Nieruchomość zabudowana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość zabudowana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku od towarów i usług dostawy nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy nieruchomości zabudowanej. Wniosek uzupełniono pismem w dniu 12 grudnia 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Skarb Państwa, reprezentowany przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, zamierza dokonać, w trybie art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zamiany nieruchomości ze spółką akcyjną (dalej „ Spółka ”), której Powiat jest jedynym akcjonariuszem. Starostwo zamierza zamienić nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa – Starostą, a Spółką. Zamiana miałaby polegać na przeniesieniu przez Skarb Państwa na rzecz Spółki prawa własności nieruchomości oraz na przeniesieniu przez Spółkę na rzecz Skarbu Państwa prawa własności innych nieruchomości za dopłatą ze strony Spółki. Przedmiotem zamiany ze strony starostwa jest działka nr 339/1 o pow. 0,6161 ha położona w obręb 1, która stanowi własność Skarbu Państwa.

2018
4
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej. W dniach 5 czerwca 2018 r. i 12 czerwca 2018 r. uzupełniono wniosek o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat (dalej również: Wnioskodawca, Zainteresowany, Powiat) posiada status podatnika VAT czynnego. Starosta – reprezentujący Skarb Państwa – zamierza zbyć w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, która obecnie stanowi własność Skarbu Państwa. Nieruchomość ta położona jest w granicach działki oznaczonej aktualnie w ewidencji gruntów numerem 545. Nieruchomość wchodzi w skład zasobu, którym na podstawie przepisów art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.) gospodaruje Starosta. Od roku 1945 nieruchomość ta stanowiła własność Skarbu Państwa i oddana była we władanie (zarząd oraz użytkowanie) jednostkom organizacyjnym na potrzeby Policji (wcześniej Milicji Obywatelskiej).

2018
21
cze

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 15 maja 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Marcin P., Ewelina P., Ireneusz K. i Mariola K. w dniu 20 grudnia 2006 r. nabyli nieruchomość zabudowaną, położoną w S., stanowiącą działki nr 54/2 i 54/1 o łącznej powierzchni 5.156 m 2 . Ewelina i Marcin P. nabyli udział do ½ części przedmiotowej nieruchomości, dokonując nabycia za fundusze pochodzące z majątku wspólnego. Natomiast Mariola i Ireneusz K. nabyli udział po ¼ części przedmiotowej nieruchomości, dokonując nabycia do swoich majątków osobistych, z funduszy pochodzących z majątków osobistych. Przedmiotową nieruchomość nabyli w drodze umowy sprzedaży od dotychczasowych właścicieli, którzy oświadczyli, że nabyli ją w dniu 1 lipca 2005 r. od Spółki z o.o. Na nieruchomości znajduje się budynek, który nie jest budynkiem mieszkalnym. Właściciele nie ponosili żadnych wydatków na ulepszenie przedmiotowej nieruchomości.

2018
22
maj

Istota:

Dostawa przedmiotowej nieruchomości zabudowanej będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Fragment:

Przedmiotową nieruchomość zabudowaną Wnioskodawca wykorzystywał w prowadzonej do roku 2010 działalności gospodarczej. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał we wniosku, że nie dokonywał na nieruchomości zabudowanej prac remontowych, których zakres przewyższałby 30% wartości nieruchomości. Zatem opisana transakcja dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym odbędzie się po powstaniu pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy. W przedmiotowym przypadku pierwsze zasiedlenie w stosunku do budynku znajdującego się na nieruchomości nastąpiło najpóźniej w momencie, kiedy Wnioskodawca zaczął wykorzystywać budynek gospodarczy w swojej działalności gospodarczej. W konsekwencji transakcja sprzedaży budynku będzie miała miejsce po upływie 2 lat od powstania pierwszego zasiedlenia. Ponieważ w stosunku do opisanej nieruchomości zabudowanej nastąpiło już pierwsze zasiedlenie, w rozumieniu wskazanego wyroku NSA z dnia 14 maja 2014 r. sygn. I FSK 382/14, i od pierwszego zasiedlenia do dostawy nieruchomości zabudowanej upłynie okres dłuższy niż 2 lata wskazana dostawa budynku dokonana przez Wnioskodawcę będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2018
10
maj

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanych w drodze licytacji komorniczej.

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanych w drodze licytacji komorniczej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniach 18 i 25 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanych w drodze licytacji komorniczej. We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Przeciwko dłużnikowi prowadzone są postępowania egzekucyjne, w których skierowano egzekucję do nieruchomości stanowiących jego własność. Dłużnik obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Jedną działalność zakończył w kwietniu 2013 r., zaś kolejna została zawieszona w listopadzie 2017 r. Obecnie dłużnik nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie z jego oświadczeniem w przeszłości dokonał zbycia trzech nieruchomości, w charakterze podatnika - jednej; nie posiada innych nieruchomości, które planowałby w przyszłości sprzedać. Przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej są dwie nieruchomości stanowiące własność dłużnika. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obie nieruchomości położone są w jednostce terytorialnej oznaczonej symbolem T1: T1.1.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży składników majątkowych banku

Fragment:

Według Banku Bank może zastosować art. 43 ust. 1 pkt 10a w przypadku zbycia przez Syndyka nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z garażem położonej w Y. Nieruchomość w Y Bank nabył na podstawie Postanowienia Sądu w ramach przejęcia za długi, a nabycie to nie było opodatkowane podatkiem VAT i z tytułu nabycia tej nieruchomości nie przysługiwało Bankowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego. Bank nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości położonej w Y, a nabytej na podstawie Postanowienia Sądu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży poszczególnych składników majątkowych (pytanie 1) oraz jest nieprawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w X (pytanie 2) i nieruchomości zabudowanej w Y (pytanie 4). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Wniosek został uzupełniony w dniu 24 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 18 kwietnia 2017 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: X Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej (dalej X lub Spółka) jest użytkownikiem wieczystym zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek ewidencyjnych nr 27 o powierzchni 3.810 m 2 oraz nr 28 o powierzchni 5.880 m 2 . Nieruchomość zabudowana jest - siedmioma budynkami, stanowiącymi własność Spółki, a mianowicie: Budynek nr 1 - budynek główny - kubatura ok. 12 000 m 3 , powierzchnia zabudowy 1742 m 2 , o funkcji biurowo - magazynowej. Wybudowany około 1900 roku i wykorzystywany w przeszłości jako budynek stajni i fabrykę wyrobów papierniczych oraz jako budynek magazynowo-biurowy. Remontowane było poszycie dachowe w 2004 r. oraz wymieniono w 95% stolarkę okienną na pcv.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Wniosek został uzupełniony dniu 24 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 18 kwietnia 2017 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: X Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej (dalej X lub Spółka) jest użytkownikiem wieczystym zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 171/2 o powierzchni 13.824 m 2 . Nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowo-biurowym o powierzchni 6.925 m 2 oraz budynkiem portierni o pow. 30 m 2 . Budynki stanowią własność Spółki. Na Nieruchomości jest wybudowana wiata stalowa oraz doki rozładunkowe. Teren jest utwardzony. W odniesieniu do budynku i budowli brak jest informacji aby dokonywane były na niej przez Spółkę nakłady modernizacyjne o wartości powyżej 30% ich wartości początkowej. Wykonywane były bieżące remonty i naprawy - czasem nawet poważne, np. nowe pokrycie dachu papą.

2018
5
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT sprzedaży nieruchomości z pozostałościami po budynku gospodarczym w postaci ław fundamentowych

Fragment:

W konsekwencji, sprzedaż gruntu na którym znajdują się budynki, budowle stanowi sprzedaż gruntu zabudowanego, natomiast dostawa gruntu na którym nie są posadowione budynki, budowle jest sprzedażą terenu niezabudowanego. Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w orzecznictwie. W kwestii opodatkowania dostawy gruntów zabudowanych budynkami/budowlami do rozbiórki wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën. W wyroku tym TSUE orzekł, że: „ Artykuł 13 część B lit. g) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku w związku z art. 4 ust. 3 lit. a) tej dyrektywy powinien być interpretowany w ten sposób, że przewidzianym w pierwszym z tych przepisów zwolnieniem z podatku VAT nie jest objęta dostawa działki, na której wciąż stoi stary budynek, który ma zostać rozebrany w celu wzniesienia na jego miejscu nowej konstrukcji i którego rozbiórka, do jakiej zobowiązał się sprzedający, rozpoczęła się przed tą dostawą. Takie transakcje dostawy i rozbiórki stanowią w świetle podatku VAT transakcję jednolitą mającą na celu jako całość dostawę nie tyle istniejącego budynku i gruntu, na którym stoi, co niezabudowanej działki, niezależnie od stanu zaawansowania robót rozbiórkowych starego budynku w momencie rzeczywistej dostawy działki ”.

2018
5
kwi

Istota:

Sprzedający dokonując sprzedaży swoich udziałów w Nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym nie będą uznani za podatników podatku VAT prowadzących działalność gospodarczą, a sama transakcja dostawy nie będzie opodatkowana podatkiem VAT (nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku VAT). Tak więc, zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy nie powstanie dla niego podatek naliczony, który Wnioskodawca mógłby odliczyć na zasadach przewidzianych w art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej i prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej i prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 marca 2018 r. (data wpływu 12 marca 2018 r.) na wezwanie tutejszego Organu z dnia 5 marca 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.88.2018.1.JG. Wniosek został ponownie uzupełniony pismem z dnia 21 marca 2018 r. (data wpływu 22 marca 2018 r.) na wezwanie tutejszego Organu z dnia 14 marca 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.88.2018.2.JG. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącego stroną postępowania: N. Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika: Doradcę Podatkowego Zainteresowanych niebędących stronami postępowania:... Przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. N. Sp. z o.o. (dalej zwana: Wnioskodawcą) jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca zajmuje się działalnością deweloperską, w ramach której prowadzi inwestycje budowlane w zakresie budowy lokali mieszkalnych.