Nieruchomość rolna | Interpretacje podatkowe

Nieruchomość rolna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość rolna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości rolnej.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2017 r. (data wpływu 20 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 22 maja 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości rolnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 22 maja 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości rolnej. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawnych. Pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje wspólność ustawowa. W dniu 10 listopada 2005 r. za zgodą małżonki Wnioskodawca nabył do majątku osobistego na podstawie umowy sprzedaży nieruchomość rolną położoną w K. przy ulicy C. o pow. 9732 m2 dla której SR w K., IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr XXX. Kupno nieruchomości nie miało związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Nieruchomość nie stała się składnikiem majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnik nabył tę nieruchomość z zamiarem rozpoczęcia prowadzenia na terenie woj. ... działalności rolniczej.
2017
28
cze

Istota:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, przychody ze sprzedaży udziału w nieruchomości rolnej objęte są zwolnieniem przedmiotowym z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego opisu stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca nabył od Agencji Nieruchomości Rolnych udział w nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni X ha. Umowa w formie aktu notarialnego została zawarta 16 listopada 2015 r. W tym samym dniu Wnioskodawca zawarł warunkową umowę sprzedaży udziału w przedmiotowej nieruchomości rolnej osobom trzecim, prowadzącym już gospodarstwo rolne i zamierzającym dołączyć do niego zakupioną nieruchomość rolną. Wnioskodawca stwierdził ponadto, że udział w nieruchomości został przez niego nabyty w celu dalszej odsprzedaży. Właściwa interpretacja przepisu normującego zwolnienie przedmiotowe, czyli art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, nie może odbyć się bez odniesienia się do wykładni celowościowej. Zamiarem Ustawodawcy nie było bowiem objęcie zwolnieniem wszystkich przychodów z odpłatnego zbycia gospodarstw rolnych, a jedynie takich, które zbywca wykorzystywał w swojej działalności rolniczej, następnie sprzedał w tym samym celu – do wykorzystywania w działalności rolniczej nabywcy. Świadczy o tym bezspornie przesłanka negatywna zwolnienia zawarta w treści tego przepisu po średniku (utrata charakteru rolnego gruntów). Wnioskodawca kupując udział w nieruchomości rolnej miał świadomość, że nie będzie jej wykorzystywał rolniczo, a jedynie w celu dalszej odsprzedaży z zyskiem.
2016
1
cze

Istota:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, przychody ze sprzedaży udziału w nieruchomości rolnej objęte są zwolnieniem przedmiotowym z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego opisu stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca nabył od Agencji Nieruchomości Rolnych udział w nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni X ha. Umowa w formie aktu notarialnego została zawarta 16 listopada 2015 r. W tym samym dniu Wnioskodawca zawarł warunkową umowę sprzedaży udziału w przedmiotowej nieruchomości rolnej osobom trzecim, prowadzącym już gospodarstwo rolne i zamierzającym dołączyć do niego zakupioną nieruchomość rolną. Wnioskodawca stwierdził ponadto, że udział w nieruchomości został przez niego nabyty w celu dalszej odsprzedaży. Właściwa interpretacja przepisu normującego zwolnienie przedmiotowe, czyli art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, nie może odbyć się bez odniesienia się do wykładni celowościowej. Zamiarem Ustawodawcy nie było bowiem objęcie zwolnieniem wszystkich przychodów z odpłatnego zbycia gospodarstw rolnych, a jedynie takich, które zbywca wykorzystywał w swojej działalności rolniczej, następnie sprzedał w tym samym celu – do wykorzystywania w działalności rolniczej nabywcy. Świadczy o tym bezspornie przesłanka negatywna zwolnienia zawarta w treści tego przepisu po średniku (utrata charakteru rolnego gruntów). Wnioskodawca kupując udział w nieruchomości rolnej miał świadomość, że nie będzie jej wykorzystywał rolniczo, a jedynie w celu dalszej odsprzedaży z zyskiem.
2016
24
maj

Istota:
Przeniesienie przez Wnioskodawcę własności nieruchomości rolnej na rzecz pożyczkodawcy (w zamian za zwolnienie ze zobowiązań wynikających z udzielonych pożyczek) stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów i będzie korzystało ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
Fragment:
W analizowanej sprawie grunt, który będzie przedmiotem przyszłej transakcji, to nieruchomość rolna, która – jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego – stanowi teren niezabudowany wypełniający definicję z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Zatem, mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy uznać, że planowane przez Wnioskodawcę przeniesienie własności opisanej nieruchomości rolnej na rzecz Pożyczkodawcy, stanowiące – jak wyżej ustalono – czynność podlegającą opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
31
lip

Istota:
Czy zawierając umowę przeniesienia własności nieruchomości zbytej warunkowo i wydanej przez spadkodawcę, który otrzymał całkowitą zapłacę ceny, bądź w sytuacji, gdy nabywca wystąpi do Sądu o wydanie postanowienia zastępującego oświadczenie woli i takie postanowienie prawomocnie uzyska, Wnioskodawca podlega z tytułu zbycia nieruchomości obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie więc do zbycia przez Wnioskodawcę nabytej w drodze spadku nieruchomości rolnej w wyniku zamierzonego wykonania cywilnoprawnej umowy sprzedaży (bądź w sytuacji gdy nabywca wystąpi do sądu o wydanie postanowienia zastępującego oświadczenie woli) – stanowiącej jedno ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie bez znaczenia pozostaje fakt, że planowana sprzedaż nieruchomości nastąpi w wyniku wykonania zobowiązań spadkodawcy (ojca Wnioskodawcy) i T. G. (matki Wnioskodawcy), ponieważ to Wnioskodawca, jako spadkobierca, dokona (wraz z pozostałymi spadkobiercami) sprzedaży przedmiotowej nieruchomości i to m.in. na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek podatkowy wynikający z ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, stwierdzić należy, że zawarcie przez Wnioskodawcę - spadkobiercę umowy przeniesienia własności nieruchomości rolnej zbytej warunkowo przez spadkodawcę i T. G. (bądź uzyskanie przez nabywcę prawomocnego postanowienia sądu zastępującego oświadczenie woli o powyższej treści) – w istocie będzie stanowiło czynność odpłatnego zbycia nieruchomości rolnej i źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym będzie podlegało opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 30e w zw. z art. 19 ww. ustawy.
2014
24
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości.
Fragment:
Pojęcia „ podatnik ” i „ działalność gospodarcza ”, na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy. I tak, jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zauważyć należy, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
2014
19
paź

Istota:
Czy zbycie nieruchomości o powierzchni 1,08 ha nabytej w 2008 r. jest zwolnione z podatku, o którym mowa w art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, jeżeli nabywca oświadczył, że nieruchomość kupuje w celu powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego, bez zmian charakteru rolnego?
Fragment:
Z opisu stanu faktycznego wynika, że nabytą w drodze darowizny nieruchomość rolną Wnioskodawczyni w sierpniu 2013 r. sprzedała Spółce z o.o. Spółka oświadczyła, że nieruchomość kupuje w celu powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego. W akcie notarialnym wskazano, że grunt w dalszym ciągu będzie użytkowany rolniczo przez nowego nabywcę. Przenosząc powyższe ustalenia na grunt dokonania oceny stanowiska Wnioskodawczyni, w świetle zaprezentowanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że w stosunku do przychodu uzyskanego w 2013 r. przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia gruntów rolnych (nieruchomości rolnej) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nabytego w drodze darowizny w 2008 r. zastosowanie będzie miało zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z przysługującym zwolnieniem przedmiotowym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości rolnej. Okoliczność czy dana nieruchomość w wyniku odpłatnego zbycia utraciła charakter rolny podlega weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. W przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że prawo do skorzystania z określonej ulgi przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki.
2014
28
wrz

Istota:
Czy dostawa nieruchomości rolnej z rozpoczętą inwestycją podlega opodatkowaniu?
Fragment:
Pana zdaniem, przedstawionym w uzupełnieniu do wniosku, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega tylko część nieruchomości rolnych, dla których wydane warunki zabudowy przewidują zabudowę o łącznej powierzchni 3500 m 2 , pozostała zaś część nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, jako grunty rolne niezabudowane. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
2013
15
sty

Istota:
Nieruchomość gruntowa, która zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę, nie korzysta ze zwolnienia od podatku na postawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
Fragment:
Czy sprzedaż opisanej nieruchomości, należy potraktować jako sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolno-leśnej i zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług, czy jako sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę i zastosować stawkę podatku 22%... Zdaniem Wnioskodawcy, wprawdzie przedmiotowa nieruchomość zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów jest gruntem rolnym, to jednak z uwagi na to, że zgodnie z gminnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy grunt przeznaczony jest pod zabudowę (usługi, handel), jego sprzedaż powinna być opodatkowana 22% stawką podatku od towarów i usług. Podnosi, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustalanie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku brak przywołanych aktów prawnych. Dla tego terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani lokalizacji inwestycji celu publicznego. W obowiązującym studium, które nie ma mocy aktu powszechnie obowiązującego, a jedynie określa politykę przestrzenną gminy, teren ten jest przeznaczony pod zabudowę z zakresu administracji i usług.
2011
1
sie

Istota:
CIT - w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości rolnej
Fragment:
Jedynym majątkiem Spółki pozostała nieruchomość rolna nabyta w 1991r. , której sprzedaż pozwoli Spółce spłacić swoje zobowiązania. Do dnia dzisiejszego zgodnie z deklaracją na podatek rolny, Spółka płaci podatek rolny od tej nieruchomości. W księdze wieczystej, jak i w wypisie z rejestru gruntów nieruchomość wykazana jest jako grunty rolne. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości rodzi obowiązek podatkowy z tytułu uzyskanego dochodu... W ocenie Spółki dochód ze sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wynika to z następujących przepisów: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w myśl którego wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w myśl którego ilekroć w ustawie mowa jest o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. nr 136, poz. 969) w myśl którego za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.