Nieruchomość zabudowana | Interpretacje podatkowe

Nieruchomość zabudowana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość zabudowana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2017 r. (data wpływu 27 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Nieruchomość zabudowana została zakupiona na licytacji komorniczej (w związku z zaległościami wobec US poprzedniego właściciela w 1998 r.). W 2003 r. nieruchomość zabudowana została wniesiona tytułem wkładu własnego (aktem notarialnym) jednego ze wspólników do majątku Spółki jawnej. Wartość początkowa budynku: 447 800 zł, wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 304 845 zł. Od 2003 r. Spółka w obiekcie prowadziła i prowadzi do dnia dzisiejszego działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. W 2009 r. Spółka jawna dokonała ulepszenia obiektu (modernizacji poprzez dobudowanie segmentu hali) – od ulepszenia dokonano odliczenia VAT. Wartość środka trwałego to 236 000 zł. Dobudowana hala oddana została w marcu 2009 r. i prowadzona jest w niej działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem VAT.
2018
15
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej wiatą oraz zwolnienia od podatku VAT sprzedaży udziału 1/3 części w nieruchomości stanowiącej wewnętrzną drogę.
Fragment:
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej wiatą uznano za nieprawidłowe. Natomiast w kwestii dotyczącej zwolnienia od podatku VAT sprzedaży udziału 1/3 części w nieruchomości stanowiącej wewnętrzną drogę stanowisko Zainteresowanego uznano za prawidłowe. Tut. Organ informuje ponadto, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zwolnienia od podatku VAT dostawy wskazanej we wniosku nieruchomości zabudowanej wiatą, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, należało uznać za nieprawidłowe, z uwagi na zastosowanie innego przepisu prawa niż wskazany przez Zainteresowanego. Z treści przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy wynika, że opisana transakcja będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Natomiast z wykazanej przez organ podatkowy analizy wynika, że transakcja ta będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT z uwagi na treść art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zatem Wnioskodawca słusznie przewidział dla wskazanej transakcji sprzedaży nieruchomości zwolnienie od podatku od towarów i usług, niemniej tut. Organ zobligowany treścią art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do oceny stanowiska Zainteresowanego, zmuszony był uznać je za nieprawidłowe z powodu niezgodności podstawy prawnej skutkującej prawem do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
2018
7
lut

Istota:
Sprzedaż ww. garażu nastąpi po pierwszym zasiedleniu i w okresie dłuższym niż 2 lata od tego momentu. W związku z tym, sprzedaż garażu posadowionego na przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęta będzie sprzedaż gruntu na którym znajduje się ww. garaż.
Fragment:
Od chwili wybudowania garażu tj. 1970 roku do momentu zdania nieruchomości zabudowanej garażem przez osobę fizyczną, tj. do 2 sierpnia 2017 r. Miasto nie oddało powyższej nieruchomości do użytkowania w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu zatem warunek pierwszego zasiedlenia nie został spełniony, gdyż od chwili wybudowania do momentu zdania garażu bezumownie korzystała osoba fizyczna. Osoba fizyczna korzystająca z nieruchomości zabudowanej garażem, ani też Miasto nie ponosiło żadnych nakładów remontowych ani ulepszeń. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Wg art. 43 ust. 10 podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.
2017
20
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
(...) nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 7 grudnia 2017 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej. We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest syndykiem masy upadłości spółki jawnej, który w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym zamierza sprzedać wchodzącą w skład masy upadłości nieruchomość wraz z budynkiem. Upadły – X (dalej: upadły) - w swoim majątku posiadał nieruchomość zabudowaną budynkiem stanowiącym siedzibę jego przedsiębiorstwa. W 2008 r. upadły uzyskał zezwolenie na rozbudowę i nadbudowę budynku, a następnie decyzją z dnia 17 sierpnia 2011 r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie tego obiektu. W dniu 10 lutego 2015 r. ogłoszona została upadłość spółki w wyniku czego nieruchomość wraz z budynkiem weszły w skład masy upadłości, którą teraz wnioskodawca zamierza sprzedać. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 7 grudnia 2017 r.
2017
20
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnym i niemieszkalnym oraz budowlą w postaci szamba.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2017 r. (data wpływu 21 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnym i niemieszkalnym oraz budowlą w postaci szamba – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnym i niemieszkalnym oraz budowlą w postaci szamba. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (dalej: Spółka) posiada nieruchomość, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania działek zabudowanych nr 12/2 i nr 12/1. Wnioskodawca nabył przedmiotową nieruchomość na podstawie decyzji uwłaszczeniowej Wojewody z dnia 23 grudnia 1997 r. Działka nr 12/2 o pow. 0,0682 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkiem niemieszkalnym: W budynku mieszkalnym wyodrębnione są dwa samodzielne lokale: lokal użytkowy (lokal nr 1), do którego przynależy jedno pomieszczenie w piwnicy oraz cztery pomieszczenia gospodarcze w budynku niemieszkalnym wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości. Trzy pomieszczenia w lokalu użytkowym najmowane są przez Y. S.A. na mocy Umowy najmu z dnia 28 lutego 1994 r.
2017
7
gru

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem pałacowym, częściowo podpiwniczonym, stanowiącym własność Gminy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, czy podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy?
Fragment:
W chwili obecnej Gmina zamierza sprzedać opisaną nieruchomość zabudowaną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem pałacowym, częściowo podpiwniczonym, stanowiącym własność Gminy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, czy podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy, zbywając (sprzedając) nieruchomość zabudowaną Wnioskodawca działał będzie w sferze stosunków cywilnoprawnych, wykonując władztwo nad posiadanym składnikiem majątkowym. Zatem w tym przypadku opisana we wniosku czynność sprzedaży nieruchomości będzie wpisywała się w dyspozycję art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 6 ustawy. Innymi słowy, charakter tej czynności wyczerpie znamiona podlegającej opodatkowaniu działalności gospodarczej na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (cywilnoprawna umowa sprzedaży składnika majątkowego). Wobec tego Gmina, działając jako podatnik VAT, dokona czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. Niemniej jednak czynność ta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku. W sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, albowiem miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, od którego upłynęły 2 lata.
2017
1
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 czerwca 2017 r. (data wpływu 12 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca – Powiat zamierza zbyć nieruchomość w drodze bezprzetargowej w formie umowy notarialnej na rzecz Gminy Miejskiej. Powiat. na mocy decyzji Wojewody stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie właścicielem nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 43 (...). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem zbudowanym w XIX w. Budynek ten wpisany jest do rejestru zabytków jako Willa pod nr rejestru (...). Po II wojnie światowej obiekt stał się własnością Skarbu Państwa, mieściła się tam najpierw Szkoła Podstawowa, następnie wydział Oświaty i Biblioteka Publiczna, a od 1980 r. internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Nieruchomość ta została oddana w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu i wykorzystywana do chwili obecnej jako internat tego Ośrodka. Rada Powiatu. w dniu 25 maja 2017 r. podjęła uchwałę o zbyciu nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w formie umowy notarialnej, na rzecz Gminy Miejskiej, która zamierza tę nieruchomość wykorzystywać na cele muzealne.
2017
9
wrz

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 254/1.
Fragment:
(...) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 254/1 – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wybudowania budynku montowni mebli z częścią administracyjną, opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 254/1. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 09 sierpnia 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia 2017 r.) w zakresie prawa reprezentacji oraz o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Wspólnicy Spółki cywilnej „ .... S.C. ” ...., ...., .... zakupili w 2006 roku nieruchomość przy ulicy .... na prawach współwłasności łącznej. Na mocy aktu notarialnego Rep. A .... stosowny zapis został dokonany w księdze wieczystej. Z dniem 27 lipca 2006 r. „ .... S.C. ” wystąpiła o warunki zabudowy na ww. nieruchomość, otrzymując z dniem 15 marca 2007 r. warunki zabudowy. Z dniem 29 lutego 2008 r. „ .... S.C. ” zakończyła działalność i została wykreślona z ewidencji podmiotów gospodarczych.
2017
7
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych.
Fragment:
W świetle przywołanych regulacji prawnych okoliczności przedstawione we wniosku wskazują, że dostawa opisanych nieruchomości zabudowanych będzie zwolniona od podatku: nieruchomość obejmująca działkę nr 97/15: na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – budynku dydaktycznego B, zabudowy parkingu i dojazdów utwardzonych kostką, części budynku garażowo-warsztatowego oraz budynku garażowego – budynki te bowiem były przedmiotem pierwszego zasiedlenia (wydania do użytkowania), od którego upłynęło więcej niż 2 lata, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy – części budynku dydaktycznego C i E, gdyż po jego ulepszeniu, na które wydatki przekraczały 30% wartości początkowej, nie nastąpiło wydanie w wykonaniu czynności opodatkowanych (nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy – co wyklucza zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy), ale spełnione są przesłanki, o których mowa w pkt 10a (przy nabyciu budynku oraz przy jego ulepszeniu nie przysługiwało Uniwersytetowi prawo do odliczenia podatku naliczonego), stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy – działki gruntu; nieruchomość obejmująca działkę nr 103/2: na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – zabudowy parkingu, dojazdów i utwardzonych kostką chodników (...)
2017
26
cze

Istota:
Prawo do rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
(...) nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 1 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przeważającą działalnością gospodarczą jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z). Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Otrzymała w drodze darowizny od swojego ojca (dalej: Darczyńca) prowadzone przez niego przedsiębiorstwo (dalej: Przedsiębiorstwo). Umowa darowizny przedsiębiorstwa zawarta została w formie aktu notarialnego. Przedmiotem darowizny był zorganizowany zespół składników przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej - przedsiębiorstwo Darczyńcy. W skład Przedsiębiorstwa wchodzą między innymi: lokale niemieszkalne stanowiące odrębne nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz nieruchomość stanowiąca tzw. inne tereny zabudowane, która jest zabudowana budynkiem handlowo-usługowym (dalej łącznie: Nieruchomości).
2017
3
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.