IPPP2/4512-1015/15-2/AOg | Interpretacja indywidualna

Dostawa budynku wraz z gruntem, na którym jest posadowiony będzie opodatkowana stawką VAT podstawową tj. 23%.
IPPP2/4512-1015/15-2/AOginterpretacja indywidualna
  1. nieruchomość zabudowana
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Nieruchomość położoną w S. zakupiono dnia 2 grudnia 1997 r. przez firmę F. - sklep meblowy i od zakupu odliczono VAT naliczony według faktury VAT.

Wnioskodawca chce dokonać sprzedaży budynku z zastosowaniem art. 43 ust. 1 pkt 10 ponieważ nie występuje dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia.

Pierwszym właścicielem, który wybudował budynek były Zakłady A.. w S, które odsprzedały budynek firmie „P” Firma Wnioskodawcy odkupiła budynek jako trzeci nabywca.

Odnośnie art. 2 pkt 14 dotyczącego modernizacji budynku Wnioskodawca wyjaśnia.

Zakupiony budynek został przyjęty i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w grudniu 1997 r. z wartością zakupu 860.055 (cena netto według aktu notarialnego) jako zwiększenie wartości inwentarzowej. Powyższa kwota jest jednocześnie bilansem otwarcia w roku 1998.

W roku 1998 zaksięgowano kwotę zwiększenia w wysokości 335.723,08 i dokonano amortyzacji od miesiąca stycznia do grudnia w wysokości 2,5 % za rok 1998 stanowi kwotę 21.501, 60.

Budynek po modernizacji został oddany do użytku (otwarcie sklepu meblowego) w dniu 6 czerwca 1998 r.

Bilans otwarcia tabeli amortyzacyjnej za rok 1999 to kwota 1.195.778,08. Zwiększenie wartości nie występowało. Amortyzacja roczna w wysokości 2,5% za rok 1999 to kwota 29. 894, 45 co stanowi miesięczną kwotę 2.491,20 w okresie od oddania budynku do użytkowania od dnia zakupu budynek nie podlegał dzierżawie ani wynajmowi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dostawa budynku może zostać dokonana na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przyszła dostawa budynku może zostać dokonana na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 23 stycznia 2014 r., poz. 121), rzeczami są tylko przedmioty materialne.

Na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz powinna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści ww. artykułu, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z opisu sprawy wynika, że Nieruchomość położona w S. została zakupiona dnia 2 grudnia 1997 r. przez firmę F. - sklep meblowy i od zakupu odliczono VAT naliczony według faktury VAT.

Pierwszym właścicielem, który wybudował budynek były zakłady P. w S., które odsprzedały budynek firmie „P” Firma Wnioskodawcy odkupiła budynek jako trzeci nabywca.

Zakupiony budynek został przyjęty i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w grudniu 1997 r. z wartością zakupu 860, 055 (cena netto według aktu notarialnego) jako zwiększenie wartości inwentarzowej. Powyższa kwota jest jednocześnie bilansem otwarcia w roku 1998.

W roku 1998 zaksięgowano kwotę zwiększenia w wysokości 335.723,08 i dokonano amortyzacji od miesiąca stycznia do grudnia w wysokości 2,5 % za rok 1998 stanowi kwotę 21.501, 60.

Budynek po modernizacji został oddany do użytku (otwarcie sklepu meblowego) w dniu 6 czerwca 1998 r.

W okresie od oddania budynku do użytkowania od dnia zakupu budynek nie podlegał dzierżawie ani wynajmowi.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy dostawa budynku może zostać dokonana na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT.

Z analizy przytoczonych przepisów i opisanych okoliczności wynika, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w ww. przepisie.

Wnioskodawca nabył przedmiotową nieruchomość w roku 1997 r. i dokonał odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia. W tym momencie nastąpiło oddanie nieruchomości do użytkowania w ramach czynności opodatkowanych i doszło do pierwszego zasiedlenia.

Natomiast w tym miejscu wskazać należy, że po nabyciu Wnioskodawca dokonywał takich ulepszeń budynku, których wartość przekraczała 30% jego wartości początkowej

Zakupiony budynek został przyjęty i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w grudniu 1997 r. z wartością zakupu 860.055 (cena netto według aktu notarialnego). W roku 1998 zaksięgowano kwotę zwiększenia w wysokości 335.723,08. Wartość dokonanych ulepszeń przekroczyła więc 30% wartości początkowej obiektu. Budynek po modernizacji został oddany do użytku (otwarcie sklepu meblowego) w dniu 6 czerwca 1998 r.

W okresie od oddania budynku do użytkowania od dnia zakupu budynek nie podlegał dzierżawie ani wynajmowi.

Wnioskodawca, po dokonaniu ulepszeń, nie oddał więc budynku do użytkowania w ramach wykonywania czynności opodatkowanych, a wykorzystywał go na potrzeby własnej działalności. W konsekwencji nie doszło do pierwszego zasiedlenia zmodernizowanego budynku. Dostawa Nieruchomości nie będzie mogła więc być objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż będzie się odbywać w ramach pierwszego zasiedlenia.

Ponadto, jak wskazano wyżej, Wnioskodawca odliczył podatek VAT z tytułu nabycia Nieruchomości, a ta okoliczność wyklucza zastosowanie zwolnień z art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 7a do planowanej transakcji.

Wnioskodawca nie będzie też mógł skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w myśl którego zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budynek znajdujący się na Nieruchomości wykorzystywany jest do działalności opodatkowanej podatkiem VAT – mieści się w nim sklep meblowy. Ponadto Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu Nieruchomości. Tym samym Nieruchomość nie jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług przez Wnioskodawcę. Natomiast ww. zwolnienie przysługuje w razie łącznego spełnienia warunków wskazanych w rzeczonym przepisie. Nie zachodzą więc przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zatem dostawa budynku wraz z gruntem, na którym jest posadowiony będzie opodatkowana stawką VAT podstawową tj. 23%, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomość zabudowana
ILPP1/4512-1-393/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.