Nieruchomość niemieszkalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość niemieszkalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółdzielnia ma prawo obniżyć podatek należny o podatek naliczony związany z remontami lokali niemieszkalnych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. "Czy Spółdzielnia ma prawo obniżyć podatek należny o podatek naliczony związany z remontami lokali niemieszkalnych?" Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe U z a s a d n i e n i e Według opisanego we wniosku stanu faktycznego Spółdzielnia uzyskuje wpływy z tutułu: 1. najmu lokali użytkowych, 2. opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez członków posiadających prawa do lokali użytkowych na pokrycie kosztów działalności Spółdzielni, 3. opłat eksploatacyjnych na pokrycie kosztów utrzymania miejsc postojowych wnoszonych przez (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dot. możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w podatku od towarów i usług od czynności polegającej na dostawie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego. Budynek został wybudowany w latach 70-tych minionego wieku i w okresie ostatnich 5 lat na tej nieruchomości nie poczyniono żadnych nakładów ulepszających.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie , po rozpatrzeniu wniosku "X", zwanego dalej "podatnikiem", z dnia 22 maja 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 23 maja 2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie wpłynął wniosek podatnika z dnia 22 maja 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Wniosek podatnika dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w podatku od towarów i usług do czynności polegającej na dostawie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że budynek został wybudowany w latach 70-tych minionego wieku, a w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy prawidłowo odliczono w deklaracjach VAT-7 podatek naliczony z tytułu nakładów poniesionych na budowę budynku (przeznaczonego w całości na potrzeby działalności gospodarczej) oraz wystąpiono o jego zwrot w terminie 60 dni ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4, art. 216 do 218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po ponownym rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03.10.2005 r. (wpłynęło do tut urzędu 05.10.2005 r.), uzupełnionego pismem z dn. 19.10.2005 r., oraz pismem z dn. 08.11.2005 r. o udzielenie interpretacji, w sprawie możliwości odliczania podatku naliczonego, od zakupów związanych z inwestycją budowy budynku mieszkalnego oraz w wyniku decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach Nr PP2-443-107/2005 z dn. 02.01.2006 r., stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. W dniu 05.10.2005 r. Podatnik wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że od grudnia (...)

2011
1
lut

Istota:

Zamierzam użyczyć nieodpłatnie lokal użytkowy mojemu synowi. W myśl postanowienia umowy, lokal ten może być wynajmowany i syn po uzyskaniu prawa do korzystania z lokalu, zamierza go wynająć. Czy w związku z tym nie powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Czy syn nie uzyska przychodu. Naszym zdaniem przychód taki nie powstanie. W uzupełnieniu wniosku Podatnik dodał: Zamierzam użyczyć nieodpłatnie lokal użytkowy mojemu synowi. Syn po uzyskaniu prawa do korzystania z lokalu zamierza go podnająć osobom trzecim. Czy w związku z tym ja nie uzyskam przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym? Zaznaczam, że syn nie prowadzi działalności gospodarczej. Utrzymuje się z renty chorobowej. Jestem wyłącznym właścicielem tego lokalu. Uważam, że nie osiągnę żadnych korzyści z tego lokalu i nie osiągnę przychodu z tytułu nieodpłatnego użyczenia lokalu użytkowego mojemu synowi.

Fragment:

(...) Na podstawie:art. 14a §1 §3 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej udzielając informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym na wniosek Podatniczki uznaje stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Dnia 02.03.2005 r. Podatniczka, złożyła wniosek do Urzędu Skarbowego w Łęcznej o interpretację przepisów podatkowych. Powyższy wniosek zgodnie z wezwaniem na podstawie art. 169 § 1 do usunięcia braków z dnia 14.03.2005 r. został uzupełniony w dniu 29.03.2005 r. Jak wynika z wniosku oraz jego uzupełnienia Podatniczka jest wyłącznym właścicielem lokalu użytkowego, który zamierza nieodpłatnie użyczyć swojemu synowi. Lokal ten syn wnioskodawczyni, po uzyskaniu prawa do korzystania, zamierza wynajmować osobom (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy Spóldzielnia Mieszkaniowo - Administracyjna powinna zapłacić podatek należny VAT od otrzymanej bezzwrotnej pomocy finansowej oraz czy może odliczyć podatek naliczony od faktury, otrzymanej od kontrahenta dot. modernizacji kotłowni?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem z dnia ... złożonym przez Spółdzielnię Mieszkaniowo - Administracyjną w ... w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za prawidłowe stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku z dnia ... dotyczące braku obowiązku opodatkowania przez nabywcę podatkiem od towarów i usług otrzymanej bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie modernizacji kotłowni oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikających z faktur za wykonaną usługę modernizacji. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia.1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ) w związku z Państwa wnioskiem z dnia (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka zadała pytanie dot. ustalenia miejsca świadczenia (opodatkowania) usług dzierżawy powierzchni magazynowych zlokalizowanych na terytorium Polski, w kontekście zasadności odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem przedmiotowych usług.

Fragment:

(...) Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa ? Śródmieście stwierdza, co następuje. Istotne w przedmiotowej sprawie jest ustalenie, czy czynności polegające na świadczeniu usług dzierżawy powierzchni magazynowych znajdujących się w Bielsku ? Białej, świadczonych na rzecz Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium kraju. Powyższe ma kolosalne znaczenie dla uznania prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem przedmiotowych usług. Zgodnie bowiem z brzmieniem par. 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów (Dz. U. nr 97 poz. 970 z późn. zmn.) w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku lub faktura nie dokumentuje żadnej (...)