IPPP2/4512-625/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej (gruntu)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonuje zadania nałożone w ramach reżimu publicznoprawnego oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Gmina planuje zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości Miasta na prawach powiatu , oznaczonej jako działka nr 25/7 o powierzchni 9338 m2.

Nieruchomość jest niezabudowana, w obecnej chwili nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska podjęła uchwałę z dnia 1 lipca 2002 r., która została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr 25.

Natomiast w nieobowiązującym już planie zagospodarowania przestrzennego miasta , który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004 r. nieruchomość znajdowała się w strefie: RO - tereny upraw ogrodniczych i szklarniowych.

Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy” uchwalonego przez Radę Miejską z dnia 29 grudnia1999 r. zmienionego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2012 r. ww. działka położona jest na terenach usługowo - przemysłowych.

Zgodnie z pismem z Wydziału Architektury dla ww. działki nie została wydana żadna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto nieruchomość położona jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa. W latach ubiegłych na tym terenie sprzedane zostały nieruchomości z przeznaczeniem pod inwestycje. Przetarg na sprzedaż ww. działki przygotowany zostanie z przeznaczeniem jej na cele inwestycyjne z jednoczesnym zobowiązaniem się oferenta do realizacji zamierzonej inwestycji.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że działka nr 25/7 nie była wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Ponadto dla działki sąsiedniej nr 25/5 stanowiącej drogę (użytek dr) zostały wydane następujące decyzje:

  • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 kwietnia 2015 r. - dotycząca budowy linii kablowej średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej wydana dla P;
  • decyzja o warunkach zabudowy z dnia 15 maja 2013 r. dotycząca budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną, na podstawie której udzielono pozwolenia na budowę drogi oraz pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej;
  • decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 25 marca 2014 r. - dotycząca budowy gazociągu niskiego ciśnienia wydana dla Spółki Sp. z o.o., na podstawie której udzielono pozwolenia na budowę z dnia 30 czerwca 2014 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż ww. nieruchomości korzysta ze zwolniona z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 11 marca 2004 r. podatkiem od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art, 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle oraz ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W świetle przywołanych wyżej przepisów grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę, o której mowa w art. 7 ust. 1.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze przywołane przepisy prawa, sprzedaż działki niezabudowanej nr 25/7, dla której nie uchwalono nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a stary już nie obowiązuje, oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powinna korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9. Ponadto zdaniem Wnioskodawcy, bez znaczenia pozostaje fakt, że nieruchomość znajduje się w na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa oraz fakt, że na tym terenie w latach ubiegłych sprzedane zostały nieruchomości z przeznaczeniem pod inwestycje a także, że przetarg na sprzedaż ww. działki przygotowany zostanie z przeznaczeniem jej na cele inwestycyjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary z kolei, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje zadania nałożone w ramach reżimu publicznoprawnego oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca planuje zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, która w obecnej chwili nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca wskazuje, że w nieobowiązującym już planie zagospodarowania przestrzennego, który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004 r. nieruchomość znajdowała się w strefie: RO - tereny upraw ogrodniczych i szklarniowych.

Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ” uchwalonego przez Radę Miejską uchwałą z dnia 29 grudnia1999 r. zmienionego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2012 r. ww. działka położona jest na terenach usługowo - przemysłowych.

Ponadto dla tej nieruchomości nie została wydana żadna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że nieruchomość położona jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa . W latach ubiegłych na tym terenie sprzedane zostały nieruchomości z przeznaczeniem pod inwestycje. Przetarg na sprzedaż ww. działki przygotowany zostanie z przeznaczeniem jej na cele inwestycyjne z jednoczesnym zobowiązaniem się oferenta do realizacji zamierzonej inwestycji.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że działka nr 25/7 nie była wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższych przepisów wynika, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, nieprzeznaczonymi pod zabudowę - są zwolnione od podatku VAT.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że dostawa nieruchomości nr 25/7 opisanej we wniosku, dla której brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, z uwagi na to, że stanowi teren niezabudowany inny niż teren budowlany.

Ponadto tut. Organ podziela stanowisko Wnioskodawcy, że: (i) położenie nieruchomości na terenie specjalnej strefy ekonomicznej; (ii) inne nieruchomości położone na tym terenie, sprzedane w ubiegłych latach z przeznaczeniem pod inwestycje, (iii) przetarg na sprzedaż nieruchomości przygotowany zostanie z przeznaczeniem jej na cele inwestycyjne – nie ma wpływu na warunki opodatkowania tej transakcji, bądź zwolnienia z opodatkowania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.