IPPP3/4512-1019/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie dostawy nieruchomości niezabudowanej oraz prawo do odliczenia podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanej oraz prawa do odliczenia podatku VAT przy zakupie nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanej oraz prawa do odliczenia podatku VAT przy zakupie nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

P. Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka lub „Wnioskodawca”) z siedzibą w W. prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na nabywaniu nieruchomości w celu ich późniejszego wynajmu. W przyszłości Spółka zamierza nabyć nieruchomość położoną w O., w celu wybudowania na niej parkingu dla samochodów osobowych. W związku z powyższym, w dniu 17 listopada 2015 r. Spółka zawarła ze Spółką „S.” Sp. z o.o. (dalej jako: Kontrahent) umowę przedwstępną zakupu nieruchomości (dalej jako: Umowa przedwstępna) położonej w O.

Zgodnie z Umową przedwstępną, transakcją zakupu zostanie objęta nieruchomość o powierzchni ok. 2.800 m2 (+/- 5%), która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, będących własnością Kontrahenta, sklasyfikowanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „S.” w O., jako tereny, których podstawowym przeznaczeniem jest stacja paliw (dalej jako: Nieruchomość).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „S.” w O. na terenach, których podstawowym przeznaczeniem jest stacja paliw dopuszcza się realizację budynków funkcji podstawowej i towarzyszącej. Po wybudowaniu na nieruchomości parkingu dla samochodów osobowych, Spółka zamierza oddać go w odpłatną dzierżawę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż Nieruchomości, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości położonych w O., sklasyfikowanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „S.” w O., jako tereny pod stacje paliw, na których dopuszcza się realizację budynków funkcji podstawowej i towarzyszącej, będzie podlegać opodatkowaniu VAT...
 2. Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie będzie pozytywna to, czy Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu Nieruchomości, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, położonych w O., sklasyfikowanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „S.” w O., jako tereny pod stacje paliw, na których dopuszcza się realizację budynków funkcji podstawowej i towarzyszącej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Spółka stoi na stanowisku, że sprzedaż Nieruchomości, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, położonych w O., sklasyfikowanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „S.” w O., jako tereny pod stacje paliw, na których dopuszcza się realizację budynków funkcji podstawowej i towarzyszącej, będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku:

 1. dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane;
 2. dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.
 3. a) dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:
  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Należy wskazać, że Nieruchomość będąca przedmiotem transakcji powstanie w wyniku podziału nieruchomości niezabudowanych, sklasyfikowanych - zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „S.” w O. - jako tereny pod stacje paliw, na których dopuszcza się realizację budynków funkcji podstawowej i towarzyszącej, a zatem Nieruchomość będąca przedmiotem transakcji będzie stanowiła teren budowlany, niezabudowany. W konsekwencji, w przypadku sprzedaży Nieruchomości nie będzie możliwe zastosowanie zwolnienia od VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, gdyż zwolnienie to stosuje się wyłącznie do dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, natomiast przedmiotem sprzedaży, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, będzie Nieruchomość przeznaczona pod stacje paliw, na której dopuszcza się realizację budynków (tj. nieruchomość będąca terenem budowlanym).

Ponadto w związku z faktem, że Nieruchomość będąca przedmiotem transakcji nie jest zabudowana, w przypadku jej sprzedaży nie będzie również możliwe zastosowanie zwolnień od VAT, określonych w art. 43 ust 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy o VAT, gdyż zwolnienia te dotyczą wyłącznie dostawy nieruchomości zabudowanych.

Reasumując, mając na uwadze fakt, że przepisy ustawy o VAT nie przewidują zwolnienia dla dostawy terenów niezabudowanych będących terenami budowlanymi, Spółka stoi na stanowisku, że transakcja sprzedaży Nieruchomości położonej w O., która powstanie w wyniku podziału nieruchomości niezabudowanych, sklasyfikowanych - zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „S.” w O. - jako tereny pod stacje paliw, na których dopuszcza się realizację budynków funkcji podstawowej i towarzyszącej, będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Ad. 2

Zakładając, że w przedstawionym stanie faktycznym transakcja sprzedaży Nieruchomości, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, położonych w O., sklasyfikowanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „S.” w O., jako tereny pod stacje paliw, na których dopuszcza się realizację budynków funkcji podstawowej i towarzyszącej, będzie podlegała opodatkowaniu VAT, to Spółka uważa, że będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu tejże Nieruchomości.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkiem powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest istnienie związku między wydatkami poniesionymi przez podatnika na zakup towarów i usług, a prowadzoną przez niego działalnością opodatkowaną VAT.

Spółka pragnie podkreślić, że powodem, dla którego postanowiła zakupić Nieruchomość, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, sklasyfikowanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „S.” w O., jako tereny pod stacje paliw, na których dopuszcza się realizację budynków funkcji podstawowej i towarzyszącej, jest zamiar wybudowania na niej parkingu dla samochodów osobowych. Po ukończeniu inwestycji, Spółka zamierza oddać parking w odpłatną dzierżawę. W rezultacie, należy uznać, że między wydatkami poniesionymi na zakup Nieruchomości a czynnościami opodatkowanymi VAT, wykonywanymi przez Spółkę, będzie istniał bezpośredni związek (zakupiona przez Spółkę Nieruchomość zostanie bowiem przeznaczona do celów czynności opodatkowanych, tj. zostanie wybudowany na niej parking, który Spółka będzie wydzierżawiać za odpłatnością), a zatem, zostanie spełniony przez Spółkę warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że skoro sprzedaż Nieruchomości, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości położonych w O., sklasyfikowanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „S.” w O., jako tereny pod stacje paliw, na których dopuszcza się realizację budynków funkcji podstawowej i towarzyszącej, będzie podlegać opodatkowaniu VAT i Nieruchomość ta po zakupie przez Spółkę zostanie przeznaczona do celów czynności podlegających opodatkowaniu VAT (tj. na zakupionej Nieruchomości zostanie wybudowany parking, który będzie wydzierżawiany przez Spółkę za odpłatnością), to Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu tejże Nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Zgodnie zatem z ww. przepisami grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego wiąże zarówno organy administracji, osoby fizyczne, osoby prawne, jak i inne jednostki organizacyjne. Zatem w sytuacji gdy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to właśnie zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nadać decydujące znaczenie dla oceny przeznaczenia danego terenu, w tym również dla potrzeb art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na nabywaniu nieruchomości w celu ich późniejszego wynajmu. W przyszłości Spółka zamierza nabyć nieruchomość położoną w O., w celu wybudowania na niej parkingu dla samochodów osobowych. W związku z powyższym, w dniu 17 listopada 2015 r. Spółka zawarła ze Spółką „S.” Sp. z o.o. umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w O.. Zgodnie z Umową przedwstępną, transakcją zakupu zostanie objęta nieruchomość o powierzchni ok. 2.800 m2 (+/- 5%), która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, będących własnością Kontrahenta, sklasyfikowanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „S.” w O., jako tereny, których podstawowym przeznaczeniem jest stacja paliw. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „S.” w O. na terenach, których podstawowym przeznaczeniem jest stacja paliw dopuszcza się realizację budynków funkcji podstawowej i towarzyszącej. Po wybudowaniu na nieruchomości parkingu dla samochodów osobowych, Spółka zamierza oddać go w odpłatną dzierżawę.

Z uwagi na przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że Nieruchomość, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości położonych w O., mająca być przedmiotem dostawy stanowi teren budowlany. Jak wynika z opisu sprawy dla obszaru na którym znajduje się przedmiotowa Nieruchomość obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „S.” w O. zgodnie z którym są to obszary oznaczone jako tereny pod stację paliw, na których dopuszcza się realizacje budynków funkcji podstawowej i towarzyszącej. Zatem przedmiotowa Nieruchomość stanowi teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Tym samym należy stwierdzić, że dostawa przedmiotowej Nieruchomości niezabudowanej, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, gdyż dla omawianej transakcji nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W konsekwencji na gruncie regulacji prawnej art. 2 pkt 33 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do transakcji sprzedaży Nieruchomości niezabudowanej należy zastosować podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu Nieruchomości, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, położonych w O., sklasyfikowanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „S.” w O., jako tereny pod stacje paliw, na których dopuszcza się realizację budynków funkcji podstawowej i towarzyszącej.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Odnosząc powyższe wyjaśnienia do przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie planowana na rzecz Wnioskodawcy dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku. Tym samym należy stwierdzić, że w opisanej sprawie spełnione zostaną warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie przedmiotowej Nieruchomości. Ponadto z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca po zakupie Nieruchomości wybuduje na niej parking dla samochodów osobowych, który następnie zamierza oddać w odpłatną dzierżawę. Zatem w sytuacji wykorzystywania nabytych Nieruchomości w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności opodatkowanej VAT Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż zostaną spełnione przesłanki pozytywne, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Tym samym w sytuacji gdy Wnioskodawca nabędzie tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę, których dostawa będzie podlegać opodatkowaniu VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu Nieruchomości od Kontrahenta, w przypadku wykorzystania jej w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności opodatkowanej VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.