IBPP1/4512-679/15/ES | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży gruntu wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego
IBPP1/4512-679/15/ESinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 3 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego:

 • odnośnie stwierdzenia, że budynek powinien zostać opodatkowany obniżoną 8% stawką VAT – jest prawidłowe,
 • odnośnie opodatkowania sprzedawanego gruntu (działek, na których posadowiony jest przedmiotowy budynek) 23% stawką VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 października 2015 r. znak: IBPP1/4512-679/15/ES.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Syndyk Masy Upadłościowej w ramach sprzedaży majątku dewelopera (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) sprzedaje niedokończony budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną oraz grunt na którym posadowiony jest ww. budynek wraz z działkami przyległymi.

Budynek zgodnie z projektem docelowo będzie składał się z 220 mieszkań o powierzchni użytkowej od 32,37 m2 do 102,53 m2 oraz 213 miejsc postojowych w garażu podziemnym. W chwili obecnej stopień zaawansowania prac w budynku to wybudowany garaż podziemny oraz 3 kondygnacje - 80 lokali mieszkalnych. Kupującym budynek będzie firma deweloperska, zamierzająca dokończyć budowę wg istniejących planów budowy. Transakcja ta zostanie potwierdzona jednym aktem notarialnym oraz fakturą. Nieruchomość posiada trzy księgi wieczyste z czego na dwóch częściowo jest posadowiony budynek, a jedna to nieruchomość gruntowa zupełnie niezwiązana z budynkiem. Budynek spełnia warunki budynku mieszkalnego wg PKOB tj. minimum 50% docelowej powierzchni użytkowej będzie wykorzystywana na cele mieszkalne. Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy lokale mieszkalne będą sprzedawane w przyszłości wraz przynależnymi miejscami postojowymi w budynku (jeden akt notarialny) czy też oddzielnie na podstawie odrębnych aktów notarialnych.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

-inwestycja w postaci wybudowania bloku wielorodzinnego mieszkalnego była realizowana na działkach ozn. nr 2741/11, 2741/29, 2885/2 dla których to m.in. działek jest prowadzona KW o nr (...) oraz działce o nr 2884/2 dla której jest prowadzona KW o nr (...).

W związku z powyższym stosowna interpretacja winna obejmować jedynie 4 ww. działki.

Dodatkowo Wnioskodawca poinformował, iż w dniu 14 września 2015 r. zbył ww. nieruchomości wraz z niedokończoną budową budynku wielomieszkalnego na rzecz podmiotu trzeciego, który w chwili obecnej kontynuuje inwestycję poprzez dokończenie wybudowania budynku o którym mowa powyżej.

Odnosząc się w dalszej kolejności do pytań wskazanych w wezwaniu z dnia 26 października 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnił:

 • Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od 25 stycznia 2008 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Przedmiotem interpretacji mają być 4 geodezyjnie wyodrębnione działki o nr: 2741/11, 2741/29, 2885/2, 2884/2, na których realizowana jest inwestycja polegająca na wybudowaniu budynku wielorodzinnego.
 • Wnioskodawca nabył wszystkie przedmiotowe działki aktem notarialnym z dnia 31 stycznia 2008 r.
 • Czynność nabycia działek była udokumentowana FV.
 • Dostawa nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy była czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT - stawka 22%.
 • Działki nie zostały wpisane do ewidencji środków trwałych, są to towary handlowe przedsiębiorstwa.
 • Budynek jest posadowiony na czterech geodezyjnie wyodrębnionych działkach o nr: 2741/11, 2741/29, 2885/2, 2884/2.
 • Wnioskodawca nie nabył niedokończonego budynku mieszkalnego, sam budował budynek w okresie 2012-2014 zlecając prace firmom zewnętrznym.
 • Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 • Symbol PKOB przedmiotowego budynku to 1122.
 • Stan zaawansowania robót na moment sprzedaży wskazywał, iż może tam powstać tylko i wyłącznie budynek mieszkalny.
 • Naniesienia na gruncie w postaci niedokończonego budynku mieszkalnego stanowią dostateczne zaawansowania robót aby taki budynek powstał.
 • Z dokumentów sprzedaży wynikało jakiego rodzaju budynek jest przedmiotem sprzedaży, budowa jest kontynuowana przez nabywcę.
 • Wnioskodawca ogranicza wniosek i wnosi o wydanie interpretacji jedynie co do budynku oraz działek bezpośrednio znajdujących się pod nim tj. działek o nr: 2741/11, 2741/29, 2885/2, 2884/2.
 • Działka przyległa jest działką niezabudowaną.
 • Jest jedna działka przyległa nie będąca przedmiotem niniejszego wniosku o nr 2741/23.
 • W momencie sprzedaży nie było obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 2741/23.
 • Dla działki 2741/23 oraz innych została wydana decyzja o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi, powierzchniami handlowymi i biurowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy niedokończony obiekt budowlany wg wskazanego powyżej opisu można traktować podczas sprzedaży jako budynek mieszkalny i można zastosować obniżoną stawkę VAT 8%...

Czy podczas sprzedaży opisanego gruntu można zastosować w stosunku do całości stawkę podstawową VAT 23%, z uwagi na fakt kłopotliwe jest ustalenie dokładnie jaka część przynależy do sprzedawanego budynku...

Zdaniem Wnioskodawcy, budynek powinien zostać opodatkowany obniżoną stawką VAT 8% z uwagi na fakt, iż jest to budynek w którym większość stanowią lokale mieszkalne. Natomiast sprzedawany grunt zostanie w całości opodatkowany stawką 23% z uwagi brak możliwości dokładnego wskazania działki oraz wyliczenia powierzchni gruntu przypisanego do budynku mieszkalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • prawidłowe – odnośnie stwierdzenia, że budynek powinien zostać opodatkowany obniżoną 8% stawką VAT,
 • nieprawidłowe - odnośnie opodatkowania sprzedawanego gruntu (działek, na których posadowiony jest przedmiotowy budynek) 23% stawką VAT.

Na wstępie należy zauważyć, że mimo zaznaczenia przez Wnioskodawcę we wniosku ORD-IN w poz. 58, że sprawa dotyczy zdarzenia przyszłego, tut. organ przyjął, że sprawa dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, gdyż z wniosku wynika, że Wnioskodawca w dniu 14 września 2015 r. zbył nieruchomości, o których mowa we wniosku, a więc czynność została dokonana.

Ponadto należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki będącej przedmiotem wniosku z 18 sierpnia 2015 r., tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące dostawy 4 działek (4 zdarzeń przyszłych) w jednej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 41 ust. 1 tej ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl art. 41 ust. 12a cyt. ustawy, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi natomiast, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Na mocy art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Zgodnie z PKOB, przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Jednocześnie zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999 r. (pismo wydane zostało w okresie funkcjonowania obowiązującej do dnia 31 grudnia 1999 r. Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jednak wyrażone w nim stanowisko, w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia analizowanego zagadnienia, należy uznać za wciąż aktualne), obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku jest tym budynkiem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych.

Stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), przez budynek – należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Preferencyjna stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z uwzględnieniem ich powierzchni użytkowej.

Należy zauważyć, że o zastosowaniu właściwej stawki podatku przesądza każdorazowo całokształt okoliczności faktycznych i prawnych. Przy czym, rodzaj obiektu wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego.

W tym miejscu wskazać należy, że w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-326/11 JJ. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że: „Komisja Europejska ze swej strony uważa, że kwestia dostawy nowego budynku może pojawić się tylko w wypadku ukończenia przebudowy lub przynajmniej dostatecznego zaawansowania robót, aby powstał budynek istotnie odmienny, który może zostać zasiedlony” (pkt 31).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT od 25 stycznia 2008 r.) 14 września 2015 r. sprzedał niedokończony budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną oraz grunt na którym posadowiony jest ww. budynek.

Budynek zgodnie z projektem docelowo będzie składał się z 220 mieszkań o powierzchni użytkowej od 32,37 m2 do 102,53 m2 oraz 213 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Stopień zaawansowania prac w budynku to wybudowany garaż podziemny oraz 3 kondygnacje - 80 lokali mieszkalnych. Kupującym budynek była firma deweloperska, zamierzająca dokończyć budowę wg istniejących planów budowy i która w chwili obecnej kontynuuje inwestycję poprzez dokończenie wybudowania budynku o którym mowa powyżej. Transakcja sprzedaży została potwierdzona jednym aktem notarialnym oraz fakturą. Stan zaawansowania robót na moment sprzedaży wskazywał, iż może tam powstać tylko i wyłącznie budynek mieszkalny. Naniesienia na gruncie w postaci niedokończonego budynku mieszkalnego stanowią dostateczne zaawansowania robót aby taki budynek powstał. Z dokumentów sprzedaży wynikało jakiego rodzaju budynek jest przedmiotem sprzedaży, budowa jest kontynuowana przez nabywcę. Budynek spełnia warunki budynku mieszkalnego wg PKOB tj. minimum 50% docelowej powierzchni użytkowej będzie wykorzystywana na cele mieszkalne. Symbol PKOB przedmiotowego budynku to 1122.

Inwestycja w postaci wybudowania bloku wielorodzinnego mieszkalnego była realizowana na czterech geodezyjnie wyodrębnionych działkach o nr 2741/11, 2741/29, 2885/2 i 2884/2, które Wnioskodawca nabył aktem notarialnym z dnia 31 stycznia 2008 r. Czynność nabycia działek była udokumentowana FV. Dostawa nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy była czynnością podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT - stawka 22%. Działki nie zostały wpisane do ewidencji środków trwałych, są to towary handlowe przedsiębiorstwa. Wnioskodawca nie nabył niedokończonego budynku mieszkalnego, sam budował budynek w okresie 2012-2014 zlecając prace firmom zewnętrznym. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia czy niedokończony obiekt budowlany wg wskazanego powyżej opisu można traktować podczas sprzedaży jako budynek mieszkalny i można zastosować obniżoną stawkę VAT 8%.

Należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku, w którym miała miejsce dostawa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w stanie zaawansowania prac na etapie wybudowanego garażu podziemnego oraz 3 kondygnacji - 80 lokali mieszkalnych przed jego formalnym oddaniem do użytkowania, mamy do czynienia z dostawą budynku mieszkalnego, gdyż w tym przypadku:

 • przedmiotem sprzedaży będzie budynek sklasyfikowany w dziale 11 PKOB, grupa 112 PKOB, klasa 1122 PKOB,
 • na moment sprzedaży, stan zaawansowania robót wskazywał, że na przedmiotowym gruncie może powstać tylko i wyłącznie budynek mieszkalny wielorodzinny,
 • kupujący budynek (firma deweloperska), zamierzała dokończyć budowę wg istniejących planów budowy i w chwili obecnej kontynuuje inwestycję poprzez dokończenie budowy przedmiotowego budynku.

Powyższy opis wskazuje, że budynek, o którym mowa we wniosku, w stanie zaawansowania prac na etapie wybudowanego garażu podziemnego oraz 3 kondygnacji - 80 lokali mieszkalnych, w przedmiotowej sprawie stanowi dostateczne zaawansowanie robót, aby powstał budynek mieszkalny wielorodzinny. Zatem należy uznać, że całokształt okoliczności faktycznych i prawnych w przedmiotowej sprawie wskazuje, że celem ekonomicznym/gospodarczym transakcji jest dostawa budynku mieszkalnego w określonym stopniu zaawansowania budowy.

Z uwagi na powołane wyżej przepisy prawa oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że dostawa przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego sklasyfikowanego pod symbolem PKOB 1122 przed jego datą formalnego oddania do użytkowania korzysta z opodatkowana podatkiem od towarów i usług według obniżonej stawki podatku 8%.

Bez znaczenia w analizowanym przypadku jest okoliczność, że w budynku mieszkalnym wielorodzinnym będą znajdować się miejsca postojowe w garażu podziemnym i Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy lokale mieszkalne będą sprzedawane w przyszłości wraz przynależnymi miejscami postojowymi w budynku (jeden akt notarialny) czy też oddzielnie na podstawie odrębnych aktów notarialnych.

W niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany wyżej przepis art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, gdyż przedmiotem dostawy nie jest pojedynczy lokal, a cały budynek mieszkalny.

Tym samym, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w niniejszej sytuacji dostawa budynku mieszkalnego wielorodzinnego sklasyfikowanego pod symbolem PKOB 1122 przed jego oddaniem do użytkowania, podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że budynek powinien zostać opodatkowany obniżoną 8% stawką VAT, należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie opodatkowania gruntu na którym posadowiony jest przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny, należy zauważyć, że kwestię tę rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z obniżonej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej korzysta również dostawa gruntu, na którym dany budynek (budowla) jest posadowiony.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny jest posadowiony na czterech geodezyjnie wyodrębnionych działkach o nr 2741/11, 2741/29, 2885/2 i 2884/2.

Skoro – jak wynika z przepisu art. 29a ust. 8 ustawy o VAT - do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynku, a dostawa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o którym mowa we wniosku, sklasyfikowanego pod symbolem PKOB 1122, podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, zatem dostawa działek o nr 2741/11, 2741/29, 2885/2 i 2884/2, na których posadowiony jest ww. budynek podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, odnośnie opodatkowania sprzedawanego gruntu (działek, na których posadowiony jest przedmiotowy budynek) 23% stawką VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii opodatkowania dostawy geodezyjnie wyodrębnionej działki o numerze 2741/23, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – ogranicza on wniosek i wnosi o wydanie interpretacji jedynie co do budynku i działek bezpośrednio znajdujących się pod nim tj. działek o nr: 2741/11, 2741/29, 2885/2, 2884/2, zaś jak zaznaczył Wnioskodawca ww. działka przyległa nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomość zabudowana
IPTPP3/4512-515/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
ITPB1/4511-689/15/AK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-679/15/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.