Nieruchomość niezabudowana | Interpretacje podatkowe

Nieruchomość niezabudowana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość niezabudowana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Podkreślić przy tym należy, że pod pojęciem „ handel ” należy rozumieć dokonywany w sposób zorganizowany zakup towarów w celu ich odsprzedaży. Jeżeli zatem dana czynność została wykonana poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika, czy wykonującego wolny zawód to w świetle cytowanego powyżej art. 15 ust. 2 ustawy nie można podmiotu dokonującego dostawy uznać za podatnika VAT z tytułu wykonania takiej czynności. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego. Majątek taki nabywany jest bowiem na własne potrzeby danej osoby, a nie z przeznaczeniem do działalności gospodarczej, w tym handlowej, a zatem jego sprzedaż zarówno w całości jaki w częściach, jednemu lub wielu nabywcom, z zyskiem lub bez, nie może być uznana za działalność handlową ze skutkiem w postaci uznania tej osoby za podatnika VAT. Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r.
2016
13
lip

Istota:
Opodatkowanie dostawy nieruchomości niezabudowanej oraz prawo do odliczenia podatku VAT.
Fragment:
Tym samym należy stwierdzić, że dostawa przedmiotowej Nieruchomości niezabudowanej, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, gdyż dla omawianej transakcji nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. W konsekwencji na gruncie regulacji prawnej art. 2 pkt 33 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do transakcji sprzedaży Nieruchomości niezabudowanej należy zastosować podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe. Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu Nieruchomości, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, położonych w O., sklasyfikowanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „ S. ” w O., jako tereny pod stacje paliw, na których dopuszcza się realizację budynków funkcji podstawowej i towarzyszącej. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
11
lut

Istota:
Opodatkowanie opłat za usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym. Konieczność korygowania deklaracji VAT-7 w sytuacji gdy przedmiotowe opłaty nie podlegają VAT.
Fragment:
Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 6a (art. 130a ust. 6). Przepis art. 130 ust. 6a ww. ustawy ustala maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat, o których mowa w ust. 5c. Zgodnie z art. 130 ust. 6e cyt. ustawy opłaty, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód własny powiatu. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 5c, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, również dowodu uiszczenia kaucji (art. 130 ust. 7 ww. ustawy). Uwzględniając powołane przepisy wskazać należy, że wykonywane czynności, za które pobierane są ww. opłaty należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, które zostały nałożone stosownymi przepisami prawa. A zatem w zakresie, w jakim realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, nałożone odrębnymi przepisami prawa, zastosowanie znajduje regulacja art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wprawdzie art. 15 ust. 6 cyt. ustawy stanowi, że wspomniane w nim podmioty są podatnikami w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, jednak w analizowanych przypadkach taka sytuacja nie występuje. Czynności, o których mowa, mają bowiem charakter publicznoprawny. Pobieranie zatem wskazanych we wniosku opłat nie wynika z zawartych umów cywilnoprawnych, a stanowi wymóg nałożony przez przepisy prawa.
2015
20
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej (gruntu)
Fragment:
(...) nieruchomości niezabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonuje zadania nałożone w ramach reżimu publicznoprawnego oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Gmina planuje zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości Miasta na prawach powiatu , oznaczonej jako działka nr 25/7 o powierzchni 9338 m2. Nieruchomość jest niezabudowana, w obecnej chwili nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska podjęła uchwałę z dnia 1 lipca 2002 r., która została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr 25. Natomiast w nieobowiązującym już planie zagospodarowania przestrzennego miasta , który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004 r. nieruchomość znajdowała się w strefie: RO - tereny upraw ogrodniczych i szklarniowych.
2015
27
lis

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
Fragment:
U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanej We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat ... zamierza sprzedać nieruchomość niezabudowaną. Nr ewidencyjny działki ..., Księga wieczysta ..., powierzchnia 163 m2. Nieruchomość położona jest w ... przy ul. ..., obręb 4. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest jako teren komunikacji - ulica zbiorcza. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 6 wymienionej ustawy – „ Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych ”. Wnioskodawca dokonał nabycia przedmiotowej nieruchomości dnia 19 maja 2000 roku. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości będącej przedmiotem wniosku.
2015
14
paź

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
Fragment:
Czy przyszła sprzedaż przez ... w ... nieruchomości składających się z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej opisanego w pkt 68 wniosku podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%... Zdaniem Wnioskodawcy, przyszła sprzedaż przez ... w ... nieruchomości składających się z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23% z uwagi na oznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy ... jako ... - teren zabudowany usługowo-produkcyjny. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: przeniesienie z nakazu organu władzy (...)
2015
19
maj

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej
Fragment:
(...) nieruchomości niezabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 czerwca 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz kwestie związane z reprezentacją. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 3 czerwca 2014 r.). Gmina ... wystawia do przetargu nieruchomość nr 192 o pow. 0,20 ha położoną w obrębie .... Nieruchomość zgodnie z wypisem z rejestru gruntów to RIVa-0,12 ha i RIVaB-0,08 ha. Nieruchomość ta w przeszłości stanowiła nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, obecnie budynek jest rozebrany. Urząd Gminy nie jest w stanie stwierdzić czy dla ww. nieruchomości były wydawane warunki zabudowy, ponieważ dom był wybudowany ok. 100 lat temu i Gmina nie dysponuje dokumentacją wskazującą na to, że były wydawane warunki zabudowy dla ww. nieruchomości. Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca, czyli Gmina NIP: ..., jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.
2014
5
sie

Istota:
Sposób dokumentowania czynności wydania nieruchomości w ramach zamiany.
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl zapisów art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z definicją zawartą w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Na podstawie ust. 6 powyższego artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Przez umowę zamiany należy rozumieć umowę cywilnoprawną, na podstawie której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy - art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2013
18
gru

Istota:
Czy sprzedaż opisywanej nieruchomości niezabudowanej będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, czy też stanowi dostawę towarów i co do zasady podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2013 r. (data wpływu 12 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Gmina zamierza sprzedać nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną we wsi. Nieruchomość ta, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa położona jest na terenie o następującym przeznaczeniu: ZZ2 - tereny łąk i dolin rzecznych stale lub okresowo prowadzących wody. Dla terenów oznaczonych symbolem ZZ2 ustalono w planie zagospodarowania przestrzennego: przeznaczenie podstawowe - tereny dolin rzecznych, łąk i cieków, przeznaczenie dopuszczalne - zbiorniki wodne; zieleń urządzona i nieurządzona; tereny rolne; obiekt, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; drogi i ciągi komunikacyjne; szlaki piesze i ciągi rowerowe. Na terenach oznaczonych symbolem ZZ2, zabrania się, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (...)
2013
28
cze

Istota:
Opodatkowanie dostawy nieruchomości niezabudowanych po 1 kwietnia 2013r.
Fragment:
Wskazane powyżej nieruchomości mogą zostać przez Spółkę sprzedane po 1 kwietnia 2013 r., W odniesieniu do nieruchomości niezabudowanych Spółka ma wątpliwość co do zakresu zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że dostawę nieruchomości niezabudowanych po 1 kwietnia 2013 r.‚ jeżeli dla tych nieruchomości nie istnieje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, należy uznać za dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, a w konsekwencji za transakcję zwolnioną z opodatkowania, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT... W ocenie Wnioskodawcy, na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT. Zgodnie z brzmieniem przedmiotowego przepisu obowiązującym od wskazanej daty, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Należy więc stwierdzić, że dla celów VAT zwolnienie z opodatkowania dostaw nieruchomości niezabudowanych jest zasadą, od której wyjątkiem, w postaci opodatkowania, jest dostawa niezabudowanych nieruchomości o określonych właściwościach - terenów budowlanych.
2013
16
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.