Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zaliczenia do kosztów odpłatnego zbycia z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku
Fragment:
Spłata wierzycieli nie jest nakładem zwiększającym wartość nieruchomości. Obowiązek spłaty wierzycieli jest, na skutek przyjęcia spadku, zobowiązaniem Wnioskodawcy, które musi uregulować, co wynika z ustawy Kodeks cywilny. Odnosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że wartość spłaconych długów spadkowych, o których mowa we wniosku, nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytej przez Wnioskodawcę tytułem spadku. Spłata długów spadkowych nie ma żadnego wpływu na wymiar uzyskania przychodu ze sprzedaży, gdyż wynika z samego faktu dziedziczenia. Wnioskodawca musiałby ww. długi spłacić bez względu na to, czy sprzedałby nieruchomość, czy zdecydowałby się ją zachować. To, że Wnioskodawca zdecydował się spłacić długi przy okazji sprzedaży nieruchomości nie oznacza, że należy się mu przywilej pomniejszenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości o kwotę spłaconych długów. Do kosztów odpłatnego zbycia można zaliczyć, np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30 ust. 5 ww. ustawy). Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy udzielenie pożyczki ze środków pochodzących z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz jako ekwiwalent spłaty kwoty pożyczki nabycie nieruchomości przez datio in solutum na cele mieszkaniowe spełnia przesłanki określone w art. 21 ust. 25 ustawy o pdof. Stosując wykładnię literalną przepisu art. 25 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof o treści: „ dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych ” pozwala stwierdzić że w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca przeznaczył środki uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 25 (...)
2017
24
lut

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Wydatki poniesione przez dłużnika były niższe niż 30% wartości początkowej nieruchomości. Budynki i ich części nie były ulepszane przez dłużnika. Z tytułu nabycia ww. nieruchomości, jak i remontu/modernizacji budynku biurowo-socjalnego z kotłownią, poprzedniemu właścicielowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wydatki na ulepszenie budynku biurowo-socjalnego z kotłownią w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym nie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Tym samym należy stwierdzić, że od pierwszego zasiedlenia ww. nieruchomości do chwili sprzedaży upłynął okres dłuższy niż 2 lata, zatem zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Mając na uwadze treść powołanych przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że dostawa ww. budynków/budowli wraz z przynależnymi urządzeniami technicznymi będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanej sprawie ww. dostawa nieruchomości nie odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem i dostawą przedmiotowej nieruchomości upłynie okres dłuższy niż 2 lata.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Fragment:
Dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. W celu ustalenia czy w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania czy też opodatkowanie stawką podstawową należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy względem posadowionych na przedmiotowej nieruchomości budynków nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „ pierwsze zajęcie budynku, używanie ”. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że w odniesieniu do budynków nabytych przez Wnioskodawcę doszło do ich pierwszego zasiedlenia i od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży miną co najmniej 2 lata.
2017
23
lut

Istota:
Zbycie nieruchomości a prawo do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) nieruchomości. Z wniosku wynika, że w 2014 r. Wnioskodawca sprzedał mieszkanie, które zakupił w 2012 r. Jednocześnie w 2014 r. ze środków pochodzących, m.in. z ww. sprzedaży Wnioskodawca zakupił nieruchomość zabudowaną. W tym samym akcie notarialnym Wnioskodawca zawarł umowę darowizny ze swoim synem. W następstwie zawartej umowy właścicielem nowej nieruchomości został syn Wnioskodawcy. Jednakże stosownie do zapisów umowy darowizny darczyńcy przysługuje prawo dożywotniego i nieodpłatnego użytkowania całej nieruchomości. Wnioskodawca, który nie posiada żadnej nieruchomości mieszkaniowej, zamieszkuje ww. nieruchomość sam (syn nie mieszka w tym budynku). W analizowanej sprawie – co nie ulega wątpliwości – uzyskany ze zbycia nieruchomości przychód został przez Wnioskodawcę wydatkowany w ustawowym terminie na zakup nowej nieruchomości mieszkaniowej. Istota sprawy sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy zamieszkiwanie nieruchomości przez Wnioskodawcę pomimo jej zbycia spełnia warunki zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 analizowanej ustawy. Zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy.
2017
23
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i forma ich nabycia. Jak podano w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w lipcu 2016 r. Wnioskodawczyni uzyskała dochód ze sprzedaży swojego udziału (1/8) w mieszkaniu znajdującym się w Y (akt notarialny z dnia 6 lipca 2016 r.) w kwocie 21 500,00 zł.
2017
23
lut

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności i odpłatnego zbycia udziału we współwłasności nieruchomości
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, odpowiedź na pytanie o opodatkowanie nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych znajduje się w treści art. 10 ust. 1 i art. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy wprost wylicza źródła przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy źródłami przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Umowa o zniesienie współwłasności nieruchomości dokonana bez spłat i dopłat na rzecz jej dotychczasowych współwłaścicieli ma charakter nieodpłatnego zbycia, w związku z czym nie spełnia warunków opodatkowania jej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na mocy powołanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, umowa o zniesienie współwłasności, której nie towarzyszą spłaty ani dopłaty nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nie podlega w ogóle opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości bądź udziału w niej, dla określenia właściwej podstawy normującej zasady opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży, istotne jest z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalenie zarówno daty jak i formy nabycia nieruchomości. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w 2007 r. w drodze darowizny nabyła niezabudowaną nieruchomość . W myśl art. 158 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) podstawową formą nabycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy, w której dotychczasowy właściciel zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności nieruchomości na jej nabywcę. Przy czym, umowa zobowiązująca do przeniesienia prawa własności do nieruchomości powinna być dla jej ważności zawarta w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny (Dz.
2017
23
lut

Istota:
Ustalenie, czy planowana sprzedaż nieruchomości stanowić będzie dostawę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, opodatkowanie tej dostawy oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Fragment:
Nieruchomości. Sprzedający i Nabywca uzgodnili, że przed zawarciem planowanej transakcji sprzedaży, Sprzedający dokona wstępnej komercjalizacji Nieruchomości poprzez oddanie w najem lokali, znajdujących się w budynkach handlowo-usługowych w celu przygotowania Nieruchomości jako towaru handlowego zgodnie z oczekiwaniami Nabywcy. Z tego względu Sprzedający zawarł szereg umów najmu wyodrębnionych lokali użytkowych. Sprzedający do momentu zbycia Nieruchomości na rzecz Kupującego będzie wykorzystywał Nieruchomość i posadowiony na niej budynek i budowle w działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej. Planowana sprzedaż Nieruchomości nastąpi zatem w okresie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia Nieruchomości lub też po upływie tego okresu. W przypadku, gdy planowana sprzedaż Nieruchomości nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, Sprzedający i Kupujący przed dniem dokonania dostawy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, że wybierają opodatkowanie dostawy Nieruchomości i rezygnują ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
2017
23
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego na tle przywołanych regulacji prawnych należy stwierdzić, że dostawa nieruchomości, która – jak podano we wniosku – jest zabudowana budowlami w rozumieniu Prawa budowlanego, będzie podlegała opodatkowaniu, ale – wbrew stanowisku Komornika – nie będzie opodatkowana stawką 23% tylko będzie korzystała ze zwolnienia od podatku. Z opisu sprawy wynika, że dłużnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do wydatków, które poniósł na ulepszenie nieruchomości. Ta okoliczność wskazuje, że nieruchomość była przez dłużnika traktowana jako majątek służący działalności gospodarczej, z tytułu której był podatnikiem VAT. Dokonana w związku z licytacją komorniczą dostawa budowli znajdujących się na nieruchomości będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ przy nabyciu nieruchomości dłużnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a poniesione przez niego wydatki na ulepszenie były niższe niż 30% wartości początkowej nieruchomości. Zatem obydwa warunki określone w ww. przepisie są spełnione. W konsekwencji sprzedaż gruntu (działki 231) również będzie zwolniona od podatku – stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy. Nadmienić należy, że w związku ze zwolnieniem dostawy od podatku – stosownie do treści art. 106 ust. 2 i 3 ustawy – Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury dokumentującej tę transakcję, chyba że nabywca zażąda jej wystawienia.
2017
23
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie.
Fragment:
Stosownie do treści ust. 4f tego artykułu, odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Według regulacji ust. 5 cyt. artykułu, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Według art. 18 ust. 1 analizowanej ustawy, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Z powołanych przepisów wynika, że istotą przeniesienia własności gruntu z mocy prawa jest pozbawienie m.in. prawa własności nieruchomości. Dokonuje się tego za odszkodowaniem wypłaconym na rzecz osoby (podmiotu) będącej dotychczasowym właścicielem nieruchomości, co poprzedza wydanie aktu prawnego w randze decyzji. Nieruchomość objęta taką procedurą staje się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
2017
23
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży dostawy nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
(...) nieruchomości. Tymczasem w sprawie bezspornym jest, iż zarówno spółce przekształcanej, jak również żadnemu z poprzednich właścicieli nieruchomości (którzy nabyli ją w ramach aportu przedsiębiorstwa), nie przysługiwało w stosunku do niej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Podatek naliczony nie był odliczany ani przy budowie przedmiotowego budynku, ani w związku z przejściem nieruchomości na kolejnych właścicieli w drodze aportów przedsiębiorstw czy też dokonanego przekształcenia. Z uwagi na powyższe jak również dodatkowo fakt, iż Wnioskodawca, jak również żaden z poprzedników prawnych, nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tego obiektu) należy stwierdzić, że – na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy – dostawa nieruchomości przez Wnioskodawcę będzie korzystała ze zwolnienia od podatku. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydanych interpretacjach podatkowych (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP2/443-1048/12-4/AW z dnia 27 marca 2013 r.).
2017
23
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, –jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 13 lipca 1998 r. aktem notarialnym zakupił prawo użytkowania wieczystego działki.
2017
22
lut

Istota:
Sprzedaż nieruchomości nabytych w drodze spadku po zmarłym mężu przed upływem 5 lat.
Fragment:
Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Aby zatem ustalić, czy w przedmiotowej sprawie dokonana przez Wnioskodawczynię sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy ustalić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części, udziału w nieruchomości oraz prawa istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia nieruchomości. Z opisu zdarzeń przyszłych wynika, że Wnioskodawczyni pozostając w związku małżeńskim, w dniu 28 sierpnia 2002 r. nabyła w drodze umowy kupna-sprzedaży działkę o numerze 5774/304.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości.
Fragment:
Intencją Zbywcy nie było bowiem prowadzenie faktycznie działalności operacyjnej na terenie Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 ale sprzedaż tych nieruchomości. Obecnie Nieruchomość 1, w tym budynki i budowle znajdujące się na tej nieruchomości, jak i Nieruchomość 2 oraz Nieruchomość 3 nie są przedmiotem umów najmu, dzierżawy, czy też użyczenia. Na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 nie jest prowadzona przez Zbywcę ani przez jakikolwiek inny podmiot żadna inna działalność gospodarcza. Zbywca odliczył całość VAT naliczonego przy nabyciu powyższych Nieruchomości (przy nabyciu Nieruchomości przez Zbywcę VAT został naliczony od całej ceny nabycia Nieruchomości). Od dnia nabycia Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 przez Zbywcę nie były przez Zbywcę, ani przez jakąkolwiek inną osobę poczynione żadne nakłady na budynki ani na budowle znajdujące się na Nieruchomości 1. Zbywca zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 na rzecz Nabywcy. Celem Nabywcy jest - po uzyskaniu odpowiednich zgód administracyjnych - wyburzenie budynków i budowli oraz rozpoczęcie budowy budynków mieszkalnych na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 celem ich dalszej odsprzedaży w ramach działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
2017
22
lut

Istota:
Opodatkowanie czynności sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w drodze licytacji.
Fragment:
Wskazał Pan, że organ egzekucyjny nie ma możliwości „ wysłuchania ” dłużnika w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji. Zgodnie z posiadanymi informacjami, dłużnik pod dotychczasowym adresem nie prowadzi działalności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika (spółka z o.o.), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ..., podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli tak, to według jakiej stawki? Pana zdaniem, sprzedaż w drodze egzekucji sądowej nieruchomości dłużnika, podlega opodatkowaniu VAT według stawki 23%. Według Pana, mimo że obie działki są niezagospodarowane, oznaczone w księdze wieczystej jako pastwiska, to w planie zagospodarowania przestrzennego są terenem przeznaczonym pod zabudowę, a zatem sprzedaż nieruchomości nie korzysta ze zwolnienia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
2017
22
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości
Fragment:
Udziały w Nieruchomości nabyto do majątków prywatnych każdego z małżeństw Współwłaścicieli w celach prywatnych, a nabyciu nie towarzyszył dla żadnego ze Współwłaścicieli zamiar prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem Nieruchomości. W momencie nabycia Współwłaściciele nie mieli skonkretyzowanego zamiaru co do sposobu wykorzystania Nieruchomości, a jej nabycie było dokonywane w celu lokaty posiadanego kapitału i dywersyfikacji prywatnego majątku niewykorzystywanego w działalności gospodarczej. Decyzją wójta gminy z dnia 21 czerwca 2016 r., na wniosek wszystkich Współwłaścicieli, dokonano podziału Nieruchomości na osiemnaście. Obecnie Współwłaściciele planują sprzedaż działek na rzecz jednego bądź większej ilości kupujących. Sprzedaż będzie prowadzona za pośrednictwem biura nieruchomości bądź za pomocą ogłoszeń zamieszczanych w internecie. Zatem, w odniesieniu do planowanej sprzedaży udziału w nieruchomości (działce) stwierdzić należy, że okoliczności przedstawione we wniosku wskazują, że udział w nieruchomości nie został nabyty w 2010 r. dla celów prowadzenia działalności gospodarczej i nie był w niej wykorzystywany. Na podstawie treści wniosku nie można również stwierdzić by sprzedaż udziału w nieruchomości miała nastąpić w ramach działalności handlowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły. Treść wniosku przemawia więc za tym, że sprzedaż nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, a zatem nie powoduje powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
18
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia. Interpretacja pojęcia nabycie została przedstawiona w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 1489/08, w którym Sąd stwierdził, że aby ustalić, jaka czynność prawna wyznacza początek biegu pięcioletniego terminu należy odwołać się do regulacji zawartych w prawie cywilnym.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży Nieruchomości.
Fragment:
Spółka nie sporządza oddzielnego bilansu dla Nieruchomości (ani dla działalności wykonywanej na Nieruchomości). Przychody i koszty związane z działalnością produkcyjną wykonywaną na Nieruchomości są ewidencjonowane odrębnie od przychów i kosztów z pozostałej działalności Spółki, jednakże nabywca nie przejmie ewidencji księgowej ani żadnych dokumentów związanych z działalnością prowadzoną przez Spółkę na Nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż Nieruchomości opisanej w zdarzeniu przyszłym, tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim obiektami budowlanymi, będzie zwolniona od podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż opisanej w zdarzeniu przyszłym Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania VAT. Poniżej Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko. I. Zasady opodatkowania sprzedaży Nieruchomości na gruncie VAT. Brak możliwości uznania Nieruchomości za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT „ przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ”. Przez zorganizowaną część (...)
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i forma ich nabycia. Z opisanej we wniosku sytuacji wynika, że sprzedana w dniu 12 lipca 2016 r. nieruchomość przez ponad 15 lat stanowiła składnik majątku wspólnego Zainteresowanej i jej męża. Z dniem 25 maja 2012 r. małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową.
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.
Fragment:
Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i forma ich nabycia. Z opisanej we wniosku sytuacji wynika, że Zainteresowany rozważa sprzedaż nieruchomości (lokalu mieszkalnego) przed upływem 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Połowę przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawca wraz z żoną nabyli na podstawie postanowienia sądu rejonowego z dnia 24 czerwca 2014 r. po zmarłej 10 grudnia 20xx r. babci żony. Natomiast pozostałą część przedmiotowej nieruchomości Zainteresowany nabył w dniu 26 września 2014 r. na podstawie umowy dożywocia od dziadka żony, który zmarł 20 września 20xy r. Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości. W przypadku nabycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w drodze spadku datą nabycia – w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest data otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Po nabyciu nieruchomości Wnioskodawca nie dokonywał żadnych inwestycji, modernizacji, ulepszeń ani remontów. Dnia 19 października 2016 r. Wnioskodawca zawarł z przyszłym nabywcą nieruchomości umowę dzierżawy. Z danych zawartych we wniosku nie wynika jednakże, czy posadowiony na nieruchomości budynek przed nabyciem przez Wnioskodawcę był ulepszany, a jeżeli tak, to czy wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Uwzględniając zatem ww. informacje w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwem TSUE – należy stwierdzić, że o ile wchodzący w skład nieruchomości budynek niemieszkalny (gospodarczy) przed nabyciem przez Wnioskodawcę nie był ulepszany, a jeżeli był, to wydatki poniesione na jego ulepszenie nie przekroczyły 30% wartości początkowej, to w odniesieniu do tego budynku nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Budynek został wydany do użytkowania w latach 20-tych XX wieku, a jego zajęcie (używanie) trwa dłużej niż 2 lata. Jednocześnie z uwagi na fakt, że po nabyciu nieruchomości Wnioskodawca nie dokonywał żadnych inwestycji, modernizacji, ulepszeń ani remontów, zostaną spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Analiza opisu sprawy wykazała, że przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto w odniesieniu do budynku znajdującego się na tej nieruchomości nie były ponoszone wydatki na ulepszenie budynku przez dokonującego jego dostawy. Mając na uwadze treść wniosku oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (gospodarczym) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy. Zatem bezprzedmiotowe stało się badanie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Podsumowując, planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Tut. Organ wskazuje przy tym, że oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo uznano je za nieprawidłowe. Wprawdzie Zainteresowany twierdzi, że planowana przez niego sprzedaż będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jednakże zwolnienie to Wnioskodawca wywodzi z faktu, że: „ (...) sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu ale nie jest ona dokonywana przez płatnika podatku od towarów i usług, to jest osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
2017
18
lut

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę.
Fragment:
Z powyższej analizy wynika, że nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości. Bez znaczenia zatem pozostaje klasyfikacja według ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., niebędących terenami budowlanymi – są zwolnione od podatku VAT. Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Gmina zamierza dokonać zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że dla opisanego gruntu przewidziano powstanie ciągów pieszych i rowerowych. Jak wskazał Wnioskodawca, stanowić one będą budowle, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro dla działki będącej przedmiotem sprzedaży zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość powstania budowli w postaci ciągów pieszych i rowerowych to dostawa będzie opodatkowana stawką podatku w wysokości 23% VAT.
2017
18
lut

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości w związku z przeznaczeniem środków na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem.
Fragment:
Intencją ustawodawcy tworzącego to zwolnienie było zachęcenie podatników do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości czy praw majątkowych innych nieruchomości lub praw majątkowych przeznaczonych do zaspakajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Przy czym ocena czy działania podatnika były podejmowane w celu realizacji „ własnych celów mieszkaniowych ” nie może być dokonywana tylko na podstawie deklarowanych przez niego motywów działania, lecz na podstawie obiektywnych faktów. Zwolnieniem tym nie są zatem objęte dochody ze sprzedaży nieruchomości i praw w przypadku przeznaczenia przychodu na nabycie innych nieruchomości lub praw w sytuacji, gdy czynności te wskazują np. na działanie o charakterze zarobkowym, spekulacyjnym, inwestycyjnym lub innym nie wskazującym na działanie ukierunkowane na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W świetle takiego wyjaśnienia nie zaspokaja swoich własnych celów mieszkaniowych osoba, która posiadając własne miejsce zamieszkania nabyła kolejny lokal mieszkalny w celu prowadzenia inwestycji w postaci najmu. Ważnym dla zastosowania zwolnienia jest, aby podatnik nabył lokal mieszkalny w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych. Wyrażenie „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z wydatkowaniem przychodu a nie do nabycia lokalu mieszkalnego w znaczeniu przedmiotowym.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Niniejszy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 stycznia 2017 r. (data wpływu 17 stycznia 2017 r.) na wezwanie Organu z dnia 29 grudnia 2016 r. znak sprawy 1462- IPPP2.4512.855.2016.1.AM (skutecznie doręczone 9 stycznia 2017 r.) We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W dniu 18 września 1982 r. aktem notarialnym Wnioskodawca nabył wraz z małżonką 1/2 nieruchomości położonej na działce nr 641 zabudowanej budynkami do produkcji pieczarek. W 1990 r. na ww. nieruchomości Wnioskodawca podjął działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w 1991 roku opisane budynki (Nieruchomość Baza w X) zostały włączone do środków trwałych firmy i podlegały amortyzacji (B. O. kwota łączna 58.338,00 zł). Następnie w dniu 12 kwietnia 1995 r. Wnioskodawca nabył pozostałą część nieruchomości (1/2) która również została przeznaczona na potrzeby firmy i podlegała amortyzacji (wartość podlegająca amortyzacji 33.500.00 zł) Następnie na ww. nieruchomości dokonano inwestycji korzystających z odliczenia VAT i podlegających amortyzacji: ogrodzenie nieruchomości (baza): 1995 r.-7.243,56 zł netto utwardzenie placu: 1996 r.-5.554,64 zł netto dobudowa magazynu nr 2 1998 r.-7.878,20 zł netto dobudowa magazynu nr l 2004 r. -10.879,68 zł netto łączna kwota 31.547,08 zł netto W związku z przejściem na emeryturę i pogarszającym się stanem zdrowia Wnioskodawca zamierza sprzedać ww. nieruchomości. Ww. nieruchomość nigdy nie była przedmiotem najmu jak również nie była udostępniana w żaden inny sposób.
2017
15
lut

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Zgodnie z treścią umowy warunkowej strony zobowiązały się do zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego oraz własność posadowionych na powyższej działce urządzeń technicznych trwale z gruntem związanych stanowiących odrębne nieruchomości po otrzymaniu zawiadomienia o nieskorzystaniu przez Gminę z prawa pierwokupu, albo bezskutecznego upływu terminu do wykonania tego prawa oraz wykreśleniu budynków ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. W związku ze złożeniem przez Gminę oświadczenia o nieskorzystaniu z przysługującego jej prawa pierwokupu i po wykreśleniu budynków z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, Wnioskodawca w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży zawarł w marcu 2016 r. dokumentowaną aktem notarialnym umowę, której przedmiotem było przeniesienie przez Wykonawcę na kupującego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 39 oraz prawo własności posadowionych na tej nieruchomości urządzeń technicznych trwale z gruntem związanych (w rzeczywistości Instalacji) stanowiących odrębne nieruchomości (znajdujących się pod powierzchnią gruntu). Umowa ta wprost nie wymieniała urządzeń technicznych objętych przedmiotem transakcji odwołując się w tym zakresie podobnie jak umowa nabycia z 2014 r. oraz warunkowa umowa sprzedaży do załącznika do decyzji ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Załącznik ten również nie konkretyzował poszczególnych urządzeń technicznych.
2017
15
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca w wyniku wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych będzie zobowiązany do korekty odliczonego podatku naliczonego w stosunku do nieruchomości w związku z którą przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
Fragment:
Nie ulegnie również zmianie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (przesłanka wskazana w art. 91 ust. 7), ponieważ nie nastąpi zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości i usługi świadczone przy wykorzystaniu nieruchomości będą w dalszym ciągu czynnościami opodatkowanymi. Stosownie do powyższego nie będą miały zastosowania przepisy art. 90a ustawy VAT, który określa zasady korygowania podatku od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym nakładów ponoszonych na nieruchomość) w sytuacji, w której dana nieruchomość jest używana zarówno na cele działalności, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością. Sytuacja, w której powstanie konieczność korekty, to przypadek, w którym w okresie trwania korekty zmieni się sposób wykorzystywania nieruchomości, bądź w odniesieniu do celów prywatnych, bądź w odniesieniu do celów związanych z działalnością. W omawianym przypadku nieruchomość będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podobnie jak przed jej wycofaniem z ewidencji środków trwałych. Uwzględniając powołane powyżej przepisy, zdaniem Wnioskodawcy czynność związana z wycofaniem nieruchomości z ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej przy kontynuowaniu działalności związanej z czynnościami opodatkowanymi, nie spowoduje powstania obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.
2017
15
lut

Istota:
Czy Wnioskodawczyni dokonując w 2018 roku sprzedaży nieruchomości, której od 2012 roku była użytkownikiem wieczystym, a od 2016 roku właścicielem będzie miała obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z tą sprzedażą?
Fragment:
Jednocześnie, aby przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości mógł zostać zaliczony do źródła przychodów określonego wyżej wskazanym przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, spełnione winny zostać co najmniej dwie podstawowe przesłanki: nieruchomość nie może być przedmiotem odpłatnego zbycia w wykonywaniu działalności gospodarczej, nieruchomość nie może być składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych). Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku sprzedaży nieruchomości w 2018 roku nie powstanie przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podnieść należy, że za datę nabycia nieruchomości, od której upływa 5-letni termin określony w powołanym przepisie nie można uznać momentu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie umowy zawartej w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jest to jedynie zmiana formy prawnej faktycznego prawa do nieruchomości. Nabycie prawa do nieruchomości nastąpiło bowiem w chwili nabycia prawa wieczystego użytkowania. Sam ustawodawca nie tylko stosuje odpowiednio przepisy o własności do użytkowania wieczystego, ale i uregulował użytkowanie wieczyste niezależnie od ograniczonych praw rzeczowych wymienionych w księdze II tytule III Kodeksu cywilnego oraz wprowadził szczególne procedury nabycia praw własności przez dotychczasowego użytkownika wieczystego.
2017
15
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.