IPPP1/4512-437/15-4/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie z podatku VAT usług zarządzania nieruchomością mieszkalną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 30 lipca 2015 r. (skutecznie doręczone 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług zarządzania nieruchomością mieszkalną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług zarządzania nieruchomością mieszkalną.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 30 lipca 2015 r. (skutecznie doręczone 3 sierpnia 2015 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność deweloperską w zakresie budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz miejscami garażowymi/postojowymi. Zgodnie z postanowieniami umów zawieranych z klientami, Wnioskodawca zobowiązuje się do wybudowania określonego osiedla oraz sprzedaży konkretnego lokalu mieszkalnego, wraz z miejscem postojowym posadowionym na kondygnacji minus 1 (-1) budynku mieszkalnego. Po wybudowaniu lokalu mieszkalnego oraz po przekazaniu go we władanie klientowi, do czasu pierwszych aktów notarialnych (ustanawiających odrębną własność lokali oraz przenoszących ich własność na rzecz klienta) i ukonstytuowania się Wspólnoty Mieszkaniowej, klient zobowiązany jest do ponoszenia, co miesiąc, opłaty za zarządzanie nieruchomością mieszkalną która dla właściwej identyfikacji, w szczególności sposobu jej kalkulacji, nazwana została w umowie z klientem jako opłata za utrzymanie lokalu mieszkalnego i części nieruchomości wspólnej. Wysokość tej opłaty odpowiada iloczynowi metrów kwadratowych lokalu mieszkalnego (wydanego klientowi) oraz stawki za metr kwadratowy, w wysokości 8,- złotych. Niezależnie od tego, klient, który odbierze również prawo korzystania z miejsca postojowego w lokalu garażowym (miejsce postojowe będzie objęte odrębną księgą wieczystą pomimo tego, że znajduje się w tym samym budynku co lokale mieszkalne) ponosi również opłatę za zarządzanie tą częścią nieruchomości wspólnej (czyli kondygnacją -1), która w umowie z klientem, dla lepszej identyfikacji sposobu jej naliczania, nazwana została opłatą za korzystanie z miejsca postojowego. Opłata wynosi 80,- złotych miesięcznie i naliczana jest do czasu ustanowienia odrębnej własności miejsca postojowego. Powyżej wskazane opłaty, są wnoszone do Spółki, do czasu ukonstytuowania się Wspólnoty Mieszkaniowej.

Powstała wątpliwość, czy Spółka prawidłowo uznaje, że zarówno opłata, za administrowanie lokalem mieszkalnym oraz częścią nieruchomości wspólnej (czyli opłata stanowiąca iloczyn ilości metrów kwadratowych mieszkania i stawki za metr kwadratowy) jak i opłata zryczałtowana (w wysokości 80,- złotych miesięcznie) za korzystanie z miejsca postojowego korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

W piśmie uzupełniającym z dnia 5 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy o informacje:

Spółka oświadcza, że co do zasady generalnej, prowadzi działalność deweloperską w zakresie budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz miejscami garażowymi/postojowymi. Jako przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy, powołana została, w odpisie aktualnym z Krajowego Rejestru Sądowego, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD: 41.10.Z). W katalogu pozostałego przedmiotu działalności gospodarczej, pod numerem 6 (Dział 3 Rubryka 1) odpisu aktualnego KRS zapisano: zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie PKD: 68.32Z.

Tak jak to zostało powołane w pierwotnym wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów, zgodnie z postanowieniami umów zawieranych z klientami, Spółka zobowiązuje się do wybudowania określonego osiedla oraz sprzedaży konkretnego lokalu mieszkalnego, wraz z miejscem postojowym posadowionym na kondygnacji minus 1 (-1) budynku mieszkalnego. Po wybudowaniu lokalu mieszkalnego oraz po przekazaniu go we władanie klientowi, do czasu pierwszych aktów notarialnych (ustanawiających odrębną własność lokali oraz przenoszących ich własność na rzecz klienta) i ukonstytuowania się Wspólnoty Mieszkaniowej, klient zobowiązany jest do ponoszenia, co miesiąc, opłaty za zarządzanie nieruchomością mieszkalną która dla właściwej identyfikacji, w szczególności sposobu jej kalkulacji, nazwana została w umowie z klientem jako opłata za utrzymanie lokalu mieszkalnego i części nieruchomości wspólnej. Wysokość tej opłaty odpowiada iloczynowi metrów kwadratowych lokalu mieszkalnego (wydanego klientowi) oraz stawki za metr kwadratowy, w wysokości 8,- złotych. Niezależnie od tego, klient, który odbierze również prawo korzystania z miejsca postojowego w lokalu garażowym (miejsce postojowe będzie objęte odrębną księgą wieczystą pomimo tego, że znajduje się w tym samym budynku co lokale mieszkalne) ponosi również opłatę za zarządzanie tą częścią nieruchomości wspólnej (czyli kondygnacją -1), która w umowie z klientem, dla lepszej identyfikacji sposobu jej naliczania, nazwana została opłatą za korzystanie z miejsca postojowego. Opłata wynosi 80,- złotych miesięcznie i naliczana jest do czasu ustanowienia odrębnej własności miejsca postojowego. Powyżej wskazane opłaty, są wnoszone do Spółki, do czasu ukonstytuowania się Wspólnoty Mieszkaniowej.

Mając na względzie powyższe, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu działalności Spółki określonego zgodnie z klasyfikacją PKD, wskazane opłaty za zarządzanie, wedle najlepszej wiedzy Spółki, powinny być zaklasyfikowane do usług korzystających ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra. Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Spółka bowiem uznaje, że opłaty powołane we wniosku o interpretację stanowią zapłatę za usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0). Do świadczenia tego rodzaju usług bowiem Spółka jest powołana zarówno w ramach klasyfikacji PKD (68.32.Z) jak i odpowiadającej jej PKWiU (68.32.11.0 i 68.32.12.0).

Odnosząc się wprost do wezwania organu podatkowego, uprzejmie informuję, iż Spółka klasyfikuje przedmiotowe usługi jako usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0).

Mając na względzie powyższe oraz treść pierwotnego wniosku o interpretację, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że zarówno (1) opłaty za administrowanie/zarządzanie lokalem mieszkalnym jak i nieruchomością wspólną których miesięczna wartość została skalkulowana jako iloczyn metrów kwadratowych mieszkania i stawki za metr kwadratowy, jakich domaga się Spółka za administrowanie nieruchomością (w okresie od dnia przekazania lokalu do użytkowania, do dnia ukonstytuowania się Wspólnoty Mieszkaniowej), jak i (2) opłaty za korzystanie z miejsca postojowego, posadowionego na kondygnacji -1 budynku mieszkalnego, które stanowią swoistego rodzaju opłatę za zarządzanie/administrowanie tą częścią budynku mieszkalnego (kondygnacji -1), stanowią zapłatę za usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, co oznacza, że do opłat tych powinno znaleźć zastosowanie zwolnienie z VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy opłata za administrowanie lokalem mieszkalnym oraz nieruchomością wspólną pobierana przez Spółkę, której wartość odpowiada iloczynowi metrów kwadratowych mieszkania oraz stawki wynikającej z umowy deweloperskiej (w chwili składania wniosku 8,- złotych za metr kwadratowy) korzysta ze zwolnienia z VAT...
  2. Czy zryczałtowana opłata (obecnie 80,- złotych miesięcznie) za korzystanie z pojedynczego miejsca postojowego korzysta ze zwolnienia z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, zwalnia się od podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0). Na podstawie art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 ustawy, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Mając na względzie powyższe, należy zatem uznać, że powołane powyżej zwolnienie z VAT dotyczy usług zarządzania nieruchomościami, sklasyfikowanych w dwóch kategoriach: o numerze PKWiU 68.32.11.0 - usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności, oraz o numerze - PKWiU 68.32.12.0 - usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2013 roku (ILPP1/443-758/13-3/AW), podkreślił, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika do ustawy bądź rozporządzenia stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania - konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Zatem, według organu podatkowego, elementem warunkującym prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT dla czynności zarządzania nieruchomościami, jest charakter oraz przeznaczenie nieruchomości, jako całości, w odniesieniu do której usługa ta jest świadczona.

Wobec tego organ podatkowy wskazał, że zwolnieniem od podatku VAT objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w odpowiednim grupowaniu, a więc dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych. W związku z tym zastosowanie zwolnienia z podatku VAT uzależnione jest od mieszkalnego charakteru całej zarządzanej nieruchomości, nie zaś od przeznaczenia poszczególnych, znajdujących się w niej lokali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządzanie odnosi się nie do nieruchomości jako całości, ale do pojedynczego lokalu znajdującego się w tej nieruchomości. W tej sytuacji bowiem taki pojedynczy lokal należy traktować jak odrębną nieruchomość. Organ podatkowy zwrócił przy tym uwagę, że przepisy dotyczące podatku VAT nie definiują pojęcia „nieruchomość mieszkalna”, w tym zakresie należy zatem powołać się na definicję zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wedle której budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne wg PKOB, to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, natomiast w przypadkach gdy proporcja powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkalne jest mniejsza, budynek klasyfikowany jest jako niemieszkalny. Podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji IBPP2/443-601/14/ICz z dnia 3 października 2014 roku.

Z powyższego wynika zatem, że zwolnienie z VAT usług zarządzania nieruchomością wspólną odnosi się do całości nieruchomości, a nie do poszczególnych lokali. Innymi słowy usługa zarządzania stanowi jedną usługę, której przedmiotem jest nieruchomość jako całość. Przyglądając się bliżej istocie usługi zarządzania nieruchomościami należy wyraźnie wskazać, że pomimo tego, że cena za usługę skalkulowana jest w oparciu o wielkość lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym, czy też w sposób zryczałtowany, związany z faktem posiadania miejsca postojowego, w tym samym budynku mieszkalnym, na kondygnacji -1, sama usługa wiążę się z utrzymaniem, administracją i zarządzaniem nieruchomością wspólną a nie poszczególnymi lokalami, przeznaczonymi do ustanowienia (w przyszłości) odrębnych własności poszczególnych lokali. Konsekwentnie przedmiotowa usługa, mająca za przedmiot zarządzanie nieruchomością mieszkalną (czyli budynkiem mieszkalnym, jako całością wraz z otoczeniem mu przynależnym) stanowi jedną usługę a nie szereg usług, których przedmiotem miałyby być poszczególne lokale znajdujące się w budynku. Chodzi bowiem o to, że w praktyce usługa dotyczy części wspólnych budynku mieszkalnego wraz z przynależnościami.

Dlatego też raz jeszcze należy wskazać, że z uwagi na brak innych wskazań w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług, dla uznania, co jest „nieruchomością mieszkalną” właściwe jest odwołanie się do definicji budynku mieszkalnego, zawartej w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - a zgodnie z nią budynkami mieszkalnymi są obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

Należy podkreślić, że usługi świadczone przez Spółkę, a będące przedmiotem wniosku o indywidualną interpretację, dotyczą właśnie takiego budynku mieszkalnego, to jest takiego, w którym ponad połowa powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.

Mając na względzie powyższe, należy uznać, że zarówno (1) opłaty za administrowanie/zarządzanie lokalem mieszkalnym jak i nieruchomością wspólną których miesięczna wartość została skalkulowana jako iloczyn metrów kwadratowych mieszkania i stawki za metr kwadratowy, jakich domaga się Spółka za administrowanie nieruchomością (w okresie od dnia przekazania lokalu do użytkowania, do dnia ukonstytuowania się Wspólnoty Mieszkaniowej), jak i (2) opłaty za korzystanie z miejsca postojowego, posadowionego na kondygnacji -1 budynku mieszkalnego, które stanowią swoistego rodzaju opłatę za zarządzanie/administrowanie tą częścią budynku mieszkalnego (kondygnacji -1), stanowią w będącym przedmiotem niniejszego wniosku stanie faktycznym, zapłatę za usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, co oznacza, że do opłat tych powinno znaleźć zastosowanie zwolnienie z VAT.

Wnioskodawca zatem prawidłowo uznaje, że:

  1. opłata za utrzymanie lokalu mieszkalnego i części nieruchomości wspólnej w wysokości odpowiadającej iloczynowi metrów kwadratowych lokalu mieszkalnego (wydanego klientowi) oraz stawki za metr kwadratowy, w wysokości 8,- złotych oraz
  2. opłata za korzystanie z miejsca postojowego w wysokości 80,- złotych miesięcznie, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie par. 3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła częstokroć do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku, zwolnień od podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Należy wskazać, że od 1 stycznia 2011 r. klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. Z 2015, poz. 736), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatki usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0).

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność deweloperską w zakresie budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz miejscami garażowymi/postojowymi. Wnioskodawca zobowiązuje się do wybudowania określonego osiedla oraz sprzedaży konkretnego lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym posadowionym na kondygnacji -1 budynku mieszkalnego. Po wybudowaniu lokalu mieszkalnego oraz po przekazaniu go we władanie klientowi, do czasu pierwszych aktów notarialnych (ustanawiających odrębną własność lokali i ukonstytuowania się Wspólnoty Mieszkaniowej, klient zobowiązany jest do ponoszenia opłaty za zarządzania nieruchomością mieszkalną, nazwaną w umowie opłatą za utrzymanie lokalu mieszkalnego i części nieruchomości wspólnej. Klient, który odbierze również prawo korzystania z miejsca postojowego w lokalu garażowym (miejsce postojowe objęte będzie odrębną księgą wieczystą) ponosi również opłatę za zarządzanie tą częścią nieruchomości wspólnej (czyli kondygnacją -1), nazwaną w umowie opłatą za korzystanie z miejsca postojowego. Opłata naliczana jest do czasu ustanowienia odrębnej własności miejsca postojowego. Powyższe opłaty wnoszone są do Spółki, do czasu ukonstytuowania się Wspólnoty Mieszkaniowej. Spółka klasyfikuje przedmiotowe usługi jako usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.3211.0 i PKWiU 68.32.12.0)

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy opłata za administrowanie lokalem mieszkalnym oraz częścią nieruchomości wspólnej, a także opłata zryczałtowana za korzystanie z miejsca postojowego, składające się na usługę zarządzania nieruchomością mieszkalną korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

Jak wynika z cyt. wyżej § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0), a więc dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych.

Zauważyć należy, że zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, uzależnione jest od mieszkalnego charakteru całej zarządzanej nieruchomości, nie zaś od przeznaczenia poszczególnych, znajdujących się w niej lokali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządzanie odnosi się nie do nieruchomości jako całości, ale do pojedynczego lokalu znajdującego się w tej nieruchomości. W tej sytuacji bowiem taki pojedynczy lokal należy traktować jak odrębną nieruchomość.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „nieruchomość mieszkalna”, w tym zakresie należy zatem powołać się na definicję zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W świetle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne według PKOB, to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, natomiast w przypadkach gdy proporcja powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkalne jest mniejsza, budynek klasyfikowany jest jako niemieszkalny (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).

W analizowanej sprawie, po przekazaniu lokalu mieszkalnego we władanie klientowi do czasu pierwszych aktów notarialnych ustanawiających odrębną własność lokali oraz przenoszących ich własność na rzecz klienta i ukonstytuowania się Wspólnoty Mieszkaniowej, Wnioskodawca pobiera opłaty za zarządzanie nieruchomością mieszkalną. Usługi te sklasyfikowane wg PKWiU pod numerem 68.32.11.0 oraz pod numerem 68.32.12.0. i nie obejmują usług w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych. Ponadto usługi świadczone przez Spółkę dotyczą budynku mieszkalnego, to jest takiego, w którym ponad połowa powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.

Zatem z uwagi na powołane przepisy prawa, jak również przedstawiony we wniosku opis sprawy, a w szczególności klasyfikację przedmiotowych usług oraz obiektów budowlanych dokonaną przez Wnioskodawcę, stwierdzić należy, opłata za utrzymanie lokalu mieszkalnego i części nieruchomości wspólnej oraz opłata za korzystanie z miejsca postojowego, składające się na wynagrodzenie za usługę zarządzania nieruchomością mieszkalną korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU. Tut. Organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności ww. klasyfikacji, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU, zainteresowany podmiot może się zwrócić z wnioskiem do Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych. Stąd też tut. Organ nie jest uprawniony do weryfikacji poprawności przedstawionej przez Wnioskodawcę klasyfikacji PKWiU opisanych usług, zatem została ona przyjęta jako element przedstawionego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.