IPPP3/443-236/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia sprzedaży nieruchomości zabudowanej
IPPP3/443-236/14-2/KBinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomość zabudowana
  2. opodatkowanie
  3. zbycie nieruchomości
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 18 marca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Postanowieniem Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku w dniu 16.09.1991 r. nabytym po zmarłym ojcu 1/3 udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym czynszowym oraz budynkiem gospodarczym: 1/3 części udział we współwłasności odziedziczonej nieruchomości przypadł w udziale matce oraz kolejna 1/3 części udział we wspówłasności odziedziczonej nieruchomości bratu. Podatek spadkowy został opłacony w całości.

Aktem notarialnym /umowa sprzedaży/ w dniu 10 sierpnia 2009 r. brat odsprzedał Wnioskodawcy przysłgującą mu 1/3 część udziału we współwłasności, udział przysługujący wolny był od ograniczonych praw rzeczowych i roszczeń osobistych oraz ograniczeń w rozporządzaniu, nie był obciążony długami ani należościami, a opisany udział został nabyty w drodze dziedziczenia po ojcu.

Na podstawie ww. aktu Sąd Rejonowy dokonał wpisu prawa współwłasności w księdze wieczystej na rzecz Wnioskodawcy w miejsce brata.

Aktem notarialnym w dniu 30 września 2009 r. /umowa darowizny/ od matki Wnioskodawca nabył jej 1/3 części i udział we współwłasności nieruchomości odziedziczonej po zmarłym mężu, a ojcu Wnioskodawcy. Zbywanego udziału nie obciążały żadne długi, prawa rzeczowe bądź inne prawa czy roszczenia osób trzecich, nie toczyło się żadne postępowanie sądowe ani egzekucyjne związane z przedmiotem umowy, nie wchodził on w skład masy upadłościowej i nie istniały żadne ograniczenia do dysponowania tym udziałem.

Sąd Rejonowy na podstawie ww. aktu ustanowił wpis własności w księdze wieczystej na rzecz Wnioskodawcy w miejsce jego matki.

W niedalekiej przyszłości Wnioskodawca zamierza sprzedać przedmiotową nieruchomość jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w Polsce, nie mająca miejsca zamieszkania na terytotrium Polski, z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, zgodnie z art. 3 ust. 2a, 2b pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z powyższym Wnioskodawca zwraca się z pytaniem o podatkowe skutki odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług w tym czy będzie zobowiązany do zapłaty VAT od sprzedaży nieruchomości...

W tym miejscu należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości będzie on zwolniony od zapłaty podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotową nieruchomość Wnioskodawca nabył jako osoba fizyczna w drodze spadku, zakupu bez naliczonego podatku od towarów i usług oraz w drodze darowizny.

Zbywca nieruchomości nie był zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i nie udokumentował sprzedaży fakturą VAT.

Nieruchomość stanowi budynek czynszowy mieszkalny, lokal czynszowy użytkowy oraz budynek gospodarczy. Nieruchomość od ponad 20 lat była udostępniona na zasadzie umowy najmu.

Nieruchomość nie została nabyta w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wydatki, których Wnioskodawca dokonał, nie stanowiły wydatków na ulepszenie, a jedynie drobny remont, nie został odliczony podatek naliczony ani od remontu części mieszkalnej ani od części użytkowej. Remont ten został wykonany w 2009, 2010 r. Wartość tego remontu nie przekroczyła 30% wartości początkowej przedmiotowego obiektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przy czym towarami – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewidział również zwolnienie od podatku dla dostawy budynków, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle przytoczonego przepisu kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki okres upłynął od tego momentu.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 powołanej ustawy. Stosownie do tego przepisu, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  • wybudowaniu lub
  • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania, nie oznacza to, że został on zasiedlony, ponieważ oddanie do użytkowania nie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W tym miejscu należy podkreślić, że pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w powołanym art. 2 pkt 14 ustawy należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwość dysponowania nimi, używania ich jak właściciel.

Tym samym należy stwierdzić, że zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w ww. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 cyt. ustawy i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwił podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto – jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy – warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a jest bezzasadne.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ww. ustawy, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że postanowieniem Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku w dniu 16 września1991 r. Wnioskodawca nabył po zmarłym ojcu 1/3 udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym czynszowym oraz budynkiem gospodarczym, 1/3 części udział we współwłasności odziedziczonej nieruchomości przypadł w udziale matce oraz kolejna 1/3 części udział we wspówłasności odziedziczonej nieruchomości bratu. W dniu 10 sierpnia 2009 r. brat odsprzedał Wnioskodawcy przysłgującą mu 1/3 część udziału we współwłasności. Aktem notarialnym w dniu 30 września 2009 r. (umowa darowizny) od matki Wnioskodawca nabył jej 1/3 części i udział we współwłasności nieruchomości odziedziczonej po zmarłym mężu, a ojcu Wnioskodawcy. W niedalekiej przyszłości Wnioskodawca zamierza sprzedać przedmiotową nieruchomość jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w Polsce, nie mająca miejsca zamieszkania na terytotrium Polski, z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, zgodnie z art. 3 ust. 2a, 2b pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z teści wniosku wynika również, że nieruchomość stanowi budynek czynszowy mieszkalny, lokal czynszowy użytkowy oraz budynek gospodarczy. Nieruchomość od ponad 20 lat była udostępniona na zasadzie umowy najmu. Nieruchomość nie została nabyta w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wydatki, których Wnioskodawca dokonał, nie stanowiły wydatków na ulepszenie, a jedynie drobny remont, nie został odliczony podatek naliczony ani od remontu części mieszkalnej ani od części użytkowej. Remont ten został wykonany w 2009, 2010 r. Wartość tego remontu nie przekroczyła 30% wartości początkowej przedmiotowego obiektu.

Jak wynika z opisu sprawy nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem przyszłej sprzedaży była wynajmowana od 20 lat, a Wnioskodawca nie ponosił nakładów na jej ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości nieruchomości. Zatem zgodnie z definicją pierwszego zasiedlenia zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy przyszła sprzedaż nieruchomości nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia ani w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

W konsekwencji, do dostawy budynków składających się na opisaną nieruchomość będzie miał zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, na podstawie którego dostawa ta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy ze zwolnienia od podatku VAT będzie korzystał również grunt, na którym są posadowione ww. budynki.

Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostawa nieruchmości opisanej we wniosku będzie korzystać ze zwolnienia, o którym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jednakże, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostawa nieruchomości będzie korzystać również ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ to zwolnienie ma zostosowanie jedynie do dostaw budynków, budowli lub ich części nieobjętych zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10. Dlatego też, stanowisko Wnioskodawcy jako całość Organ uznał za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomość zabudowana
IPTPP1/443-871/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

opodatkowanie
ITPP1/443-240b/14/MN | Interpretacja indywidualna

zbycie nieruchomości
IPPB1/415-1148/14-3/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.