Nieruchomość mieszkalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość mieszkalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
31
gru

Istota:

Zwolnienia od podatku świadczonych usług.

Fragment:

Wobec tego należy wskazać, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU wymienionych w przywołanym wyżej przepisie § 3 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia, a więc dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych. W związku z tym, zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, uzależnione jest od mieszkalnego charakteru całej zarządzanej nieruchomości, nie zaś od przeznaczenia poszczególnych, znajdujących się w niej lokali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządzanie odnosi się nie do nieruchomości jako całości, ale do pojedynczego lokalu znajdującego się w tej nieruchomości. W tej sytuacji bowiem taki pojedynczy lokal należy traktować jak odrębną nieruchomość. W tym miejscu należy podkreślić, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Uprawnienia i obowiązki zarządcy wynikają z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali jak również innych ustaw i przepisów wykonawczych. Szczegółowy zakres uprawnień jak i obowiązków powinna jednak określać umowa o zarządzanie nieruchomością.

2015
29
paź

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT usług zarządzania nieruchomością mieszkalną

Fragment:

(...) nieruchomością mieszkalną korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. Jak wynika z cyt. wyżej § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0), a więc dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych. Zauważyć należy, że zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, uzależnione jest od mieszkalnego charakteru całej zarządzanej nieruchomości, nie zaś od przeznaczenia poszczególnych, znajdujących się w niej lokali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządzanie odnosi się nie do nieruchomości jako całości, ale do pojedynczego lokalu znajdującego się w tej nieruchomości. W tej sytuacji bowiem taki pojedynczy lokal należy traktować jak odrębną nieruchomość. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ nieruchomość mieszkalna ”, w tym zakresie należy zatem powołać się na definicję zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

2014
11
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi zarządzania nieruchomością niemieszkalną i zwolnienia od podatku usługi zarządzania nieruchomością mieszkalną.

Fragment:

Z kolei zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług i warunków stosowania tych zwolnień usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0) są zwolnione od podatku od towarów i usług. Zatem przytoczone zwolnienie znajduje zastosowanie w stosunku do świadczenia przez podatnika usług zarządzania nieruchomościami na zlecenie, ale tylko tych, które odnoszą się do nieruchomości mieszkalnych, z wyłączeniem wskazanej usługi wyceny nieruchomości mieszkalnych. W efekcie kluczowe dla zastosowania powołanego zwolnienia jest określenie przedmiotu omawianej usługi – „ nieruchomości mieszkalne ”. Ponieważ ustawa o VAT nie definiuje pojęcia nieruchomości, zatem należy odnieść się do art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Definiując pojęcie nieruchomości mieszkalnej (rozumianej jako budynek), należy powołać rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), w myśl którego budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne, przy czym za mieszkalne uznane są te obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

2013
26
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług zarządzania nieruchomością objętych symbolem PKWiU 68.32.11

Fragment:

Z powołanych przepisów wynika, iż zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU 2008 wymienionych w przywołanym wyżej przepisie § 13 ust. 1 pkt 6 cyt. rozporządzenia, dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych. Z ww. przepisów wynika, iż zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, uzależnione jest od mieszkalnego charakteru całej zarządzanej nieruchomości, nie zaś od przeznaczenia poszczególnych, znajdujących się w niej lokali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządzanie odnosi się nie do nieruchomości jako całości, ale do pojedynczego lokalu znajdującego się w tej nieruchomości. W tej sytuacji bowiem taki pojedynczy lokal należy traktować jak odrębną nieruchomość. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ nieruchomość mieszkalna ”. W tym zakresie należy odwołać się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.). Według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne wg PKOB, to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, natomiast w przypadkach gdy proporcja powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkalne jest mniejsza, budynek klasyfikowany jest jako niemieszkalny.

2013
17
sty

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania nieruchomościami.

Fragment:

Usługa zarządzania nieruchomościami będzie dotyczyć nieruchomości mieszkalnych, nieruchomości niemieszkalnych oraz nieruchomości mieszanych, w których ponad połowa całkowitej powierzchni użytkowej będzie wykorzystywana na cele mieszkaniowe, oraz w których mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej będzie wykorzystywana na cele mieszkaniowe Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zasad opodatkowania usług zarządzania nieruchomościami, w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych usług. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa, jak również przedstawione we wniosku okoliczności, stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy wykonywane na rzecz Gminy usługi zarządzania nieruchomościami dotyczyć będą budynków sklasyfikowanych według PKOB jako budynki mieszkalne, w których zarówno cała powierzchnia użytkowa będzie wykorzystywana do celów mieszkalnych, jak i co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej będzie wykorzystywana do celów mieszkalnych, a ponadto świadczone usługi: będą mieściły się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. – 68.32.11.0 oraz 68.32.12.0 oraz nie będą usługami wyceny nieruchomości mieszkalnych, to przedmiotowe usługi będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów.

2012
8
sie

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla opisanych we wniosku usług objętych symbolem PKWiU 68.32.11 oraz 68.32.12.

Fragment:

Z powyższego wynika, iż zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU 2008 wymienionych w przywołanym wyżej przepisie § 13 ust. 1 pkt 6 cyt. rozporządzenia, dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych. Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, uzależnione jest od mieszkalnego charakteru całej zarządzanej nieruchomości, nie zaś od przeznaczenia poszczególnych, znajdujących się w niej, lokali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządzanie odnosi się nie do nieruchomości jako całości, ale do pojedynczego lokalu znajdującego się w tej nieruchomości. W tej sytuacji bowiem taki pojedynczy lokal należy traktować jak odrębną nieruchomość. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ nieruchomość mieszkalna ”. W tym zakresie należy odwołać się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.). Według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne wg PKOB, to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, natomiast w przypadkach gdy proporcja powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkalne jest mniejsza, budynek klasyfikowany jest jako niemieszkalny.

2012
14
sty

Istota:

W przypadku, gdy wykonywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych usługi zarządzania nieruchomościami dotyczą budynków sklasyfikowanych według PKOB jako budynki mieszkalne, w których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, a ponadto świadczone usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. – 68.32.11.0 i 68.32.12.0 oraz nie są usługami wyceny nieruchomości mieszkalnych, to przedmiotowe usługi podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów.

Fragment:

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy czy usługa zarządzania nieruchomościami, w których znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe, w których do celów mieszkalnych wykorzystywana jest więcej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej należy uznać za nieruchomość mieszkalną objętą zwolnieniem od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa, jak również przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy wykonywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych usługi zarządzania nieruchomościami dotyczą budynków sklasyfikowanych według PKOB jako budynki mieszkalne, w których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, a ponadto świadczone usługi: mieszczą się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. – 68.32.11.0 oraz 68.32.12.0 oraz nie są usługami wyceny nieruchomości mieszkalnych, to przedmiotowe usługi podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Ponadto, należy podkreślić, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest podatnik.

2011
1
wrz

Istota:

Stawka podatku dla usług zarządzania nieruchomością, w których znajdują się lokale mieszkalne i niemieszkalne

Fragment:

I tak na podstawie ww. przepisu zwalnia się od podatku usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11); Mając na uwadze treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że usługa w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi sklasyfikowana w PKWiU pod symbolem ex 70.32.11, z wyłączeniem wyceny nieruchomości, korzysta ze zwolnienia. Natomiast zarządu pozostałymi nieruchomościami podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22%. Z powyższego jednoznacznie wynika, że elementem warunkującym prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dla czynności zarządzania nieruchomościami, jest charakter, przeznaczenie nieruchomości, w odniesieniu do którego usługa ta jest świadczona. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ nieruchomość mieszkalna ”. w tym zakresie należy zatem powołać się na definicję zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W świetle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne wg PKOB, to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, natomiast w przypadkach gdy proporcja powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkalne jest mniejsza, budynek klasyfikowany jest jako niemieszkalny (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - Dz.

2011
1
lip

Istota:

Zarządzanie nieruchomościami, w których znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe.

Fragment:

Nr 212, poz. 1336), zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11). Mając na uwadze treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że usługa w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi sklasyfikowana w PKWiU pod symbolem ex 70.32.11, z wyłączeniem wyceny nieruchomości, korzysta ze zwolnienia. Natomiast zarządu pozostałymi nieruchomościami podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22%. Z powyższego jednoznacznie wynika, że elementem warunkującym prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dla czynności zarządzania nieruchomościami, jest charakter, przeznaczenie nieruchomości, w odniesieniu do którego usługa ta jest świadczona. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ nieruchomość mieszkalna ”. w tym zakresie należy zatem powołać się na definicję zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Budynki mieszkalne wg PKOB, to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, natomiast w przypadkach gdy proporcja powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkalne jest mniejsza, budynek klasyfikowany jest jako niemieszkalny (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - Dz. u. z 1999 r.

2011
1
cze

Istota:

Jaką stawkę podatku należy zastosować dla usług wynajmu lokali mieszkalnych na cele zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pracowników uczelni oraz innych osób nie będących pracownikami?

Fragment:

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy). Konstrukcja wielu przepisów ustawy wskazuje, iż wszelkie preferencje w stawce podatku od towarów i usług uzależnione są od zaklasyfikowania danego towaru/usługi do właściwego grupowania statystycznego, o wskazanym w ustawie symbolu PKWiU. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Ustawa przewiduje jednakże w art. 43 ustawy, katalog czynności, których dokonanie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W ustępie 1 pkt 1 powołanego art. 43 ustawodawca zwolnił od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 4 wskazanego załącznika, jako zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 70.20.11 - usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe. Jak wynika z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca odpłatnie wynajmuje lokale służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych własnych pracowników oraz innych osób nie będących pracownikami Politechniki, a usługi te sklasyfikowane zostały przez Urząd Statystyczny w Łodzi jako PKWiU 70.20.11-00.00 „ Usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowiącym majątek własny ”.