Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej.
Fragment:
(...) nieruchomości przez P.A. sp. z o.o., na podstawie umowy z dnia 1 października 2014 r. na rzecz PHU (...), pod ogólnodostępny parking płatny wraz z usługami, pozwalają sądzić, że pierwsze zasiedlenie nieruchomości, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, miało miejsce w styczniu 2013 r., a zatem sprzedaż tej nieruchomości przez komornika (22 września 2014 r.) nastąpiła przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Tym samym nie było możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Nie zostały również spełnione przesłanki do zwolnienia transakcji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ dłużnik (który – jak wynika z wniosku – był czynnym podatnikiem) poniósł nakłady na ulepszenie nieruchomości, przekraczające 30% jej wartości początkowej, w stosunku do których miał prawo do odliczenia podatku naliczonego (nakłady poniesiono w celu przygotowania obiektu do wynajmu). Zatem nie zostały wypełnione warunki, o których mowa w tym przepisie. Ponadto, sposób wykorzystania nieruchomości (najem – czynność opodatkowana) skutkował brakiem możliwości objęcia transakcji jej sprzedaży regulacją art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2016
4
gru

Istota:
 • określenie stawki podatku VAT dla dostawy nieruchomości
 • prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości
 • Fragment:
  (...) nieruchomości – działka nr 479/4 prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości – działka nr 479/4 określenia stawki podatku VAT dla dostawy nieruchomości – działka nr 343 prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości – działka nr 343 określenia stawki podatku VAT dla dostawy nieruchomości – działka nr 344 prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości – działka nr 344 określenia stawki podatku VAT dla dostawy nieruchomości – działki nr 1018 i 1019 prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości– działki nr 1018 i 1019 określenia stawki podatku VAT dla dostawy nieruchomości – działka nr 1020/1 prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości– działka nr 1020/1 określenia stawki podatku VAT dla dostawy nieruchomości – działka nr 1021/1 prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości – działka nr 1021/1 zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy działki 1022/1 podstawy opodatkowania przy dostawie ww. nieruchomości.
  2016
  3
  gru

  Istota:
 • określenie stawki podatku VAT dla dostawy nieruchomości
 • prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości
 • Fragment:
  (...) nieruchomości – działka nr 479/4 prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości – działka nr 479/4 określenia stawki podatku VAT dla dostawy nieruchomości – działka nr 343 prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości – działka nr 343 określenia stawki podatku VAT dla dostawy nieruchomości – działka nr 344 prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości – działka nr 344 określenia stawki podatku VAT dla dostawy nieruchomości – działki nr 1018 i 1019 prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości– działki nr 1018 i 1019 określenia stawki podatku VAT dla dostawy nieruchomości – działka nr 1020/1 prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości– działka nr 1020/1 określenia stawki podatku VAT dla dostawy nieruchomości – działka nr 1021/1 prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości – działka nr 1021/1 zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy działki 1022/1 podstawy opodatkowania przy dostawie ww. nieruchomości.
  2016
  3
  gru

  Istota:
  W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
  Fragment:
  W myśl natomiast art. 112 ust. 1 ww. ustawy przepisy rozdziału 4 tej ustawy (wywłaszczanie nieruchomości) stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy – wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy (art. 112. ust. 3 ww. ustawy). Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy praw określonych w art. 112 ust. 3, przeprowadzonymi między starostą, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna (art. 114 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
  2016
  3
  gru

  Istota:
  Zbycie nieruchomości w trybie licytacji sądowej.
  Fragment:
  UZASADNIENIE W dniu 15 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji sądowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Komornik Sądowy (zwany dalej: Wnioskodawcą, Komornikiem) pismem z dnia 26 czerwca 2015 r. na wniosek wierzyciela „ A ” S.A. dokonał wszczęcia egzekucji z nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. W związku z wnioskiem wierzyciela, Komornik w dniu 17 grudnia 2015 r. dokonał czynności opisu i oszacowania ww. nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości określona została przez biegłego. W dalszym toku postępowania mimo wielokrotnych prób, Komornikowi nie udało się doręczyć korespondencji dłużniczce „ B ” Sp. z o.o. Komornik po uprawomocnieniu się czynności opisu i oszacowania w rozmowie telefonicznej z Prezesem Zarządu Spółki z o.o. „ B ”, zobowiązał Prezesa do wskazania czy sprzedaż ww. nieruchomości, jest objęta podatkiem VAT. W odpowiedzi na powyższe, Prezes w licznych rozmowach telefonicznych oświadczał, że nie posiada wiedzy na ten temat. Komornik w dniu 25 lutego 2016 r. wystąpił do dłużniczki z pismem, aby ta złożyła oświadczenie czy sprzedaż niniejszej nieruchomości jest objęta podatkiem VAT, stosownie do treści art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
  2016
  3
  gru

  Istota:
  Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT bezumownego korzystania z nieruchomości.
  Fragment:
  Gmina nie tolerowała ani nie wyraziła w jakiejkolwiek formie zgody na dalsze korzystanie z nieruchomości po 31 grudnia 2015 r. Z momentem zakończenia umowy zamiarem wydzierżawiającego było odzyskanie nieruchomości. Wnioskodawca pismem ze stycznia 2016 r. zażądał niezwłocznego wydania nieruchomości. Przed wytoczeniem powództwa o wydanie nieruchomości Wnioskodawca wezwał pisemnie najemcę do wydania nieruchomości, jak również odbywały się w tym przedmiocie spotkania z przedstawicielami firmy. Innych czynności w celu odzyskania nieruchomości nie podejmowano, aż do skierowania sprawy na drogę sądową, co nastąpiło w miesiącu kwietniu 2016 r. Z chwilą zakończenia umowy dzierżawy Wnioskodawca kontaktował się z korzystającym w formie pisemnej w celu odzyskania nieruchomości. Odbywały się też w tym przedmiocie spotkania osób zarządzających, które nie przyniosły jednak oczekiwanego przez Wnioskodawcę skutku w postaci odzyskania nieruchomości. Wnioskodawca nie przedstawił korzystającemu jakiejkolwiek propozycji dotyczącej uregulowania stanu prawnego do korzystania z nieruchomości. Świadczeniem jakie zostało wskazane na wystawionych przez Gminę fakturach VAT od stycznia 2016 r. - marca 2016 r. był czynsz. Wnioskodawca nie był zobowiązany do wskazania w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy przyczyn wypowiedzenia.
  2016
  3
  gru

  Istota:
  Brak opodatkowania dostawy gruntu zabudowanego przed jak i po jego podziale.
  Fragment:
  Nie zostały też zawarte żadne wstępne umowy sprzedaży nieruchomości, a także nie podjęto aktywnych działań marketingowych w zakresie sprzedaży nieruchomości. Remonty bieżące budynku nie przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości. Akt notarialny nabycia nieruchomości z dnia 27 listopada 1997 r., repertorium A nr (...) zawiera oznaczenie działek nr 96 i 97/1, natomiast akt notarialny umowy zniesienia współużytkowania wieczystego gruntu i współwłasności budynków, repertorium A nr (...), opisuje działki jako 96/1 i 97/3. Przedmiotowe działki dotyczą tej samej nieruchomości. Różnice oznaczenia numerów działek wynikają ze zmiany oznaczenia położenia działki względem wjazdu na posesje pierwotnie z ul. O. na ul. K. D. 13 oraz zmianę powierzchni całkowitej gruntu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku sprzedaży całej nieruchomości, łącznie z budynkami, dla osoby fizycznej lub prawnej będzie Pani zwolniona z naliczenia VAT? Czy w przypadku podziału gruntu na część terenów usługowych, łącznie z zabudowaniami, i część terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i sprzedaż na podstawie dwóch odrębnych transakcji dla osoby fizycznej lub prawnej będzie Pani zwolniona z naliczenia VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, podatek od towarów i usług, przy sprzedaży nieruchomości nie wystąpi, ponieważ sprzedaż prywatnego majątku pozostaje nieopodatkowana ww. podatkiem.
  2016
  2
  gru

  Istota:
  Obowiązek opodatkowania transakcji zamiany nieruchomości gruntowych.
  Fragment:
  Zamiana wyżej wskazanych nieruchomości zostanie sfinalizowana w formie umowy cywilnoprawnej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz osoby fizycznej w ramach zamiany dokonanej w realizacji roszczenia wynikającego z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) tj. przyznania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części, a w tym przypadku w drodze przyznania przez Gminę właścicielowi nieruchomości zamiennej, stanowić będzie dostawę towarów i usług? Czy przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz osoby fizycznej w ramach zamiany dokonanej w realizacji roszczenia wynikającego z art. 36 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. przyznania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części, w tym przypadku w drodze przyznania przez gminę nieruchomości zamiennej, podlega opodatkowaniem podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1) zamiana stanowi dostawę towarów, gdyż zamiana to przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w wyniku jej zawarcia dochodzi do przeniesienia prawa własności przedmiotu, umowa ta z kolei wyczerpuje przewidziany art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług warunek przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.
  2016
  2
  gru

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku w związku z nabyciem nieruchomości.
  Fragment:
  Na wartość nieruchomości składa się tylko wartość gruntu. działka (droga) nr ... stanowi drogę gruntową. o wartości lm 2 gruntu drogi świadczy wartość gruntów sąsiednich. Otoczenie działki to grunty leśne porośnięte lasem. Szerokość drogi od 2 do 4 m. Na wartość nieruchomości składa się tylko wartość gruntu; działka (droga) nr ... stanowi drogę gruntową. o wartości lm 2 gruntu drogi świadczy wartość gruntów sąsiednich. Otoczenie działki to grunty leśne porośnięte lasem. Szerokość drogi od 2 do 4 m. Na wartość nieruchomości składa się tylko wartość gruntu; działka (droga) nr ... stanowi drogę gruntową. Powierzchnia działki 0,94 ha, o wartości lm 2 gruntu drogi świadczy wartość gruntów sąsiednich. Otoczenie działki to grunty leśne porośnięte lasem. Szerokość drogi od 2 do 3 m. Na wartość nieruchomości składa się tylko wartość gruntu; działka (droga) nr ... stanowi drogę gruntową. Działka w otoczeniu gruntów leśnych o wartości lm 2 gruntu drogi świadczy wartość gruntów sąsiednich. Na wartość nieruchomości składa się tylko wartość gruntu; Działka (droga) nr ... stanowi drogę gruntową stanowiąca dojazd do działki nr ... na której znajdowała się kopalnia piasku, na której obecnie znajduje się dzikie wysypisko śmieci.
  2016
  2
  gru

  Istota:
  W zakresie zwolnienia od podatku transakcji sprzedaży nieruchomości
  Fragment:
  Suma wydatków poniesionych przez Spółkę na ulepszenie (modernizację) w czasie całego okresu nie przekroczyła 30% początkowej wartości nieruchomości. W związku z ponoszonymi nakładami Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przez cały okres nieruchomość była zarządzana przez spółkę zależną, która prowadziła w niej działalność hotelowo-konferencyjną. Poprzedni właściciel również prowadził działalność w budynku znajdującym się na nieruchomości. Obiekty znajdujące się na nieruchomości (które Spółka chce sprzedać) są przedmiotem umowy dzierżawy od dnia 28 marca 2002 r. do chwili obecnej. Dzierżawcą nieruchomości jest spółka zależna, która od początku prowadzi w niej działalność hotelowo-konferencyjną. Nieruchomość została oddana do użytkowania dla celów prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę zależną na podstawie umowy dzierżawy. Działalność ta podlega opodatkowaniu. Nieruchomość jest wykorzystywana przez spółkę zależną na cele działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu. Obecnie Spółka chce sprzedać ww. nieruchomość. W skład nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż wchodzą działki o nr: 186/11, 186/6, 186/7, 186/9, 186/12 i 186/13, dla których Sąd Rejonowy prowadzi Księgi Wieczyste. Przedmiotem sprzedaży będzie zatem kilka odrębnych działek, przy czym działki nr 186/12 i 186/7 są działkami zabudowanymi, natomiast pozostałe działki o nr 186/11, 186/6, 186/9, 186/13 są niezabudowane.
  2016
  2
  gru

  Istota:
  Czy zwrot wywłaszczonej nieruchomości na drodze decyzji jest przywróceniem stosunków prawno-rzeczowych przed wydaniem decyzji o wywłaszczeniu, czy też nowym nabyciem ziemi? Czy sprzedaż przed upływem 5 lat jest obciążona podatkiem? Czy w związku z przywróceniem praw do nieruchomości na rzecz spadkobierców, dochód osiągnięty ze sprzedaży może być opodatkowany podatkiem dochodowym, nawet jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat?
  Fragment:
  Stosownie do art. 136 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy, w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej stosownie do art. 140. Decyzja o zwrocie nieruchomości powoduje przejście prawa własności na dotychczasowego właściciela, jednakże nie kreuje tego prawa; przywraca tylko wcześniej panujące stosunki prawnorzeczowe. W związku z tym w momencie zwrotu nieruchomości nie następuje nabycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji ma miejsce restytucja stosunków sprzed wywłaszczenia, tj. zwrot prawa własności do nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców. Zwrot uprzednio wywłaszczonej nieruchomości, do którego dochodzi na podstawie decyzji administracyjnej, jest więc zdarzeniem prawnym zmieniającym podmiotową stronę stosunku prawnorzeczowego odnośnie zwracanej nieruchomości, przywraca wcześniej panujące stosunki prawnorzeczowe.
  2016
  2
  gru

  Istota:
  Czy datą nabycia nieruchomości przez Wnioskodawczynię jest data nabycia nieruchomości wspólnie z mężem do majątku wspólnego tj. 2000 r. czy też data nabycia nieruchomości na wyłączną własność na skutek umowy o podział majątku wspólnego tj. 4 grudnia 2015 r. ?
  Fragment:
  Czy datą nabycia nieruchomości przez Wnioskodawczynię jest data nabycia nieruchomości wspólnie z mężem do majątku wspólnego tj. 2000 r. czy też data nabycia nieruchomości na wyłączną własność na skutek umowy o podział majątku wspólnego tj. 4 grudnia 2015 r. ? Czy sprzedaż opisanej nieruchomości podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych ? Jeśli sprzedaż nieruchomości podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych to czy podstawą opodatkowania będzie wartość całej nieruchomości czy tylko wartość udziału nabytego przez Wnioskodawczynię w wyniku podziału majątku wspólnego w dniu 4 grudnia 2015 r. ? W ocenie Wnioskodawczyni sprzedaż nieruchomości w dniu 5 kwietnia 2016 r. została dokonana po upływie 5 lat od nabycia nieruchomości i nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Datą nabycia nieruchomości jest bowiem data jej nabycia przez małżonków do majątku wspólnego w 2000 r. Przeniesienie własności między małżonkami w dniu 4 grudnia 2015 r. na skutek umowy o podział majątku wspólnego nie stanowi nabycia nieruchomości o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Współwłasność ustawowa małżeńska jest typem współwłasności łącznej (do „ niepodzielnej ręki ”), w której nie sposób ustalić który z małżonków co do jakiej części jest właścicielem nieruchomości.
  2016
  2
  gru

  Istota:
  W zakresie opodatkowania transakcji nabycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
  Fragment:
  U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2016 r. (data wpływu 1 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji nabycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji nabycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Fundusz X (dalej: "Wnioskodawca") jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym, który zamierza lokować aktywa bezpośrednio w nieruchomości komercyjne położone w Polsce. Zakres działalności inwestycyjnej Wnioskodawcy obejmuje m.in. nabywanie nieruchomości w różnych fazach procesu budowlanego w celu ich ukończenia i dalszej odsprzedaży, nabywanie gruntów w celu realizacji projektów budowlanych na sprzedaż oraz wynajem powierzchni biurowych i handlowych w zakupionych obiektach. W chwili obecnej Wnioskodawca rozważa nabycie nieruchomości (dalej: "Transakcja") na cele inwestycyjne. Sprzedawcą nieruchomości będzie spółka S. Sp. z o.o. (dalej: "Zbywca"). Zbywca jest spółką od 2002 r. prowadzącą działalność deweloperską na rynku nieruchomości biurowych.
  2016
  2
  gru

  Istota:
  Czy zasądzone przez Sądy:
  - wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w związku z utrzymaniem na niej (pod ziemią) urządzeń przesyłowych w zakresie służebności przesyłu, rozpoznane jako przychód w momencie otrzymania wpłaty na konto bankowe, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  - koszty postępowania, koszty zastępstwa procesowego, rozpoznane jako przychód w momencie otrzymania wpłaty na konto bankowe (od strony przeciwnej), natomiast poniesione przez Wnioskodawców, udokumentowane koszty sądowe (koszty obsługi prawnej, opłat sądowych, koszty biegłego, opłaty za ksero dokumentów) są kosztami uzyskania przychodów (wykazane w zeznaniu podatkowym jako pozostałe przychody i koszty ich uzyskania - liczone proporcjonalnie do przychodu opodatkowanego),
  - odsetki od zasądzonej kwoty są rozpoznane jako przychód w momencie otrzymania wpłaty na konto bankowe i opodatkowane w zeznaniu rocznym jako pozostałe przychody?
  Fragment:
  Podsumowując, wynagrodzenie za okres bezumownego korzystania z nieruchomości powinno być ustalane każdorazowo stosownie do okoliczności konkretnego przypadku - z uwzględnieniem charakteru i trwałości obciążenia oraz jego uciążliwości, a następnie powinno podlegać weryfikacji przez stopień ingerencji w uprawnienia właścicielskie (ograniczenie korzystania z nieruchomości) oceniany z kolei przez pryzmat przeznaczenia nieruchomości i okoliczności faktycznych wskazujących na rzeczywiste wykorzystywanie lub możliwość wykorzystywania nieruchomości przez właściciela. Judykatura wskazuje również, ze wynagrodzenie powinno być nie tylko proporcjonalne do stopnia ingerencji posiadacza w treść cudzego prawa, ale powinno także uwzględniać wartość wykorzystywanej nieruchomości oraz czasową perspektywę posiadania służebności. Powinno uwzględnić zakres możliwego korzystania z nieruchomości przez właścicieli z uwagi na sposób posiadania służebności lub ze względu na sposób posadowienia urządzeń przesyłowych oraz istnienie faktycznych utrudnień w wykonywaniu prawa własności. Twierdzi się także, że możliwość dalszego wykorzystywania nieruchomości, brak faktycznych utrudnień w wykonywaniu prawa o własności, z powodu np. posadowieniu urządzeń przesyłowych pod ziemią nie niweczy zupełnie opartego na treści art. 225 k.c. w związku z art. 224 § 2 k.c. i art. 230 k.c., prawa właściciela do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w związku z utrzymaniem na niej urządzeń przesyłowych.
  2016
  1
  gru

  Istota:
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
  Fragment:
  (...) nieruchomości do chwili jej zbycia nie upłynął okres pięcioletni, wówczas, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) (odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Zgodnie z art. 30e ust. 2 ustawy podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. W związku z tym Wnioskodawczyni uważa, że w przedstawionym stanie faktycznym przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości wejdzie w skład majątku wspólnego małżonków, w którym wspólność jest bezudziałowa. Tym samym nie jest możliwe określenie w jakim udziale każdy z małżonków uczestniczy w zyskach. A zatem nie można określić jaka część dochodu przypada na jednego z małżonków.
  2016
  1
  gru

  Istota:
  Przekazanie nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej na cele prywatne.
  Fragment:
  W konsekwencji, był zobowiązany do wykazania i opodatkowania VAT przedmiotowej nieruchomości w spisie z natury sporządzonym na dzień zaprzestania tych czynności (tu: na dzień ... czerwca 2016 r.), na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy. Odnosząc powyższe uwagi do okoliczności sprawy należy zatem stwierdzić, że czynność przekazania ww. nieruchomości na cele osobiste, następująca w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (tu: zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych), nie stanowiła dostawy towarów, lecz rozporządzanie majątkiem Wnioskodawcy, w stosunku do którego rozliczenie podatkowe należało dokonać z uwzględnieniem art. 14 ustawy. Niemniej jednak w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca miał prawo – w ramach ww. rozliczenia na warunkach wskazanych w przepisach art. 14 ustawy – do zastosowania zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy, skoro od pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy upłynęły 2 lata. Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zwolnienia od VAT czynności przekazania nieruchomości na cele osobiste należało uznać za prawidłowe. Końcowo należy podkreślić, że: analiza przepisów ustawy Prawo budowlane nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
  2016
  30
  lis

  Istota:
  Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości.
  Fragment:
  Przy budowie ww. inwestycji kwota naliczonego podatku VAT nie podlegała odliczeniu z uwagi na fakt iż nie był on zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług oraz z założenia wykonywania tylko czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (bezpłatne użyczenie nieruchomości). W obecnym okresie Gmina zamierza ogłosić przetarg związany ze sprzedażą ww. nieruchomości zabudowanej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalno-sportowym, stanowiącym własność Gminy ..., w drodze przetargu nieograniczonego (dostawa budynków i gruntu), podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, czy podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a? Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl regulacji zawartej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary - stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
  2016
  30
  lis

  Istota:
  W zakresie uznania Nieruchomości 1 za grunt zabudowany i opodatkowania dostawy Nieruchomości 1 oraz opodatkowania dostawy Nieruchomości 2 jak również prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony i zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym związanego z nabytymi nieruchomościami
  Fragment:
  Po nabyciu Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 Wnioskodawca będzie wykorzystywał te nieruchomości dla celów działalności związanej z wynajmem powierzchni, ewentualnie może dokonać ich odsprzedaży do innego podmiotu. Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2 wykorzystywane będą zatem do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Dla celów dostosowania Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 dla potrzeb działalności obejmującej wynajem powierzchni magazynowej, jak wyżej wskazano, planowane jest rozebranie istniejącego Budynku i Budowli, jak również uzyskanie przez Nabywcę nowej decyzji o warunkach zabudowy, mającej na celu dostosowanie planowanej zabudowy terenu do inwestycji w zakresie budowy magazynów. W przypadku uznania na podstawie niniejszego wniosku, że sprzedaż Nieruchomości 1 podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.: dalej: "ustawa o VAT") Zbywca razem z Nabywcą złoży dokonaniem dostawy Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 stosowne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT i wyborze opodatkowania sprzedaży stawką podstawową VAT, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.
  2016
  30
  lis

  Istota:
  Sprzedaż w 2010 r. lokalu mieszkalnego oraz lokalu niemieszkalnego – garażu, nabytych w 2009 r. stanowi przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku jest dochód, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 ustawy (tj. wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia), a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca nie może zaliczyć wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup przedmiotowych nieruchomości.
  Fragment:
  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, sprzedaż ta nie jest źródłem przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego, w przypadku sprzedaży nieruchomości bądź udziału w niej decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.
  2016
  30
  lis

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia nieruchomości otrzymanej w wyniku umorzenia udziałów oraz wystąpienia ze spółki osobowej.
  Fragment:
  (...) Nieruchomości (udziału w Nieruchomości jako wynagrodzenie za umorzenie udziałów Spółki), albo (2) cena nabycia Nieruchomości (udziału Nieruchomości) przez Spółkę - w przypadku nabycia Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) w wyniku wystąpienia ze Spółki Komandytowej? W ocenie Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w razie sprzedaży przez Wnioskodawcę Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) - nabytych przez Wnioskodawcę w wyniku umorzenia udziałów Spółki oraz wystąpieniem ze Spółki Komandytowej - kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie (1) nominalna wartość umorzonych udziałów Spółki, za które jest przenoszona Nieruchomość na Wnioskodawcę - w przypadku nabycia Nieruchomości (udziału w Nieruchomości jako wynagrodzenie za umorzenie udziałów Spółki), albo (2) cena nabycia Nieruchomości (udziału Nieruchomości) przez Spółkę - w przypadku nabycia Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) w wyniku wystąpienia ze Spółki Komandytowej. Art. 22 ust. 6c ustawy o PIT stanowi, iż „ koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy o PIT (...) stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania ”.
  2016
  29
  lis

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia nieruchomości otrzymanej w wyniku umorzenia udziałów oraz wystąpienia ze spółki osobowej.
  Fragment:
  (...) Nieruchomości (udziału w Nieruchomości jako wynagrodzenie za umorzenie udziałów Spółki), albo (2) cena nabycia Nieruchomości (udziału Nieruchomości) przez Spółkę - w przypadku nabycia Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) w wyniku wystąpienia ze Spółki Komandytowej? W ocenie Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w razie sprzedaży przez Wnioskodawcę Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) - nabytych przez Wnioskodawcę w wyniku umorzenia udziałów Spółki oraz wystąpieniem ze Spółki Komandytowej - kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie (1) nominalna wartość umorzonych udziałów Spółki, za które jest przenoszona Nieruchomość na Wnioskodawcę - w przypadku nabycia Nieruchomości (udziału w Nieruchomości jako wynagrodzenie za umorzenie udziałów Spółki), albo (2) cena nabycia Nieruchomości (udziału Nieruchomości) przez Spółkę - w przypadku nabycia Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) w wyniku wystąpienia ze Spółki Komandytowej. Art. 22 ust. 6c ustawy o PIT stanowi, iż „ koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy o PIT (...) stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania ”.
  2016
  29
  lis

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia nieruchomości otrzymanej w wyniku umorzenia udziałów oraz wystąpienia ze spółki osobowej.
  Fragment:
  (...) Nieruchomości (udziału w Nieruchomości jako wynagrodzenie za umorzenie udziałów Spółki), albo (2) cena nabycia Nieruchomości (udziału Nieruchomości) przez Spółkę - w przypadku nabycia Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) w wyniku wystąpienia ze Spółki Komandytowej? W ocenie Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w razie sprzedaży przez Wnioskodawcę Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) - nabytych przez Wnioskodawcę w wyniku umorzenia udziałów Spółki oraz wystąpieniem ze Spółki Komandytowej - kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie (1) nominalna wartość umorzonych udziałów Spółki, za które jest przenoszona Nieruchomość na Wnioskodawcę - w przypadku nabycia Nieruchomości (udziału w Nieruchomości jako wynagrodzenie za umorzenie udziałów Spółki), albo (2) cena nabycia Nieruchomości (udziału Nieruchomości) przez Spółkę - w przypadku nabycia Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) w wyniku wystąpienia ze Spółki Komandytowej. Art. 22 ust. 6c ustawy o PIT stanowi, iż „ koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy o PIT (...) stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania ”.
  2016
  29
  lis

  Istota:
  Możliwość zastosowania opcji opodatkowania dostawy nieruchomości na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy.
  Fragment:
  Gdy do momentu sprzedaży nieruchomości minie okres dłuższy niż dwa lata, sprzedaż takiej nieruchomości może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Przykładowe interpretacje podatkowe: z kwietnia 2016 r.: IPPP3/4512-873/15-3/S/RD , IPPP3/4512-179/16-3/JŻ , IPPP2/4512-153/16-4/JO , IPPP3/4512-51/16-4/WH , z maja 2016 r.: IPPP3/4512-233/16-2/RM , IBPP3/4512-97/16/EJ , z czerwca 2016 r.: ILPP2/4512-1-240/16-4/MW , ILPP5/4512-1-75/16-5/AK , 1061-IPTPP3.4512.90.2016.2.OS, IBPP1/4512-265/16/KJ , ILPP1 /4512-1-308/16-2/UG z lipca 2016 r.: 1061-IPTPP2.4512.122.2016.2.SM Zatem organy podatkowe w sposób pośredni potwierdzają, że polskie regulacje w zakresie definiowania pierwszego zasiedlenia są sprzeczne z przepisami unijnymi. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że: w zakresie nieruchomości „ A ” doszło do pierwszego zasiedlenia, a od pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży, planowanej na 2016 r., upłynie okres dłuższy niż dwa lata, w zakresie nieruchomości „ B ” również doszło do pierwszego zasiedlenia, a od pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży, planowanej na 2016 r., też upłynie okres dłuższy niż dwa lata. W konsekwencji, Wnioskodawcy będzie przysługiwało zwolnienie planowanej transakcji z podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, a co za tym idzie, Wnioskodawca będzie miał też prawo do rezygnacji z tego zwolnienia przy zastosowaniu art. 43 ust. 10 ustawy VAT.
  2016
  29
  lis

  Istota:
  Czy w przedstawionej sprawie Powiat .... prawidłowo wystawiał faktury za bezumowne korzystanie z nieruchomości na Spółkę Lekarską .... stosując w nich 23% stawkę podatku VAT?
  Fragment:
  Zatem, w tym stanie rzeczy, mamy do czynienia z nieformalną zgodą na korzystanie z nieruchomości przez dotychczasowego najemcę. Przemawia za tym fakt, że z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie wniósł sprawy do sądu o opuszczenie nieruchomości, czy też o zwrot nieruchomości po ustaniu umowy. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca wystąpił na drogę postepowania sądowego jedynie o uregulowanie czynszu w całości wynikającego z wystawionych faktur. Zatem przez cały ten czas Wnioskodawca tolerował stan bezumownego korzystania z nieruchomości i nie poczynił starań mających na celu odzyskanie nieruchomości. Tym samym w żaden sposób nie zamanifestował braku woli utrzymania istniejącego stanu. Mając powyższe na uwadze zauważyć należy, że w przypadku, gdy Powiat toleruje sytuację, w której przy braku formalnego stosunku prawnego, podmiot trzeci korzysta z nieruchomości i jednocześnie nie podejmuje czynności dążących do odzyskania budynku przychodni, lecz zamiarem jego jest w istocie uregulowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez zawarcie umowy dzierżawy, uznać należy, że w tym konkretnym przypadku używanie nieruchomości za domniemaną, dorozumianą zgodą, traktować należy jako świadczenie usług (która to czynność ma charakter usługi dzierżawy) podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  2016
  29
  lis

  Istota:
  Czy przeznaczenie środków pieniężnych uzyskanych przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości w Polsce (w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) na zakup lokalu mieszkalnego w Wielkiej Brytanii, w którym Wnioskodawczyni będzie stale zamieszkiwać, zostanie potraktowane jako zużytkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości będzie zwolniony od podatku dochodowego?
  Fragment:
  Jednakże stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży udziału w nieruchomości, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, P – przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości. W sytuacji gdy przychód ze sprzedaży zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.
  2016
  29
  lis

  Istota:
  W zakresie uznania czynności przekazania nieruchomości na rzecz udziałowców na skutek likwidacji spółki za czynność podlegającą opodatkowaniu
  Fragment:
  Zgodnie z planem podziału sporządzonym przy likwidacji spółki, udział w nieruchomości zostanie przeniesiony na rzecz działalności gospodarczej każdego z wspólników (dwóch po 1/2 udziału). Przeniesienie nieruchomości zostanie przeprowadzone przez notariusza, przed którym będzie sporządzany plan podziału majątku likwidowanej firmy i nastąpi przeniesienie nieruchomości ze spółki jawnej na dwóch wspólników spółki. Podczas tej czynności spółka jawna (dawna sp. z o.o.) będzie nadal czynnym podatnikiem VAT, a wykreślenie nastąpi dopiero później poprzez postanowienie sądu. Wówczas nastąpi wykreślenie podmiotu i sporządzenie remanentu likwidacyjnego, który na dzień sporządzenia będzie wynosił zero. W inny sposób nie można tego zrobić gdyż do przeniesienia nieruchomości są potrzebne dwie strony umowy, a więc musi istnieć spółka jawna. W uzupełnieniu do wniosku wskazano, odpowiadając na pytania wskazano, że: Czy przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości zabudowanej Wnioskodawcy (spółce z o.o.) przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Ad. 1. Tak, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Czy Wnioskodawca lub spółka jawna poniósł wydatki na ulepszenie budynków, budowli bądź ich części stanowiących nieruchomość przekazaną wspólnikowi, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli poniósł takie wydatki to czy stanowiły one ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym? Ad. 2.
  2016
  29
  lis

  Istota:
  W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy w związku z wniesieniem do Spółki aportu w postaci Nieruchomości
  Fragment:
  Podkreślić należy, że ulepszenie Nieruchomości dokonane przez Wnioskodawcę nie spowodowało, że transakcja zbycia tej Nieruchomości została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż wydatki stanowiły jedynie remont i jednocześnie nie zwiększyły wartości środków trwałych (gdyż Nieruchomość nie była traktowana jako środek trwały). Tak więc, poniesienie przedmiotowych wydatków nie może wpływać na ocenę pierwszego zasiedlenia Nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT i możliwości zastosowania zwolnienia dla dostawy tego budynku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Ponadto, z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przed nabyciem Nieruchomości przez Wnioskodawcę i jego Małżonkę, Nieruchomość była wykorzystywana w celach mieszkalnych przez okres dłuższy niż dwa lata. W związku z czym planowany aport Nieruchomości nastąpi po pierwszym zasiedleniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, a od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu planowanej sprzedaży nieruchomości upłynie okres dłuższy niż 2 lata. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy aport Nieruchomości do Spółki korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ nie zostaną spełnione przesłanki wyłączające stosowanie tego przepisu wskazane w lit. a) i b) art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
  2016
  29
  lis

  Istota:
  W zakresie ustalenia czy opisane usługi podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, jako usługi w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.
  Fragment:
  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe, Z powołanego wyżej przepisu wynika, że ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanych lub wydzierżawionych nieruchomości (lub części nieruchomości) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanej lub dzierżawionej nieruchomości (lub części nieruchomości) (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem lub dzierżawa nieruchomości (lub części nieruchomości) o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące: ­ świadczenie usługi na własny rachunek, charakter mieszkalny nieruchomości, mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy. Zaistnienie wszystkich powyższych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku. Brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala na zastosowanie zwolnienia i w konsekwencji następuje opodatkowanie świadczonej usługi według stawki 23%, gdyż najem, jako usługa, wypełnia określoną w art. 8 ustawy definicję usług i stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu.
  2016
  29
  lis

  Istota:
  Czy jeżeli Wnioskodawca uzyskany przychód ze sprzedaży udziałów w nieruchomości w wysokości 7/135 nabytych 13 października 2010 r., tj. kwoty 58.138,85 zł przeznaczy na zakup nieruchomości niezabudowanej budowlano-rolnej, w której część rolna stanowić będzie 3/5 całości a część budowlana 2/5, to będzie on zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ww. przychodu w zakresie całej kwoty jaką przeznaczył na zakup tej nieruchomości budowlano-rolnej? Jeżeli jednak będzie on zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie przychodu, jaki Wnioskodawca przeznaczył na zakup nieruchomości budowlano-rolnej jedynie w zakresie jej części budowlanej, to czy należy wyliczyć cenę tej części budowlanej proporcjonalnie do udziału w jakim nieruchomość stanowi nieruchomość budowlaną, czy też zgodnie z wyszczególnionymi w akcie notarialnym cenami części budowlanej i rolnej?
  Fragment:
  Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że na podstawie trzech postanowień sądu rejonowego z 15 listopada 2000 r., z 29 lipca 2003 r. i z 19 czerwca 2007 r. o stwierdzeniu nabycia spadku Wnioskodawca nabył łącznie udział 5/135 w nieruchomości – działce nr 132/1 o powierzchni 0,0719 ha. Następnie 13 października 2010 r. Wnioskodawca otrzymał w darowiźnie kolejny udział w wysokości 7/135 w ww. nieruchomości. W dniu 24 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca sprzedał posiadany przez siebie udział 12/135 w omawianej nieruchomości za kwotę 96.666,67 zł.
  2016
  29
  lis

  Istota:
  W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
  Fragment:
  Spadek dotyczył nieruchomości (nr ewid. działki 10364/1). Pozostałą część nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 11 marca 2014 r. o zasiedzenie, sprostowanego postanowieniem z dnia 1 lipca 2014 r., Wnioskodawcy nabyli przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1986 r. w udziale po 3/8 każdy. Wnioskodawcy uiścili stosowny podatek od spadków i darowizn z tytułu nabycia udziału w nieruchomości w drodze zasiedzenia. W dniu 11 maja 2016 r. aktem notarialnym u notariusza Barbary S. została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości nr ewid. działki 10364/2, należącej w równych częściach do współwłaścicieli Mariana B. i Waldemara B.. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy odpłatne zbycie nieruchomości dz. nr 10364/2 jest wolne od podatku dochodowego? Zdaniem Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawców uzyskanie prawa do własności nieruchomości nastąpiło z chwilą śmierci spadkodawcy, tj. w tym przypadku spadkobiercy nabyli część nieruchomości z dniem 26 grudnia 1980 r., natomiast prawo do pozostałej części nieruchomości przez zasiedzenie nabyli z dniem 1 stycznia 1986 r. Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości w dniu 11 maja 2016 r. jest wolne od podatku dochodowego.
  2016
  29
  lis
  © 2011-2016 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.