Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy; opodatkowania podatkiem VAT planowanej dostawy nieruchomości stawką 23% oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości.
Fragment:
(...) nieruchomości. Faktycznie, nowy zarządca nieruchomości może powierzyć wykonywanie czynności tym samym osobom, które obecnie zajmują się również zarządzaniem nieruchomością. Podjęcie przez Y kroków w tym zakresie będzie niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. Y nie wyklucza natomiast, że pozyska odpowiedni know-how oraz zasoby przez zawarcie umów z tymi samymi dostawcami, z którymi umowy te zawarła X . Stąd może dojść do sytuacji, gdy ten sam podmiot będzie świadczył usługi zarówno na rzecz X (przed sprzedażą nieruchomości), jak i na rzecz Y (po nabyciu nieruchomości) i w tym kontekście można mówić o tożsamości know-how czy zasobów (w tym osobowych) przed i po transakcji. Niemniej jednak, pozyskanie zasobów i know-how uregulowane zostanie odrębnymi stosunkami umownymi od tych, które łączyć będą tych profesjonalnych usługodawców z X , tj. nie dojdzie do cesji umów w tym zakresie. W szczególności, wspomniana tożsamość know-how oraz zasobów może dotyczyć: zarządcy nieruchomości, dostawców mediów i obsługi nieruchomości, podmiotu prowadzącego księgowość itp.
2018
23
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Z uzupełnienia do wniosku wynika, że: Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, działka opisywana we wniosku nigdy nie była wykorzystywana do działalności gospodarczej, z nieruchomości nigdy nie były dokonywane dostawy produktów rolnych – działka ta nie była uprawiana, działka nie była udostępniana osobom trzecim na podstawie jakichkolwiek umów, w stosunku do nieruchomości Wnioskodawczyni nigdy nie występowała o przyłącza do sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej. Natomiast działka ta była ogłaszana na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, jak i w biurze nieruchomości ale niestety na brak dojezdności do nieruchomości nikt nie był zainteresowany. Do opisu sprawy Wnioskodawczyni dołączyła pismo, które pisała w sprawie działek oraz odpowiedz od Prezydenta Miasta, że na lata 2016-2034 nie wyszczególniono budowy dróg do nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż tej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ: sprzedaż nieruchomości pochodzi z prywatnego majątku i nie jest dokonana w ramach działalności gospodarczej którą Wnioskodawczyni prowadzi z mężem odrębnie, na własny rachunek, aby czynność sprzedaży była opodatkowana podatkiem VAT musi być (...)
2018
23
lut

Istota:
Wnioskodawczyni działa w charakterze podatnika, a czynność dzierżawy udziału w nieruchomości nosi znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Jak wyżej wskazał tut. Organ dzierżawa nieruchomości stanowiącej majątek prywatny - odpowiada wskazanemu w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT rodzajowi działalności gospodarczej polegającej na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Wnioskodawczyni dzierżawi wskazany udział w działce uzyskując z tego tytułu stały przychód. Dzierżawa udziału w nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. W konsekwencji czynność sprzedaży udziału w nieruchomości niezabudowanej dokonywana przez Wnioskodawczynię będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawczyni wydzierżawia swój udział w nieruchomości na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Zatem należy uznać, że Wnioskodawczyni działa w charakterze podatnika, a czynność dzierżawy udziału w nieruchomości nosi znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Jak wyżej wskazał tut. Organ dzierżawa nieruchomości stanowiącej majątek prywatny - odpowiada wskazanemu w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT rodzajowi działalności gospodarczej polegającej na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Wnioskodawczyni dzierżawi wskazany udział w działce uzyskując z tego tytułu stały przychód. Dzierżawa udziału w nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. W konsekwencji czynność sprzedaży udziału w nieruchomości niezabudowanej dokonywana przez Wnioskodawczynię będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2018
23
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości
Fragment:
Z uwagi na fakt, że córki spadkodawcy w wyniku dziedziczenia nabyły udziały w przedmiotowej nieruchomości, a następnie przekazały je nieodpłatnie na rzecz Wnioskodawczyni, nie można stwierdzić, że w tej części było to nabycie z majątku wspólnego. Przekazanie bowiem przez córki przysługujących im udziałów do nieruchomości na rzecz Wnioskodawczyni jest osobnym zdarzeniem prawnym, stanowiącym w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabycie przez Wnioskodawczynię udziałów w nieruchomości. W konsekwencji, w przypadku sprzedaży tej nieruchomości, bieg pięcioletniego terminu liczyć należy od końca roku, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości w wyniku działu spadku. Tym samym, odpłatne zbycie ww. części nieruchomości będzie stanowiło źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy i skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym odpłatne zbycie nieruchomości odziedziczonej po zmarłym mężu w całości nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2018
23
lut

Istota:
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawczynię nieruchomości (budynku domu opieki wraz ze zbiornikami na nieczystości ciekłe, gruntem i udziałem w drodze) wykorzystywanej w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, stanowiącej wspólność majątkową małżeńską, będzie podlegał po stronie Wnioskodawczyni dochód z odpłatnego zbycia tej nieruchomości stanowiący różnicę pomiędzy połową przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia tej nieruchomości a kosztami uzyskania tego przychodu stanowiącymi połowę ceny, jaką Wnioskodawczyni zapłaciła sprzedającemu za nabyty w dniu 20 czerwca 2013 r. grunt oraz połowę kosztów wytworzenia budynku (domu opieki) wraz z częściami składowymi stanowiącymi zbiorniki na nieczystości ciekłe udokumentowaną fakturami zgodnie z art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powiększoną o połowę sumy odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanej nieruchomości (budynku).
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.
2018
23
lut

Istota:
W wyniku częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności, udział Wnioskodawczyni w przedmiotowej nieruchomości nie uległ powiększeniu, nie doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, gdyż wartość otrzymanych przez Wnioskodawczynię składników masy spadkowej nie przekroczyła wartości udziału, jaki przysługiwał Jej w wyniku nabycia spadku. W związku z powyższym należy stwierdzić, że nabycie udziałów w nieruchomości rolnej nastąpiło w 1994 r., czyli w dacie śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że pięcioletni termin określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynął z końcem 1999 r. Tym samym dokonana w 2016 r. sprzedaż nieruchomości nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Z powyższego wynika zatem, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia. Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwila jego śmierci przechodzą na jedna lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy. W myśl art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwila otwarcia spadku.
2018
23
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
Fragment:
(...) nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz wymienionych praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw majątkowych następuje po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw majątkowych w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zatem, stwierdzić należy, że ustalenie daty nabycia nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości i ww. praw majątkowych ma istotne znaczenie dla określenia skutków podatkowych ich odpłatnego zbycia.
2018
23
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu dostawy nieruchomości w trybie licytacji komorniczej.
Fragment:
Nabycie nieruchomości nie było dokonane w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, czynność nie była opodatkowana, nie był naliczany podatek VAT. W związku z nabyciem nieruchomości/rozpoczętą budową dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nieruchomość nie była i nie jest wykorzystywana przez dłużnika. Dłużnik nie udostępniał nieruchomości osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Nieruchomość nie była i nie jest wykorzystywana przez dłużnika w działalności gospodarczej, w tym w działalności rolniczej. Znajdująca się na nieruchomości rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego została wybudowana przez dłużnika, dłużnik rozpoczął budowę na cele mieszkaniowe. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy dostawa ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W celu wyjaśnienia wątpliwości Zainteresowanego należy w pierwszej kolejności ustalić, czy w odniesieniu do opisanej czynności sprzedaży nieruchomości dłużnik działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W tym miejscu należy wskazać, że osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.
2018
21
lut

Istota:
Zniesienie współwłasności nieruchomości odbyło się bez spłat i dopłat a wartość nabytych w drodze zniesienia współwłasności nieruchomości mieściła się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawcy przed dokonaniem tej czynności prawnej uznać należy, że nie skutkowała ona nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że w przypadku sprzedaży nieruchomości lub udziału w niej decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia. Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, albo że strony inaczej postanowiły. Należy zatem wskazać, że nabyciem w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest każda czynność, na mocy której na osobę fizyczną - nabywcę przechodzi własność nieruchomości. W myśl art. 158 ustawy Kodeks cywilny, podstawową formą nabycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości jest zawarcie umowy kupna - sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy, w której dotychczasowy właściciel zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności nieruchomości na jej nabywcę. Przy czym, umowa zobowiązująca do przeniesienia prawa własności do nieruchomości powinna być dla jej ważności zawarta w formie aktu notarialnego.
2018
21
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości.
Fragment:
Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia. Interpretacja pojęcia nabycie została przedstawiona w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 1489/08, w którym Sąd stwierdził, że aby ustalić, jaka czynność prawna wyznacza początek biegu pięcioletniego terminu należy odwołać się do regulacji zawartych w prawie cywilnym.
2018
21
lut

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej
Fragment:
(...) nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe (...) ” wynika, że podstawową okolicznością decydującą o stosowaniu powyższego zwolnienia jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych na cele mieszkaniowe. Dlatego też ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku, ponieważ środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe muszą bezwzględnie pochodzić ze sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego. Przychód, który Wnioskodawca uzyska z planowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanej nabytej w spadku będzie przeznaczony, jak wskazuje we wniosku Wnioskodawca, na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na Jego własne cele mieszkaniowe. Zakup dokonany będzie przed ww. sprzedażą nieruchomości zabudowanej. W świetle przywołanych uregulowań prawnych należy stwierdzić, że nienastępująca w wykonaniu działalności gospodarczej sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej nabytego przez Wnioskodawcę w 2017 r., która nastąpi przed upływem 31 grudnia 2022 r., będzie stanowiła źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód z tej sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy.
2018
21
lut

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
Fragment:
Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, ‒jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.
2018
17
lut

Istota:
Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.
Fragment:
Z zacytowanych przepisów wynika również jednoznacznie, że w przypadku zawarcia umowy zamiany m.in. udziałów w nieruchomości, aby dochód uzyskany z tego tytułu w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego, wartość nabytej w drodze zamiany nieruchomości musiałaby być równa lub przewyższać wartość m.in. zbywanych udziałów w nieruchomości. Taka sytuacja w niniejszej sprawie nie będzie mieć jednak miejsca. Jak wynika bowiem z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, wartość nieruchomości nabytej przez Wnioskodawcę w drodze planowanej zamiany będzie niższa od wartości zbywanych udziałów w nieruchomości. Reasumując: na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, odpłatne zbycie udziałów w nieruchomości w drodze zamiany – przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – będzie stanowiło źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku będzie dochód, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości, określonym zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. wartością zbywanych udziałów w nieruchomości wyrażoną w umowie zamiany, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia), a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6d cyt. ustawy podatkowej.
2018
17
lut

Istota:
Czy wydatek na remont nieruchomości stanowiącej współwłasność Wnioskodawczyni i Jej męża korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Tytuł prawny do nieruchomości to prawo własności. Część ceny zakupu w kwocie 102 000 zł stanowi nakład Wnioskodawczyni z majątku osobistego pochodzącego ze zbycia ww. nieruchomości. Nieruchomość została nabyta celem realizacji na niej własnych potrzeb mieszkaniowych. Nieruchomość nie będzie wynajmowana, podnajmowana czy udostępniana w innej formie osobą trzecim. Wnioskodawczyni pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej. W kwietniu 2017 r. Wnioskodawczyni złożyła zeznanie PIT-39, w którym wykazała zbycie nieruchomości zakupionej w 2014 r. Zadeklarowała, że całość kwoty wydatkowana będzie na własne cele mieszkaniowe. Przychód z tytułu zbycia nieruchomości zakwalifikowała jako przychód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że dochód ze zbycia nieruchomości został przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości (112 848 zł 89 gr), kupno nieruchomości (102 000 zł) oraz remont zakupionej nieruchomości (28 151 zł 11 gr). Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie nie później niż dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
2018
17
lut

Istota:
Czy wydatek na kupno nieruchomości stanowiącej współwłasność Wnioskodawczyni i Jej męża korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Tytuł prawny do nieruchomości to prawo własności. Część ceny zakupu w kwocie 102 000 zł stanowi nakład Wnioskodawczyni z majątku osobistego pochodzącego ze zbycia ww. nieruchomości. Nieruchomość została nabyta celem realizacji na niej własnych potrzeb mieszkaniowych. Nieruchomość nie będzie wynajmowana, podnajmowana czy udostępniana w innej formie osobą trzecim. Wnioskodawczyni pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej. W kwietniu 2017 r. Wnioskodawczyni złożyła zeznanie PIT-39, w którym wykazała zbycie nieruchomości zakupionej w 2014 r. Zadeklarowała, że całość kwoty wydatkowana będzie na własne cele mieszkaniowe. Przychód z tytułu zbycia nieruchomości zakwalifikowała jako przychód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że dochód ze zbycia nieruchomości został przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości (112 848 zł 89 gr), kupno nieruchomości (102 000 zł) oraz remont zakupionej nieruchomości (28 151 zł 11 gr). Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie nie później niż dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
2018
17
lut

Istota:
1)Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?
Fragment:
Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są natomiast dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D × W/P gdzie: D – dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, P – przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa. Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.
2018
17
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy – jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, –jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Mając na względzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2018
16
lut

Istota:
Brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, dostawy nieruchomości, brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT w odniesieniu do dostawy ww. nieruchomości, a także opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości z zastosowaniem podstawowej stawki (23%) – po złożeniu przez Kupującego oraz Sprzedającego zgodnego oświadczenia woli o rezygnacji ze zwolnienia z VAT w przypadku gdyby transakcja podlegała zwolnieniu od podatku VAT, oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Kupującego
Fragment:
Transakcja sprzedaży Nieruchomości zostanie potwierdzona fakturą VAT, wystawioną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego. Jeszcze przed dokonaniem dostawy Nieruchomości Strony zamierzają, zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako „ ustawa VAT ”) – złożyć do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, na wypadek gdyby takie zwolnienie im przysługiwało, wybierając tym samym opodatkowanie dostawy Nieruchomości na zasadach ogólnych. W konsekwencji faktura VAT z tytułu nabycia Nieruchomości przez Kupującego będzie zawierała kwotę podatku VAT naliczoną według stawki 23%. W piśmie z 24 stycznia 2018 r. stanowiącym uzupełnienie do sprawy wskazano następujące informacje: Sprzedający po dokonaniu sprzedaży nieruchomości, na której znajduje się centrum handlowe będzie nadal prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem innej nieruchomości, którą wynajmuje. Na pytanie Organu „ Czy mający być przedmiotem sprzedaży kompleks centrum handlowego, nie będzie wyodrębniony funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie (...)
2018
16
lut

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości po zmarłym ojcu, której Wnioskodawczyni jest jedynym właścicielem będzie podlegała opodatkowaniu 19% podatkiem?
Fragment:
Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Do wydatków takich można zaliczyć przykładowo koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, itp. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.
2018
16
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości po upływie 5-ciu lat od daty nabycia.
Fragment:
Powołany przepis formułuje generalną zasadę stanowiącą, iż odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli wspomniane zbycie nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie generuje ono przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie kwota uzyskana z takiego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, dla określenia skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części bądź udziału w nieruchomości decydujące znaczenie ma upływ czasu liczony w latach od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie do daty sprzedaży. W celu ustalenia momentu nabycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości przez Wnioskodawczynię należy odnieść się do przepisów prawa cywilnego dotyczących nabycia spadku. Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.
2018
16
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, − jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Zatem, w przypadku zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment oraz sposób ich nabycia.
2018
16
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności bezumownego korzystania z budynku
Fragment:
I tak np. wynajem nieruchomości jest usługą, na którą składa się czynienie (głównie udostępnienie nieruchomości do korzystania przez najemcę), powstrzymanie się do działania (nieprzeszkadzanie najemcy w korzystaniu z przedmiotu najmu) oraz znoszenie (tolerowanie obecności najemcy w wynajmowanej nieruchomości). Na tym tle bezsporne jest więc, że nieodłącznym elementem świadczenia usługi najmu jest zgoda wynajmującego na korzystanie przez najemcę z wynajmowanej nieruchomości. Wynajmujący musi bowiem wyrazić zgodę na udostępnienie nieruchomości, tak aby najemca mógł z niej korzystać. W przypadku braku takiej zgody nie dochodzi zatem do świadczenia usługi w rozumieniu ustawy o VAT, gdyż nie następuje oddanie nieruchomości najemcy do używania przez właściciela nieruchomości. Stanowisko to potwierdzają wyroki sądów dotyczące korzystania z nieruchomości w przypadku spornej zgody wynajmującego. Przykładowo WSA w Krakowie w wyroku z 22 kwietnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Kr 388/10) stwierdził, że „ Sformułowanie na gruncie ustawy VAT pojęcia świadczenia związane jest nieodzownie z wolą świadczeniodawcy do wykonywania danego świadczenia ”. Podobnie wypowiedział się WSA w Białymstoku w wyroku z 8 września 2010 r. (sygn. akt I SA/Bk 246/10).
2018
16
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości.
Fragment:
Sprzedający w akcie notarialnym zapewnili m.in., iż nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, jest zabudowana a na nieruchomości nikt nie jest zameldowany. Sprzedający oświadczyli też, iż z tytułu zawartej umowy nie byli podatnikami podatku VAT i nie wystawią faktury VAT. Notariusz pobrała podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. Przy zakupie Wnioskodawca nie odliczył więc podatku naliczonego, gdyż transakcja nabycia nieruchomości objęta była zwolnieniem w podatku od towarów i usług. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek niemieszkalny, którego budowa została zakończona w 1960 r. Budynek ten nie został ujawniony w księdze wieczystej ale potwierdzają to dokumenty, w tym Wypis z Kartoteki Budynków oraz z Wypis z Rejestru Gruntów, wydane przez Starostę. Dokumenty te są przeznaczone do dokonywania wpisu w księdze wieczystej. Wnioskodawca nie ponosił nakładów na nieruchomość w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej nieruchomości. Wnioskodawca planuje zbyć nieruchomość tj. budynek niemieszkalny wraz z gruntem. Dla nieruchomości tej Wnioskodawca uzyskał warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Nie wystąpił jednak o wydanie pozwolenia na budowę oraz nie rozpoczął żadnych prac związanych z budową budynku.
2018
15
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania dostawy działki o numerze 1610/119.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości. Bez znaczenia zatem pozostaje klasyfikacja według ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w dniu 4 lipca 2007 r., Postanowieniem Sądu Rejonowego, Spółka nabyła w drodze licytacji własność B. S.A. w likwidacji, w postaci nieruchomości zabudowanej (prawo własności zabudowy oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu działki o numerze 1610/40). W 2009 r. Spółka zakupiła również od B. sp. z o. o. prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej o numerze 1610/119, która znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie wcześniej nabytej nieruchomości. Podatnik odliczył podatek VAT z faktury wystawionej przez sprzedającego. Działka ta w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest do zabudowy – częściowo jako tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej przemysłu ciężkiego, a w części jako tereny drogi zbiorczej – droga układu uzupełniającego. W 2017 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o sprzedaży obydwu nieruchomości. Wnioskodawca jest i będzie na moment sprzedaży nieruchomości, czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
2018
15
lut

Istota:
Stawka podatku VAT z tytułu dostawy lokalu wraz z urządzeniami kotłowni.
Fragment:
U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), zwanej dalej Kodeks cywilny lub k.c., za część składową nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością. Z kolei art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 195 k.c., własność tej samej rzeczy może także przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Z treści art. 196 § 1 k.c. wynika, że współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu (art. 196 § 2 k.c.). Zgodnie z art. 197 k.c., domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe. Stosownie do art. 198 k.c., każdy ze współwłaścicieli, może swym udziałem swobodnie rozporządzać, bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Z powyższego wynika, że nie można nabyć w oderwaniu od lokalu części wspólnej budynku. Zatem jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu wraz ze stosownym udziałem w jego częściach wspólnych, to sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji i podlega jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla dostawy lokalu.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji zbycia udziału w nieruchomości lokalowej
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy do pierwszego zasiedlenia przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu ustawy o VAT doszło wiele lat temu. Wskazuje na to fakt, iż poprzedni Właściciel dokonując dostawy na rzecz Wnioskodawców skorzystał ze wskazanego zwolnienia, a w lokalu nie były dokonywane przez niego żadne inwestycje. W przypadku planowanej transakcji sprzedaż udziału w nieruchomości (lokalu) jest przeniesieniem na nabywcę prawa majątkowego, jakim jest udział we współwłasności nieruchomości. Transakcja ta, jak wskazano w opisie, zostanie dokonana po potwierdzeniu skutków podatkowych w interpretacji indywidualnej i przed upływem dwóch lat od nabycia przez małżeństwo L Lokalu. Sprzedaż udziału w nieruchomości (lokalu) stanowi dostawę towarów podlegającą VAT, która może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 bądź też pkt 10a ustawy o VAT - wynika to m.in. z uchwały NSA w składzie siedmiu sędziów z dnia 24 października 2011 roku, sygn. akt I FPS 2/11. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego: lokal został zakupiony przez Właścicieli jako zwolniony z podatku VAT (czyli transakcja ta nie stanowiła dostawy lokalu w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia) i pomiędzy dniem jego nabycia, a planowaną datą sprzedaży udziału w lokalu wydatki poniesione na jego ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, będą niższe niż 30% wartości początkowej lokalu.
2018
15
lut

Istota:
Czy po scalaniu oraz podziale sprzedaż nieruchomości będzie stanowić dla Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu?
Fragment:
Dla obu stron umowy zawarcie umowy zamiany z jednej strony oznacza zbycie nieruchomości (udziału w niej), z drugiej zaś strony oznacza nabycie nieruchomości (udziału w niej), którą zamieniający otrzymuje w zamian za to, co sam utracił na rzecz drugiej strony umowy. W przepisach nie istnieje żaden wyjątek, który wyłączałby opisany skutek, np. z uwagi na zachowanie takiej samej powierzchni nieruchomości sprzed zamiany i po niej. Przekazanie udziału w pierwotnej nieruchomości w drodze zamiany oznacza odpłatne zbycie tej części, natomiast uzyskanie w zamian części nieruchomości, która uprzednio należała do kogoś innego – oznacza odpłatne nabycie tej części. W świetle przywołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że rezultatem umowy zamiany nieruchomości jest nabycie na własność innej nieruchomości. Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej uprzednio w drodze zamiany, pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zamiany. Oznacza to, że sprzedaż nieruchomości będzie stanowiła źródło przychodu podlegające opodatkowaniu w sytuacji, gdy zbycie następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, w tym również nabycie w drodze zamiany.
2018
15
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących części wspólnej nieruchomości.
Fragment:
Jeżeli w podziale majątku nie uzyska prawa do całości nieruchomości i stan własności pozostanie niezmieniony to mąż wystawi żonie refakturę na pokrycie 50% kosztów poniesionych przez niego na część wspólną z uwzględnieniem 23% podatku VAT. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od kosztów poniesionych w związku z remontem części wspólnej nieruchomości, bowiem wydatki te związane są z przyszłymi czynnościami opodatkowanymi – odpłatnym najmem całej nieruchomości podlegającym opodatkowaniu podstawową stawką podatku lub odpłatnym najmem części nieruchomości należącej obecnie do Wnioskodawcy oraz opodatkowaną odsprzedażą 50% nakładów poniesionych na części wspólne. Podsumowując, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące części wspólnej nieruchomości. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone w wydanej interpretacji.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza w przyszłym roku dokonać sprzedaży tych nieruchomości. Wnioskodawca zamierza nabyć lokal mieszkalny lub udział w lokalu mieszkalnym. Celem nabycia lokalu mieszkalnego, bądź udziału w tym lokalu będzie realizacja własnych celów mieszkaniowych. Wnioskodawca nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Sprzedane nieruchomości nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej. Sprzedaż nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przy sprzedaży przedmiotowych nieruchomości Wnioskodawca może skorzystać z ulgi mieszkaniowej na zakup nowego lokalu mieszkalnego w okresie do dwóch lat od końca roku,w którym zbył nieruchomości? Czy Wnioskodawca może nabyć taki lokal mieszkalny lub udział w nim od żony, z którą nie łączy Wnioskodawcy wspólność majątkowa od czasu zawarcia związku małżeńskiego? Zdaniem Wnioskodawcy, istnieją przesłanki pozwalające na wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na zakup nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości od małżonka, z którym nie łączy Wnioskodawcy wspólność majątkowa (własne cele mieszkaniowe). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2018
15
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi mieszkaniowej.
Fragment:
Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zgodnie z art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się: wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, (...)
2018
15
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.