IBPP1/4512-483/15/ES | Interpretacja indywidualna

Dostawa działki zabudowanej
IBPP1/4512-483/15/ESinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 sierpnia 2015 r.) oraz pismem z 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy działki zabudowanej nr 160/55 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 31 lipca 2015 r., znak: IBPP1/4512-483/15/ES oraz pismem z 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 sierpnia 2015 r., znak: IBPP1/4512-483/15/ES.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sprawa dotyczy byłej mieszalni pasz, którą Wnioskodawca przeznacza na Magazyn Towarów Masowych. Wnioskodawca prowadzi tam sprzedaż nawozów, środków ochrony roślin, opału, materiałów budowlanych itp. Wnioskodawca jest właścicielem gruntu o powierzchni 0,9055 na którym znajdują budynki i budowle;

 • była hala produkcyjna wybudowana 1978 r.
 • wiata wybudowana 1978 r.
 • magazyn wybudowany 1890 r.
 • magazyn wybudowany 1940 r.
 • 4 silosy z 1977 r.
 • droga dojazdowa,
 • waga.

Wszystkie budynki były wybudowane i oddane do użytku przed wprowadzeniem podatku VAT, który nie był potrącony. Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym płatnikiem VAT od 8 stycznia 1993 r.

Nieruchomość o której mowa jest własnością Wnioskodawcy od 15 listopada 1994 r. i 4 sierpnia 1998 r. ale użytkuje ją od 1964 r. Wnioskodawca wszedł w posiadanie na mocy aktu notarialnego w dwóch etapach - pierwszy 15 listopada 1994 r. drugi – 4 sierpnia 1998 r. Było to nieodpłatne przeniesienie własności.

Na działce nr 160/55 znajdują się zabudowania tj. była hala produkcyjna, magazyny, silosy, waga samochodowa oraz droga dojazdowa.

Na działce nr 29/13 znajduje się wiata, a działki nr 29/16 i 31/3 to tereny zabudowy obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz tereny zalewowe zagrożone powodzią.

Przez wszystkie lata tzn. od 1964 r. do dzisiaj Wnioskodawca prowadzi tam działalność handlową, ta nieruchomość to Magazyn Towarów Masowych Wnioskodawcy od 1999 r. Przed tym rokiem była tam Mieszalnia Pasz.

Silosy były dzierżawione od 19 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r. Wiata jest dzierżawiona od 1 sierpnia 2014 r. do nadal.

Nakłady na modernizację:

 • hali produkcyjnej nie przekroczyły 30% wartości,
 • wiaty nie przekroczyły 30% wartości,
 • 2 magazynów nie przekroczyły 30% wartości,
 • 4 silosów nie przekroczyły 30% wartości,
 • drogi dojazdowej nie przekroczyły 30% wartości,
 • wagi nie przekroczyły 30% wartości.

Wydatki na ulepszenie:

 • hali produkcyjnej nie przekroczyły 30% wartości początkowej,
 • wiaty nie przekroczyły 30% wartości początkowej,
 • 2 magazynów nie przekroczyły 30% wartości początkowej,
 • 4 silosów nie przekroczyły 30% wartości początkowej,
 • drogi dojazdowej nie przekroczyły 30% wartości początkowej,
 • wagi nie przekroczyły 30% wartości początkowej.

Wnioskodawca zamierza całą nieruchomość sprzedać w całości stosując art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a. Wszystkie budynki wymagają remontu generalnego.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

Działka nr 160/55 została nabyta aktem notarialnym w dniu 15 listopada 1994 r., było to nieodpłatne przeniesienie własności. Działkę Wnioskodawca nabył od Skarbu Państwa. Wnioskodawca prowadzi tam działalność handlową. Wszystkie budynki tj. była hala produkcyjna, magazyny, silosy, waga samochodowa oraz droga dojazdowa są trwale związane z gruntem.

Była hala produkcyjna wybudowana przez Wnioskodawcę w 1978 r. 4 silosy wybul. w 1977 r. także przez Wnioskodawcę, droga dojazdowa oraz wagi - ulepszone w latach 80-tych. Ulepszenie nie przekroczyło 30% wartości.

Silosy Wnioskodawca używał do skupu zboża do 2001 r., potem dopiero od 19 kwietnia 2014 r. silosy były dzierżawione do 31 grudnia 2014 r.

Wszystkie budynki były wybudowane i oddane do użytku przed wprowadzeniem podatku VAT. Magazyn wybudowany w 1890 r. przez ówczesnych właścicieli, drugi magazyn był wybudowany 1940 r. w czasie wojny.

Była hala była używana dłużej niż 5 lat do czynności opodatkowanych tak samo magazyny, silosy, waga i droga dojazdowa były używane dłużej aniżeli 5 lat do działalności Wnioskodawcy. Tylko silosy były oddane w dzierżawę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 10 sierpnia 2015 r.):

Czy sprzedaż działki nr 160/55 może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT stosując art. 43 ust. 1 pkt 10...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 10 sierpnia 2015 r.):

Działkę 160/55 Wnioskodawca nabył bez faktury aktem notarialnym, więc przy zakupie nie potrącono podatku VAT, więc teraz Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia. Nakłady na modernizację i ulepszenie miały miejsce w latach 80-tych więc także Wnioskodawca nie odliczał sobie VAT. Wszystkie budynki są w bardzo złym stanie technicznym wymagają generalnego remontu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez sprzedaż w myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem – w świetle przytoczonych powyżej przepisów – grunty, budynki i budowle spełniają definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6, a ich sprzedaż traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, w myśl obowiązującego art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnieniem od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych będącą wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych,

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,

3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki.

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Należy mieć na uwadze, że Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych obejmuje obiekty budowlane, przez które rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca (czynny podatnik podatku VAT od 1993 r.) zamierza dokonać dostawy nieruchomości, w skład której wchodzi zabudowana działka nr 160/55 nabyta aktem notarialnym (bez faktury) w dniu 15 listopada 1994 r. od Skarbu Państwa jako nieodpłatne przeniesienie własności. Wnioskodawca prowadzi tam działalność handlową. Na działce nr 160/55 znajdują się trwale związane z gruntem obiekty budowlane tj.:

 • była hala produkcyjna (wybudowana przez Wnioskodawcę w 1978 r.),
 • 2 magazyny (pierwszy magazyn wybudowany w 1890 r. przez ówczesnych właścicieli, drugi magazyn był wybudowany 1940 r. w czasie wojny),
 • 4 silosy (wybudowane przez Wnioskodawcę w 1977 r.),
 • waga samochodowa
 • droga dojazdowa.

Wszystkie obiekty były wybudowane i oddane do użytku przed wprowadzeniem podatku VAT. Była hala produkcyjna wybudowana przez Wnioskodawcę w 1978 r., 4 silosy wybudowane w 1977 r. także przez Wnioskodawcę, droga dojazdowa oraz wagi - ulepszone w latach 80-tych. Ulepszenie nie przekroczyło 30% wartości.

Silosy Wnioskodawca używał do skupu zboża do 2001 r., a od 19 kwietnia 2014 r. silosy były dzierżawione do 31 grudnia 2014 r.

Była hala produkcyjna była używana dłużej niż 5 lat do czynności opodatkowanych tak samo magazyny, silosy, waga i droga dojazdowa były używane dłużej aniżeli 5 lat do działalności Wnioskodawcy. Tylko silosy były oddane w dzierżawę.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w pierwotnym wniosku Wnioskodawca wskazał, że silosy były dzierżawione od 19 kwietnia 2010 r., natomiast w uzupełnieniu wniosku, w odpowiedzi na wezwanie tut. organu Wnioskodawca podał, że były dzierżawione od 19 kwietnia 2014 r.

Tut. organ przyjął zatem za ostateczne daty podane w uzupełnieniu wniosku, tj. że dzierżawa silosów miała miejsce od 19 kwietnia 2014 r. i w odniesieniu do takiego stanu faktycznego jest wydana niniejsza interpretacja.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy sprzedaż ww. działki zabudowanej może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawione przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa posadowionych na działce nr 160/55 obiektów tj. byłej hali produkcyjnej, 2 magazynów, wagi samochodowej i drogi dojazdowej może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Aby zatem dostawa przedmiotowych obiektów mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych obiektów nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne stwierdzić należy, że dostawa byłej hali produkcyjnej, 2 magazynów, wagi samochodowej i drogi dojazdowej będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, ponieważ czynnością spełniającą definicję pierwszego zasiedlenia tych obiektów będzie ich zbycie przez Wnioskodawcę. Z wniosku wynika bowiem, że przedmiotowe obiekty zostały nabyte aktem notarialnym (bez faktury) w dniu 15 listopada 1994 r. od Skarbu Państwa jako nieodpłatne przeniesienie własności, nie były one przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, ponadto hala produkcyjna, droga dojazdowa oraz wagi - ulepszone były w latach 80-tych, natomiast z wniosku nie wynika, aby przedmiotem ulepszeń były 2 magazyny.

Z uwagi na powyższe, do przedmiotowej dostawy dokonywanej w ramach pierwszego zasiedlenia nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta dokonana zostanie w ramach pierwszego zasiedlenia.

Przy braku zatem możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dostawy obiektów tj. byłej hali produkcyjnej, 2 magazynów, wagi samochodowej i drogi dojazdowej, znajdujących się na działce nr 160/55 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wszystkie ww. obiekty były wybudowane i oddane do użytku przed wprowadzeniem podatku VAT oraz, że obiekty te zostały nabyte przez Wnioskodawcę w aktem notarialnym (bez faktury) w dniu 15 listopada 1994 r. od Skarbu Państwa jako nieodpłatne przeniesienie własności, a więc przy ich nabyciu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponadto Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów (jedyne wydatki na ulepszenie ponoszone były w latach 80-tych).

Mając powyższe na uwadze, zbycie przez Wnioskodawcę przedmiotowych obiektów tj. byłej hali produkcyjnej, 2 magazynów, wagi samochodowej i drogi dojazdowej, znajdujących się na działce nr 160/55 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ Wnioskodawca spełni łącznie przesłanki wymienione w lit. a i b tego przepisu.

Tym samym, również dostawa gruntu tj. działki nr 160/55 w części przyporządkowanej do tych obiektów, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Odnośnie natomiast ustalenia czy dostawa posadowionych na działce nr 160/55 4 silosów może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest również zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Aby zatem dostawa przedmiotowych silosów mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych silosów nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Ażeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli (w tym przypadku silosów) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub ulepszony obiekt lub jego część zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, leasing. Zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa, leasing są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie także moment oddania budynku lub jego części do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy.

Z wniosku wynika, że dokonany przez Wnioskodawcę w dniu 15 listopada 1994 r. od Skarbu Państwa jako nieodpłatne przeniesienie własności na podstawie aktu notarialnego (bez faktury) zakup zabudowanej m.in. 4 silosami działki nr 160/55 był czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca nie miał prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu przedmiotowej działki wraz z obiektami (trwale z gruntem związanymi). Silosy były przez Wnioskodawcę używane do skupu zboża do 2001 r., a od 19 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. były dzierżawione. (Należy zauważyć, że w pierwotnym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jako okres dzierżawy wskazał okres od 19 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r., natomiast w uzupełnieniu podał, że silosy dzierżawione były w okresie od 19 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., zatem tut. organ przyjął jako aktualny i ostateczny opis sprawy wynikający z uzupełnienia tj. że dzierżawa miała miejsce od 19 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.).

Z wniosku nie wynika, aby po nabyciu, na znajdujące się na działce silosy zostały poniesione wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości równej lub większej niż 30% ich wartości początkowej, liczonej dla każdego z obiektów osobno. Jedyne wydatki na ulepszenie ponoszone były w latach 80-tych.

Z opisu sprawy wynika, zatem, że pierwsze zasiedlenie miało miejsce w momencie oddania silosów w dzierżawę tj. 19 kwietnia 2014 r.

Jednocześnie z wniosku nie wynika kiedy dokładnie będzie miała miejsce planowana przez Wnioskodawcę dostawa, tj. czy nastąpi w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia czy dłuższym. Jeżeli dostawa ta nastąpiłaby w okresie nie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, tj. od 19 kwietnia 2014 r., to będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W takim przypadku również dostawa gruntu tj. działki nr 160/55 w części przyporządkowanej do tych obiektów (4 silosów), korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Jeżeli natomiast planowana przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowych silosów zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, to nie może być objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Przy braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dostawy 4 silosów, znajdujących się na działce nr 160/55 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że obiekty te (4 silosy) były wybudowane i oddane do użytku przed wprowadzeniem podatku VAT oraz, że obiekty te zostały wybudowane przez Wnioskodawcę w 1977 r., a następnie nabyte przez Wnioskodawcę w aktem notarialnym (bez faktury) w dniu 15 listopada 1994 r. od Skarbu Państwa jako nieodpłatne przeniesienie własności, a więc zarówno przy budowie silosów jak i przy ich nabyciu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponadto Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów (jedyne wydatki na ulepszenie ponoszone były w latach 80-tych).

Zatem w przypadku gdy dostawa będzie miała miejsce w okresie krótszym niż 2 lata od 19 kwietnia 2014 r., to zbycie przez Wnioskodawcę przedmiotowych obiektów tj. 4 silosów, znajdujących się na działce nr 160/55 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ Wnioskodawca spełni łącznie przesłanki wymienione w lit. a i b tego przepisu.

Tym samym, również dostawa gruntu tj. działki nr 160/55 w części przyporządkowanej do tych obiektów (4 silosów), korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy (uwzględniając sformułowane pytanie), iż sprzedaż działki nr 160/55 może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT stosując art. 43 ust. 1 pkt 10, należało uznać za nieprawidłowe, gdyż przy wskazanych w interpretacji okolicznościach zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, bądź zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Równocześnie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów. Zatem dokumenty te nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomość zabudowana
IPTPP1/4512-320/15-4/MSu | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
ILPP2/4512-1-344/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-483/15/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.