Nieruchomość zabudowana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość zabudowana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży składników majątkowych banku

Fragment:

Według Banku Bank może zastosować art. 43 ust. 1 pkt 10a w przypadku zbycia przez Syndyka nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z garażem położonej w Y. Nieruchomość w Y Bank nabył na podstawie Postanowienia Sądu w ramach przejęcia za długi, a nabycie to nie było opodatkowane podatkiem VAT i z tytułu nabycia tej nieruchomości nie przysługiwało Bankowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego. Bank nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości położonej w Y, a nabytej na podstawie Postanowienia Sądu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży poszczególnych składników majątkowych (pytanie 1) oraz jest nieprawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w X (pytanie 2) i nieruchomości zabudowanej w Y (pytanie 4). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Wniosek został uzupełniony w dniu 24 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 18 kwietnia 2017 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: X Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej (dalej X lub Spółka) jest użytkownikiem wieczystym zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek ewidencyjnych nr 27 o powierzchni 3.810 m 2 oraz nr 28 o powierzchni 5.880 m 2 . Nieruchomość zabudowana jest - siedmioma budynkami, stanowiącymi własność Spółki, a mianowicie: Budynek nr 1 - budynek główny - kubatura ok. 12 000 m 3 , powierzchnia zabudowy 1742 m 2 , o funkcji biurowo - magazynowej. Wybudowany około 1900 roku i wykorzystywany w przeszłości jako budynek stajni i fabrykę wyrobów papierniczych oraz jako budynek magazynowo-biurowy. Remontowane było poszycie dachowe w 2004 r. oraz wymieniono w 95% stolarkę okienną na pcv.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Wniosek został uzupełniony dniu 24 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 18 kwietnia 2017 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: X Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej (dalej X lub Spółka) jest użytkownikiem wieczystym zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 171/2 o powierzchni 13.824 m 2 . Nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowo-biurowym o powierzchni 6.925 m 2 oraz budynkiem portierni o pow. 30 m 2 . Budynki stanowią własność Spółki. Na Nieruchomości jest wybudowana wiata stalowa oraz doki rozładunkowe. Teren jest utwardzony. W odniesieniu do budynku i budowli brak jest informacji aby dokonywane były na niej przez Spółkę nakłady modernizacyjne o wartości powyżej 30% ich wartości początkowej. Wykonywane były bieżące remonty i naprawy - czasem nawet poważne, np. nowe pokrycie dachu papą.

2018
5
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT sprzedaży nieruchomości z pozostałościami po budynku gospodarczym w postaci ław fundamentowych

Fragment:

W konsekwencji, sprzedaż gruntu na którym znajdują się budynki, budowle stanowi sprzedaż gruntu zabudowanego, natomiast dostawa gruntu na którym nie są posadowione budynki, budowle jest sprzedażą terenu niezabudowanego. Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w orzecznictwie. W kwestii opodatkowania dostawy gruntów zabudowanych budynkami/budowlami do rozbiórki wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën. W wyroku tym TSUE orzekł, że: „ Artykuł 13 część B lit. g) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku w związku z art. 4 ust. 3 lit. a) tej dyrektywy powinien być interpretowany w ten sposób, że przewidzianym w pierwszym z tych przepisów zwolnieniem z podatku VAT nie jest objęta dostawa działki, na której wciąż stoi stary budynek, który ma zostać rozebrany w celu wzniesienia na jego miejscu nowej konstrukcji i którego rozbiórka, do jakiej zobowiązał się sprzedający, rozpoczęła się przed tą dostawą. Takie transakcje dostawy i rozbiórki stanowią w świetle podatku VAT transakcję jednolitą mającą na celu jako całość dostawę nie tyle istniejącego budynku i gruntu, na którym stoi, co niezabudowanej działki, niezależnie od stanu zaawansowania robót rozbiórkowych starego budynku w momencie rzeczywistej dostawy działki ”.

2018
5
kwi

Istota:

Sprzedający dokonując sprzedaży swoich udziałów w Nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym nie będą uznani za podatników podatku VAT prowadzących działalność gospodarczą, a sama transakcja dostawy nie będzie opodatkowana podatkiem VAT (nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku VAT). Tak więc, zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy nie powstanie dla niego podatek naliczony, który Wnioskodawca mógłby odliczyć na zasadach przewidzianych w art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej i prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej i prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 marca 2018 r. (data wpływu 12 marca 2018 r.) na wezwanie tutejszego Organu z dnia 5 marca 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.88.2018.1.JG. Wniosek został ponownie uzupełniony pismem z dnia 21 marca 2018 r. (data wpływu 22 marca 2018 r.) na wezwanie tutejszego Organu z dnia 14 marca 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.88.2018.2.JG. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącego stroną postępowania: N. Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika: Doradcę Podatkowego Zainteresowanych niebędących stronami postępowania:... Przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. N. Sp. z o.o. (dalej zwana: Wnioskodawcą) jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca zajmuje się działalnością deweloperską, w ramach której prowadzi inwestycje budowlane w zakresie budowy lokali mieszkalnych.

2018
29
mar

Istota:

Przywołane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy pozwalają uznać, że skoro zarówno Sprzedawca, jak i Nabywca będą zarejestrowani jako podatnik VAT czynny i planowana transakcja sprzedaży nieruchomości zabudowanej, wyposażenia kuchni oraz autorskich praw majątkowych, będzie czynnością opodatkowaną podatkiem VAT podstawową stawką podatku w wysokości 23%, to Nabywcy - po otrzymaniu faktury dokumentującej otrzymany zadatek, jak i faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości, wyposażenia kuchennego oraz autorskich praw majątkowych oraz po powstaniu obowiązku podatkowego u Zbywcy w stosunku do tych transakcji - będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej), powierzchnia magazynowa o pow. 80 m 2 (umowa zawarta w dniu 27 marca 2017 r., wygasa z chwilą dokonania sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zabudowanej), sale konferencyjne o pow. odpowiednio 150 m 2 i 90 m 2 (w lutym 2017 r. wynajęto dwukrotnie), - doszło do pierwszego zasiedlenia. Jednocześnie Wnioskodawca we wniosku wskazał, że łączna powierzchnia, która była/jest wynajmowana w budynku hotelowym, w okresie ponad dwuletnim do dnia sprzedaży, jeżeli sprzedaż zostanie dokonana po dniu 27 lutego 2018 r. wynosi 314 m 2 , co stanowi 7,06 % powierzchni zabudowy tego budynku. Zatem, sprzedaż tej części budynku hotelowo-konferencyjnego, która była przez spółkę po wybudowaniu używana i w stosunku do której od dnia oddania do używania do dnia planowanej sprzedaży upłynie okres ponad 2 lat (czyli łączna powierzchnia 314 m 2 ), będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W konsekwencji, po spełnieniu przez Zbywcę i Nabywcę warunków, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, Transakcja ta będzie opodatkowana podstawową stawką podatku od towarów i usług, tj. 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

2018
15
lut

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2017 r. (data wpływu 27 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Nieruchomość zabudowana została zakupiona na licytacji komorniczej (w związku z zaległościami wobec US poprzedniego właściciela w 1998 r.). W 2003 r. nieruchomość zabudowana została wniesiona tytułem wkładu własnego (aktem notarialnym) jednego ze wspólników do majątku Spółki jawnej. Wartość początkowa budynku: 447 800 zł, wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 304 845 zł. Od 2003 r. Spółka w obiekcie prowadziła i prowadzi do dnia dzisiejszego działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. W 2009 r. Spółka jawna dokonała ulepszenia obiektu (modernizacji poprzez dobudowanie segmentu hali) – od ulepszenia dokonano odliczenia VAT. Wartość środka trwałego to 236 000 zł. Dobudowana hala oddana została w marcu 2009 r. i prowadzona jest w niej działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem VAT.

2018
7
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej wiatą oraz zwolnienia od podatku VAT sprzedaży udziału 1/3 części w nieruchomości stanowiącej wewnętrzną drogę.

Fragment:

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej wiatą uznano za nieprawidłowe. Natomiast w kwestii dotyczącej zwolnienia od podatku VAT sprzedaży udziału 1/3 części w nieruchomości stanowiącej wewnętrzną drogę stanowisko Zainteresowanego uznano za prawidłowe. Tut. Organ informuje ponadto, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zwolnienia od podatku VAT dostawy wskazanej we wniosku nieruchomości zabudowanej wiatą, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, należało uznać za nieprawidłowe, z uwagi na zastosowanie innego przepisu prawa niż wskazany przez Zainteresowanego. Z treści przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy wynika, że opisana transakcja będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Natomiast z wykazanej przez organ podatkowy analizy wynika, że transakcja ta będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT z uwagi na treść art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zatem Wnioskodawca słusznie przewidział dla wskazanej transakcji sprzedaży nieruchomości zwolnienie od podatku od towarów i usług, niemniej tut. Organ zobligowany treścią art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do oceny stanowiska Zainteresowanego, zmuszony był uznać je za nieprawidłowe z powodu niezgodności podstawy prawnej skutkującej prawem do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

2017
20
gru

Istota:

Sprzedaż ww. garażu nastąpi po pierwszym zasiedleniu i w okresie dłuższym niż 2 lata od tego momentu. W związku z tym, sprzedaż garażu posadowionego na przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęta będzie sprzedaż gruntu na którym znajduje się ww. garaż.

Fragment:

Od chwili wybudowania garażu tj. 1970 roku do momentu zdania nieruchomości zabudowanej garażem przez osobę fizyczną, tj. do 2 sierpnia 2017 r. Miasto nie oddało powyższej nieruchomości do użytkowania w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu zatem warunek pierwszego zasiedlenia nie został spełniony, gdyż od chwili wybudowania do momentu zdania garażu bezumownie korzystała osoba fizyczna. Osoba fizyczna korzystająca z nieruchomości zabudowanej garażem, ani też Miasto nie ponosiło żadnych nakładów remontowych ani ulepszeń. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Wg art. 43 ust. 10 podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

2017
20
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 7 grudnia 2017 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej. We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest syndykiem masy upadłości spółki jawnej, który w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym zamierza sprzedać wchodzącą w skład masy upadłości nieruchomość wraz z budynkiem. Upadły – X (dalej: upadły) - w swoim majątku posiadał nieruchomość zabudowaną budynkiem stanowiącym siedzibę jego przedsiębiorstwa. W 2008 r. upadły uzyskał zezwolenie na rozbudowę i nadbudowę budynku, a następnie decyzją z dnia 17 sierpnia 2011 r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie tego obiektu. W dniu 10 lutego 2015 r. ogłoszona została upadłość spółki w wyniku czego nieruchomość wraz z budynkiem weszły w skład masy upadłości, którą teraz wnioskodawca zamierza sprzedać. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 7 grudnia 2017 r.