1061-IPTPP1.4512.242.2016.2.MSu | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2016r. (data wpływu 6 czerwca 2016r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – jest prawidłowe
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 czerwca 2016r. (data wpływu 6 czerwca 2016r.) o doprecyzowanie opisu sprawy i wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń e-PUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Gmina ... posiada w zasobach komunalnych zabudowaną działkę o powierzchni 1.800 m2, którą nabyła w drodze komunalizacji z zasobów Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody ... z dnia 25 lipca 2003 r.

Obecnie działka ta jest przeznaczona przez Gminę do sprzedaży i ma zostać podzielona na trzy części A, B i C.

W obecnym stanie prawnym działka ta jest użytkowana przez trzech użytkowników, dwaj z nich (użytkownik działki B i dzierżawca działki C) są zainteresowani zakupem użytkowanej dotychczas części tej nieruchomości, natomiast dzierżawioną działkę A z posadowionym budynkiem, chciałaby zakupić córka dotychczasowego dzierżawcy, i tak.:

 • na działce A - znajduje się budynek gospodarczy (z pustaka, który został zaadoptowany przez dzierżawcę na budynek mieszkalny) - Gmina nie nabywała tego budynku i nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie,
 • na działce dzierżawcy B - znajduje się budowla w postaci piwnicy i ogrodzenia (piwnica częściowo w ziemi, ogrodzenie również częściowe- posadowione kilkadziesiąt lat temu przez ówczesnych właścicieli),
 • na działce dzierżawcy C - znajduje się budowla w postaci studni (wzniesiona przez ówczesnych właścicieli).

W dniu 10 marca 2016 roku sporządzony został operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości. Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej gruntu jako przedmiotu prawa własności, nie obejmuje budynku posadowionego na tej działce oraz budowli w postaci ogrodzenia, piwnicy oraz studni, ponieważ nie były one wzniesione przez sprzedającego. Tak więc, przedmiotem opodatkowania dostawy zabudowanego gruntu będzie wartość całej transakcji, mimo, że ekonomicznie odpowiadać będzie jedynie wartości gruntu.

Na terenie, na którym zlokalizowana jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z oznaczeniem terenu jako MRj5, czyli zabudowa zagrodowa mieszkaniowa jednorodzinna, gospodarcza, usługowo - produkcyjna oraz dróg dojazdowych i gospodarczych.

Gmina ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Działki A, B, C będące przedmiotem wniosku na dzień sprzedaży będą wyodrębnione geodezyjnie i będą posiadały swoje numery.

Przedmiotem dostawy będzie grunt wraz z posadowionymi na nim obiektami.

Działka A z posadowionym budynkiem będzie zbywana w drodze przetargu, wobec czego nabywcą może być każdy kto przetarg wygra, (wnioskodawcą o zakup działki w tych granicach jest córka obecnego dzierżawcy i może się zdarzyć, że to ona nabędzie przedmiotową nieruchomość).

Nabywcą działki B z budowlą w postaci piwnicy i ogrodzenia - będzie dotychczasowy użytkownik.

Nabywcą działki C z budowlą w postaci studni będzie dotychczasowy dzierżawca.

W myśl art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury;

(...)

 1. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z powyższego wynika, że budowlą, w myśl prawa budowlanego, jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112 ze zm.) przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Tak więc, budynek gospodarczy użytkowany przez dzierżawcę jako mieszkalny znajdujący się na działce A jest w świetle powyższych przepisów budynkiem, z wypisu z rejestru budynków wynika jego funkcja określona jest jako produkcyjna, usługowa i gospodarcza dla rolnictwa - PKOB 108 (rodzaj ten obejmuje budynki w gospodarstwach rolnych).

Piwnica i ogrodzenie znajdujące się na działce B jest w świetle powyższych przepisów budowlą - PKOB 2420 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Studnia znajdująca się na działce C jest w świetle powyższych przepisów budowlą - PKOB 2420 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Gmina ... nabyła budynki/budowle będące przedmiotem wniosku wraz z gruntem w drodze komunalizacji z zasobów Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody ... z dnia 25 lipca 2003 r. Decyzja o komunalizacji określała nieodpłatne nabycie prawa własności do tej nieruchomości przez Gminę ... z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. Wcześniejszym właścicielem był Skarb Państwa, w imieniu którego Gmina ... występowała w roli wydzierżawiającego. Decyzja o komunalizacji tej nieruchomości gruntowej nie określała wartości naniesień.

Działka A na której znajduje się budynek gospodarczy (z pustaka, który jest użytkowany przez dzierżawcę jako budynek mieszkalny) użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy gruntu zabudowanego.

Działka B na której znajduje się budowla w postaci piwnicy i ogrodzenia (piwnica częściowo w ziemi, ogrodzenie również częściowe - posadowione kilkadziesiąt lat temu przez ówczesnych właścicieli), użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy gruntu zabudowanego.

Działka C na której znajduje się budowla w postaci studni (wzniesiona przez ówczesnych właścicieli) użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy gruntu.

Działka A - budynek gospodarczy - wybudowany został kilkadziesiąt lat temu przez ówczesnych właścicieli.

Działka B na której znajduje się budowla w postaci piwnicy i ogrodzenia nie została wybudowana przez obecnego użytkownika (wzniesiona została kilkadziesiąt lat temu przez ówczesnych właścicieli).

Działka C na której znajduje się budowla w postaci studni nie została wybudowana przez obecnego użytkownika (wzniesiona została kilkadziesiąt lat temu przez ówczesnych właścicieli).

Gmina ... nabyła budynki/budowle będące podmiotem wniosku wraz z gruntem w drodze komunalizacji z zasobów Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody ... z dnia 25 lipca 2003 r. Celem nabycia tej nieruchomości zabudowanej nie było wykorzystywanie ich do wykonywana działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. ) lecz nieodpłatne nabycie prawa własności do nieruchomości przez Gminę ... nastąpiło z mocy prawa.

Nie było odrębnych umów najmu na te budynki/budowle, tak więc Wnioskodawca nie pobierał odrębnych pożytków z tych budynków/budowli.

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu w drodze komunalizacji przedmiotowej nieruchomości.

Budynki/budowle nie zostały wybudowane przez obecnych użytkowników.

W okresie od nabycia z mocy prawa budynków/budowli do dnia ich sprzedaży wystąpiło pierwsze zasiedlenie, gdyż nieruchomości te (umowy dzierżawy na grunt zabudowany) są wydzierżawiane przez Gminę ... na własny rachunek od dnia 27 maja 1990r. Umowy dzierżawy powielane są w okresach cyklicznych.

Wnioskodawca wydzierżawiał jedynie grunt, nigdy osobno nie wynajmował obiektów budowlanych znajdujących się na tym gruncie.

Wnioskodawca nigdy nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku gospodarczego (z pustaka, który został zaadoptowany przez dzierżawcę na budynek mieszkalny) posadowionego na działce, budowli w postaci piwnicy i ogrodzenia posadowionej na działce B oraz budowli w postaci studni posadowionej na działce C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zasadne jest odprowadzenie należnego podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży trzech wydzielonych działek z jednej nieruchomości gruntowej, na których znajdują się naniesienia w postaci budynku, piwnicy i ogrodzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Według art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Tak więc, sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowi na gruncie ustawy o VAT odpłatną dostawę towarów, czyli z założenia czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Według art. 29 ust. 5 cyt. ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Wobec czego, jeśli dostawa budynków i budowli trwale związanych z gruntem będzie zwolniona od podatku - wówczas dostawa gruntu będzie również korzystać ze zwolnienia od podatku.

Zasadą podatku od towarów i usług jest powszechność opodatkowania. Zastosowanie zwolnienia od podatku w stosunku do czynności podlegającej opodatkowaniu powinno być uzasadnione przez spełnienie określonych przepisami przesłanek warunkujących to zwolnienie.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla określenia czy budynek/budowla (a w konsekwencji nieruchomość zabudowana) jest zwolniona z VAT istotne znaczenie ma ustalenie czy doszło do pierwszego zasiedlenia.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku po jego wybudowaniu lub ulepszeniu, w przypadku gdy nakłady poniesione na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynku.

Ponadto według art. 43 ust 1 pkt 10a, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeśli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Na gruncie ustawy prawo budowlane o budynku można mówić wtedy, gdy dany obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem oraz jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Według art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak (...) budowle ziemne (...) urządzenia techniczne. Z kolei art. 3 ust. 9 ustawy Prawo budowlane definiuje urządzenia budowlane - jako urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak (...) ogrodzenia (...).

Gmina ... nie ponosiła nakładów na ulepszenie ani budynku ani budowli znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości.

Powołując się na ww. przepisy prawa Gmina sprzedając przedmiotową nieruchomość w postaci podzielonych trzech działek, powinna skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10) i 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
 • nieprawidłowe w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle powołanych powyżej przepisów, grunt wraz z budynkami spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki obniżone, jak również zwolnienie od VAT. I tak, zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle przytoczonego przepisu kluczowe dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki okres upłynął od tego momentu.

Stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Należy zauważyć, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nabył budynki/budowle będące przedmiotem wniosku wraz z gruntem w drodze komunalizacji z zasobów Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody ... z dnia 25 lipca 2003r. Ww. działka jest przeznaczona przez Gminę do sprzedaży i ma zostać podzielona na trzy części A, B i C. Działki A, B, C będące przedmiotem wniosku na dzień sprzedaży będą wyodrębnione geodezyjnie i będą posiadały swoje numery. Obecnie działka A na której znajduje się budynek gospodarczy, użytkowana jest przez obecnego użytkownika na podstawie umowy dzierżawy gruntu zabudowanego, działka B na której znajduje się budowla w postaci piwnicy i ogrodzenia użytkowana jest przez obecnego użytkownika na podstawie umowy dzierżawy gruntu zabudowanego, natomiast działka C na której znajduje się budowla w postaci studni użytkowana jest przez obecnego jej użytkownika na podstawie umowy dzierżawy gruntu. W okresie od nabycia z mocy prawa budynków/budowli do dnia ich sprzedaży wystąpiło pierwsze zasiedlenie, gdyż nieruchomości te (umowy dzierżawy na grunt zabudowany) są wydzierżawiane przez Gminę ... na własny rachunek od dnia 27 maja 1990r. Umowy dzierżawy powielane są w okresach cyklicznych. Wnioskodawca nigdy nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku gospodarczego (z pustaka, który został zaadoptowany przez dzierżawcę na budynek mieszkalny) posadowionego na działce, budowli w postaci piwnicy i ogrodzenia posadowionej na działce B oraz budowli w postaci studni posadowionej na działce C.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zwolnienia z opodatkowania sprzedaży ww. nieruchomości.

W tym miejscu należ wskazać, iż w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290) ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Jak stanowi art. 3 pkt 2 ww. ustawy Prawo budowlane – przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 cyt. ustawy Prawo budowlane).

Stosownie do art. 3 pkt 3a ww. ustawy Prawo budowlane, przez obiekt liniowy - należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Mając na uwadze ww. przepisy ustawy Prawo budowlane, w ocenie tut. Organu ogrodzenie posadowione na działce B stanowi urządzenia budowlane. Należy wskazać, iż zgodnie z Prawem budowlanym ww. obiekt nie mieści się w definicji budowli. Ustawodawca nie wymienia bowiem ogrodzenia wśród obiektów budowlanych, ogrodzenia umieszcza natomiast w katalogu urządzeń budowlanych, określonych odrębnie od budowli. A zatem, w myśl powyższych przepisów Prawa budowlanego, ogrodzenie stanowi odmienny rodzaj obiektu niż budowle czy budynki zdefiniowane w ww. ustawie.

Urządzenia budowlane stanowią urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie są to samodzielne budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane, które uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Jednakże urządzenia te należy traktować, jako elementy przynależne do budynku i opodatkować łącznie z tym budynkiem, z którym są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla sprzedawanego obiektu budowlanego. Brak jest podstaw do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów w zakresie stawki podatku VAT dla ww. urządzeń w oderwaniu od budynków, do których przynależą, gdyż w świetle obowiązujących przepisów nie mają one samodzielnego bytu.

Zatem przyjąć należy, iż ogrodzenie „przynależy” do budowli posadowionej na działce B. Dlatego też, jego dostawa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowana jest budowla położona na działce B.

Dokonując analizy okoliczności przedstawionych we wniosku, należy stwierdzić, że dostawa działek zabudowanych wymienionych we wniosku, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że planowana dostawa budynków i budowli położonych na działkach A, B i C stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przy czym dostawa budynku i budowli, o których mowa we wniosku, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ dokonywana będzie po pierwszym zasiedleniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy (umowy dzierżawy na grunt zabudowany od dnia 27 maja 1990r. powielane w okresach cyklicznych) i po upływie dwóch lat od tego zasiedlenia.

Podkreślenia wymaga, iż w związku z tym, że na działce B oprócz budowli znajduje się również urządzenie budowlane, którego dostawa podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, to także dostawa urządzenia budowalnego związanych z tą budowlą, będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

W konsekwencji, w świetle art. 29a ust. 8 ustawy, dostawa gruntu zabudowanego budynkiem, budowlami i urządzeniem budowlanym będzie również podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Mając na uwadze okoliczności stanu sprawy oraz powołane przepisy, należy wskazać, iż sprzedaż trzech wydzielonych działek z jednej nieruchomości gruntowej, na których znajdują się naniesienia w postaci budynku, budowli i urządzeń budowlanych, objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Wobec powyższego brak jest podstaw do badania przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przedmiotowa sprzedaż będzie zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy należało uznać za nieprawidłowe, z uwagi na fakt, iż dostawa przedmiotowej nieruchomości będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.