ITPP2/443-795a/13/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sposób dokumentowania czynności wydania nieruchomości w ramach zamiany.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2013 r. (data wpływu 6 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania czynności wydania nieruchomości w ramach zamiany - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania czynności wydania nieruchomości w ramach zamiany.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z rozbudową Drogowego Przejścia w miejscowości G. - poszerzenie drogi nr (...) (ul. G.) od obwodnicy do planowanego ronda i przebudowie drogi dojazdowej (ul. G.) do Drogowego Przejścia w miejscowości G. Wojewoda wystąpił do ... Specjalnej Strefy Ekonomicznej o przeniesienie własności nieruchomości będących własnością S. S.A. niezbędnych do realizacji powyższej inwestycji. Na potrzeby rozbudowy Drogowego Przejścia w miejscowości G. wydzielono działki o numerach geodezyjnych: 222/28 o pow. 0,1713 ha, 223/6 o pow. 0,1147 ha i 224/139 o pow. 0,2788 ha. Grunty położone są w jednostce ewidencyjnej G. i posiadają urządzoną księgę wieczystą. Zgodnie z operatem szacunkowym wartość rynkowa wraz z nakładami na infrastrukturę techniczną przedmiotowej nieruchomości wynosi 437.641,00 zł. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego SSE Podstrefy G., zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 1998 r. ogłoszoną w Dzienniku przedmiotowe działki przeznaczone są następująco: „03 Z 1/2-1/4 - Ulice zbiorcze. Szerokość w liniach rozgraniczających 30,00 m, szerokość jezdni min.7,00 m. Linia zabudowy w odległości co najmniej 20,00 m od osi drogi”. Na części działek istnieje zrealizowana przez SSE z własnych środków finansowych budowla drogi ul. G. z nawierzchnią asfaltową oraz w działkach tych usytuowane są: wodociąg o przekroju ø 150 i długości 220 m oraz kanalizacja sanitarna o przekroju ø 220 i długości 215 m. Budując te budowle spółka odliczała VAT. W związku z tym, że od 2001 r. spółka dzierżawi sieci wodno-kanalizacyjne dla P. w G. sprzedaż tej infrastruktury korzystać będzie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy ze zwolnienia. Działki gruntu oraz wartość budowli drogi spółka zamierza opodatkować stawką podstawową, tj. 23%. Z uwagi na to, że Wojewoda nie dysponował środkami pieniężnymi na zakup nieruchomości w Podstrefie G., zaproponował przejęcie przez S. S.A. ekwiwalentnej działki Skarbu Państwa, tj. zamianę nieruchomości. Wojewoda wskazał działkę oznaczoną numerem geodezyjnym (...) o pow. 1,5235 ha, położoną na terenie miasta E., wchodzącą w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Dokonał również podziału i wyceny tej nieruchomości. Powstała działka o numerze geodezyjnym ... i pow. 0,5562 ha posiada urządzoną księgę wieczystą. Wartość rynkowa niezabudowanej działki oznaczonej numerem ... wg wyceny wynosi 437.618,00 zł. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomość położoną na terenie obrębu (...) miasta, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 1686/8. Rada Miasta nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. działkę. Brak pozostających w obrocie prawnym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, dla terenu obejmującego przedmiotową działkę.

Po sporządzeniu aktu notarialnego przenoszącego własność wyżej opisanych nieruchomości S. S.A. wystawi fakturę i żąda faktury na nabywaną przez spółkę nieruchomość.

W związku z powyższym zadano pytanie sprowadzające się do kwestii:

Czy wydanie nieruchomości Spółce, w ramach zamiany, winno być dokumentowane fakturą VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy zamianie nie jest konieczne wystawianie faktur VAT. Zamiana odbędzie się na podstawie protokołu i aktu notarialnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W świetle art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl zapisów art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z definicją zawartą w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie ust. 6 powyższego artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Przez umowę zamiany należy rozumieć umowę cywilnoprawną, na podstawie której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy - art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zatem w przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy, występując zarówno w charakterze dostawcy, jak i w charakterze nabywcy. Zapis art. 604 Kodeksu cywilnego daje dyspozycję odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży. Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna. Dopłata przez jedną ze stron do świadczenia, wynikająca z różnicy wartości rzeczy będącej przedmiotem zamiany nie zmienia charakteru umowy (chyba, że ze względu na jej wartość ma ona charakter ceny jak w umowie sprzedaży).

Jak wynika z powyższego, przeniesienie własności towaru realizowane w oparciu o umowę zamiany stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatna dostawa towarów.

Stawka podatku - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 - wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane - na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w związku z rozbudową Drogowego Przejścia Wojewoda wystąpił do ... Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wydanie nieruchomości w ramach umowy zamiany. Ponieważ Wojewoda nie dysponował środkami pieniężnymi na zakup nieruchomości w Podstrefie G., zaproponował przejęcie przez SSE ekwiwalentnej działki Skarbu Państwa o pow. 0,5562 ha. Rada Miasta nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. działkę. Nie ma także decyzji o warunkach zabudowy, dla terenu obejmującego tę działkę.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że planowana dostawa ww. nieruchomości, w drodze umowy zamiany, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy czym - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy - korzystać będzie ze zwolnienia od podatku, gdyż nie jest ona terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Zatem czynność ta – wbrew stanowisku Starostwa – winna zostać udokumentowana fakturą VAT.

Jednocześnie należy wskazać, że w kwestii dotyczącej sposobu opodatkowania i dokumentowania przez spółkę czynności wydania nieruchomości w ramach zamiany, wydano postanowienie nr ITPP2/443-795b/13/AD.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.