Nieruchomość zabudowana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość zabudowana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej. W dniach 5 czerwca 2018 r. i 12 czerwca 2018 r. uzupełniono wniosek o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat (dalej również: Wnioskodawca, Zainteresowany, Powiat) posiada status podatnika VAT czynnego. Starosta – reprezentujący Skarb Państwa – zamierza zbyć w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, która obecnie stanowi własność Skarbu Państwa. Nieruchomość ta położona jest w granicach działki oznaczonej aktualnie w ewidencji gruntów numerem 545. Nieruchomość wchodzi w skład zasobu, którym na podstawie przepisów art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.) gospodaruje Starosta. Od roku 1945 nieruchomość ta stanowiła własność Skarbu Państwa i oddana była we władanie (zarząd oraz użytkowanie) jednostkom organizacyjnym na potrzeby Policji (wcześniej Milicji Obywatelskiej).

2018
21
cze

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 15 maja 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Marcin P., Ewelina P., Ireneusz K. i Mariola K. w dniu 20 grudnia 2006 r. nabyli nieruchomość zabudowaną, położoną w S., stanowiącą działki nr 54/2 i 54/1 o łącznej powierzchni 5.156 m 2 . Ewelina i Marcin P. nabyli udział do ½ części przedmiotowej nieruchomości, dokonując nabycia za fundusze pochodzące z majątku wspólnego. Natomiast Mariola i Ireneusz K. nabyli udział po ¼ części przedmiotowej nieruchomości, dokonując nabycia do swoich majątków osobistych, z funduszy pochodzących z majątków osobistych. Przedmiotową nieruchomość nabyli w drodze umowy sprzedaży od dotychczasowych właścicieli, którzy oświadczyli, że nabyli ją w dniu 1 lipca 2005 r. od Spółki z o.o. Na nieruchomości znajduje się budynek, który nie jest budynkiem mieszkalnym. Właściciele nie ponosili żadnych wydatków na ulepszenie przedmiotowej nieruchomości.

2018
22
maj

Istota:

Dostawa przedmiotowej nieruchomości zabudowanej będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Fragment:

Przedmiotową nieruchomość zabudowaną Wnioskodawca wykorzystywał w prowadzonej do roku 2010 działalności gospodarczej. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał we wniosku, że nie dokonywał na nieruchomości zabudowanej prac remontowych, których zakres przewyższałby 30% wartości nieruchomości. Zatem opisana transakcja dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym odbędzie się po powstaniu pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy. W przedmiotowym przypadku pierwsze zasiedlenie w stosunku do budynku znajdującego się na nieruchomości nastąpiło najpóźniej w momencie, kiedy Wnioskodawca zaczął wykorzystywać budynek gospodarczy w swojej działalności gospodarczej. W konsekwencji transakcja sprzedaży budynku będzie miała miejsce po upływie 2 lat od powstania pierwszego zasiedlenia. Ponieważ w stosunku do opisanej nieruchomości zabudowanej nastąpiło już pierwsze zasiedlenie, w rozumieniu wskazanego wyroku NSA z dnia 14 maja 2014 r. sygn. I FSK 382/14, i od pierwszego zasiedlenia do dostawy nieruchomości zabudowanej upłynie okres dłuższy niż 2 lata wskazana dostawa budynku dokonana przez Wnioskodawcę będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2018
10
maj

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanych w drodze licytacji komorniczej.

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanych w drodze licytacji komorniczej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniach 18 i 25 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanych w drodze licytacji komorniczej. We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Przeciwko dłużnikowi prowadzone są postępowania egzekucyjne, w których skierowano egzekucję do nieruchomości stanowiących jego własność. Dłużnik obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Jedną działalność zakończył w kwietniu 2013 r., zaś kolejna została zawieszona w listopadzie 2017 r. Obecnie dłużnik nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie z jego oświadczeniem w przeszłości dokonał zbycia trzech nieruchomości, w charakterze podatnika - jednej; nie posiada innych nieruchomości, które planowałby w przyszłości sprzedać. Przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej są dwie nieruchomości stanowiące własność dłużnika. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obie nieruchomości położone są w jednostce terytorialnej oznaczonej symbolem T1: T1.1.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży składników majątkowych banku

Fragment:

Według Banku Bank może zastosować art. 43 ust. 1 pkt 10a w przypadku zbycia przez Syndyka nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z garażem położonej w Y. Nieruchomość w Y Bank nabył na podstawie Postanowienia Sądu w ramach przejęcia za długi, a nabycie to nie było opodatkowane podatkiem VAT i z tytułu nabycia tej nieruchomości nie przysługiwało Bankowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego. Bank nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości położonej w Y, a nabytej na podstawie Postanowienia Sądu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży poszczególnych składników majątkowych (pytanie 1) oraz jest nieprawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w X (pytanie 2) i nieruchomości zabudowanej w Y (pytanie 4). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Wniosek został uzupełniony w dniu 24 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 18 kwietnia 2017 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: X Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej (dalej X lub Spółka) jest użytkownikiem wieczystym zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek ewidencyjnych nr 27 o powierzchni 3.810 m 2 oraz nr 28 o powierzchni 5.880 m 2 . Nieruchomość zabudowana jest - siedmioma budynkami, stanowiącymi własność Spółki, a mianowicie: Budynek nr 1 - budynek główny - kubatura ok. 12 000 m 3 , powierzchnia zabudowy 1742 m 2 , o funkcji biurowo - magazynowej. Wybudowany około 1900 roku i wykorzystywany w przeszłości jako budynek stajni i fabrykę wyrobów papierniczych oraz jako budynek magazynowo-biurowy. Remontowane było poszycie dachowe w 2004 r. oraz wymieniono w 95% stolarkę okienną na pcv.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Wniosek został uzupełniony dniu 24 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 18 kwietnia 2017 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: X Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej (dalej X lub Spółka) jest użytkownikiem wieczystym zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 171/2 o powierzchni 13.824 m 2 . Nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowo-biurowym o powierzchni 6.925 m 2 oraz budynkiem portierni o pow. 30 m 2 . Budynki stanowią własność Spółki. Na Nieruchomości jest wybudowana wiata stalowa oraz doki rozładunkowe. Teren jest utwardzony. W odniesieniu do budynku i budowli brak jest informacji aby dokonywane były na niej przez Spółkę nakłady modernizacyjne o wartości powyżej 30% ich wartości początkowej. Wykonywane były bieżące remonty i naprawy - czasem nawet poważne, np. nowe pokrycie dachu papą.

2018
5
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT sprzedaży nieruchomości z pozostałościami po budynku gospodarczym w postaci ław fundamentowych

Fragment:

W konsekwencji, sprzedaż gruntu na którym znajdują się budynki, budowle stanowi sprzedaż gruntu zabudowanego, natomiast dostawa gruntu na którym nie są posadowione budynki, budowle jest sprzedażą terenu niezabudowanego. Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w orzecznictwie. W kwestii opodatkowania dostawy gruntów zabudowanych budynkami/budowlami do rozbiórki wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën. W wyroku tym TSUE orzekł, że: „ Artykuł 13 część B lit. g) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku w związku z art. 4 ust. 3 lit. a) tej dyrektywy powinien być interpretowany w ten sposób, że przewidzianym w pierwszym z tych przepisów zwolnieniem z podatku VAT nie jest objęta dostawa działki, na której wciąż stoi stary budynek, który ma zostać rozebrany w celu wzniesienia na jego miejscu nowej konstrukcji i którego rozbiórka, do jakiej zobowiązał się sprzedający, rozpoczęła się przed tą dostawą. Takie transakcje dostawy i rozbiórki stanowią w świetle podatku VAT transakcję jednolitą mającą na celu jako całość dostawę nie tyle istniejącego budynku i gruntu, na którym stoi, co niezabudowanej działki, niezależnie od stanu zaawansowania robót rozbiórkowych starego budynku w momencie rzeczywistej dostawy działki ”.

2018
5
kwi

Istota:

Sprzedający dokonując sprzedaży swoich udziałów w Nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym nie będą uznani za podatników podatku VAT prowadzących działalność gospodarczą, a sama transakcja dostawy nie będzie opodatkowana podatkiem VAT (nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku VAT). Tak więc, zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy nie powstanie dla niego podatek naliczony, który Wnioskodawca mógłby odliczyć na zasadach przewidzianych w art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej i prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej i prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 marca 2018 r. (data wpływu 12 marca 2018 r.) na wezwanie tutejszego Organu z dnia 5 marca 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.88.2018.1.JG. Wniosek został ponownie uzupełniony pismem z dnia 21 marca 2018 r. (data wpływu 22 marca 2018 r.) na wezwanie tutejszego Organu z dnia 14 marca 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.88.2018.2.JG. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącego stroną postępowania: N. Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika: Doradcę Podatkowego Zainteresowanych niebędących stronami postępowania:... Przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. N. Sp. z o.o. (dalej zwana: Wnioskodawcą) jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca zajmuje się działalnością deweloperską, w ramach której prowadzi inwestycje budowlane w zakresie budowy lokali mieszkalnych.

2018
29
mar

Istota:

Przywołane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy pozwalają uznać, że skoro zarówno Sprzedawca, jak i Nabywca będą zarejestrowani jako podatnik VAT czynny i planowana transakcja sprzedaży nieruchomości zabudowanej, wyposażenia kuchni oraz autorskich praw majątkowych, będzie czynnością opodatkowaną podatkiem VAT podstawową stawką podatku w wysokości 23%, to Nabywcy - po otrzymaniu faktury dokumentującej otrzymany zadatek, jak i faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości, wyposażenia kuchennego oraz autorskich praw majątkowych oraz po powstaniu obowiązku podatkowego u Zbywcy w stosunku do tych transakcji - będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

Fragment:

(...) nieruchomości zabudowanej), powierzchnia magazynowa o pow. 80 m 2 (umowa zawarta w dniu 27 marca 2017 r., wygasa z chwilą dokonania sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zabudowanej), sale konferencyjne o pow. odpowiednio 150 m 2 i 90 m 2 (w lutym 2017 r. wynajęto dwukrotnie), - doszło do pierwszego zasiedlenia. Jednocześnie Wnioskodawca we wniosku wskazał, że łączna powierzchnia, która była/jest wynajmowana w budynku hotelowym, w okresie ponad dwuletnim do dnia sprzedaży, jeżeli sprzedaż zostanie dokonana po dniu 27 lutego 2018 r. wynosi 314 m 2 , co stanowi 7,06 % powierzchni zabudowy tego budynku. Zatem, sprzedaż tej części budynku hotelowo-konferencyjnego, która była przez spółkę po wybudowaniu używana i w stosunku do której od dnia oddania do używania do dnia planowanej sprzedaży upłynie okres ponad 2 lat (czyli łączna powierzchnia 314 m 2 ), będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W konsekwencji, po spełnieniu przez Zbywcę i Nabywcę warunków, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, Transakcja ta będzie opodatkowana podstawową stawką podatku od towarów i usług, tj. 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.