IPTPP1/443-871/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Wyłączenia z opodatkowania czynności sprzedaży w drodze licytacji publicznej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
IPTPP1/443-871/14-2/ŻRinterpretacja indywidualna
  1. majątek osobisty
  2. nieruchomość zabudowana
  3. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności sprzedaży w drodze licytacji publicznej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności sprzedaży w drodze licytacji publicznej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne, w którym jako dłużnik występuje Z. K. zam. ....., oraz jego żona S. K. zam. ..... z ograniczeniem jej odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego. Zaciągnięte przez dłużnika Z. K. zobowiązania dochodzone przez wierzyciela w sprawie wynikają jednoznacznie z umów leasingowych zawartych pomiędzy firmą ..... a wierzycielem ..... zs. we ...... Jako sposób egzekucji wierzyciel wskazał zajęcie i sprzedaż w drodze licytacji nieruchomości stanowiącej własność ww. dłużników położonej w miejscowości ........

Nieruchomość gruntowa o pow. 0,9905 ha - działka nr .... zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 267,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w ..... Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr ...., stanowiąca własność dłużnika S. K. i Z. K. (obecnie wg księgi wieczystej właścicielem S. K.) została wylicytowana w dniu 20 grudnia 2013 r. w drodze pierwszej licytacji komorniczej za cenę 319.665,00 zł przez osobę fizyczną. Sąd Rejonowy w ..... I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt odroczył udzielenia przybicia nieruchomości ozn. nr .... na rzecz nabywcy do czasu rozpoznania przez Sąd skargi dłużnika na czynność komornika - sprawa pod sygn. akt .....

Nieruchomość ta została nabyta przez dłużników na podstawie umowy darowizny akt notarialny rep. A nr ..... z dnia 14 października 2003 r. W otoczeniu przedmiotowej nieruchomości znajdują się podobne nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi oraz tereny rolne. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w .... w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z usługami - oznaczona symbolem MW oraz jako tereny użytków rolnych, łąk i lęgów - oznaczona symbolem R.

Dłużnik Z. K. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ....... wpisana do ewidencji gospodarczej pod nr .... w dniu 23 sierpnia 2004 r. odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy i za zobowiązania osobiste a więc również majątkiem w postaci nieruchomości ozn. ...... stanowiącym własność ustawową małżeńską małżonków. Ponadto dłużnicy nie wykazali, że przedmiotowa nieruchomość została wyłączona z majątku przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków. Należy zauważyć, że nieruchomość położona ..... w latach 2004-2006 stanowiła zarazem miejsce zamieszkania dłużników jak i siedzibę firmy. Z zaświadczeń wydanych przez Urząd Gminy .... (zaświadczenie z dnia 23 sierpnia 2004 r., z dnia 15 lutego 2006 r., z dnia 20 marca 2006 r.) wynika, że siedziba zakładu głównego Z. K. prowadzącego Usługi Transportowo – Spedycyjne ...... w okresie od sierpnia 2004 r. mieściła się w miejscowości .... tj. nieruchomości będące przedmiotem egzekucji. Z zaświadczenia Urzędu Gminy .... z dnia 30 października 2006 r. wynika, że siedziba zakładu głównego została przeniesiona pod adres ..... Z ustaleń Komornika Sądowego wynika, że w okresie od 25 sierpnia 2004 r do 30 lipca 2008 r. dłużnik był podatnikiem podatku rolnego, nie figurował i nie figuruje w rejestrze podatników od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Obecnie przedmiotowa nieruchomość po podziale majątku wspólnego Z. i S. K. postanowieniem Sądu Rejonowego w ..... z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie .... stanowi własność S. K., która jest jedyną właścicielką nieruchomości. Stosownie do treści art. 930 § 1 kpc „Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż zajętej nieruchomości gruntowej o pow. 0,9905 ha - działka nr ..... zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 267,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w ..... Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ......, stanowiąca własność dłużnika S. K. i Z. K. (obecnie wg księgi wieczystej S. K.) w drodze licytacji publicznej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w ..... H. P., podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... – licytacja odbyła się w dniu w dniu 20 grudnia 2013r., nieruchomość została wylicytowana przez osobę fizyczną za cenę 319 665,00 zł. Sąd w sprawie o nadzór nad licytacją sygn. akt I Co 1359/13 na dzień sporządzenia niniejszego wniosku tj. na dzień 11 grudnia 2014 r. nie udzielił przybicia ww. nieruchomości na rzecz licytanta a tym samym nie została zapłacona przez licytanta pozostała kwota nabycia nieruchomości i nie zostało wydane postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości na rzecz nabywcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zajętej nieruchomości gruntowej o pow. 0,9905 ha - działka nr ...., zabudowanej budynkiem mieszkalnym dla której Sąd Rejonowy w ..... Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ...., stanowiąca własność dłużnika S. K. i Z. K. (obecnie wg księgi wieczystej właścicielem S. K.), która została wylicytowana przez osobę fizyczną w dniu 20 grudnia 2013 r. w drodze pierwszej licytacji komorniczej za cenę 319 665,00 zł nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 (a contrario) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Nieruchomość wchodziła w skład majątku wspólnego dłużników. Od dnia 14 listopada 2012 r. stanowi własność S. K.

Zgodnie z art. 15 pkt 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z definicją zawartą w ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Dłużnicy od 30 lipca 2008 r. nie prowadzą działalności gospodarczej w związku z powyższym nie są podatnikami podatku od towarów i usług. Ponadto od października 2006 r. siedziba zakładu głównego mieściła się pod adresem ........ choć wcześniej od 25 sierpnia 2004 r. przedmiotowa nieruchomość stanowiła zarazem miejsce zamieszkania dłużników jak i siedzibę firmy.

Z ustaleń Komornika Sądowego wynika, że w okresie od 25 sierpnia 2004 r do 30 lipca 2008r. dłużnik był podatnikiem podatku rolnego, nie figurował i nie figuruje w rejestrze podatników od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Osoba fizyczna, która wylicytowała w dniu 20 grudnia 2013 r. ww. nieruchomość przystępując do licytacji uiściła jedynie wadium. Sąd odroczył ogłoszenie postanowienia w przedmiocie przybicia nieruchomości na rzecz licytanta w związku ze skargą dłużnika. Dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu nieruchomości Sąd wezwie licytanta do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości. Po zapłaceniu pozostałej ceny nabycia Sąd wyda postanowienie o przysądzeniu własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz nabywcy.

Według rejestru REGON prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, dłużnicy obecnie nie figurują w rejestrze jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dłużnik Z. K. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą został wykreślony z rejestru REGON - prowadzona przez niego działalność gospodarcza została zakończona w dniu 31 października 2008 r.

Dłużnik jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w latach 2004-2008 był płatnikiem podatku VAT. Z informacji uzyskanych z Urzędu Skarbowego w ...... wynika, że dłużnicy na dzień 04 grudnia 2013 r. nie posiadali zaległości podatkowych.

Z informacji uzyskanych w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wynika, że dłużnik w momencie nabycia przedmiotowej nieruchomości nie prowadził działalności gospodarczej w związku, z którą byłby czynnym płatnikiem podatku VAT (art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług). Nieruchomość została nabyta przez dłużników umową darowizny z dnia 14 października 2003 r. - akt notarialny .......

W latach 2004-2006 przedmiotowa nieruchomość położona ...... nr ... stanowiła zarazem miejsce zamieszkania dłużników jak i siedzibę firmy jak wynika z zaświadczeń wydanych przez Urząd Gminy ..... (zaświadczenie z dnia 23 sierpnia 2004 r., z dnia 15 lutego 2006 r., z dnia 20 marca 2006 r.). W latach 2004-2006 przedmiotowa nieruchomość stanowiła zarazem miejsce zamieszkania dłużników jak i siedzibę firmy - z dniem 30 lipca 2008 r. działalność gospodarcza pod nr ... została skreślona z ewidencji decyzja nr ....

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż w drodze licytacji publicznej nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i powinna być traktowana jako sprzedaż majątku osobistego dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Z treści powyższego przepisu wynika, że komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy towaru dokonywanej w trybie egzekucji, w przypadku, gdy wykonuje czynności egzekucyjne. Przez czynność egzekucyjną należy rozumieć każde formalne, oparte na przepisach procesowych, działanie uprawnionego organu egzekucyjnego wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Podatnikiem natomiast, stosownie do treści art. 7 § 1 ww. ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Przepis art. 30 § 1 ww. ustawy stanowi, że płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

W świetle cyt. wyżej przepisów, płatnikami podatku od towarów i usług (czyli podmiotami zobowiązanymi do obliczania, poboru podatku od podatnika i wpłaty podatku na konto organu podatkowego) mogą być organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi. Sytuacja taka ma miejsce, gdy w wykonaniu czynności egzekucyjnych organy te dokonują dostawy towarów należących do podatnika lub przez niego posiadanych z naruszeniem przepisów. Sformułowanie „płatnikami” oznacza, że organy te nie stają się z tytułu wykonania powyższych czynności podatnikami podatku od towarów i usług, lecz pełnią jedynie rolę płatnika w odniesieniu do podatku należnego z tytułu sprzedanych (zlicytowanych) towarów należących do podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaznaczenia wymaga, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. Natomiast w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Komornik sądowy pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem, a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika. Uzasadnione jest to charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Jeżeli bowiem dłużnik niesolidnie spłaca swoje zobowiązania i w celu wyegzekwowania należności wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, to istnieją podstawy do uznania, że nie uiści również podatku należnego w związku z dostawą dokonaną w ramach egzekucji. Nie bez znaczenia jest także fakt, że podatnik, będący dłużnikiem, zazwyczaj nie otrzymuje kwot uzyskanych przez organ egzekucyjny ze sprzedaży towarów w wykonaniu czynności egzekucyjnych. Prawdopodobne jest zatem, że podatnik nie posiada innych środków finansowych umożliwiających uiszczenie należnego podatku. Ustanowienie organu egzekucyjnego płatnikiem zapewnia odprowadzenie należnego podatku przez organ przeprowadzający dostawę w ramach czynności egzekucyjnych.

Zatem komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z powyższych przepisów wynika, że nieruchomość zarówno gruntowa jak i zabudowana spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Należy podkreślić, że opodatkowanie podatkiem od towarów i usług będzie miało miejsce wówczas, jeżeli spełnione zostaną przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 ustawy i podmiotowym, tj. gdy czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zostanie dokonana przez osobę (lub jednostkę organizacyjną) będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, działającą w takim charakterze.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma zatem na tyle uniwersalny charakter, że pozwala na objęcie pojęciem „podatnika” te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1 z późn. zm.), „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel, czy też rezultaty takiej działalności. „Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Jednocześnie w art. 12 ust. 1 lit. b) Dyrektywy wskazano, że państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności dostawy terenu budowlanego.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług – w świetle powyższych przepisów – jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zatem, jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ze wskazanych regulacji wynika, że w świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym domów, lokali mieszkalnych czy lokali użytkowych), będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym.

Jeżeli zatem dana czynność została wykonana poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika, czy wykonującego wolny zawód, to w świetle cytowanego powyżej art. 15 ust. 2 ustawy, nie można podmiotu dokonującego dostawy uznać za podatnika VAT z tytułu wykonania takiej czynności.

Odnosząc regulacje zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy do art. 18 ustawy, wskazać należy, że w przypadku, gdy dłużnik – właściciel gruntu zabudowanego lub niezabudowanego – jest podatnikiem podatku od towarów i usług, wówczas komornik jest płatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy nieruchomości.

Jak wynika z opisu sprawy Komornik Sadowy prowadzi postępowanie egzekucyjne, w którym jako dłużnik występuje Z. K. zam. ......, oraz jego żona S. K. zam. ......... z ograniczeniem jej odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego. Zaciągnięte przez dłużnika zobowiązania dochodzone przez wierzyciela w sprawie wynikają jednoznacznie z umów leasingowych zawartych pomiędzy firmą ......... a wierzycielem ......... Jako sposób egzekucji wierzyciel wskazał zajęcie i sprzedaż w drodze licytacji nieruchomości stanowiącej własność ww. dłużników położonej w miejscowości .........

Nieruchomość gruntowa o pow. 0,9905 ha - działka nr ...... zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 267,00 m2, o nr ......, stanowiąca własność dłużnika S. K. i Z. K. (obecnie wg księgi wieczystej właścicielem S. K.) została wylicytowana w dniu 20 grudnia 2013 r. w drodze pierwszej licytacji komorniczej za cenę 319 665,00 zł przez osobę fizyczną.

Nieruchomość ta została nabyta przez dłużników na podstawie umowy darowizny. W otoczeniu przedmiotowej nieruchomości znajdują się podobne nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi oraz tereny rolne. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w ...... w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z usługami - oznaczona symbolem MW oraz jako tereny użytków rolnych, łąk i lęgów - oznaczona symbolem R.

Dłużnik Z. K. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ...... odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy i za zobowiązania osobiste a więc również majątkiem w postaci nieruchomości stanowiącym własność ustawową małżeńską małżonków. Ponadto dłużnicy nie wykazali, że przedmiotowa nieruchomość została wyłączona z majątku przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków. Należy zauważyć, że nieruchomość położona ....... w latach 2004-2006 stanowiła zarazem miejsce zamieszkania dłużników jak i siedzibę firmy. Z zaświadczeń wydanych przez Urząd Gminy .... wynika, że siedziba zakładu głównego Z. K. prowadzącego Usługi Transportowo – Spedycyjne ..... w okresie od sierpnia 2004 r. mieściła się miejscowości ...... tj. nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji. Z ustaleń Komornika Sądowego wynika, że dłużnik w okresie od 25 sierpnia 2004 r. do 30 lipca 2008 r. był podatnikiem podatku rolnego, nie figurował i nie figuruje w rejestrze podatników od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Obecnie przedmiotowa nieruchomość po podziale majątku wspólnego Z. i S. K. postanowieniem Sądu Rejonowego w ..... stanowi własność S. K., która jest jedyną właścicielką nieruchomości.

Z informacji uzyskanych w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wynika, że dłużnik w momencie nabycia przedmiotowej nieruchomości nie prowadził działalności gospodarczej w związku, z którą byłby czynnym płatnikiem podatku VAT. Według rejestru REGON prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, dłużnicy obecnie nie figurują w rejestrze jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. Prowadzona przez dłużnika działalność gospodarcza została zakończona w dniu 31 października 2008 r.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że sprzedaż w trybie licytacji komorniczej nieruchomości opisanej we wniosku, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Bowiem wyżej przedstawione okoliczności sprawy nie wskazują, aby sprzedaż przedmiotowej nieruchomości mogła zostać uznana za dokonaną w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym, w związku z ww. sprzedażą dłużnicy nie wystąpią w charakterze podatników podatku od towarów i usług. Sprzedaż powyższa będzie sprzedażą ich majątku osobistego, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania.

Wobec powyższego należy stwierdzić – mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe <w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)> – że w przedmiotowej sprawie brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać dłużników za podatników podatku od towarów i usług. Zatem nie będzie Wnioskodawca obowiązany do naliczenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku należnego od sprzedaży ww. nieruchomości.

Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz powołane przepisy, z uwagi na fakt, iż dłużnicy, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, dla czynności sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie będą podatnikami podatku od towarów i usług, to Wnioskodawca z tytułu transakcji sprzedaży nieruchomości, w trybie postępowania egzekucyjnego, zgodnie z art. 18 ustawy nie będzie płatnikiem podatku od towarów i usług.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W szczególności tut. Organ nie dokonał oceny prawidłowości działań komornika w toku postępowania egzekucyjnego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

majątek osobisty
IPTPP4/443-583/14-6/BM | Interpretacja indywidualna

nieruchomość zabudowana
IPPP3/443-777/14-2/JF | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IBPBII/2/415-1242/13/NG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.