Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
kwi

Istota:

W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT zniesienia współwłasności nieruchomości oraz obowiązku korekty podatku VAT naliczonego w związku z wyburzeniem biurowca przez upływem 10 lat od jego nabycia.

Fragment:

W analizowanych okolicznościach w wyniku zniesienia współwłasności nie dojdzie do wydania towaru (np. części nieruchomości) i przeniesienia prawa do dysponowania jak właściciel w odniesieniu do wyodrębnionych części nieruchomości. Zniesienie współwłasności nastąpi poprzez fizyczny podział nieruchomości w proporcji odpowiadającej udziałom jakie w niej posiadają współwłaściciele. W wyniku dokonanego zniesienia współwłasności nieruchomości udział w nieruchomości współwłaścicieli nie ulegnie zasadniczej zmianie (niewielka różnica wynikać będzie z uwarunkowań technicznych związanych z podziałem działek). Zatem w wyniku dokonanego zniesienia współwłasności nieruchomości nie zmieni się zasadniczo zakres dotychczasowego władztwa nad nieruchomością. W rozpatrywanym przypadku dojdzie jedynie do wyodrębnienia w sposób materialny posiadanych udziałów w przedmiotowej nieruchomości a przedmiotowe zniesienie współwłasności nieruchomości stanowi jedynie zmianę formy prawnej tytułu przypadającego do nieruchomości. Nastąpi nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, tj. zmiana współwłasności na własność części nieruchomości. Tym samym, w analizowanych okolicznościach nie ma miejsca dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ustawy o VAT. Dodatkowo, jak wynika z opisu sprawy, zmiana tytułu prawnego do nieruchomości będzie miała charakter nieodpłatny.

2018
21
kwi

Istota:

Zwolnienie od opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Ponadto, co istotne w analizowanym przypadku, Zainteresowany w okresie posiadania nieruchomości nie poczynił żadnych nakładów na budynki na nich posadowione. Mając zatem na uwadze przywołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku nastąpiło pierwsze zasiedlenie opisanych we wniosku budynków, co więcej pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą przedmiotowych budynków upłynął okres dłuższy niż dwa lata, a zatem sprzedaż ww. budynków będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Konsekwentnie – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – również sprzedaż gruntu, na którym posadowione są ww. budynki będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania VAT. W tym miejscu należy zaznaczyć, że tutejszy organ zgadza się ze stanowiskiem Wnioskodawcy co do istoty rozstrzyganego problemu, czyli możliwości zastosowania przez Zainteresowanego zwolnienia od podatku VAT odnośnie dostawy nieruchomości zabudowanej. Oceniając jednak całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe, ponieważ podstawę do zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej stanowić będzie art. 43 ust. 1 pkt 10, a nie jak wskazał Wnioskodawca art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

2018
21
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

Z tytułu użytkowania nieruchomości Wnioskodawca ponosi obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości. W związku z planami zakończenia działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza sprzedać swoją część opisanej nieruchomości obejmującą wraz z posadowionymi na niej budynkami/budowlami. W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że: Pawilon handlowy (wartość początkowa 350.989,00 zł, data przyjęcia dnia 2 stycznia 1998 r.): w momencie nabycia nieruchomości w formie darowizny obiekt znajdował się na nieruchomości, Wnioskodawcy w momencie nabycia przedmiotowego budynku w formie darowizny nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż darowizna nie podlegała przepisom podatku VAT, obiekt był wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT, a nie na cele działalności zwolnionej. Pawilon handlowy (wartość początkowa 52.620,59 zł, data przyjęcia dnia 1 września 2007 r.): w momencie nabycia nieruchomości w formie darowizny obiekt znajdował się na nieruchomości, Wnioskodawcy w momencie nabycia przedmiotowego budynku w formie darowizny nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż darowizna nie podlegała przepisom podatku VAT, obiekt był wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT, a nie na cele działalności zwolnionej.

2018
20
kwi

Istota:

Skutki podatkowe zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia

Fragment:

Pojęcia ceny nieruchomości, jej wartości i wartości rynkowej, którymi operuje art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można wprost odnieść do przedmiotu świadczenia dożywotnika z umowy o dożywocie, polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości z jednoczesnym obciążeniem tejże nieruchomości prawem dożywocia. W przypadku umowy o dożywocie jedynie przyjęcie wartości rynkowej nieruchomości, której własność jest przenoszona przez dożywotnika na zobowiązanego z tej umowy, pozwalałaby na określenie przychodu. Wielkość ta jednak, nie jest ceną nieruchomości określaną w umowie, czego wymaga art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Także możliwość ustalania wartości nieruchomości w oparciu o kryterium ceny rynkowej zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy, nie dostarcza argumentu o powstawaniu u podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zgodzie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy. Unormowanie z art. 19 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może zostać zastosowane dopiero wówczas, gdy wartość nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie nie odpowiada wartości rynkowej. Tym samym, regulacja ta nie powinna w ogóle stanowić podstawy do określania ceny nieruchomości, której w ogóle nie przewiduje umowa o dożywocie.

2018
20
kwi

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków

Fragment:

(...) nieruchomości i udziału w nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie osiągnie Ona przychodu z tytułu odpłatnego zbycia opisanych w stanie faktycznym nieruchomości oraz udziału w nieruchomości, wobec powyższego nie będzie zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej PIT-39 oraz uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia opisanych powyżej nieruchomości. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w lit. a)-c) -przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tejże nieruchomości lub jej wybudowanie. W momencie rozwiązania wspólności małżeńskiej nie następuje ponowne nabycie przedmiotowej nieruchomości, albowiem wspólność małżeńska ma charakter bezudziałowy. Na podstawie przepisów art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.

2018
20
kwi

Istota:

Ocena możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości na nabycie nieruchomości na współwłasność oraz na spłatę rat kredytu hipotecznego.

Fragment:

Powołany przepis formułuje generalną zasadę stanowiącą, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

2018
20
kwi

Istota:

Podstawa opodatkowania czynności przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości. Art. 134 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawy wskazuje z kolei, iż co do zasady podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się m.in. jej rodzaj, położenie i sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Wyjaśnić jednak należy, że oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości - figurująca w operacie szacunkowym, który stanowi podstawę do ustalenia i wypłacenia odszkodowania - jest wskazywana przez rzeczoznawcę jako kwota nieuwzględniająca podatku VAT. W celu uniknięcia nieporozumień większość rzeczoznawców majątkowych sporządzając operaty szacunkowe decyduje się na zawarcie klauzuli, iż ustalona do celów odszkodowawczych wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Bez znaczenia dla rzeczoznawcy majątkowego przy tym jest status podmiotu otrzymującego odszkodowanie - tj. taka sama wartość nieruchomości jest oszacowywana zarówno w przypadku podmiotu będącego podatnikiem VAT, jak i podmiotu nie będącego podatnikiem VAT.

2018
20
kwi

Istota:

Czy zawarcie umowy dożywocia przed upływem 5 lat od zakupu nieruchomości będzie powodować konieczność zapłaty podatku dochodowego?

Fragment:

Pojęcia ceny nieruchomości, jej wartości i wartości rynkowej, którymi operuje art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można wprost odnieść do przedmiotu świadczenia dożywotnika z umowy o dożywocie polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości z jednoczesnym obciążeniem tejże nieruchomości prawem dożywocia. Jeśli zaś znaczenie normy zawartej w tym przepisie dotyczącej ustalania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy polegać miałoby na nadaniu jej znaczenia obejmującego także przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie, to w konsekwencji doszłoby do rozszerzenia zakresu stosowania tak zdekodowanej normy, które polegałoby na szerszym jej zastosowaniu w stosunku do zakresu, który posiadałaby ona bez uwzględniania tejże wykładni. W przypadku umowy o dożywocie jedynie przyjęcie wartości rynkowej nieruchomości, której własność jest przenoszona przez dożywotnika na zobowiązanego z tej umowy, pozwalałaby na określenie przychodu. Wielkość ta jednak nie jest ceną nieruchomości określaną w umowie, czego wymaga art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Także możliwość ustalania wartości nieruchomości w oparciu o kryterium ceny rynkowej zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy nie dostarcza argumentu o powstawaniu u podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zgodzie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy.

2018
18
kwi

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

Należy bowiem zauważyć, że w przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność kilku osób, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony, co do zasady, do współposiadania i korzystania z całej nieruchomości, z zachowaniem analogicznych praw pozostałych współwłaścicieli. Natomiast w sytuacji, gdy współwłaściciele są zainteresowani korzystaniem z określonych części nieruchomości, a z określonych przyczyn nie jest w danym momencie możliwe dokonanie podziału nieruchomości, współwłaściciele mogą zawrzeć umowę o podziale nieruchomości do korzystania, tzw. umowę quoad usum. Taka umowa przewiduje, że wszyscy bądź niektórzy współwłaściciele będą uprawnieni do korzystania z wyłączeniem innych współwłaścicieli z określonych części nieruchomości stanowiącej współwłasność. Wówczas, w zakresie przyznanych przez umowę uprawnień, współwłaściciel może samodzielnie posiadać, korzystać i pobierać pożytki z określonej części nieruchomości. Jednak nawet w wypadku, gdy współwłaściciele dokonali podziału nieruchomości do korzystania (quoad usum), przedmiotem prawa pozostaje niepodzielnie cała nieruchomość, jedynie wykonywanie tego prawa zostało w taki sposób określone (P.

2018
18
kwi

Istota:

Brak opodatkowania.

Fragment:

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dłużnik w chwili zakupu nieruchomości nie był czynnym podatnikiem podatku VAT, nie ponosił nakładów na ulepszenie/rozbudowę nieruchomości. Obecnie nieruchomość nie jest użytkowana, nie jest przedmiotem najmu bądź dzierżawy. Na działce 105 nie ma drogi, jest tylko ścieżka obsadzona grabami, zakończona rotundą. Nie jest to budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Dłużnik nie występował o warunki zabudowy nieruchomości KW ......z uwagi na fakt że park i aleja grabowa wpisane są do rejestru zabytków. Dłużnik stał się właścicielem nieruchomości bez wyrażania woli jej nabycia. Działki są terenem otwartym ogólnie dostępnym dla mieszkańców wsi jak i dla turystów. Dłużnik oświadczył, że od chwili nabycia w 1988 r. do chwili obecnej nie wykorzystywał tych działek na cele prywatne lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że zbycie nieruchomości oznaczonej w księdze wieczystej nr KW ....w drodze licytacji komorniczej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, by dłużnik wykorzystywał ww. nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej.

2018
18
kwi

Istota:

Braku opodatkowania w Polsce dochodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania nieruchomości.Opodatkowanie w Polsce dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z najmu oraz ewentualnej sprzedaży nieruchomości oraz możliwości korzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 w stosunku do ww. dochodów.

Fragment:

Powiązania ekonomiczne Uniwersytetu z Polską wynikają z faktu posiadania w Polsce Nieruchomości i na dzień składania wniosku Uniwersytet nie czerpie przychodów z innych nieruchomości na terenie Polski. Sam fakt posiadania nieruchomości w Polsce nie powoduje uznania jej z zakład zagranicznego podatnika w Polsce, w rozumieniu Umowy UPO. Natomiast dochód (przysporzenie) w postaci nieodpłatnego nabycia Nieruchomości nie stanowi dochodu z nieruchomości w rozumieniu art. 6 Umowy UPO gdyż w tej kategorii mieszczą się tylko dochody z najmu, dzierżawy, innych pożytków oraz ze sprzedaży nieruchomości położonych w Polsce. Natomiast w tym przypadku jest do dochód z faktu braku odpłatności - dochód w naturze - a nie z faktu posiadania nieruchomości. Zgodnie z art. 22 Umowy UPO tego typu dochody podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju siedziby podatnika czyli w Izraelu. Natomiast w sytuacji gdyby jednak uznać, że Uniwersytet byłby podatnikiem z tytułu nieopłatnego nabycia Nieruchomości to z uwagi na swój status Uniwersytet będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. l pkt 4 podatku dochodowego od osób prawnych gdyż wszelkie korzyści majątkowe jakie w związku z faktem posiadania Nieruchomości Uniwersytet uzyska zostaną wykorzystane do działalności statutowej.

2018
18
kwi

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości położonej na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Fragment:

Wnioskodawca od momentu nabycia ponosił wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości, w tym koszt amerykańskiego podatku od nieruchomości oraz ponosił i ponosić będzie koszty remontów, modernizacji nieruchomości. Obecnie Wnioskodawca rozważa zbycie nieruchomości. Wnioskodawca nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obrót nieruchomościami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy odpłatne zbycie nieruchomości nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce? W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, tj. uznanie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, iż odpłatne zbycie nieruchomości będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, czy podstawą obliczenia podatku będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy: przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami stanowiącymi wszelkie koszty poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie i utrzymanie nieruchomości (włącznie z amerykańskim podatkiem od nieruchomości) oraz koszty remontu/modernizacji nieruchomości wynikające z posiadanych przez Wnioskodawcę (...)

2018
18
kwi

Istota:

Nieuznanie dostawy nieruchomości za ZCP, zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych , prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości

Fragment:

Faktury wystawiane za sprzedaż oraz przyjmowane faktury zakupowe są wystawiane na firmę Sprzedającego bez wyodrębnienie nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży. Po wydaniu nieruchomości Kupującemu Sprzedający nie będzie posiadał narzędzi rachunkowych, które umożliwią przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów odpowiednio do nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży tzn. nieruchomości te nie posiadają wewnętrznej samodzielności finansowej. Nieruchomości wraz z budynkami magazynowymi będące przedmiotem sprzedaży nie posiadają potencjalnej zdolności do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Nieruchomości wraz z budynkami z chwilą przeniesienia własności na Wnioskodawcę staną się materialnymi składnikami jego przedsiębiorstwa. Nie będą wyodrębnione organizacyjnie, będą stanowiły wraz z dotychczasowymi składnikami majątkowymi przedsiębiorstwa Wnioskodawcy całość organizacyjną i gospodarczą. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego owocami i warzywami, posiada własne magazyny, których wielkość nie jest wystarczająca do rozmiarów prowadzonej działalności. Wnioskodawca wynajmuje więc powierzchnię magazynową. Zakup przedmiotowych nieruchomości wraz z magazynami pozwoli na korzystanie w pełni z własnych magazynów w ramach prowadzonej obecnie działalności gospodarczej.

2018
18
kwi

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

(...) nieruchomości, tj. licząc od końca 2015 r. Oznacza to, że przychód z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przyszła sprzedaż ww. nieruchomości zabudowanej, jeżeli nastąpi przed upływem pięciu lat od daty je nabycia, tj. przed upływem 2020 r., będzie stanowiła źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. W świetle art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

2018
18
kwi

Istota:

Zwolnienia przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 29.

Fragment:

W rozdziale 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych uregulowane zostały zasady nabywania nieruchomości pod drogi. I tak, w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. Stosownie do zapisów art. 12 ust. 4 cytowanej ustawy, nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa: własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych, własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych − z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 4a ww. ustawy, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (art. 12 ust. 4f ustawy). Jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 12 ust. 4g).

2018
18
kwi

Istota:

Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w ramach umowy deweloperskiej, ostateczne przeniesienie własności nieruchomości po upływie dwóch lat.

Fragment:

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni 28 lipca 2015 r. sprzedała połowę nieruchomości (dom w zabudowie bliźniaczej). Sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od dnia nabycia. Odnosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl natomiast art. 30e ust. 2 podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

2018
16
kwi

Istota:

Prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2018 r. (data wpływu 14 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. S.A jest jednoosobową Spółką Skarbu Państwa (jako następca prawny X). Spółka posiada oddział z siedzibą w (...). Spółka prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Realizując działania zawarte w Planie Rzeczowo-Inwestycyjnym na rok 2017, Spółka zamierza dokonać odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, stanowiącej teren zajezdni autobusowej. W dniu 18.12.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, aktem notarialnym wyraziło zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntu, oznaczonej nr (...), o powierzchni 10.173 m 2 , zabudowanej wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem administracyjno-socjalnym, budynkiem warsztatów mechanicznych, zespołem szeregowej zabudowy garażowej oraz wiatą z wydzielonymi pomieszczeniami garażowymi, a w północnej części - budynkiem stacji paliw wraz z wiatą ze zbiornikami (...), wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli - za łączną cenę wynikającą z operatu szacunkowego, sporządzonego na dzień 5 lipca 2017 r., nie niższą niż 1.466.400,00 zł.

2018
16
kwi

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Fragment:

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tej nieruchomości. Gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W odniesieniu do ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona do sprzedaży działka wraz z wymienionymi budynkami zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem MN i opisana jako „ obszary zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dostawa wskazanej w stanie faktycznym nieruchomości korzystała będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa wskazanej w stanie faktycznym nieruchomości korzystała będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) - dalej: ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W rozumieniu ustawy o VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości

Fragment:

Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, iż jego intencją jest nabycie budynku oraz praw i obowiązków, które przejdą na niego z mocy prawa lub są niezbędne do prawidłowego korzystania z Nieruchomości. Lista elementów, które nie zostaną przeniesione na Nabywcę w wyniku Transakcji obejmuje w szczególności: prawa i obowiązki wynikające z umowy związanej z zarządzaniem Nieruchomością, w tym świadczeniem usług: administrowania Nieruchomością, technicznego facility management, utrzymania porządku/czystości w Nieruchomości, ochrony fizycznej i monitoringu Nieruchomości; prawa i obowiązki wynikające z umów w zakresie: usług księgowych usług doradczych komercjalizacji budynku dostawy mediów do Nieruchomości (w szczególności energii elektrycznej, dostawy wody i odbioru ścieków, dostawy ciepła, dostawy usług telekomunikacyjnych), ubezpieczenia Nieruchomości. W związku ze sprzedażą Nieruchomości, powyższe umowy zawarte z różnymi podmiotami zostaną rozwiązane, a stosowne należności i zobowiązania z nich wynikające zostaną rozliczone nie przechodząc na Nabywcę. Po Transakcji na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Nabywca zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione. Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Nabywcę umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Sprzedającego lub ze Sprzedającym.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wycofania nieruchomości oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z ww. czynnością.

Fragment:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zatem, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). Wobec powyższego, zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi w zakresie wynajmowania i dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, natomiast usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym opodatkowane są stawką podatku w wysokości 23%. Mając na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, że najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe), bez względu na to, czy najem jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości w drodze licytacji komorniczej

Fragment:

W związku z zdarzeniem przyszłym, jakim jest możliwa sprzedaż ww. nieruchomości w drodze licytacji w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, czy sprzedaż ww. nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli tak, to w jakiej stawce? Zdaniem Wnioskodawcy, licytacyjna sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nieruchomość stanowi lokal mieszkalny. Dłużnicy, w ciągu ostatnich 6 lat nie składali deklaracji VAT. Działalność gospodarczą prowadzi najemca lokalu mieszkalnego, a nie dłużnicy. Nabycie nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, nie było wystawionej faktury, nabycie podlegało opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dłużnikom nie przysługiwało prawo do odliczeń podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie uznania przedmiotu transakcji za zbycie składników majątkowych, określenia stawki podatku oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Będzie ona mogła także podejmować wszelkie kroki, jakie będą w danych okolicznościach racjonalnie niezbędne w celu ochrony i zachowania działalności i aktywów dotyczących Nieruchomości, zgodnie z utrwalonymi w przeszłości zwyczajami i praktykami biznesowymi. Prawo monitorowania sposobu wykorzystania Nieruchomości w okresie przejściowym Ponieważ, jak wspomniano, E. będzie miała prawo do prowadzenia działalności w odniesieniu do Nieruchomości w okresie pomiędzy dniem zawarcia Umowy Przedwstępnej i dniem zawarcia Umowy Finalnej, V. - na mocy Umowy Przedwstępnej - przyznane zostanie również prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania Nieruchomości. W szczególności, prawo to może zostać zrealizowane poprzez zapewnienie dostępu do Nieruchomości przedstawicielom V., czy dostarczenie V. wszelkich informacji i dokumentacji dotyczącej Nieruchomości oraz umów najmu. Dodatkowe informacje E. oraz V. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W przypadku objęcia Transakcji zwolnieniem z opodatkowania VAT (z opcją wyboru opodatkowania VAT), E. oraz V. zamierzają złożyć zgodne oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płatność Ceny Cena ma - w uproszczeniu - stanowić określoną w Umowie Przedwstępnej kwotę netto za przeniesienie praw do Nieruchomości, pomniejszoną o koszty transakcji, ewentualne koszty dokończenia prac aranżacyjnych oraz ewentualne koszty usunięcia usterek.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości

Fragment:

Z powyższych rozważań wynika, że kryterium decydującym o zaliczeniu transakcji sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne do działalności gospodarczej jest podejmowanie aktywnych działań angażujących środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców. W konsekwencji, dostawę nieruchomości należy uznać za objętą podatkiem, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W przypadku kiedy brak jest przesłanek świadczących o aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia gruntu, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem – zbycie nieruchomości nie stanowi działalności handlowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz mieści się w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że w 1986 r. Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadkobrania (I Grupa) udział w 55/1080 części w niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. Współwłaściciele planują znieść współwłasność w ten sposób, że 11 z nich (w tym Wnioskodawczyni) stanie się współwłaścicielami 2 działek, a pozostali - 4 pozostałych.

2018
16
kwi

Istota:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości opisanej we wniosku będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ spełnione są warunki zawarte w tym przepisie – dostawa nieruchomości nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia ani też przed pierwszym zasiedleniem. Jak z wniosku wynika, Nieruchomość była już wcześniej użytkowana w całości na potrzeby statutowej działalności leczniczej Szpitala, a następnie przeznaczona została na cele mieszkaniowe dla jego pracowników. Sprzedaż nie będzie także odbywać się w okresie krótszym niż 2 lata licząc od daty pierwszego zasiedlenia – Nieruchomość na ww. cele była wykorzystywana już w dacie jej nabycia przez Województwo , tj. w dniu 1 stycznia 1999 r. Ponadto na Nieruchomości nie były przeprowadzane prace, które stanowiłyby ulepszenia, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż prawa własności nieruchomości opisanej we wniosku będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też będzie zwolniona z tego podatku i na jakiej podstawie? Zdaniem Wnioskodawcy: Województwo nabyło nieodpłatnie z mocy prawa własność nieruchomości, na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, a więc przy nabyciu nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony. Na ulepszenie nieruchomości nie były także ponoszone nakłady w wysokości, o której mowa w art. 2 pkt 14b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). Powyższe wynika z faktu, iż sprzedaż nieruchomości nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (województwo otrzymało budynek nieodpłatnie, a więc nie wybudowało go, a także nie był on ulepszany), oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynął okres dłuższy niż 2 lata (województwo stało się właścicielem obiektu z dniem 1 stycznia 1999 r.).

2018
16
kwi

Istota:

Zastosowanie zwolnienia dla czynności wywłaszczenia nieruchomości w zamian za odszkodowanie oraz brak opodatkowania dla czynności wywłaszczenia nieruchomości bez odszkodowania.

Fragment:

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy nastąpi przekazanie nieruchomości (działka nr ...), w związku z wywłaszczeniem w zamian za odszkodowanie, czynność tą uznać należy – na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – za podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednak wbrew twierdzeniu Gminy, skoro znajdujące się na ww. nieruchomości składniki budowlane i roślinne stanowiły własność użytkowników poszczególnych ogródków działkowych i w związku z tym odszkodowanie za ww. składniki otrzymali członkowie ROD, a nie Gmina, to w istocie przedmiotem dostawy będzie sam grunt. Stąd w sprawie nie znajdzie zastosowania powołany przez Gminę art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, gdyż dostawa ta podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 23%. Gdy Gmina zrzeknie się odszkodowania należnego jej w związku z wywłaszczeniem nieruchomości, o których mowa we wniosku, wobec nieprzysługiwania jej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, czynność ta nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wówczas nieodpłatne przekazanie nieruchomości nie będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy.

2018
16
kwi

Istota:

Zasadność zastosowania zwolnienia od tego podatku do sprzedaży budynku o przeznaczeniu użytkowym.

Fragment:

Wnioskodawca nie jest w stanie ustalić czy transakcja nabycia tej nieruchomości podlegała opodatkowaniu VAT. Przy zakupie budynku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Po zakupie budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawca przeprowadził w nim (również w związku ze zniszczeniami związanymi z pożarem, który miał miejsce w grudniu 2010 r.) niezbędne prace remontowo-modernizacyjne. Wydatki, które Wnioskodawca poniósł na ulepszenie budynku, w stosunku do których miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, były niższe niż 30% jego wartości początkowej. Od marca 2012 r. część budynku została przyjęta do użytkowania i Wnioskodawca prowadzi w niej restaurację. Pozostała część z przyczyn technicznych nie jest ani użytkowana, ani wynajmowana, ani wydzierżawiona. Wnioskodawca planuje sprzedać budynek. Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą zasadności zastosowania zwolnienia od podatku do sprzedaży ww. budynku. Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, cytowane regulacje z zakresu podatku od towarów i usług oraz przepisy odrębne potwierdzić należy pogląd Wnioskodawcy, że dostawa budynku, o którym mowa we wniosku, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

2018
16
kwi

Istota:

1. Czy w zaistniałym zdarzeniu przyszłym znajdzie zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Wnioskodawczyni będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

W dniu 15 października 2010 r. zmarła matka Wnioskodawczyni, po której na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 1 sierpnia 2011 r. nabyła udział 1/3 z 1/2 nieruchomości. Dnia 16 września 2012 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, po którym na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 18 października 2013 r. nabyła kolejną część spadku stanowiącą udział 1/3 z 1/2 nieruchomości. W dniu 8 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży swojego udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości, stanowiący jej majątek osobisty. Z tego tytułu uzyskała kwotę 60 000 zł. Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć wymienioną kwotę na własny cel mieszkaniowy, tj. na zakup udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej należącej do majątku osobistego Jej męża, w której to nieruchomości obecnie wspólnie zamieszkują. Nabycie udziału w prawie własności nieruchomości ma nastąpić nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Z uwagi na powyższe, Wnioskodawczyni zamierza zastosować art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako podstawę do zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego. W związku z tym wskazać należy, iż zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe – ulga mieszkaniowa.

Fragment:

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się: wydatki poniesione na: nabycie (...)

2018
16
kwi

Istota:

Skoro planowana sprzedaż nieruchomości nie będzie mieć związku z działalnością gospodarczą (nieruchomość nabyta została w celach prywatnych), przychód ze sprzedaży tej nieruchomości nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. art. 14 ust. 2 pkt 1 tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Powinien on stanowić przychód z odpłatnego zbycie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w związku z tym, że przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym uzyskany zostanie po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntu. Ww. pięcioletni termin w omawianej sprawie upłynął w dniu 31 grudnia 2005 r. Oznacza to, że przychód uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości w ogóle nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

W celu zakwalifikowania planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży nieruchomości do właściwego źródła przychodu, czyli ustalenia, czy sprzedaż będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy należy mieć na uwadze zamiar, okoliczności i cel działań związanych z odpłatnym zbyciem nieruchomości. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wspólnie z małżonką w dniu 17 maja 2000 roku nabyli na zasadach wspólności ustawowej na własność nieruchomość gruntową. Koszt zakupu nieruchomości został pokryty z majątku dorobkowego małżonków. Zakup powyższej nieruchomości na moment zawarcia umowy został dokonany na cele prywatne współmałżonków, z zamiarem późniejszego przekazania nieruchomości dzieciom. W roku 2006 r. 22 sierpnia Wnioskodawca otrzymał pozwolenie na budowę domu na przedmiotowej nieruchomości. W dniu 24 czerwca 2009 r. budynek został oddany do użytkowania. Wnioskodawca od 2012 r. wraz z małżonką wynajmują dom jednorodzinny na cele mieszkaniowe.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W związku z powyższym w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła w spadku po ojcu 1/2 udziału w nieruchomości. Ojciec Wnioskodawczyni zmarł 17 lipca 2016 r. Podział spadku nastąpił w formie Aktu Poświadczenia Dziedziczenia. Dokument został przyjęty i podpisany 11 sierpnia 2016 r. Spadek został przyjęty wprost, a udział Wnioskodawczyni w nim wyniósł 1/2. Druga część spadku (również 1/2 wartości masy spadkowej) przypadła bratu Wnioskodawczyni. Wartość nieruchomości nabytej w wyniku działu spadku jest równa wartości udziału, jaki przysługiwał mi w spadku (czyli: nie przekracza wartości udziału, jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w spadku).