IBPP3/4512-312/15/JP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku sprzedaży wiaty magazynowej i oświetlenia terenu, opodatkowanie podatkiem VAT ze stawką 23% sprzedaży szlabanu
IBPP3/4512-312/15/JPinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 14 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży wiaty magazynowej i oświetlenia terenu oraz w zakresie opodatkowania podatkiem VAT ze stawka 23% sprzedaży szlabanu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży wiaty magazynowej i oświetlenia terenu oraz w zakresie opodatkowania podatkiem VAT ze stawka 23% sprzedaży szlabanu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z o.o.) posiada nieruchomość, którą 11 października 1994 r. Skarb Państwa na podstawie art. 41, w związku z art. 23 ustawy o Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych (Dz.U. z 1990 r. nr 51, poz. 290 i z 1991 r. nr 60 poz. 253) i aktu notarialnego repertorium A ... oddał do odpłatnego korzystania i pobierania pożytków jako zespół składników materialnych i niematerialnych państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą „P”. Nabycie nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Umowa została zawarta na okres 10 lat do 10 października 2004 r. W tym czasie Spółka spłaciła wszystkie raty i stała się jedynym właścicielem.

Spółka w 2015 r. zamierza sprzedać całą nieruchomość, której wszystkie składniki były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i na dzień 31 grudnia 2014 r. zostały przekwalifikowane do inwestycji. 18 lutego 2015 r. została podpisana umowa przedwstępna sprzedaży i kupujący wpłacił zadatek. 10 marca b.r. została wystawiona faktura zaliczkowa na zadatek. Przedmiotem transakcji będzie grunt stanowiący własność Skarbu Państwa o powierzchni 9073 m2 oddany I Sp. z o.o. w użytkowanie wieczysta do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz budynki i budowle znajdujące się na tym gruncie.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od 7 września 1994 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba prawna (spółka z o.o.) świadczy usługi w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu nieruchomości przy ul. ... w K. (PKWiU nr 68.20.12.0).

Wnioskodawca stał się właścicielem przedmiotowej nieruchomości od dnia 11 października 1994 r. Sprzedaż tej nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy nie była czynnością podlegającą opodatkowaniem podatkiem VAT. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość obejmuje jedną geodezyjnie wyodrębnioną działkę o nr 524/39, obręb 4, jednostka ewidencyjna Ś. objęta KW nr ... o powierzchni 0,9073 ha.

Działka w momencie sprzedaży będzie działką zabudowaną. I

Obiekty posadowione na przedmiotowej działce to budynki: budynek administracyjny podpiwniczony, trzykondygnacyjny (parter, pierwsze piętro i drugie piętro) o powierzchni użytkowej 739,5 m2, hala produkcyjno-magazynowa niepodpiwniczona jednokondygnacyjna o powierzchni użytkowej 1545,0 m2, budynek transportu niepodpiwniczony jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 264,2 m2, budynek stacji trafo niepodpiwniczony jednokondygnacyjny jest to obiekt energetyczny w użytkowaniu Zakładu Energetycznego o powierzchni użytkowej 34,4 m2, wiata magazynowa to obiekt o konstrukcji stalowej niepodpiwniczony jednokondygnacyjny osadzony na stopach fundamentowych, wyposażony w instalację elektryczną i odgromową o powierzchni użytkowej 1134,0 m2, konstrukcja ścian przytwierdzona jest do kotew stalowych zatopionych w stopach fundamentowych. Na przedmiotowej działce znajdują się także następujące budowle: drogi i chodniki z betonu żwirowego i z płyt betonowych, oświetlenie terenu składające się z sześciu lamp sodowych, ogrodzenie terenu z kątowników zimnowalcowanych 15x15 mm przymocowane do zabetonowanych słupków stalowych oraz szlaban przy bramie wjazdowej.

Wszystkie obiekty z wyjątkiem szlabanu posadowione na przedmiotowej działce będące przedmiotem sprzedaży są budynkami, budowlami lub ich częściami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. z 2013 r. poz.1409) i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U.Nr 112, poz.l316 ze zm.).

Ich oznaczenie PKOB to:

 • wiata magazynowa PKOB grupa 125 klasa 1252 związana trwale z gruntem „Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe”, to obiekt o konstrukcji stalowej niepodpiwniczony jednokondygnacyjny osadzony na stopach fundamentowych, wyposażony w instalację elektryczną i odgromową, konstrukcja ścian przytwierdzona jest do kotew stalowych zatopionych, w stopach fundamentowych, wybudowana i oddana do użytkowania w 1979 r., rozbudowana i oddana do użytkowania w 1983 r. Obiekt został sklasyfikowany przez Urząd Statystyczny w ... pismem z dnia 13 marca 2015 r. znak: ...;
 • oświetlenie terenu PKOB grupa 211 klasa 2112 „Ulice i drogi pozostałe” związane trwale z gruntem, 6 lamp przymocowanych do obrzeża dachów budynków jedna do dachu budynku administracyjno-biurowego, trzy do dachu hali produkcyjno-magazynowej od frontu i jedna od tyłu i jedna do dachu budynku transportu, wybudowane w 1974 r. i oddane do użytkowania 1 stycznia 1975 r. Obiekt został sklasyfikowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi pismem z dnia 13 marca 2015 r. znak: LDZ-OKN.4221.743.2015.0B.1 jako drogi, ulice, parkingi z instalacjami do oświetlenia (jeśli oświetlenie obsługuje więcej niż jeden budynek);
 • szlaban wg PKOB nie jest klasyfikowany jako samodzielny obiekt.

Na dostawę budynku administracyjnego, hali produkcyjno-magazynowej, budynku transportu, budynku stacji trafo, dróg i chodników oraz ogrodzenia terenu wraz z częścią działki gruntu przyporządkowaną do tych budynków i budowli Wnioskodawca posiada już interpretację indywidualną z dnia 25 lutego 2015 nr IBPP1/443-1145/14/ES. Dlatego nie są we wniosku podane numery PKOB.

Szlaban nie posiada nr PKOB ponieważ nie jest sklasyfikowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi jako samodzielny obiekt, nie związany trwale z gruntem, wybudowany i oddany do użytkowania 21 lipca 2005 r.

Wiata magazynowa i oświetlenie terenu zostały wybudowane przez przedsiębiorstwo państwowe Zakłady ... (I Spółka z o.o. jest następcą prawnym tego przedsiębiorstwa państwowego).

Szlaban został wybudowany przez I Sp. z o.o. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie przy budowie szlabanu w 2005 r. w wysokości 1.047.42 zł. Przy budowie wiaty magazynowej i oświetlenia takie prawo wnioskodawcy nie przysługiwało.

Pierwsze zasiedlenie wiaty magazynowej nastąpiło w 1999 r. w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) po jej ulepszeniu, wydatki na to ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Oddanie do użytkowania nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W przypadku wiaty magazynowej upłynie 15 lat pomiędzy pierwszym zasiedleniem a jej dostawą. W późniejszych latach wiata magazynowa już nie była ulepszana.

To pierwsze zasiedlenie polegało na jej ulepszeniu, wydatki na to ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Oddanie do użytkowania nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT ( Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.). Wydatki na ulepszenie wiaty magazynowej były wydatkami na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i stanowiły co najmniej lub więcej 30% wartości początkowej. Wiata magazynowa modernizowana w 1999 r. wartość ulepszenia stanowiła 132% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wiata magazynowa w stanie ulepszonym była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat (te czynności to świadczenie usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usług wynajmu części własnej nieruchomości przy ul. ... w K. (PKWiU nr 68.20.12.0), i od nakładów na ulepszenie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie szlabanu i oświetlenia.

Przedmiotowa działka, budynki i budowle, należące do Wnioskodawcy były, są i będą (od momentu wejścia w posiadanie do chwili sprzedaży) wykorzystywane przez Wnioskodawcę:

 • działka nr 524/39, obręb 4, jednostka ewidencyjna Ś. objęta KW nr ... o powierzchni 0,9073 ha do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT jako osoba prawna (spółka z o.o. ) świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. ... w K. (PKWiU nr 68.20.12,0),
 • wiata magazynowa do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT jako osoba prawna (spółka z o.o.) świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. ... w K. (PKWiU nr 68.20.12.0),
 • oświetlenie terenu do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT jako osoba prawna (spółka z o.o.) świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. ... w K. (PKWiU nr 68.20.12.0),
 • szlaban do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT jako osoba prawna (spółka z o.o.) świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. ... w K. (PKWiU nr 68.20.12.0).

Budynki i budowle oraz przedmiotowa działka są wykorzystywane przez Wnioskodawcę także (równocześnie z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT) do działalności zwolnionej od podatku VAT w okresie od 24 listopada 2010 r. do chwili jak zostaną sprzedane. Są to usługi medyczne refakturowane na pracowników z faktury wystawionej przez Przychodnię. Udział tej sprzedaży w sprzedaży opodatkowanej jest niewielki i wynosi niecały 0,1 %.

Wiata magazynowa jest przedmiotem najmu w 20,3%, Wnioskodawca czerpie z tego korzyści w postaci odpłatnego czynszu płaconego przez wynajmującego miesięcznie. Wiata magazynowa była przedmiotem najmu przez następujących najemców:

 • A Sp.z o.o. 150 m2 od 15 grudnia 2000 r. do 3l stycznia 2012 r.,
 • M s.c. 720 m2 od 1 lutego 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.,
 • F s.c. 230 m2 od 24 lutego 2012 r. do nadal.

Oświetlenie terenu i szlaban są użytkowane przez najemców nieprzerwanie od 15 grudnia 2000 r. (szlaban od 21.07.2005 r.) w czasie obowiązywania umowy najmu w takim samym stopniu jak Wnioskodawca. W skład nieruchomości nie wchodzą działki niezabudowane. Dla przedmiotowej działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomość nie została jeszcze sprzedana, jedynie 18 lutego 2015 r. została podpisana notarialna umowa przedwstępna sprzedaży. Nabywca wpłacił zadatek na konto bankowe I Sp. z o.o. i 10 marca 2015 r. została wystawiona dla nabywcy faktura zaliczkowa na zadatek częściowo opodatkowana podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy transakcja sprzedaży wiaty magazynowej, oświetlenia terenu i szlabanu wraz z częścią działki gruntu przyporządkowaną do tych budynków i budowli będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Sprzedaż wiaty magazynowej i oświetlenia terenu będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 i 10a w powiązaniu z art. 29a ust. 8, art. 2 pkt 14, art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast sprzedaż szlabanu nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a w powiązaniu z art. 29a ust. 8, art. 2 pkt 14, art. 43 ust 7a ustawy o podatku od towarów i usług i będzie opodatkowana stawką 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 • zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez sprzedaż w myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, w myśl obowiązującego art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnieniem od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a.budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki.

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Należy mieć na uwadze, że Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych obejmuje obiekty budowlane, przez które rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

W tak przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, wątpliwości Wnioskodawcy budzi czy transakcja sprzedaży wiaty magazynowej, oświetlenia terenu i szlabanu wraz z częścią działki gruntu przyporządkowaną do tych budowli będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawione przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa wiaty magazynowej, oświetlenia oraz szlabanu może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Aby zatem dostawa przedmiotowych budowli lub ich części (tj. wiaty magazynowej i oświetlenia) mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków i budowli lub ich części nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Ażeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub ulepszony obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, leasing. Zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa, leasing są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie także moment oddania budowli do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy.

Odnośnie wiaty magazynowej, należy wskazać, że jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, wybudowana i oddana do użytkowania w 1979 r. wiata była modernizowana w 1999 r. i oddana do użytkowania w 1999 r., a wartość ulepszenia stanowiła 132% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Od nakładów na ulepszenie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Hala jest przedmiotem najmu w 20,30%, na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wnioskodawca czerpie z tego korzyści w postaci czynszu. Hala w stanie ulepszonym była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat. Poszczególne części budowli są/były wynajmowane począwszy od 2000 r. Ostatnią z umów zawarto w 2012 r.

Biorąc pod uwagę fakt, że w 1999 r. wydatki poniesione na ulepszenie budowli wiaty stanowiły co najmniej 30% jej wartości początkowej, to pierwsze zasiedlenie poszczególnych wynajmowanych części przedmiotowej budowli nastąpiło w związku z ich wynajmem począwszy od 2000 r. i w latach następnych do 2012 r., po ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej budowli.

Jeśli zatem pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą części przedmiotowej budowli, które były wynajmowane począwszy od 2000 r. i latach następnych nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, to planowana dostawa tych części budowli wiaty magazynowej będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów objętą zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, skoro dla dostawy części wiaty magazynowej, które były wynajmowane, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to również dostawa gruntu w części przynależnej do tych części budowli wiaty magazynowej, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Dostawa pozostałej części budowli wiaty magazynowej, która nie była wynajmowana dokonana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, tym samym nie znajdzie tu zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednakże dostawa części budowli wiaty magazynowej, która nie była wynajmowana, będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Wnioskodawca zrealizował przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT warunek umożliwiający skorzystanie ze zwolnienia od podatku tej dostawy, tj. w stosunku do tej budowli przy nabyciu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ale nie zrealizował warunku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT, bowiem ponosił wydatki na ulepszenie przedmiotowej budowli, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i wydatki te były wyższe niż 30% wartości początkowej tego obiektu.

Jednakże w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 43 ust. 7a powyższej ustawy wskazujący, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, co – jak podał Wnioskodawca – nastąpiło w wyniku prowadzenia przez niego w przedmiotowej budowli czynności opodatkowanych.

Zatem, skoro dla dostawy części budowli wiaty magazynowej, która nie była wynajmowana, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, to również dostawa gruntu w części przynależnej do tej części budowli, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Odnośnie oświetlenia należy wskazać, że jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, budowle te są trwale z gruntem związane, a wybudowane zostały w 1974 r. i oddane do użytkowania 1 stycznia 1975 r. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie oświetlenia.

Wnioskodawca wskazał wprawdzie, że oświetlenie terenu jest użytkowane przez najemców nieprzerwanie od 15 grudnia 2000 r. w czasie obowiązywania umowy najmu w takim samym stopniu jak Wnioskodawca. Nie można jednak uznać, że Wnioskodawca wydał je w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

W przedmiotowej sprawie nie będzie miało więc zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Dostawa przedmiotowych obiektów będzie jednak objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Wnioskodawcy bowiem przy budowie oświetlenia nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i Wnioskodawca nie ponosił wydatków na jego ulepszenie. Tym samym zasadne jest zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W zawiązku z powyższym również dostawa gruntu, tj. części działki przyporządkowanej do tych budowli (oświetlenia) będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Odnośnie dostawy szlabanu, należy zauważyć że jak wskazał Wnioskodawca szlaban nie jest sklasyfikowany jako samodzielny obiekt, nie posiada nr PKOB, nie jest związany trwale z gruntem. Wszystkie obiekty z wyjątkiem szlabanu posadowione na przedmiotowej działce będące przedmiotem sprzedaży są budynkami, budowlami lub ich częściami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane.

Zatem do dostawy szlabanu nie znajdą zastosowania wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT przewidziane w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Ponadto należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki podatku od podatku, dla usług dostawy szlabanu, w związku z czym, usługi te podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT, w wysokości 23%.

W konsekwencji sprzedaż szlabanu nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K., ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomość zabudowana
IBPP1/4512-337/15/ES | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IPPB5/4510-73/15-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-1145/14/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.