IPPP1/4512-678/16-3/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej w związku z nabyciem Nieruchomości niezabudowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2016 r. (data wpływu 23 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 października 2016 r. (data wpływu 10 października 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 26 września 2016 r. (skutecznie doręczone dnia 29 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej w związku z nabyciem Nieruchomości niezabudowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej w związku z nabyciem Nieruchomości niezabudowanych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 października 2016 r. (data wpływu 10 października 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami, doradztwa architektonicznego oraz inżynieryjnego a także prowadzenia prac budowlanych. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca jest opodatkowany podatkiem VAT.

Wnioskodawca zamierza nabyć nieruchomość od jej aktualnego właściciela („Sprzedawca”) celem późniejszego jej wykorzystania do czynności opodatkowanych. Sprzedawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Sprzedawca nie jest i nie był zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Sprzedawca nie jest i nie był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Sprzedawca poza przychodami z najmu opisanymi poniżej osiąga wyłącznie przychody z tytułu umowy o pracę. Sprzedawca nie handlował w przeszłości nieruchomościami w celach zarobkowych a także nie planuje dokonywać takiego handlu w przyszłości. Sprzedawca nie posiada żadnego zaplecza technicznego pozwalającego mu na ciągły i zorganizowany obrót nieruchomościami ani także nie posiada innych nieruchomości.

Sprzedawca, poza opisaną niżej nieruchomością posiada jedynie nieruchomości wykorzystywane w celach prywatnych. Sprzedawca w 2002 r. zakupił na mocy umowy sprzedaży nieruchomość gruntową, zabudowaną o łącznej powierzchni 5.476 m2 (działki 24/7, 24/5). („Nieruchomość 1”). Sprzedawca w 2013 r. otrzymał w drodze darowizny od swojego męża udział (159/260) we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę 23/5 o powierzchni 865m2. („Nieruchomość 2”). Nieruchomości 1 oraz 2 były przez Sprzedawcę wynajmowane, w tym na podstawie umowy dzierżawy z 2013 r., której przedmiotem była dzierżawa za wynagrodzeniem Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez dzierżawcę określonej inwestycji na Nieruchomości 1 oraz 2 oraz wyrażenie zgody na prowadzenie przez dzierżawcę działalności gospodarczej na Nieruchomości 1 oraz 2.

Ostatecznie jednak inwestycja (budowa hurtowni) którą przewidywała umowa dzierżawy nie została przeprowadzona z przyczyn niezależnych od stron (opór okolicznych mieszkańców). Sprzedawca nie prowadził na Nieruchomości 1 oraz 2 żadnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (nie był zarejestrowany w CEiDG) w tym w szczególności usługowej ani handlowej. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość 1 oraz Nieruchomość 2 są przeznaczone jako tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Sprzedawca planuje obecnie sprzedaż Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 na rzecz Wnioskodawcy. W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości Sprzedawca rozważa możliwość zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, bowiem wartość transakcji przekroczy limit zwolnienia i wystawienia faktury VAT dokumentującej transakcję, naliczając podatek wedle stawki 23%. Wnioskodawca wskazuje, że działki nr 23/5, 24/5 i 24/7 stanowią teren niezabudowany.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w razie wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 ze stawką 23%, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z wystawionej faktury, przy założeniu późniejszego wykorzystania nabytej Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 do czynności opodatkowanych?

Zdaniem Wnioskodawcy;

W ocenie Wnioskodawcy w razie wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 ze stawką 23%, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z wystawionej faktury, przy założeniu późniejszego wykorzystania nabytej Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 do czynności opodatkowanych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 Ustawy VAT „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”. Natomiast zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 Ustawy VAT „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

W konsekwencji zgodnie z treścią powyższych przepisów osoba wykorzystująca towary, w tym nieruchomości, w sposób ciągły dla celów zarobkowych jest uznawana na gruncie Ustawy VAT za podatnika podatku VAT. Należy więc przyjąć, że taki status ma też Sprzedawca skoro wykorzystywał Nieruchomość 1 oraz Nieruchomość 2 w sposób ciągły do celów zarobkowych.

Podsumowując w związku z wykorzystywaniem w sposób ciągły Nieruchomości do celów zarobkowych Sprzedawca posiada status podatnika podatku VAT.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1) Ustawy VAT „Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...)”. Za taką odpłatną dostawę towarów z pewnością należy uznać sprzedaż Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2.

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 9) Ustawy VAT „Zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”. Z kolei zgodnie z treścią art. 2 pkt 22 Ustawy VAT „Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Na podstawie wskazanych przepisów należy przyjąć że sprzedaż Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 jako gruntów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, będzie dostawą terenów budowlanych. W konsekwencji nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku VAT i pozostanie opodatkowana tym podatkiem.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 Ustawy VAT „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy VAT „Kwotę podatku naliczonego stanowi: suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług”.

W konsekwencji jeśli Wnioskodawca otrzyma od Sprzedawcy fakturę dokumentującą sprzedaż Nieruchomości to w związku z zamiarem wykorzystywania Nieruchomości do czynności opodatkowanych będzie przysługiwać mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Sprzedawcę faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwana dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z art. 2 pkt 6 ustawy wynika, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Według art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższych przepisów wynika, ze nieruchomość zarówno gruntowa, jak i zabudowana spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Należy podkreślić, że opodatkowanie podatkiem od towarów i usług będzie miało miejsce wówczas, jeżeli spełnione zostaną przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 ustawy i podmiotowym, tj. gdy czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zostanie dokonana przez osobę (lub jednostkę organizacyjną) będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, działającą w takim charakterze.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik zachowywał się jak profesjonalny handlowiec, a sprzedawane towary zostały nabyte w celu wykorzystania w działalności gospodarczej. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług - w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność powinna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów należy zauważyć, że status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT, istotne jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami, doradztwa architektonicznego oraz inżynieryjnego a także prowadzenia prac budowlanych. Zamierza nabyć nieruchomość od jej aktualnego właściciela („Sprzedawca”) celem późniejszego jej wykorzystania do czynności opodatkowanych.

Sprzedawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, który nie jest i nie był zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz nie jest i nie był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Poza przychodami z najmu opisanymi poniżej osiąga wyłącznie przychody z tytułu umowy o pracę. Sprzedawca nie handlował w przeszłości nieruchomościami w celach zarobkowych a także nie planuje dokonywać takiego handlu w przyszłości. Sprzedawca nie posiada żadnego zaplecza technicznego pozwalającego mu na ciągły i zorganizowany obrót nieruchomościami ani także nie posiada innych nieruchomości.

Sprzedawca, poza opisaną niżej nieruchomością posiada jedynie nieruchomości wykorzystywane w celach prywatnych. Sprzedawca w 2002 r. zakupił na mocy umowy sprzedaży nieruchomość gruntową, zabudowaną o łącznej powierzchni 5.476 m2 (działki 24/7, 24/5). („Nieruchomość 1”). Sprzedawca w 2013 r. otrzymał w drodze darowizny od swojego męża udział (159/260) we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę 23/5 o powierzchni 865m2. („Nieruchomość 2”). Nieruchomości 1 oraz 2 były przez Sprzedawcę wynajmowane, w tym na podstawie umowy dzierżawy z 2013 r., której przedmiotem była dzierżawa za wynagrodzeniem Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez dzierżawcę określonej inwestycji na Nieruchomości 1 oraz 2 oraz wyrażenie zgody na prowadzenie przez dzierżawcę działalności gospodarczej na Nieruchomości 1 oraz 2. Ostatecznie jednak inwestycja (budowa hurtowni) którą przewidywała umowa dzierżawy nie została przeprowadzona z przyczyn niezależnych od stron (opór okolicznych mieszkańców). Sprzedawca nie prowadził na Nieruchomości 1 oraz 2 żadnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (nie był zarejestrowany w CEiDG) w tym w szczególności usługowej ani handlowej. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość 1 oraz Nieruchomość 2 są przeznaczone jako tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej i stanowią teren niezabudowany.

Sprzedawca planuje obecnie sprzedaż Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy. W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości Sprzedawca rozważa możliwość zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, bowiem wartość transakcji przekroczy limit zwolnienia i wystawienia faktury VAT dokumentującej transakcję, naliczając podatek wedle stawki 23%.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w razie wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż Nieruchomości 1 i 2 ze stawką 23%, będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku wynikającego z wystawionej faktury, przy założeniu późniejszego wykorzystania nabytej Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 do czynności opodatkowanych.

Jak wskazuje Wnioskodawca w opisie sprawy, aktywność Sprzedawcy wykracza poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Sprzedawca nabył w drodze darowizny w 2013 r. udział 159/260 we współwłasności działki 23/5 oraz na mocy umowy sprzedaży w 2002 r. nieruchomości gruntowe nr 24/5 i 24/7 a następnie były one wynajmowane przez Sprzedającego na podstawie umowy dzierżawy z 2013 r.

Pomimo, że Sprzedający nie handlował w przeszłości nieruchomościami w celach zarobkowych, a także nie planuje dokonywać ww. handlu w przyszłości to przy planowanej sprzedaży udziału w nieruchomości nr 23/5 oraz działek nr 24/5 i 24/7 Sprzedającego należy uznać za podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Fakt, że przedmiotowe Nieruchomości Sprzedający oddał w odpłatne użytkowanie osobom trzecim, wskazuje na brak ich wykorzystania do celów prywatnych i używanie ww. Nieruchomości w ramach działalności gospodarczej. Oddanie Nieruchomość 1 i 2 w dzierżawę spełnia definicję świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT. W ramach takiej umowy dzierżawca zobowiązuje się oddać rzecz do używania w zamian za zapłatę czynszu dzierżawnego a takie działanie stanowi wykorzystywanie dobra w sposób ciągły do celów zarobkowych,a tym samym stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zatem w odniesieniu do dostawy nieruchomości nr 23/5 oraz działek nr 24/5 i 24/7 należy uznać Sprzedającego za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Tym samym planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości 1 oraz 2 będzie podlega opodatkowaniu VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca, działki będące przedmiotem dostawy, są niezabudowane.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza powyższych regulacji dowodzi, że opodatkowane są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane - są zwolnione od podatku.

W przedstawionej sytuacji, w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 23/5, 24/5 i 24/7 przeznaczone są jako tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Zatem działki te spełniają definicję terenu budowlanego określonego w art. 2 pkt 33 ustawy, a tym samym ich dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Ponieważ w analizowanej sprawie nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, należy przeanalizować warunki do zastosowania zwolnienia dla dostawy nieruchomości wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Planowana transakcja dostawy nieruchomości nr 23/5, 24/5 i 24/7 nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ pomimo że z tytułu ich nabycia Sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego to z okoliczności sprawy nie wynika, aby działki te wykorzystywane były przez Sprzedawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Przeciwnie - przedmiotowe Nieruchomości były wynajmowane na cele komercyjne na podstawie umowy dzierżawy. Oznacza to, że nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W konsekwencji, dostawa Nieruchomości 1 oraz 2 przez Sprzedawcę powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Odnośnie obowiązku wystawienia faktury dokumentującej planowane transakcje zbycia Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 należy wskazać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ww. ustawy wskazuje elementy jakie powinna zawierać faktura.

Analiza przywołanych przepisów na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, że w związku z opodatkowaniem planowanej transakcji zbycia przedmiotowych Nieruchomości, Sprzedający jako podatnik VAT będzie zobowiązany do wystawienia faktury z tytułu tej transakcji stosując stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

Dochodząc do zagadnienia prawa do odliczenia podatku z tytułu planowanej transakcji nabycia Nieruchomości, należy wskazać na art. 86 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 10 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

Jak wskazano w opisie sprawy, na dzień dokonania transakcji Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i będzie spełniać ustawową definicję podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Po nabyciu Nieruchomości, Wnioskodawca zamierza wykorzystywać przedmiotowe Nieruchomości do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Nie zachodzi także żadna okoliczność wyłączająca prawo do odliczenia VAT na podstawie art. 88 ustawy, w szczególności transakcja sprzedaży opisanej we wniosku Nieruchomości (jak wskazano powyżej), będzie podlegała opodatkowaniu VAT (nie będzie wyłączona z zakresu ustawy ani nie będzie zwolniona z podatku).

W świetle powyższych okoliczności, po dokonaniu transakcji i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej ww. transakcję, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Końcowo Organ informuje, że w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.