieodpłatne służebności przesyłu o różnym zakresie uprawnień na rzecz przedsiębiorstw zajmujących się dostawą energii elektrycznej i cieplnej, spółce prawa niemieckiego S. AG przysługuje prawo pierwokupu umownego Nieruchomości. Strony przewidują, że na moment zawarcia transakcji S. AG nie będzie już przysługiwało prawo pierwokupu. Po zbyciu wszystkich ww. nieruchomości, w majątku Spółki pozostaną głównie następujące składniki: tajemnice handlowe Spółki, firma, księgi i pozostała dokumentacja handlowa, poza dokumentacją ściśle związaną ze zbywanymi nieruchomościami, rachunki bankowe, środki pieniężne w kasie, środki pieniężne ze zbycia nieruchomości, zawarte umowy dot. nieruchomości, które nie zostaną przeniesione na Nabywcę, do czasu ich rozwiązania po sprzedaży nieruchomości, zawarte umowy z podmiotami trzecimi, a dotyczące bieżącej działalności operacyjnej Spółki (niedotyczące bezpośrednio nieruchomości), takie jak umowy na prowadzenie obsługi księgowej, świadczenie usług doradztwa podatkowego. Wszystkie ww. nieruchomości od Zbywcy zamierza nabyć A. S.a.r.l., spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga (dalej: „ Nabywca ”).
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji
Fragment:
Po dokonaniu zakupu Nieruchomości oraz uzyskaniu stosownych pozwoleń Nabywca planuje zrealizować na Nieruchomości inwestycję deweloperską (po uprzednim usunięciu obecnych naniesień na Nieruchomości) oraz planuje osiągać przychody opodatkowane VAT z tytułu sprzedaży lub wynajmu lokali w inwestycji zrealizowanej na Nieruchomości. W tym celu, jeszcze przed planowaną sprzedażą Nieruchomości, Nabywca za zgodą Sprzedającego, uzyska pozwolenia na rozbiórkę części obiektów zlokalizowanych na Nieruchomości i rozpocznie prace rozbiórkowe. W wyniku tych prac część Budynków, w tym Ulepszone Budynki, zostaną wyburzone jeszcze przed zawarciem Transakcji. Na dzień zawarcia Transakcji, Nieruchomość będzie w dalszym ciągu zabudowana (tj. nie zostaną rozpoczęte i przeprowadzone prace rozbiórkowe w stosunku do wszystkich obiektów zlokalizowanych na nieruchomościach). Na potrzeby Transakcji, Sprzedający oraz Nabywca zamierzają, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie VAT dostawy Nieruchomości. Przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości, Sprzedający i Nabywca złożą właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy Nieruchomości, spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.
2017
20
wrz

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości.
Fragment:
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni nabyła po zmarłej w 2012 r. matce udział w nieruchomości. W dniu 24 listopada 2015 r. nastąpiła sprzedaż tej nieruchomości a kwota przysługująca Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości, wyniosła 27.200,00 zł. W dniu 11 sierpnia 2016 r., razem z mężem, Wnioskodawczyni zakupiła działkę budowlaną o powierzchni 1099 m 2 i wartości 220.000,00 zł. Połowa tej kwoty została uiszczona z osobistego wkładu Wnioskodawczyni. Zakupiona działka weszła do wspólności majątkowej małżeńskiej. Aby zatem dokonać oceny czy sprzedaż udziału w ww. nieruchomości stanowić będzie dla Wnioskodawczyni – w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegające opodatkowaniu źródło przychodu niezbędne jest ustalenie momentu jego nabycia. Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. W przypadku nabycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku, czyli śmierć spadkodawcy. Zgodnie bowiem z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości
Fragment:
W dziale I-Sp Księgi Wieczystej Nieruchomości ujawniono, że każdoczesnemu właścicielowi Nieruchomości przysługują ponadto dwie nieodpłatne służebności przejścia i przejazdu przez wskazane w tej Księdze działki nieruchomości obciążonych. Po zbyciu wszystkich ww. nieruchomości, w majątku Spółki pozostaną głównie następujące składniki: tajemnice handlowe Spółki, firma, księgi i pozostała dokumentacja handlowa, poza dokumentacją ściśle związaną ze zbywanymi nieruchomościami, rachunki bankowe, środki pieniężne w kasie, środki pieniężne ze zbycia nieruchomości, zawarte umowy dot. nieruchomości, które nie zostaną przeniesione na Nabywcę, do czasu ich rozwiązania po sprzedaży nieruchomości, zawarte umowy z podmiotami trzecimi, a dotyczące bieżącej działalności operacyjnej Spółki (niedotyczące bezpośrednio nieruchomości), takie jak umowy na prowadzenie obsługi księgowej, świadczenie usług doradztwa podatkowego. Wszystkie ww. nieruchomości od Zbywcy zamierza nabyć A. S.a.r.l., spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga (dalej: „ Nabywca ”). Rzeczywisty ośrodek zarządzania oraz siedziba Nabywcy w chwili przeniesienia przez Spółkę własności Nieruchomości na jego rzecz będą się znajdowały na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga.
2017
19
wrz

Istota:
W odniesieniu do tej części budynku, która po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej nieruchomości nie była wynajmowana i była wykorzystywana wyłącznie do działalności statutowej, Wnioskodawca jest zobowiązany do opodatkowania zbycia tej części nieruchomości stawką podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.
Fragment:
Organu z dnia 21 sierpnia 2017 r. (skutecznie doręczone 23 sierpnia 2017 r.), dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka S.A. (dalej: Spółka) posiada nieruchomość, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego jako działka nr 154/8 o pow. 0,0300 ha oraz prawo własności budynku usługowego o pow. 192,54 m 2 , stanowiącego oddzielny od gruntu przedmiot własności. Nabycie przez Spółkę przedmiotowej nieruchomości nastąpiło na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody z dnia 20 maja 1994 r., nieodpłatnie. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tej nieruchomości. Obecnie nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży. Wartość prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu na dzień 31 maja 2017 r. wynosi: 1.956,00 zł, budynku: 97.207,64 zł. W 2010 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 47.201,64 zł na remont dachu, jak też ocieplanie budynku. Od 2010 r. na przedmiotową nieruchomości nie poniesiono wydatków na ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej. Przedmiotowa nieruchomość służyła na cele statutowe Spółki. W okresie od dnia 5 listopada 2008 r. do dnia 30 grudnia 2016 r. części budynku o pow. 29,91 m 2 była przedmiotem najmu.
2017
19
wrz

Istota:
Czy z tytułu sprzedaży nieruchomości, dokonanej w 2017 r., Wnioskodawczyni ma zapłacić podatek dochodowy, skoro udział w nieruchomości przed zniesieniem współwłasności nabyła na mocy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w 2011 r., a w 2012 r. nastąpiło jedynie zniesienie współwłasności tej nieruchomości?
Fragment:
Wnioskodawczyni nabyła wraz z siostrą i matką w drodze spadku udział we współwłasności nieruchomości (działki gruntu). W dniu 14 maja 2012 r. dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości bez obowiązku dokonania jakichkolwiek spłat i dopłat. Wartość udziału przyznanego Wnioskodawczyni w wyniku zniesienia współwłasności nie przekroczyła wartości udziału we współwłasności nieruchomości przysługującej Wnioskodawczyni przed zniesieniem współwłasności. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie uzyskała przysporzenia majątkowego kosztem pozostałych współwłaścicieli nieruchomości. Z uwagi na fakt, że w wyniku zniesienia współwłasności wartość nieruchomości nabytej przez Wnioskodawczynię nie przekroczyła wartości udziału, jaki przysługiwał Jej we współwłasności nieruchomości przed zniesieniem współwłasności, za datę nabycia przedmiotowej nieruchomości należy uznać datę śmierci spadkodawcy, tj. 16 kwietnia 2011 r. Zatem, pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winien być liczony od końca 2011 r. i upłynął z dniem 31 grudnia 2016 r. W związku z powyższym, sprzedaż przez Wnioskodawczynię udziału we współwłasności nieruchomości, dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie powoduje obowiązku zapłaty przez Nią podatku dochodowego od tej sprzedaży.
2017
19
wrz

Istota:
Skutki podatkowe w związku ze zwrotem przedmiotu darowizny (nieruchomości) i ponownym zbyciem tej nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie
Fragment:
Pojęcia ceny nieruchomości, jej wartości i wartości rynkowej, którymi operuje art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można wprost odnieść do przedmiotu świadczenia dożywotnika z umowy o dożywocie polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości z jednoczesnym obciążeniem tejże nieruchomości prawem dożywocia. Jeśli zaś znaczenie normy zawartej w tym przepisie dotyczącej ustalania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy polegać miałoby na nadaniu jej znaczenia obejmującego także przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie, to w konsekwencji doszłoby do rozszerzenia zakresu stosowania tak zdekodowanej normy, które polegałoby na szerszym jej zastosowaniu w stosunku do zakresu, który posiadałaby ona bez uwzględniania tejże wykładni. W przypadku umowy o dożywocie jedynie przyjęcie wartości rynkowej nieruchomości, której własność jest przenoszona przez dożywotnika na zobowiązanego z tej umowy, pozwalałaby na określenie przychodu. Wielkość ta jednak nie jest ceną nieruchomości określaną w umowie, czego wymaga art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Także możliwość ustalania wartości nieruchomości w oparciu o kryterium ceny rynkowej zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy nie dostarcza argumentu o powstawaniu u podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zgodzie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy.
2017
19
wrz

Istota:
Zawarcie umowy deweloperskiej czy przedwstępnej i wydatkowanie środków ze sprzedaży udziału w nieruchomości na nabycie nowego lokalu mieszkalnego w formie zaliczek czy zadatków – bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni - nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z czym uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości dochód, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2010 roku, w związku z podpisaniem aktu przenoszącego własność nowego lokalu mieszkalnego dopiero po 2017 r. - Wnioskodawczyni będzie obowiązana opodatkować 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.
Fragment:
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim (...)
2017
16
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z dostawą nieruchomości zabudowanych.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe – dostawa nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do kompleksowego remontu, obejmującego m.in. prace rozbiórkowe, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. przepisu. Skutkiem powyższego dostawa gruntu, na którym posadowione są opisane wyżej nieruchomości, również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, co wynika z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT. Podsumowując, transakcje polegające na wniesieniu aportem przez Gminę nieruchomości przy ul. X stanowi czynność podlegającą ustawie o VAT, lecz korzystającą ze zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy. Ad. 2. Ponieważ dostawa nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do kompleksowego remontu, obejmującego prace rozbiórkowe, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania, nie wystąpi podatek VAT naliczony. W związku z powyższym ze względu na brak obciążenia czynności podatkiem VAT Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dostawą nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do remontu obejmującego prace rozbiórkowe. Zwolnienie aportu z podatku VAT Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
2017
16
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku VAT i uzyskania jego zwrotu w związku z nabyciem nieruchomości.
Fragment:
Niemniej jednak również w tym miejscu należy zauważyć, że wskutek złożenia oświadczenia (art. 43 ust. 10 ustawy o VAT), o objęcie opodatkowaniem transakcji odpłatnego zbycia nieruchomości transakcja ta (mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i to niezależnie od momentu pierwszego zasiedlenia tej nieruchomości) nie może korzystać ze zwolnienia z VAT, o czym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Pewne wątpliwości w tym zakresie budzi fakt, czy oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, dla swojej skuteczności nie powinno być złożone przed dniem zawarcia umowy przedwstępnej, która została podpisana w dniu 24 kwietnia 2017 r. Wówczas Sprzedawca otrzymał również zadatek, który w przypadku dojścia do skutku sprzedaży nieruchomości miał zostać (i został) zaliczony na poczet ceny nabycia nieruchomości. Niemniej jednak, wskutek zawarcia umowy przedwstępnej nie może być mowy o dokonaniu dostawy towaru (nieruchomości) w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy – nie została ona przekazana w jakikolwiek sposób Podatnikom do rozporządzania, ani nawet w posiadanie. Wskutek zawarcia umowy przedwstępnej nie uzyskali oni także (Podatnicy) żadnych praw do tej nieruchomości. W ramach regulacji art. 43 ust. 10 ustawy o VAT mowa jest natomiast, że oświadczenie o wyborze opodatkowania danej transakcji musi zostać złożone nie później niż na dzień przed dostawą towaru.
2017
16
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z dostawą nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy (Spółki) dotyczą przede wszystkim kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z dostawą nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do rozbiórki. Przy czym, aby rozstrzygnąć powyższe w pierwszej kolejności należy ustalić czy wniesienie aportem przez Gminę przedmiotowych nieruchomości zabudowanych, jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług czy też korzystającą ze zwolnienia od tego podatku. Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwa TSUE, należy wskazać, że aport nieruchomości nie został dokonany w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż jak wynika z opisu sprawy, budynki zostały już zasiedlone, a ich zajęcie (używanie) trwało dłużej niż dwa lata. Ponadto, dokonujący dostawy tych nieruchomości nie ponosił nakładów na ich ulepszenie (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym), które przekraczałyby 30% ich wartości początkowej. Zatem zostały spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ponadto, ze zwolnienia od podatku VAT korzysta również zbycie gruntu (udziału w gruncie) na którym posadowione są przedmiotowe nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.
2017
16
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności przekazania nieruchomości w zamian za odszkodowanie.
Fragment:
Czy przyznane decyzją Wojewody odszkodowanie, które otrzyma Powiat z tytułu wywłaszczenia nieruchomości 169/3, zabudowanej drogą o nawierzchni asfaltowej i chodnikiem o nawierzchni z asfaltu lanego, będzie mogło podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowanie, które otrzyma Powiat z tytułu wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości zabudowanej, w opisanej sytuacji będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT. Przy nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wywłaszczenia, nie przysługiwało Powiatowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nabycie na własność przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w drodze decyzji administracyjnej. „ Powiat nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ”. Droga nigdy nie była wykorzystywana przez Powiat do czynności opodatkowanych. W przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są budowie trwale z gruntem związane z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.
2017
15
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 23% do dostawy nieruchomości oraz z tytułu otrzymania zaliczki, momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z otrzymaną zaliczką na poczet dostawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tej nieruchomości.
Fragment:
Spółka zależna Sprzedającego planuje zakończenie prowadzonej przez siebie obecnie działalności gospodarczej na terenie nieruchomości najpóźniej z końcem pierwszego kwartału roku 2018. Nabywca zamierza zrealizować na Nieruchomości inwestycję polegającą na budowie osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze oraz z garażem podziemnym. Nabywca będący deweloperem jest zainteresowany zakupem Nieruchomości niezabudowanej, co przyspieszy proces inwestycyjny oraz ograniczy ryzyka Nabywcy związane z nabyciem nieruchomości z istniejącymi zabudowaniami, przyłączami, zanieczyszczeniami etc. W dniu 31 marca 2017 r. Spółki zawarły przedwstępną umowę sprzedaży oraz pełnomocnictwa, w której to umowie Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży wyżej opisanej Nieruchomości jako Nieruchomości niezabudowanej. Zgodnie z umową sprzedaż Nieruchomości nastąpi w terminie 30 dni, po spełnieniu określonych w umowie zdarzeń, m.in. po dokonaniu rozbiórki wszystkich budynków, budowli i urządzeń, znajdujących się obecnie na Nieruchomości, wraz z fundamentami oraz innymi elementami znajdującymi się poniżej powierzchni terenu, i usunięcia z terenu Nieruchomości ich pozostałości, w tym wszelkich kontenerów, wiat magazynowych, masztów reklamowych, urządzeń (...)
2017
15
wrz

Istota:
Opodatkowanie usług sporządzenia operatów szacunkowych oraz usług geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości związanych ze zbyciem nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. usług.
Fragment:
Inna sytuacja jest w przypadku obciążania przez Powiat nabywców nieruchomości/użytkowników wieczystych kosztami nabytych usług geodezyjnych. Ponoszone przez Powiat wydatki na podział nieruchomości nie wynikają z nałożonych ustawą obowiązków. Beneficjentem tego świadczenia jest w każdym przypadku nabywca/użytkownik wieczysty nieruchomości. Nabywając usługę podziału nieruchomości Powiat działa na rzecz nabywcy tej nieruchomości. W konsekwencji należy uznać, że usługi geodezyjne, których kosztami Powiat obciąża nabywców nieruchomości/użytkowników wieczystych powinny podlegać opodatkowaniu VAT po stronie Powiatu (zarówno w przypadku gdy usługodawca wystawi na rzecz Powiatu fakturę VAT jak i rachunek). Powiat dokonuje bowiem na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z nabywcą nieruchomości/użytkownikiem wieczystym odpłatnej usługi w świetle art. 8 ust. 1 oraz ust. 2a ustawy o VAT w związku z art. 15 ust. 6 cyt. ustawy. Zdaniem Powiatu, usługi geodezyjne, których kosztami następnie obciąża nabywców (w tym użytkowników wieczystych) nieruchomości powinny być opodatkowane stawką właściwą dla danej dostawy (w zależności czy sprzedaż samej nieruchomości jest opodatkowana VAT czy zwolniona z VAT), tj. opodatkowane podstawową stawką VAT w przypadku sprzedaży opodatkowanej, zwolnione z VAT w przypadku sprzedaży zwolnionej.
2017
15
wrz

Istota:
Czy dochód ze sprzedaży udziału w nieruchomości, który Wnioskodawca nabył w ramach rozszerzenia majątku wspólnego małżonków, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przytoczony przepis formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i sposób ich nabycia.
2017
13
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży Nieruchomości oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a także zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przy jej nabyciu.
Fragment:
Co istotne, intencją Zainteresowanego jest podział największych lokali, zwiększenie liczby lokali mieszkalnych i sprzedaż lokali o mniejszej powierzchni użytkowej, co uzasadnione jest specyfiką Nieruchomości, a w szczególności brakiem garażu podziemnego. W konsekwencji, Zainteresowany nie przewiduje w przyszłości zawierania umów sprzedaży lokali o powierzchni przekraczającej 150 m 2 . Poza czynszem najmu z lokalu A05 Nieruchomość nie generuje na chwilę obecną żadnych przychodów dla Spółki. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Spółką i Zainteresowanym, umowa najmu lokalu A05 zostanie rozwiązana przed datą zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży Nieruchomości. Nie jest przy tym wykluczone, że Zainteresowany zawrze nową umowę najmu z tym samym najemcą w odniesieniu do tego samego lokalu. Będzie to jednak zupełnie nowy stosunek prawny, a nie kontynuacja istniejącej umowy. Również umowy związane z bieżącą obsługą Nieruchomości zostaną rozwiązane przez Spółkę i zawarte po nabyciu Nieruchomości przez Zainteresowanego z dotychczasowymi lub nowymi dostawcami usług, za wyjątkiem umowy z dostawcą energii elektrycznej, która z uwagi na długi okres wypowiedzenia będzie kontynuowana przez Zainteresowanego. Nieruchomość nie jest finansowo i organizacyjnie wyodrębniona z przedsiębiorstwa Spółki. W ramach transakcji sprzedaży Nieruchomości nie dojdzie do przejęcia przez Zainteresowanego należności i zobowiązań Spółki, w tym bieżących należności i zobowiązań Spółki związanych z prowadzonym wynajmem.
2017
12
wrz

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej.
Fragment:
Niemniej, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy najmu, Nieruchomości zostaną przeznaczone przez Najemcę do realizacji inwestycji deweloperskiej (a więc rozpoczęta zostanie realizacja celu, dla którego Nieruchomości zostaną nabyte), lub zostaną zbyte na rzecz spółki celowej, która przedmiotową inwestycję będzie realizować. Oprócz wynajmu Nieruchomości na rzecz podmiotu trzeciego, Wnioskodawca prowadził do tej pory również działalność w zakresie prowadzenia parkingu na innej nieruchomości dzierżawionej przez Sprzedawcę (z dniem 19 kwietnia 2017 r. Sprzedawca podpisał umowę cesji umowy dzierżawy). Ani obecnie ani na moment zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości: Nieruchomości nie są ani nie będą organizacyjne wyodrębnienie w strukturze Sprzedawcy jako zakład, oddział itp.; nie będzie przyporządkowanych wyłącznie do obsługi Nieruchomości pracowników, ani innych składników majątku; zakładowy plan kont Sprzedawcy nie zawiera i nie będzie zawierał odrębnych kont analitycznych i syntetycznych dotyczących wyłącznie gospodarki finansowej Nieruchomości; nie ma i nie będzie odrębnego rachunku (subrachunku) bankowego, na który wpływają należności i są spłacane zobowiązania związane wyłącznie z wykorzystywaniem Nieruchomości w przedsiębiorstwie Sprzedawcy. W związku z nabyciem Nieruchomości przez Nabywcę: nie dojdzie do przeniesienia (...)
2017
10
wrz

Istota:
Przekazanie przez Wnioskodawcę działek gruntowych nabytych w drodze darowizny od matki na rzecz siostry w ramach spłaty jej udziału w lokalu mieszkalnym, będzie stanowiło odpłatne zbycie nieruchomości i będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30e ust. 1 i 2 w zw. z art. 19 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie wydatki na nabycie udziału w lokalu mieszkalnym, w którym zamieszkuje Wnioskodawca, będą stanowiły własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z przewidzianego w tym przepisie zwolnienia.
Fragment:
Intencją ustawodawcy tworzącego to zwolnienie było zachęcenie podatników do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości czy praw majątkowych, innych nieruchomości lub praw majątkowych przeznaczonych do zaspakajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Świadczy o tym poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”. Zwolnieniem tym nie są zatem objęte przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw przeznaczone na zakup innych nieruchomości lub praw w sytuacji, gdy czynności te wskazują np. na działanie o charakterze zarobkowym, spekulacyjnym, inwestycyjnym lub innym nie wskazującym na działanie ukierunkowane na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Podkreślenia wymaga okoliczność, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest regulacją, która nie ma na celu zwalniać każdego wydatkowania środków na zakup nieruchomości (w niniejszej sprawie zakupu zabudowanej nieruchomości gruntowej). Ze zwolnienia tego wypływa bowiem daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „ własne cele mieszkaniowe ”. Zamiarem ustawodawcy tworzącego ww. zwolnienie przedmiotowe było zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych praw majątkowych czy nieruchomości, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych, co wynika wprost z brzmienia przepisu normującego omawiane zwolnienie.
2017
9
wrz

Istota:
Brak opodatkowania zbycia nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską.
Fragment:
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości opisanej we wniosku, nie będzie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a czynność ta nie będzie nosić znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie bowiem całokształt okoliczności i ich zakres, wskazuje, że jest to działanie należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Tym samym planowana sprzedaż przez Wnioskodawcę nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską, o której mowa we wniosku, będzie stanowić zwykłe wykonywanie prawa własności, a Zainteresowany zbywając przedmiotową nieruchomość, stanowiącą majątek prywatny będzie korzystał z przysługującego Jemu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Reasumując, należy uznać, że Wnioskodawca z tytułu planowanej transakcji sprzedaży działki stanowiącej współwłasność małżeńską, nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem planowana sprzedaż ww. nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
2017
9
wrz

Istota:
Brak opodatkowania zbycia nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską.
Fragment:
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości opisanej we wniosku, nie będzie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a czynność ta nie będzie nosić znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie bowiem całokształt okoliczności i ich zakres, wskazuje, że jest to działanie należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Tym samym planowana sprzedaż przez Wnioskodawczynię nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską, o której mowa we wniosku, będzie stanowić zwykłe wykonywanie prawa własności, a Zainteresowana zbywając przedmiotową nieruchomość, stanowiącą majątek prywatny będzie korzystała z przysługującego Jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Reasumując, należy uznać, że Wnioskodawczyni z tytułu planowanej transakcji sprzedaży działki stanowiącej współwłasność małżeńską, nie będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem planowana sprzedaż ww. nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni, z którego wynika, że sprzedaż ww. działki nie podlega podatkowi od towarów i usług należało uznać za prawidłowe.
2017
9
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za bezumowne korzystanie z gruntu.
Fragment:
W sytuacji zatem, gdy osoba trzecia korzysta z nieruchomości bez zgody jej właściciela zasadne jest przyjęcie, że pomiędzy właścicielem nieruchomości i korzystającym bezumownie z tej nieruchomości nie istnieje żaden jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełnione są świadczenia wzajemne. Świadczenie podatnika, nieoparte na tytule prawnym, wskazującym na istnienie obowiązku świadczenia usługi oraz wysokości wynagrodzenia - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Odszkodowanie wypłacone w takich okolicznościach z tego tytułu nie jest płatnością za świadczenie usługi, lecz rekompensatą za pozbawienie właściciela prawa do swobodnego dysponowania nieruchomością i wynikłe z tego tytułu szkody. Inaczej należy jednak oceniać sytuację, gdy korzystający z nieruchomości użytkuje ją za zgodą właściciela (nawet dorozumianą) płacąc z tego tytułu określone kwoty, a także sytuację kiedy właściciel rzeczy (np. nieruchomości) - z różnych względów - toleruje sytuację, w której przy braku formalnego stosunku prawnego, inny podmiot korzysta z należącej do niego rzeczy. W tych okolicznościach wynagrodzenie otrzymane przez właściciela z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy spełnia definicję świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
9
wrz

Istota:
Czy według art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest również odpłatne zbycie nieruchomości nabytych do majątku wspólnego, w przypadku gdy zbycie ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym na podstawie dziedziczenia nastąpiło nabycie przez małżonka pozostałego przy życiu udziału w nieruchomości nabytej do majątku wspólnego, ponad własny udział po ustaniu wspólności majątkowej na skutek śmierci drugiego małżonka, w sytuacji gdy od nabycia nieruchomości przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?
Fragment:
Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Państwo ... przenieśli na Wnioskodawczynię i Jej męża w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego własność działek o powierzchni 0,1399 ha, na których znajduje się budynek mieszkalny i budynek niemieszkalny, nakłady na wybudowanie których zostały poniesione przez Wnioskodawczynię i Jej męża.
2017
7
wrz

Istota:
Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.
Fragment:
Na mocy Umowy Ramowej Nabywca i inne spółki z grupy kapitałowej Nabywcy nabędą od Zbywcy, ale także od innych spółek powiązanych ze Zbywcą oraz S., szereg nieruchomości i spółek nieruchomościowych znajdujących się w różnych jurysdykcjach. Nabywca nabędzie w sumie 7 nieruchomości położonych w Polsce. W ramach opisywanej transakcji Nabywca nabędzie od Zbywcy 4 nieruchomości opisane na wstępie, w tym Nieruchomość. Jak wskazano w interpretacji indywidualnej o sygnaturze 1462-IPPP1.4512.86.2017.2.MPE (oraz powtórzono w interpretacji o sygnaturze 1462-IPPB2.4514.33.2017.2.LS), Zbywca wszedł w posiadanie wszystkich ww. nieruchomości (w tym Nieruchomości) w drodze nabycia ich od S. Przeniesienie nieruchomości na Zbywcę było elementem większej restrukturyzacji, jakiej S. dokonał w tym czasie. Szczegółowy opis omawianej restrukturyzacji, w której uczestniczyli S. i Zbywca, znajduje się w ww. interpretacjach indywidualnych (o sygnaturach: 1462-IPPP1.4512.86.2017.2.MPE i 1462-IPPB2.4514.33.2017.2.LS). Jak wspomniano powyżej, Nabywca i Zbywca wystąpili z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych dla każdej dostawy ww. 4 nieruchomości osobno. W stosunku do pozostałych 3 nieruchomości położonych w Polsce, Nabywca oraz ich obecni właściciele, również wystąpili z odrębnymi wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych.
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie : uznania zespołu składników majątkowych za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opodatkowania dostawy Budynków i Budowli oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dostawy Nieruchomości
Fragment:
Na mocy Umowy Ramowej Nabywca i inne spółki z grupy kapitałowej Nabywcy nabędą od Zbywcy, ale także od innych spółek powiązanych ze Zbywcą oraz F., szereg nieruchomości i spółek nieruchomościowych znajdujących się w różnych jurysdykcjach. Nabywca nabędzie w sumie 7 nieruchomości położonych w Polsce. W ramach opisywanej transakcji Nabywca nabędzie od Zbywcy 4 nieruchomości opisane na wstępie, w tym Nieruchomość. Jak wskazano w interpretacji indywidualnej o sygnaturze 1462-IPPP1.4512.86.2017.2.MPE (oraz powtórzono w interpretacji o sygnaturze 1462-IPPB2.4514.33.2017.2.LS), Zbywca wszedł w posiadanie wszystkich ww. nieruchomości (w tym Nieruchomości) w drodze nabycia ich od F. . Przeniesienie nieruchomości na Zbywcę było elementem większej restrukturyzacji, jakiej F. dokonał w tym czasie. Szczegółowy opis omawianej restrukturyzacji, w której uczestniczyli F. i Zbywca, znajduje się w ww. interpretacjach indywidualnych (o sygnaturach: 1462-IPPP1.4512.86.2017.2.MPE i 1462-IPPB2 4514.33.2017.2.LS). Jak wspomniano powyżej, Nabywca i Zbywca wystąpili z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych dla każdej dostawy ww. 4 nieruchomości osobno. W stosunku do pozostałych 3 nieruchomości położonych w Polsce, Nabywca oraz ich obecni właściciele, również wystąpili z odrębnymi wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych.
2017
7
wrz

Istota:
Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.
Fragment:
Na mocy Umowy Ramowej Nabywca i inne spółki z grupy kapitałowej Nabywcy nabędą od Zbywcy, ale także od innych spółek powiązanych ze Zbywcą oraz F., szereg nieruchomości i spółek nieruchomościowych znajdujących się w różnych jurysdykcjach. Nabywca nabędzie w sumie 7 nieruchomości położonych w Polsce. W ramach opisywanej transakcji Nabywca nabędzie od Zbywcy 4 nieruchomości opisane na wstępie, w tym Nieruchomość. Jak wskazano w interpretacji indywidualnej o sygnaturze 1462-IPPP1.4512.86.2017.2.MPE (oraz powtórzono w interpretacji o sygnaturze 1462-IPPB2.4514.33.2017.2.LS), Zbywca wszedł w posiadanie wszystkich ww. nieruchomości (w tym Nieruchomości) w drodze nabycia ich od F. . Przeniesienie nieruchomości na Zbywcę było elementem większej restrukturyzacji, jakiej F. dokonał w tym czasie. Szczegółowy opis omawianej restrukturyzacji, w której uczestniczyli F. i Zbywca, znajduje się w ww. interpretacjach indywidualnych (o sygnaturach: 1462-IPPP1.4512.86.2017.2.MPE i 1462-IPPB2 4514.33.2017.2.LS). Jak wspomniano powyżej, Nabywca i Zbywca wystąpili z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych dla każdej dostawy ww. 4 nieruchomości osobno. W stosunku do pozostałych 3 nieruchomości położonych w Polsce, Nabywca oraz ich obecni właściciele, również wystąpili z odrębnymi wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych.
2017
7
wrz

Istota:
Czy w sytuacji odpłatnego zbycia 2/3 udziału w przedmiotowej nieruchomości wystąpi po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz wymienionych praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw majątkowych następuje po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw majątkowych w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zatem, stwierdzić należy, że ustalenie daty nabycia nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości i ww. praw majątkowych ma istotne znaczenie dla określenia skutków podatkowych ich odpłatnego zbycia. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył na podstawie umowy zniesienia współwłasności z dnia 8 września 2005 r. własność nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 4913/4.
2017
7
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości oraz uwzględnienia dostawy nieruchomości w obrocie przy wyliczeniu proporcji określonej w art. 90 ust. 3 oraz art. 86 ust. 2a.
Fragment:
Oznacza to, że w stosunku do tej nieruchomości doszło do pierwszego zasiedlenia w momencie rozpoczęcia realizacji zadania związanego z edukacją publiczną. Ponadto Szkoła została zamknięta w 2008 r. Tym samym minął również okres dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca wskazał, że nie ponosił na nieruchomości jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych. Ponadto z wniosku nie wynika, aby osoby/podmioty trzecie ponosiły wydatki na ulepszenie nieruchomości (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym). Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Bowiem dostawa ww. nieruchomości nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż dwa lata, ponadto w nieruchomości nie dokonano ulepszeń wyższych niż 30% ich wartości początkowej. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.
2017
7
wrz

Istota:
Brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji dostawy budynku i budowli przez Zbywcę na rzecz Nabywcy jako zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynku i budowli przez Zbywcę na rzecz Nabywcy jako dostawy towarów według stawki 23% oraz sposobu dokumentowania tej transakcji, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej od Zbywcy faktury dokumentującej dostawę nieruchomości oraz prawa do otrzymania ewentualnego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego na rachunek bankowy
Fragment:
Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Nabywcę, jego działalność w Polsce po nabyciu prawa własności Nieruchomości oraz pozostałych 6 innych nieruchomości będzie polegała na ich odpłatnym wynajmowaniu na cele komercyjne, podlegającym opodatkowaniu VAT. Nabywca nie wyklucza jednak, że niektóre lub wszystkie nieruchomości mogą zostać przez niego w przyszłości odsprzedane lub zbyte w innej formie. W odniesieniu do Nieruchomości, można więc – w ocenie Zbywcy i Nabywcy – przyjąć, że Nabywca będzie wykonywał działalność gospodarczą w zakresie komercyjnego wynajmowania Nieruchomości, czyli działalność taką, jaką wykonywał Zbywca przy użyciu Nieruchomości. Co ma szczególne uzasadnienie także w charakterze zbywanej Nieruchomości, która jest nieruchomością przeznaczoną pod wynajem komercyjny. Przeznaczenie jej na inne cele (innego zupełnie typu działalności) byłoby zatem biznesowo nieefektywnym rozwiązaniem. Na pytanie organu: „ czy Wnioskodawca prowadzi wyłącznie wynajem tylko tej Nieruchomości ”. Zbywca i Nabywca zakładają, że poprzez to pytanie Dyrektor KIS dąży w istocie do ustalenia, czy to Zbywca prowadzi wyłącznie wynajem Nieruchomości. Na tak zadane pytanie Zbywca i Nabywca udzielają odpowiedzi: Tak, działalność Zbywcy dotyczy wyłącznie wynajmu przedmiotowej Nieruchomości położonej przy ul.
2017
7
wrz

Istota:
Czy wydatkowanie środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości .... na zakup na własność domu jednorodzinnego .... oraz mieszkania własnościowego .... w celu zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych, w okresie dwóch lat od sprzedaży, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od dochodu uzyskanego w wyniku sprzedaży nieruchomości .... przed upływem 5 lat od nabycia, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT?
Fragment:
Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części, udziału w nieruchomości oraz prawa istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 29 listopada 2013 r. Wnioskodawca nabył w drodze darowizny od rodziców 1/4 udziału w zabudowanej działce gruntu, o nr ewidencyjnym 39/1, 41/7, 41/9, 41/11, o łącznym obszarze 3,7495 ha. W dniu 1 czerwca 2017 r. nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości za łączną kwotę 4 587 975 zł, z czego udział przypadający Wnioskodawcy wyniósł 1 146 993 zł 75 gr. Zbycie nastąpiło przed upływem 5 lat od nabycia, oraz nie nastąpiło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych: nieruchomości o powierzchni 1 500 m 2 , zabudowanej domem jednorodzinnym położonej za kwotę 620 000 zł. mieszkania własnościowego za pozostałą kwotę. Nabycie tych nieruchomości nastąpi ze środków uzyskanych ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości w okresie dwóch lat od odpłatnego zbycia. Należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „ nabycia ”, a tym bardziej nie określa szczególnych sposobów nabycia.
2017
5
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.