Nieruchomość zabudowana | Interpretacje podatkowe

Nieruchomość zabudowana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość zabudowana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania czynności przekazania nieruchomości zabudowanych w nieodpłatne użytkowanie.
Fragment:
Odnosząc powołane przepisy do przedstawionych we wniosku okoliczności stwierdzić należy, że nieodpłatne przekazanie przez Powiat nieruchomości zabudowanych do użytkowania przez ...ZOZ w celu realizacji usług związanych z ochroną zdrowia stanowi zadanie publiczne, należące do sfery działalności jednostki samorządowej. Zatem czynność ustanowienia na nieruchomościach zabudowanych nieodpłatnego użytkowania na rzecz ...ZOZ, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy, a czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Powiatu, zgodnie z którym przekazanie nieruchomości zabudowanych Powiatu w nieodpłatne użytkowanie na rzecz ...ZOZ nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul.
2016
28
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Tym samym, w następstwie przedmiotowego zbycia nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem nie dojdzie do dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy parkingu, tj. nie dojdzie do przeniesienia przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy prawa do rozporządzania jak właściciel parkingiem wzniesionym na zbywanym gruncie przez tę Gminę. Zatem Organ - wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - uznaje, że przedmiotem dostawy będzie nieruchomość zabudowana jedynie kontenerami wraz z gruntem, na którym są one posadowione. Wnioskodawca wskazał także, że dostawa nieruchomości zabudowanej będzie opodatkowana podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, gdyż nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy. Wobec uznania przez Organ, że dostawa nieruchomości zabudowanej kontenerami będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - Wnioskodawca będzie mógł opodatkować sprzedaż stawką podatku VAT w wysokości 23%, ale tylko w sytuacji wyboru przez obie strony transakcji (tj. Wnioskodawcę i Gminę) opcji opodatkowania przewidzianej w cytowanych wyżej art. 43 ust. 10 i ust. 11, po spełnieniu wszystkich warunków w tych przepisach wymienionych. W konsekwencji, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że dostawę zabudowanej kontenerami i parkingiem nieruchomości Wnioskodawca zamierza opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 23%, należy uznać za nieprawidłowe.
2016
28
lip

Istota:
Skutki podatkowe ciążące na komorniku w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
W odniesieniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami oraz z uwagi na obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy wskazać, że skoro nieruchomość była wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej zarówno przez dłużnika jak i dłużniczkę od lipca 2011 r., sprzedaż ta nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Nadto dłużnicy nie ponosili wydatków na ulepszenie budynków/budowli przekraczających 30% wartości początkowej. Tym samym planowana sprzedaż opisanej we wniosku nieruchomości zabudowanej będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W związku z tym, że dostawa nieruchomości zabudowanej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, analiza przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stała się bezzasadna. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
21
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT czynności wniesienia do Spółki aportem nieruchomości zabudowanych budynkami.
Fragment:
Podsumowując, transakcja polegająca na wniesieniu aportem przez Gminę nieruchomości zabudowanych budynkami wskazanymi w opisie sprawy w postaci kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz budynku byłej szkoły do Spółki będzie czynnością podlegającą ustawie podatku od towarów i usług, lecz korzystającą ze zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy. Ponadto, tut. Organ informuje, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zwolnienia od podatku VAT czynności wniesienia do Spółki aportem nieruchomości zabudowanych budynkami, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, należało uznać za nieprawidłowe, z uwagi na zastosowanie innego przepisu prawa niż wskazany przez Wnioskodawcę. Z treści przedstawionego we wniosku stanowiska Zainteresowanego wynika, że opisana sprzedaż (aport) będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Natomiast z wykazanej przez organ podatkowy analizy wynika, że czynność wniesienia do Spółki aportem nieruchomości zabudowanych budynkami będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT z uwagi na treść art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zatem Wnioskodawca słusznie przewidywał dla wskazanego aportu budynków wraz z gruntem, zwolnienie od podatku od towarów i usług, niemniej tut.
2016
17
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: braku opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej - jest nieprawidłowe, zastosowania zwolnienia dostawy nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej oraz zastosowania zwolnienia dostawy nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Dnia 24 marca 2000 r. wspólnie z mężem nabyła Pani do majątku wspólnego w drodze przetargu, od urzędu gminy, działkę budowlaną w miejscowości nadmorskiej. W okresie od daty nabycia gruntu do 2001 r. na ww. działce wraz z mężem wybudowała Pani dom letniskowy, który przekazany został do użytku w 2001 r. W okresie, w którym dokonano nabycia gruntu i wytworzenia nieruchomości nie była Pani podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadziła działalności gospodarczej, a w konsekwencji nieruchomość nie była składnikiem rzeczowego majątku trwałego związanego z działalnością gospodarczą, nie była objęta ewidencją środków trwałych, nie dokonywała Pani odpisów amortyzacyjnych od jej wartości odpisów, nie ujmowała w kosztach wydatków związanych z nabyciem, wytworzeniem, a w okresie późniejszym także związanych z remontami nieruchomości.
2016
12
lip

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych
Fragment:
(...) nieruchomości zabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – jest prawidłowe zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 czerwca 2016r. (data wpływu 6 czerwca 2016r.) o doprecyzowanie opisu sprawy i wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń e-PUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Gmina ... posiada w zasobach komunalnych zabudowaną działkę o powierzchni 1.800 m 2 , którą nabyła w drodze komunalizacji z zasobów Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody ... z dnia 25 lipca 2003 r. Obecnie działka ta jest przeznaczona przez Gminę do sprzedaży i ma zostać podzielona na trzy części A, B i C. W obecnym stanie prawnym działka ta jest użytkowana przez trzech użytkowników, dwaj z nich (użytkownik działki (...)
2016
16
cze

Istota:
Opodatkowane transakcji zbycia nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
(...) nieruchomości zabudowanej - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 30 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości zabudowanej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Sp. z o.o.(dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Zbywca ”) jest właścicielem/użytkownikiem nieruchomości. Podstawową działalność Wnioskodawcy stanowi wynajem powierzchni w posiadanych nieruchomościach. Usługi wynajmu powierzchni podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „ VAT ”). Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomości znajdujące się w S. na rzecz spółki P. Sp. z o.o.; (dalej: „ Nabywca ”). Nieruchomość w S. Nieruchomość Wnioskodawcy w S. obejmuje prawo własności działek nr 804/1, 805/10 oraz 802. Działka nr 804/1 zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym oraz parkingiem. Na działce nr 805/10 znajduje się parking. Natomiast na działce nr 802 znajduje się plac manewrowy, strefa dostaw oraz parking. Wnioskodawca kupił opisane powyżej zabudowane budynkiem i budowlami działki w 2004 r.
2016
10
cze

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży zabudowanej nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego.
Fragment:
Czy czynność prawna sprzedaży w trybie egzekucji sądowej przedmiotowej nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, dłużnicy nie są - w związku z planowaną dostawą nieruchomości – podatnikami podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Wprawdzie dłużnicy są czynnymi „ płatnikami ” podatku od towarów i usług, niemniej jednak własność przedmiotowej nieruchomości nabyli w 1997 r. do majątku prywatnego, wspólnego. Przedmiotowa nieruchomość nie stanowiła środka trwałego w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nie była przedmiotem innych czynności prawnych typu najem czy dzierżawa. Poniesione zaś przez dłużników nakłady użyteczne na ww. nieruchomości przekraczające 30% wartości początkowej nieruchomości nie zostały dokonane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lecz wyłącznie na użytek prywatny, celem poprawy standardu bytowego, mieszkaniowego dłużników. Z powyższych względów w wypadku sprzedaży ww. nieruchomości dłużnicy nie wystąpią w charakterze podatnika podatku od towarów i usług albowiem opisane zdarzenie przyszłe, tj. ewentualna egzekucyjna sprzedaż ww. nieruchomości nie będzie stanowiła dostawy w ramach działalności gospodarczej.
2016
10
cze

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania nieruchomości zabudowanej w formie darowizny.
Fragment:
Jeżeli strony transakcji nie zrezygnują ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przekazania nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, to dostawa gruntu na którym posadowiony został budynek również będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania nieruchomości zabudowanej w formie darowizny synowi, będącej przedmiotem wniosku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług należało uznać za prawidłowe. Tut. Organ zauważa, że wobec wypełnienia, w odniesieniu do przedmiotowego budynku, warunków przewidujących zwolnienie od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy brak jest podstaw do analizy zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania nieruchomości zabudowanej w formie darowizny. Natomiast wniosek w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania budynku na cele osobiste oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.
2016
25
maj

Istota:
Czy przy sprzedaży 7/8 udziałów nieruchomości zabudowanej należy odprowadzić podatek VAT w wysokości 23%?
Fragment:
(...) nieruchomości zabudowanej w ramach postępowania egzekucyjnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 19 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy udziałów w nieruchomości zabudowanej w ramach postępowania egzekucyjnego. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Jako Komornik Sądowy prowadzi Pan egzekucję z udziału 7/8 w nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę ewidencyjną nr 85 o powierzchni 1,2157 ha, całość oznaczona symbolem Bi (inne terenu zabudowane) położonej w X w Gminie X. Przedmiotowy udział 7/8 w nieruchomości zabudowanej położony jest w środkowej części wsi K., w terenie mocno rozproszonej zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, rzeki N. oraz terenów niezabudowanych, rolnych i leśnych. Uzbrojenie gruntu stanowią sieci elektroenergetyczna i wodociągowa. Jest ona częściowo ogrodzona siatką stalową oraz ogrodzeniem wykonanym z ozdobnych elementów betonowych. Nieruchomość od kilku lat nie jest użytkowana, porośnięta niepielęgnowaną trawą i chwastami.
2016
25
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.