IPTPP1/4512-320/15-4/MSu | Interpretacja indywidualna

Czy transakcja sprzedaży nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy będzie z niego zwolniona?
Czy sprzedaż całości przedmiotowej nieruchomości zabudowanej (grunt w wieczystej dzierżawie wraz z budynkami i budowlami) będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT jeżeli dojdzie do wydzierżawienia części działki (tylko gruntu bez budynków i budowli), a okres wynajmu będzie krótszy niż dwa lata?
IPTPP1/4512-320/15-4/MSuinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 03 czerwca 2015 r. (data wpływu 05 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 02 września 2015 (data wpływu 03 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością posadowionych na tych gruntach budynków i budowli, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy – jest prawidłowe
 • zwolnienia od podatku VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością posadowionych na tych gruntach budynków i budowli, w sytuacji jeśli dojdzie do wydzierżawienie części działki (tylko grunt bez budynków i budowli), na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy– jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 05 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz
 • podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością posadowionych na tych gruntach budynków i budowli.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 02 września 2015r. (data wpływu 03 września 2015r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

W dniu 26 lipca 2011 roku Postanowieniem .... Sąd Rejonowy w ... na posiedzeniu jawnym sprawy z wniosku Syndyka Masy Upadłościowej ....; Gminy-Miasto ....; Skarbu Państwa-Starosty Powiatowego w ....; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w .....; Sądu Rejonowego w .... przeciwko .... o świadczenie pieniężne, prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w .... - ... postanowił przysądzić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w ...., przy ul. ... o powierzchni 1.8873 ha oraz prawa własności naniesień budowlanych położonych na wymienionej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w ..... księga wieczysta KW nr ..., na rzecz P.U.H. "...." .. w ...., za cenę 605.250,99 zł, która w całości została zapłacona. Przedstawione wyżej Postanowienie jest jedynym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji. Nabycie nieruchomości nie zostało udokumentowane fakturą VAT- nie wykazano VAT od nabycia.

Od 2000 roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Nieruchomość została nabyta z zamiarem rozszerzenia działalności gospodarczej. Przez cały okres posiadania nieruchomości nie działo się nic i nie było istotnych nakładów inwestycyjnych. Jedynymi kosztami był zakup i nasadzenie krzewów na wskazanym Decyzją administracyjną terenie Miasta .... na kwotę 600,00 zł w tym 44,44 kwota VAT, w zamian za wycięcie starych spróchniałych drzew na terenie posiadanej nieruchomości; ocena stanu technicznego budynku za kwotę 1045,50 zł w tym 195,50 VAT; wypis z ewidencji gruntów za kwotę 12,00 zł, kopia mapy ewidencyjnej na kwotę 88,50 zł oraz opłatę wieczysto księgowa na kwotę 260,00 zł. Poza wyżej wymienionymi kosztami na podniesie wartości realizacji inwestycji przyjęte były wydatki ponoszone z tytułu podatku od nieruchomości w 2011 roku - 13963 zł, w 2012 roku - 34806 zł, w 2013roku - 36198 zł; w 2014 roku - 36198 zł, w 2015 roku - 9049 zł, oraz opłaty z tytułu wieczystej dzierżawy, które wyniosły w 2013 - za 2011 i 2012 rok - 3218,63 zł za 2013 rok-2246,27 zł za 2014 rok 2246,27zł.

W związku z trudnościami finansowymi firmy i nie chcąc dalej brnąć w koszty Wnioskodawca nosi się z zamiarem sprzedaży zakupionej w 2011 roku nieruchomości. Jak wspomniano wyżej nieruchomość zakupiona została na Postanowienie Sądu Rejonowego w ..... Transakcja nie podlegała VAT, w związku z tym nie odliczono VAT naliczonego. Nieruchomość nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, nie była przedmiotem najmu i dzierżawy. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że grunt na którym znajduje się budynek jest nadal w wieczystym użytkowaniu i nie stanowi jego własności.

W sprawie opisanej powyżej nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

W piśmie z dnia 02 września 2015r. Wnioskodawca wskazał, iż na działce objętej pytaniem znajdują się trzy budynki i jedna budowla. Trzy naniesienia stanowią budynki w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, są trwale związane z gruntem natomiast jedno naniesienie to budowla według ww. ustawy, trwale związana z gruntem, o ażurowych przegrodach lecz nieposiadająca dachu. Przedmiotowe budynki/budowle nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku – firma nie prowadzi działalności zwolnionej od podatku. Nadto Wnioskodawca wskazał, iż nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie budynków/budowli lub ich części, nie zostały one oddane do użytkowania, nie poniesiono wydatków na ulepszenie stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej.

Na pytanie tut. Organu, czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków upłynie okres krótszy niż 2 lata, Wnioskodawca wskazał, iż nie doszło do pierwszego zasiedlenia. Nadto nie były ponoszone wydatki na ulepszenie budynków/budowli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. (przedstawione we wniosku z dnia 03 czerwca 2015r.)

Czy transakcja sprzedaży nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy będzie z niego zwolniona...

(przedstawione w uzupełnieniu wniosku z dnia 02 września 2015r.)

Czy sprzedaż całości przedmiotowej nieruchomości zabudowanej (grunt w wieczystej dzierżawie wraz z budynkami i budowlami) będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT jeżeli dojdzie do wydzierżawienia części działki (tylko gruntu bez budynków i budowli), a okres wynajmu będzie krótszy niż dwa lata...

Zdaniem Wnioskodawcy, (w zakresie pytania nr 1) transakcja będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, w związku z tym, że przy zakupie nieruchomości nie odliczono podatku VAT.

Na podstawie art. 43 ust. l pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, pod warunkiem że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie poniósł wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli poniósł takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

(W zakresie pytania nr 2) Sprzedaż całości nieruchomości w okresie nie przekraczającym dwóch lat od dnia wydania działki do używania w ramach umowy dzierżawy będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy , zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie w rozumieniu ustawy VAT należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków budowli lub ich części po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W tym przypadku pierwszym zasiedleniem będzie wydanie działki do używania w ramach umowy dzierżawy, zatem sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przed upływem 2 lat w całości może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • zwolnienia od podatku VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością posadowionych na tych gruntach budynków i budowli, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy – jest prawidłowe
 • zwolnienia od podatku VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością posadowionych na tych gruntach budynków i budowli, w sytuacji jeśli dojdzie do wydzierżawienie części działki (tylko grunt bez budynków i budowli), na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy– jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ww. ustawy podlega opodatkowaniu, ale tylko taka, która wykonana jest przez podmiot, który w związku z jej realizacją występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ww. ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Zatem jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części może korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a staje się bezzasadne.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powołanego wyżej przepisu art. 29a ust. 8 ustawy jednoznacznie wynika, że – co do zasady - grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Przepis ten obejmuje swoim zakresem także sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

W rozpatrywanej sprawie, koniecznym dla rozstrzygnięcia, czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem stanowi czynność opodatkowaną, czy też korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy przedmiotowa dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, oraz czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Opierając się na definicji wynikającej z przepisu art. 2 pkt 14 ustawy aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, co oznacza, że dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, nie należy natomiast utożsamiać niniejszego sformułowania z faktycznym naliczeniem podatku od danej czynności.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż w dniu 26 lipca 2011 roku Sąd Rejonowy w ... postanowił przysądzić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w ..., przy ... oraz prawa własności naniesień budowlanych położonych na wymienionej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności na rzecz Wnioskodawcy. Transakcja nie podlegała VAT, w związku z tym nie odliczono VAT naliczonego. Nabycie nieruchomości nie zostało udokumentowane fakturą VAT- nie wykazano VAT od nabycia. Na działce objętej pytaniem znajdują się trzy budynki i jedna budowla. Nieruchomość nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, nie była przedmiotem najmu i dzierżawy. Wnioskodawca wskazał, iż nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie budynków/budowli lub ich części, nie zostały one oddane do użytkowania, nie poniesiono wydatków na ulepszenie stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej.

Wobec okoliczności stanu sprawy, w zakresie pytania nr 1, należy wskazać, iż dostawa ww. budynków i budowli nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 tej ustawy. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że w stosunku do ww. budynku nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak również nie poniósł on wydatków na jego ulepszenie, zbycie tego ww. budynków i budowli będzie objęte zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Mając na uwadze brzmienie art. 29a ust. 8 ustawy stwierdzić należy, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowione są budynki i budowla, również będzie zwolniona od podatku.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, odnośnie pytania nr 1, iż transakcja będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy należało uznać za prawidłowe.

Natomiast, odnośnie pytania nr 2, tj. w przypadku zamiaru wydzierżawienia części działki (tylko gruntu bez budynków i budowli), na okres krótszy niż dwa lata, należy wskazać, iż okoliczność ta nie będzie miała znaczenia dla oceny kwestii prawa do zwolnienia z opodatkowania dostawy przedmiotowej nieruchomości w świetle przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dla zwolnienia z opodatkowania dostawy budynków i budowli, w świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, nie ma znaczenia okoliczność wydzierżawienia gruntu, na którym budynki/budowle te są posadowione. Bowiem o wysokości stawki obowiązującej przy sprzedaży gruntu, na którym posadowiony jest trwale z tym gruntem związany budynek lub budowla, decydują zasady opodatkowania tego budynku lub budowli, w takim przypadku wartość gruntu stanowi składnik podstawy opodatkowania budynku lub budowli. Sprzedaż gruntu w takiej sytuacji nie ma charakteru samodzielnego, lecz jest związana z obiektem, który z tym gruntem jest trwale związany. Zaś reguły dotyczące pierwszego zasiedlenia odnoszą się do budynków, budowli lub ich części a nie do gruntu. Dlatego też okoliczność, iż grunt zostanie wydzierżawiony nie ma znaczenia dla pierwszego zasiedlenia budynków i budowli. Tym samym również okres wydzierżawienia gruntów, tj. okres krótszy niż dwa lata, nie będzie miał wpływu na ocenę dostawy nieruchomości zabudowanych dokonywaną w świetle przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Wobec powyższego dostawa przedmiotowych budynków i budowli, w sytuacji gdy dojdzie do wydzierżawienia części działki (tylko gruntu bez budynków i budowli), a okres wynajmu będzie krótszy niż dwa lata, będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Również sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowione są ww. budynki i budowla, mając na uwadze brzmienie art. 29a ust. 8 ustawy będzie zwolniona od podatku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, odnośnie pytania nr 2, iż „pierwszym zasiedleniem będzie wydanie działki do używania w ramach umowy dzierżawy, zatem sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przed upływem 2 lat w całości może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.”, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomość zabudowana
IBPP3/4512-312/15/JP | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
ITPB2/4511-55/15/RS | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podatkowe
ITPP1/443-983/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.