Nieruchomość rolna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość rolna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
28
cze

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości rolnej.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2017 r. (data wpływu 20 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 22 maja 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości rolnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 22 maja 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości rolnej. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawnych. Pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje wspólność ustawowa. W dniu 10 listopada 2005 r. za zgodą małżonki Wnioskodawca nabył do majątku osobistego na podstawie umowy sprzedaży nieruchomość rolną położoną w K. przy ulicy C. o pow. 9732 m2 dla której SR w K., IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr XXX. Kupno nieruchomości nie miało związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Nieruchomość nie stała się składnikiem majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnik nabył tę nieruchomość z zamiarem rozpoczęcia prowadzenia na terenie woj. ... działalności rolniczej.

2016
1
cze

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, przychody ze sprzedaży udziału w nieruchomości rolnej objęte są zwolnieniem przedmiotowym z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca nabył od Agencji Nieruchomości Rolnych udział w nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni X ha. Umowa w formie aktu notarialnego została zawarta 16 listopada 2015 r. W tym samym dniu Wnioskodawca zawarł warunkową umowę sprzedaży udziału w przedmiotowej nieruchomości rolnej osobom trzecim, prowadzącym już gospodarstwo rolne i zamierzającym dołączyć do niego zakupioną nieruchomość rolną. Wnioskodawca stwierdził ponadto, że udział w nieruchomości został przez niego nabyty w celu dalszej odsprzedaży. Właściwa interpretacja przepisu normującego zwolnienie przedmiotowe, czyli art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, nie może odbyć się bez odniesienia się do wykładni celowościowej. Zamiarem Ustawodawcy nie było bowiem objęcie zwolnieniem wszystkich przychodów z odpłatnego zbycia gospodarstw rolnych, a jedynie takich, które zbywca wykorzystywał w swojej działalności rolniczej, następnie sprzedał w tym samym celu – do wykorzystywania w działalności rolniczej nabywcy. Świadczy o tym bezspornie przesłanka negatywna zwolnienia zawarta w treści tego przepisu po średniku (utrata charakteru rolnego gruntów). Wnioskodawca kupując udział w nieruchomości rolnej miał świadomość, że nie będzie jej wykorzystywał rolniczo, a jedynie w celu dalszej odsprzedaży z zyskiem.

2016
24
maj

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, przychody ze sprzedaży udziału w nieruchomości rolnej objęte są zwolnieniem przedmiotowym z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca nabył od Agencji Nieruchomości Rolnych udział w nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni X ha. Umowa w formie aktu notarialnego została zawarta 16 listopada 2015 r. W tym samym dniu Wnioskodawca zawarł warunkową umowę sprzedaży udziału w przedmiotowej nieruchomości rolnej osobom trzecim, prowadzącym już gospodarstwo rolne i zamierzającym dołączyć do niego zakupioną nieruchomość rolną. Wnioskodawca stwierdził ponadto, że udział w nieruchomości został przez niego nabyty w celu dalszej odsprzedaży. Właściwa interpretacja przepisu normującego zwolnienie przedmiotowe, czyli art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, nie może odbyć się bez odniesienia się do wykładni celowościowej. Zamiarem Ustawodawcy nie było bowiem objęcie zwolnieniem wszystkich przychodów z odpłatnego zbycia gospodarstw rolnych, a jedynie takich, które zbywca wykorzystywał w swojej działalności rolniczej, następnie sprzedał w tym samym celu – do wykorzystywania w działalności rolniczej nabywcy. Świadczy o tym bezspornie przesłanka negatywna zwolnienia zawarta w treści tego przepisu po średniku (utrata charakteru rolnego gruntów). Wnioskodawca kupując udział w nieruchomości rolnej miał świadomość, że nie będzie jej wykorzystywał rolniczo, a jedynie w celu dalszej odsprzedaży z zyskiem.

2015
31
lip

Istota:

Przeniesienie przez Wnioskodawcę własności nieruchomości rolnej na rzecz pożyczkodawcy (w zamian za zwolnienie ze zobowiązań wynikających z udzielonych pożyczek) stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów i będzie korzystało ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Fragment:

W analizowanej sprawie grunt, który będzie przedmiotem przyszłej transakcji, to nieruchomość rolna, która – jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego – stanowi teren niezabudowany wypełniający definicję z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Zatem, mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy uznać, że planowane przez Wnioskodawcę przeniesienie własności opisanej nieruchomości rolnej na rzecz Pożyczkodawcy, stanowiące – jak wyżej ustalono – czynność podlegającą opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2014
24
gru

Istota:

Czy zawierając umowę przeniesienia własności nieruchomości zbytej warunkowo i wydanej przez spadkodawcę, który otrzymał całkowitą zapłacę ceny, bądź w sytuacji, gdy nabywca wystąpi do Sądu o wydanie postanowienia zastępującego oświadczenie woli i takie postanowienie prawomocnie uzyska, Wnioskodawca podlega z tytułu zbycia nieruchomości obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

W opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie więc do zbycia przez Wnioskodawcę nabytej w drodze spadku nieruchomości rolnej w wyniku zamierzonego wykonania cywilnoprawnej umowy sprzedaży (bądź w sytuacji gdy nabywca wystąpi do sądu o wydanie postanowienia zastępującego oświadczenie woli) – stanowiącej jedno ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie bez znaczenia pozostaje fakt, że planowana sprzedaż nieruchomości nastąpi w wyniku wykonania zobowiązań spadkodawcy (ojca Wnioskodawcy) i T. G. (matki Wnioskodawcy), ponieważ to Wnioskodawca, jako spadkobierca, dokona (wraz z pozostałymi spadkobiercami) sprzedaży przedmiotowej nieruchomości i to m.in. na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek podatkowy wynikający z ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, stwierdzić należy, że zawarcie przez Wnioskodawcę - spadkobiercę umowy przeniesienia własności nieruchomości rolnej zbytej warunkowo przez spadkodawcę i T. G. (bądź uzyskanie przez nabywcę prawomocnego postanowienia sądu zastępującego oświadczenie woli o powyższej treści) – w istocie będzie stanowiło czynność odpłatnego zbycia nieruchomości rolnej i źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym będzie podlegało opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 30e w zw. z art. 19 ww. ustawy.

2014
19
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości.

Fragment:

Pojęcia „ podatnik ” i „ działalność gospodarcza ”, na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy. I tak, jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zauważyć należy, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

2014
28
wrz

Istota:

Czy zbycie nieruchomości o powierzchni 1,08 ha nabytej w 2008 r. jest zwolnione z podatku, o którym mowa w art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, jeżeli nabywca oświadczył, że nieruchomość kupuje w celu powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego, bez zmian charakteru rolnego?

Fragment:

Z opisu stanu faktycznego wynika, że nabytą w drodze darowizny nieruchomość rolną Wnioskodawczyni w sierpniu 2013 r. sprzedała Spółce z o.o. Spółka oświadczyła, że nieruchomość kupuje w celu powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego. W akcie notarialnym wskazano, że grunt w dalszym ciągu będzie użytkowany rolniczo przez nowego nabywcę. Przenosząc powyższe ustalenia na grunt dokonania oceny stanowiska Wnioskodawczyni, w świetle zaprezentowanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że w stosunku do przychodu uzyskanego w 2013 r. przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia gruntów rolnych (nieruchomości rolnej) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nabytego w drodze darowizny w 2008 r. zastosowanie będzie miało zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z przysługującym zwolnieniem przedmiotowym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości rolnej. Okoliczność czy dana nieruchomość w wyniku odpłatnego zbycia utraciła charakter rolny podlega weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. W przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że prawo do skorzystania z określonej ulgi przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki.

2013
15
sty

Istota:

Czy dostawa nieruchomości rolnej z rozpoczętą inwestycją podlega opodatkowaniu?

Fragment:

Pana zdaniem, przedstawionym w uzupełnieniu do wniosku, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega tylko część nieruchomości rolnych, dla których wydane warunki zabudowy przewidują zabudowę o łącznej powierzchni 3500 m 2 , pozostała zaś część nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, jako grunty rolne niezabudowane. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

2011
1
sie

Istota:

Nieruchomość gruntowa, która zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę, nie korzysta ze zwolnienia od podatku na postawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Fragment:

Czy sprzedaż opisanej nieruchomości, należy potraktować jako sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolno-leśnej i zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług, czy jako sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę i zastosować stawkę podatku 22%... Zdaniem Wnioskodawcy, wprawdzie przedmiotowa nieruchomość zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów jest gruntem rolnym, to jednak z uwagi na to, że zgodnie z gminnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy grunt przeznaczony jest pod zabudowę (usługi, handel), jego sprzedaż powinna być opodatkowana 22% stawką podatku od towarów i usług. Podnosi, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustalanie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku brak przywołanych aktów prawnych. Dla tego terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani lokalizacji inwestycji celu publicznego. W obowiązującym studium, które nie ma mocy aktu powszechnie obowiązującego, a jedynie określa politykę przestrzenną gminy, teren ten jest przeznaczony pod zabudowę z zakresu administracji i usług.

2011
1
cze

Istota:

CIT - w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości rolnej

Fragment:

Jedynym majątkiem Spółki pozostała nieruchomość rolna nabyta w 1991r. , której sprzedaż pozwoli Spółce spłacić swoje zobowiązania. Do dnia dzisiejszego zgodnie z deklaracją na podatek rolny, Spółka płaci podatek rolny od tej nieruchomości. W księdze wieczystej, jak i w wypisie z rejestru gruntów nieruchomość wykazana jest jako grunty rolne. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości rodzi obowiązek podatkowy z tytułu uzyskanego dochodu... W ocenie Spółki dochód ze sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wynika to z następujących przepisów: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w myśl którego wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w myśl którego ilekroć w ustawie mowa jest o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. nr 136, poz. 969) w myśl którego za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.