Nieruchomość zabudowana | Interpretacje podatkowe

Nieruchomość zabudowana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość zabudowana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych.
Fragment:
W świetle przywołanych regulacji prawnych okoliczności przedstawione we wniosku wskazują, że dostawa opisanych nieruchomości zabudowanych będzie zwolniona od podatku: nieruchomość obejmująca działkę nr 97/15: na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – budynku dydaktycznego B, zabudowy parkingu i dojazdów utwardzonych kostką, części budynku garażowo-warsztatowego oraz budynku garażowego – budynki te bowiem były przedmiotem pierwszego zasiedlenia (wydania do użytkowania), od którego upłynęło więcej niż 2 lata, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy – części budynku dydaktycznego C i E, gdyż po jego ulepszeniu, na które wydatki przekraczały 30% wartości początkowej, nie nastąpiło wydanie w wykonaniu czynności opodatkowanych (nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy – co wyklucza zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy), ale spełnione są przesłanki, o których mowa w pkt 10a (przy nabyciu budynku oraz przy jego ulepszeniu nie przysługiwało Uniwersytetowi prawo do odliczenia podatku naliczonego), stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy – działki gruntu; nieruchomość obejmująca działkę nr 103/2: na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – zabudowy parkingu, dojazdów i utwardzonych kostką chodników (...)
2017
26
cze

Istota:
Prawo do rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
(...) nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 1 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przeważającą działalnością gospodarczą jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z). Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Otrzymała w drodze darowizny od swojego ojca (dalej: Darczyńca) prowadzone przez niego przedsiębiorstwo (dalej: Przedsiębiorstwo). Umowa darowizny przedsiębiorstwa zawarta została w formie aktu notarialnego. Przedmiotem darowizny był zorganizowany zespół składników przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej - przedsiębiorstwo Darczyńcy. W skład Przedsiębiorstwa wchodzą między innymi: lokale niemieszkalne stanowiące odrębne nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz nieruchomość stanowiąca tzw. inne tereny zabudowane, która jest zabudowana budynkiem handlowo-usługowym (dalej łącznie: Nieruchomości).
2017
3
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności zbycia gruntu wraz z posadowionym na nim budynkami.
Fragment:
(...) nieruchomości zabudowanej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 września 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 27 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, świadczy usługi komunalne oznaczone symbolami PKWiU: 38.11Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 38.21Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 81.29Z - pozostałe sprzątanie, oczyszczanie ulic i chodników i usuwanie śniegu i lodu, 96.03Z - pogrzeby i działalność pokrewna, 49.39Z - pozostały transport lądowy pasażerski, transport zwłok, które zgodnie z art. 41 ust. 2, art. 146a pkt 2, są opodatkowane stawką 8%. Przedsiębiorstwo planuje sprzedać obecną siedzibę z powodu braku pomieszczenia całego parku maszynowego i przenieść ją wraz z zapleczem maszynowym na większą nieruchomość, którą Firma posiada. Obecna nieruchomość zabudowana, zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr xxx, zakupiona została od Gminy dnia 9 lutego 2000 r. za kwotę 50.439,00 zł ze stawką zwolnioną od VAT i dodatkowo aktem notarialnym Nr 200/1 grunt 1.707 m 2 .
2017
14
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży działki nr 29/2 zabudowanej budynkami.
Fragment:
Jak stanowi art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „ gruntu związanego z budynkiem ”. Tym samym państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków. Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że: „ (...) definicja »pierwszego zasiedlenia (zajęcia)« zawarta w dyrektywie 112 ma charakter autonomiczny. Zatem nie było konieczne jej definiowanie w ustawie o VAT, poza przypadkami wskazanymi w treści art. 12 ust. 2 zdanie drugie dyrektywy 112 czyli przebudowy budynku. Z powyższego wynika, że polski ustawodawca nie miał uprawnienia do precyzowania warunków zastosowania kryterium pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do sytuacji zaistniałych po wybudowaniu budynku. Polski ustawodawca zdecydował się na doprecyzowanie ww. pojęcia celem wyjaśnienia zakresu zwolnienia z VAT.
2016
23
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2016 r. (data wpływu 22 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. M Sp. z o.o. z siedzibą w S. przy ul. M. (zwana dalej „ podatnikiem ” lub „ dłużnikiem ”) prowadzi działalność polegającą na wynajmie nieruchomości. W dniu 26 maja 2011 r. nabyła w drodze umowy kupna sprzedaży od (...) w likwidacji następujące nieruchomości: budynek mieszkalno-usługowy 3 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym mieszkalnym, częściowo podpiwniczony o powierzchni 2.121 m 2 (zwany dalej „ budynkiem głównym ”), 5 budynków magazynowych (zwanych dalej „ budynkami magazynowymi ”). Wszystkie budynki są położone na działce gruntu nr 503 o powierzchni 0,4951 ha, zaś działka jest przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 6 grudnia 2016 r. (...) w likwidacji, w związku ze sprzedażą nieruchomości złożyła do aktu notarialnego oświadczenie, z którego wynika, że jest podatnikiem VAT, natomiast czynność będąca przedmiotem sprzedaży była z podatku zwolniona (towar używany).
2016
21
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej
Fragment:
W celu ustalenia czy w omawianej sprawie w odniesieniu do sprzedaży opisanej nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-administracyjnym oraz budynkiem garażowym znajdzie zwolnienie z opodatkowania czy też opodatkowanie należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy względem omawianej nieruchomości nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „ pierwsze zajęcie budynku, używanie ”. Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz obowiązujących przepisów prawa pozwala stwierdzić, że w przypadku dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-administracyjnym oraz budynkiem garażowym znajdzie zastosowanie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Z wniosku wynika, że w odniesieniu do przedmiotowych budynków doszło do pierwszego zasiedlenia. Jak wskazał Wnioskodawca, opisana nieruchomość zabudowana została nabyta przez Wnioskodawcę z mocy prawa w dniu 1 stycznia 2000 roku. W stosunku do budynku biurowo-administracyjnego oraz budynku garażowego trwały zarządca tj.
2016
17
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2016 r. (data wpływu 31 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 7 września 2015 r. została ogłoszona upadłość Wnioskodawcy prowadzącego działalność jako FHU..... Upadły zakupił nieruchomość położoną w B. przy ul. N. etapami w latach 2004-2006 r. za łączną kwotę 910.000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT). Syndyk prowadzi postępowanie upadłościowe Wnioskodawcy, a ww. nieruchomość została włączona do masy upadłości. Ujęta jest ona także w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez upadłego działalności. W roku 2011 poniesiono nakłady na nieruchomość łącznie na kwotę 420.000,00 zł netto wynikającą z faktur: xx/11 z dnia 01.09.2011 r. na kwotę netto 60.000,00 zł (wymiana dachu z ociepleniem na hali Nr l); xy/11 z dnia 05.09.2011 r. na kwotę netto 95.000,00 zł (wymiana dachu z ociepleniem na hali Nr 2 wraz z materiałem); xz/11 z dnia 12.09.2011 r. na kwotę netto 65.000,00 zł (wymiana dachu z ociepleniem na hali Nr 3 wraz z materiałem); xyz/11 z dnia 28.12.2011 r. na kwotę netto 65.000,00 zł (remont hali); 81/11 z dnia 10.06.2011 r. na kwotę netto 75.000,00 zł (wylanie asfaltu do nieruchomości); xxy/11 z dnia 07.06.2011 r. na kwotę netto 60.000,00 zł (wykonanie nawierzchni asfaltowej).
2016
16
gru

Istota:
Brak opodatkowania czynności przekazania nieruchomości zabudowanych w nieodpłatne użytkowanie.
Fragment:
Odnosząc powołane przepisy do przedstawionych we wniosku okoliczności stwierdzić należy, że nieodpłatne przekazanie przez Powiat nieruchomości zabudowanych do użytkowania przez ...ZOZ w celu realizacji usług związanych z ochroną zdrowia stanowi zadanie publiczne, należące do sfery działalności jednostki samorządowej. Zatem czynność ustanowienia na nieruchomościach zabudowanych nieodpłatnego użytkowania na rzecz ...ZOZ, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy, a czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Powiatu, zgodnie z którym przekazanie nieruchomości zabudowanych Powiatu w nieodpłatne użytkowanie na rzecz ...ZOZ nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul.
2016
28
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Tym samym, w następstwie przedmiotowego zbycia nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem nie dojdzie do dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy parkingu, tj. nie dojdzie do przeniesienia przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy prawa do rozporządzania jak właściciel parkingiem wzniesionym na zbywanym gruncie przez tę Gminę. Zatem Organ - wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - uznaje, że przedmiotem dostawy będzie nieruchomość zabudowana jedynie kontenerami wraz z gruntem, na którym są one posadowione. Wnioskodawca wskazał także, że dostawa nieruchomości zabudowanej będzie opodatkowana podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, gdyż nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy. Wobec uznania przez Organ, że dostawa nieruchomości zabudowanej kontenerami będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - Wnioskodawca będzie mógł opodatkować sprzedaż stawką podatku VAT w wysokości 23%, ale tylko w sytuacji wyboru przez obie strony transakcji (tj. Wnioskodawcę i Gminę) opcji opodatkowania przewidzianej w cytowanych wyżej art. 43 ust. 10 i ust. 11, po spełnieniu wszystkich warunków w tych przepisach wymienionych. W konsekwencji, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że dostawę zabudowanej kontenerami i parkingiem nieruchomości Wnioskodawca zamierza opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 23%, należy uznać za nieprawidłowe.
2016
28
lip

Istota:
Skutki podatkowe ciążące na komorniku w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
W odniesieniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami oraz z uwagi na obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy wskazać, że skoro nieruchomość była wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej zarówno przez dłużnika jak i dłużniczkę od lipca 2011 r., sprzedaż ta nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Nadto dłużnicy nie ponosili wydatków na ulepszenie budynków/budowli przekraczających 30% wartości początkowej. Tym samym planowana sprzedaż opisanej we wniosku nieruchomości zabudowanej będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W związku z tym, że dostawa nieruchomości zabudowanej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, analiza przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stała się bezzasadna. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
21
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.