0114-KDIP1-1.4012.567.2017.2.AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sprzedaż ww. garażu nastąpi po pierwszym zasiedleniu i w okresie dłuższym niż 2 lata od tego momentu. W związku z tym, sprzedaż garażu posadowionego na przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęta będzie sprzedaż gruntu na którym znajduje się ww. garaż.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2017 r. (data wpływu 23 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT sprzedaży w przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną nadaną ustawowo przez art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.) i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

Miasto wykonuje przede wszystkim tzw. zadania własne nałożone na jednostkę odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostało powołane. Zdecydowana większość tych zadań jest wykonywana przez Miasto w ramach reżimu publicznoprawnego, niektóre czynności miasto wykonuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, traktując je jako podlegające przepisom ustawy o VAT.

Miasto zamierza sprzedać w przetargu zabudowaną garażem nieruchomość gruntową stanowiącą własność Miasta oznaczoną numerem 40062/14 o pow. 14 m2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Miasta na podstawie prawomocnej decyzji wojewody z dnia 8 listopada 1993 r. i posiada urządzoną księgę wieczystą.

Nieruchomość zabudowana jest garażem murowanym, który zgodnie z ewidencją gruntów i budynków posiada powierzchnię zabudowy 14 m2 i wybudowany został w 1970 r. Miasto nie posiada żadnych dokumentów dotyczących powstania oraz oddania w użytkowanie osobie fizycznej powyższego garażu.

Od 1970 r. do dnia 2 sierpnia 2017 r. z garażu korzystała bezumownie osoba fizyczna. W dniu 2 sierpnia 2017 r. użytkująca garaż osoba fizyczna zrzekła się na rzecz Miasta roszczeń do ww. garażu.

Zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym z dnia 2 sierpnia 2017 r. garaż jest w bardzo złym stanie technicznym. Wewnątrz garażu brak jest ścianki działowej z sąsiednim garażem na działce nr 40062/13. Drzwi garażowe drewniane bardzo zniszczone, dziurawe, słupki z białej cegły, po prawej i lewej stronie drzwi popękane, dach przecieka. Garaż wymaga generalnego remontu.

Przedmiotowa działka zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ” miasta położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w typie osiedlowym (symbol w planie MWU.3). W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako tereny zabudowane inne - Bi.

Miasto w żadnej formie nie dysponowało nieruchomością gruntową zabudowaną garażem na niczyją rzecz. Po wybudowaniu garażu, tj. od 1970 r. osoba fizyczna bezumownie korzystająca z powyższego budynku nie ponosiła nakładów na ulepszenie garażu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej garażu. Wskutek bezumownego korzystania z powyższej nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przez osobę fizyczną, czynności te nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Miasto w żadnej formie nie dysponowało nieruchomością gruntową zabudowaną garażem na niczyją rzecz. Miasto nie posiada żadnej dokumentacji dotyczącej powstania i finansowania ww. garażu. Miasto nie ponosiło na przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem żadnych nakładów, nie dokonywało żadnych remontów i ulepszeń. Garaż wymaga generalnego remontu.

Ani użytkownik, ani też Miasto nie ponosiło żadnych nakładów na ulepszenie garażu w rozumieniu o przepisów podatku dochodowym. Osoba bezumownie użytkująca nieruchomość gruntową zabudowaną garażem nie wnosiła żadnych opłat dla Miasta tego tytułu. Miasto nie osiągało i nie osiąga żadnych przychodów z tego tytułu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż w przetargu ww. nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i korzysta ze zwolnienia VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedmiotowej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym z 1961 r. oraz budynkiem gospodarczym z 1967 r. podlega sprzedaży opodatkowanej, jednakże korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 10.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Do zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla dostawy nieruchomości - budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku w oparciu o przepisy z art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a.

Jednakże dla zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 istotne jest czy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed pierwszym zasiedleniem, czy też nie.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:

 1. wybudowaniu lub,
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Odnosząc się do ww. definicji pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Zatem oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Od chwili wybudowania garażu tj. 1970 roku do momentu zdania nieruchomości zabudowanej garażem przez osobę fizyczną, tj. do 2 sierpnia 2017 r. Miasto nie oddało powyższej nieruchomości do użytkowania w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu zatem warunek pierwszego zasiedlenia nie został spełniony, gdyż od chwili wybudowania do momentu zdania garażu bezumownie korzystała osoba fizyczna. Osoba fizyczna korzystająca z nieruchomości zabudowanej garażem, ani też Miasto nie ponosiło żadnych nakładów remontowych ani ulepszeń.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Wg art. 43 ust. 10 podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do treści art. 43 ust. 11 oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Natomiast wg art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z poźn. zm. ) - zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Stosownie do art. 43 ust. l pkt 2 Ustawy o VAT zwalnia się z opodatkowania dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Opodatkowanie dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle następuje zgodnie z art. 29a ust. 8 powyższej ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W momencie rozpoczęcia bezumownego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, przez osobę fizyczną od chwili wybudowania, tj. od 1970 r. doszło do pierwszego zasiedlenia powyższej nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem. Z uwagi na to, że od pierwszego zasiedlenia tj. od 1970 r. upłynął okres ponad 2 lat można tu zastosować zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10.

Miasto nie ponosiło na przedmiotowej nieruchomości żadnych nakładów, nie dokonywało żadnych remontów i ulepszeń. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 10 ustawy, bowiem nie zaistniały powyższe wyjątki przedstawione w przepisie, tj. planowana dostawa nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim oraz od momentu pierwszego i zasiedlenia do momentu sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Poprzez spełnienie warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, strony transakcji będą miały prawo wybrać opcje opodatkowania tej sprzedaży.

Zdaniem Miasta sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT - w związku z art. 29a ust. 8 powyższej ustawy - ze zwolnienia z podatku VAT korzysta grunt, na którym jest garaż posadowiony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle przytoczonych powyżej przepisów grunt, budynki i budowle spełniają definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ww. sprzedaż traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziane zostały zwolnienia od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 14 definiuje pojęcie pierwszego zasiedlenia, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”.

Należy przy tym wskazać, że jak wynika z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ww. ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem dostawy podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że grunt dzieli w VAT los podatkowy ww. obiektów, które się na nim znajdują. Zatem w sytuacji, kiedy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Miasto jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje przede wszystkim tzw. zadania własne nałożone na jednostkę odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostało powołane. Zdecydowana większość tych zadań jest wykonywana przez Miasto w ramach reżimu publicznoprawnego, niektóre czynności Miasto wykonuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, traktując je jako podlegające przepisom ustawy o VAT.

Wnioskodawca zamierza sprzedać w przetargu zabudowaną garażem nieruchomość gruntową stanowiącą własność Miasta o pow. 14 m2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Miasta na podstawie prawomocnej decyzji wojewody z dnia 8 listopada 1993 r. Garaż murowany wybudowany został w 1970 r. Miasto nie posiada żadnych dokumentów dotyczących powstania oraz oddania w użytkowanie osobie fizycznej powyższego garażu. Miasto nie posiada też żadnej dokumentacji dotyczącej finansowania ww. garażu. Od 1970 r. do dnia 2 sierpnia 2017 r. z garażu korzystała bezumownie osoba fizyczna. W dniu 2 sierpnia 2017 r. użytkująca garaż osoba fizyczna zrzekła się na rzecz Miasta roszczeń do ww. garażu. Zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym z dnia 2 sierpnia 2017 r. garaż jest w bardzo złym stanie technicznym. Wewnątrz garażu brak jest ścianki działowej z sąsiednim garażem, drzwi garażowe drewniane bardzo zniszczone, dziurawe, słupki z białej cegły, po prawej i lewej stronie drzwi popękane, dach przecieka. Garaż wymaga generalnego remontu.

Miasto w żadnej formie nie dysponowało nieruchomością gruntową zabudowaną garażem na niczyją rzecz. Osoba bezumownie użytkująca nieruchomość gruntową zabudowaną garażem nie wnosiła żadnych opłat dla Miasta tego tytułu. Miasto nie osiągało i nie osiąga żadnych przychodów z tego tytułu. Jak wskazał Wnioskodawca, wskutek bezumownego korzystania z powyższej nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przez osobę fizyczną, czynności te nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ani użytkownik, ani też Miasto nie ponosiło żadnych nakładów na ulepszenie garażu w rozumieniu o przepisów podatku dochodowym. Z wniosku wynika, że po wybudowaniu garażu, tj. od 1970 r. osoba fizyczna bezumownie korzystająca z powyższego budynku nie ponosiła nakładów na ulepszenie garażu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej garażu. Miasto nie ponosiło na przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem żadnych nakładów, nie dokonywało żadnych remontów i ulepszeń.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT sprzedaży w przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.

Należy wskazać, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa budynku, budowli lub ich części spełniających określone w przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych we wniosku okoliczności należy stwierdzić, że sprzedaż garażu znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. W analizowanych okolicznościach garaż nie został wprawdzie oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jednak - jak wskazał Wnioskodawca - z garażu od 1970 r. do 2 sierpnia 2017 r. korzystała bezumownie osoba fizyczna. Zatem w przedmiotowej sprawie spełnione zostały warunki pierwszego zasiedlenia, o których mowa w ww. wyroku NSA oraz od momentu pierwszego zasiedlenia ww. garażu minął okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto, co istotne w niniejszych okolicznościach ani użytkownik, ani też Miasto nie ponosiło żadnych nakładów na ulepszenie garażu w rozumieniu o przepisów podatku dochodowym. Należy wskazać, że bez wpływu na określenie sposobu opodatkowania pozostaje stan techniczny garażu. Dopóki dany obiekt budowlany spełnia przesłanki do uznania go za budynek, czy też budowlę, teren na którym jest on usytuowany, jest terenem zabudowanym. Dopiero kiedy na skutek podjętych prac rozbiórkowych przestanie on spełniać kryteria przewidziane dla budynku lub budowli teren na którym uprzednio taki obiekt się znajdował staje się gruntem niezabudowanym.

W konsekwencji, sprzedaż ww. garażu nastąpi po pierwszym zasiedleniu i w okresie dłuższym niż 2 lata od tego momentu. W związku z tym, sprzedaż garażu posadowionego na przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęta będzie sprzedaż gruntu na którym znajduje się ww. garaż.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 powyższej ustawy sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie, jak wskazano wyżej, ww. zwolnienie jest fakultatywne i przy spełnieniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług dostawca nieruchomości może z niego zrezygnować.

Zatem w sytuacji kiedy sprzedawca i kupujący będą zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i złożą oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT w stosunku do przedmiotowej nieruchomości, której dostawa podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT to przedmiotowa sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według właściwej stawki podatku VAT.

Końcowo Organ zauważa, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii zwolnienia od podatku sprzedaży w przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, o której stanowi przedstawiony opis zdarzenia przyszłego i pytanie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.