Nieruchomość mieszkalna | Interpretacje podatkowe

Nieruchomość mieszkalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość mieszkalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienia od podatku świadczonych usług.
Fragment:
Wobec tego należy wskazać, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU wymienionych w przywołanym wyżej przepisie § 3 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia, a więc dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych. W związku z tym, zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, uzależnione jest od mieszkalnego charakteru całej zarządzanej nieruchomości, nie zaś od przeznaczenia poszczególnych, znajdujących się w niej lokali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządzanie odnosi się nie do nieruchomości jako całości, ale do pojedynczego lokalu znajdującego się w tej nieruchomości. W tej sytuacji bowiem taki pojedynczy lokal należy traktować jak odrębną nieruchomość. W tym miejscu należy podkreślić, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Uprawnienia i obowiązki zarządcy wynikają z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali jak również innych ustaw i przepisów wykonawczych. Szczegółowy zakres uprawnień jak i obowiązków powinna jednak określać umowa o zarządzanie nieruchomością.
2016
31
gru

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT usług zarządzania nieruchomością mieszkalną
Fragment:
(...) nieruchomością mieszkalną korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. Jak wynika z cyt. wyżej § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0), a więc dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych. Zauważyć należy, że zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, uzależnione jest od mieszkalnego charakteru całej zarządzanej nieruchomości, nie zaś od przeznaczenia poszczególnych, znajdujących się w niej lokali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządzanie odnosi się nie do nieruchomości jako całości, ale do pojedynczego lokalu znajdującego się w tej nieruchomości. W tej sytuacji bowiem taki pojedynczy lokal należy traktować jak odrębną nieruchomość. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ nieruchomość mieszkalna ”, w tym zakresie należy zatem powołać się na definicję zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).
2015
29
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi zarządzania nieruchomością niemieszkalną i zwolnienia od podatku usługi zarządzania nieruchomością mieszkalną.
Fragment:
Z kolei zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług i warunków stosowania tych zwolnień usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0) są zwolnione od podatku od towarów i usług. Zatem przytoczone zwolnienie znajduje zastosowanie w stosunku do świadczenia przez podatnika usług zarządzania nieruchomościami na zlecenie, ale tylko tych, które odnoszą się do nieruchomości mieszkalnych, z wyłączeniem wskazanej usługi wyceny nieruchomości mieszkalnych. W efekcie kluczowe dla zastosowania powołanego zwolnienia jest określenie przedmiotu omawianej usługi – „ nieruchomości mieszkalne ”. Ponieważ ustawa o VAT nie definiuje pojęcia nieruchomości, zatem należy odnieść się do art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Definiując pojęcie nieruchomości mieszkalnej (rozumianej jako budynek), należy powołać rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), w myśl którego budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne, przy czym za mieszkalne uznane są te obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.
2014
11
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług zarządzania nieruchomością objętych symbolem PKWiU 68.32.11
Fragment:
Z powołanych przepisów wynika, iż zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU 2008 wymienionych w przywołanym wyżej przepisie § 13 ust. 1 pkt 6 cyt. rozporządzenia, dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych. Z ww. przepisów wynika, iż zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, uzależnione jest od mieszkalnego charakteru całej zarządzanej nieruchomości, nie zaś od przeznaczenia poszczególnych, znajdujących się w niej lokali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządzanie odnosi się nie do nieruchomości jako całości, ale do pojedynczego lokalu znajdującego się w tej nieruchomości. W tej sytuacji bowiem taki pojedynczy lokal należy traktować jak odrębną nieruchomość. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ nieruchomość mieszkalna ”. W tym zakresie należy odwołać się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.). Według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne wg PKOB, to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, natomiast w przypadkach gdy proporcja powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkalne jest mniejsza, budynek klasyfikowany jest jako niemieszkalny.
2013
26
mar

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania nieruchomościami.
Fragment:
Usługa zarządzania nieruchomościami będzie dotyczyć nieruchomości mieszkalnych, nieruchomości niemieszkalnych oraz nieruchomości mieszanych, w których ponad połowa całkowitej powierzchni użytkowej będzie wykorzystywana na cele mieszkaniowe, oraz w których mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej będzie wykorzystywana na cele mieszkaniowe Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zasad opodatkowania usług zarządzania nieruchomościami, w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych usług. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa, jak również przedstawione we wniosku okoliczności, stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy wykonywane na rzecz Gminy usługi zarządzania nieruchomościami dotyczyć będą budynków sklasyfikowanych według PKOB jako budynki mieszkalne, w których zarówno cała powierzchnia użytkowa będzie wykorzystywana do celów mieszkalnych, jak i co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej będzie wykorzystywana do celów mieszkalnych, a ponadto świadczone usługi: będą mieściły się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. – 68.32.11.0 oraz 68.32.12.0 oraz nie będą usługami wyceny nieruchomości mieszkalnych, to przedmiotowe usługi będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów.
2013
17
sty

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla opisanych we wniosku usług objętych symbolem PKWiU 68.32.11 oraz 68.32.12.
Fragment:
Z powyższego wynika, iż zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU 2008 wymienionych w przywołanym wyżej przepisie § 13 ust. 1 pkt 6 cyt. rozporządzenia, dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych. Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, uzależnione jest od mieszkalnego charakteru całej zarządzanej nieruchomości, nie zaś od przeznaczenia poszczególnych, znajdujących się w niej, lokali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządzanie odnosi się nie do nieruchomości jako całości, ale do pojedynczego lokalu znajdującego się w tej nieruchomości. W tej sytuacji bowiem taki pojedynczy lokal należy traktować jak odrębną nieruchomość. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ nieruchomość mieszkalna ”. W tym zakresie należy odwołać się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.). Według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne wg PKOB, to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, natomiast w przypadkach gdy proporcja powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkalne jest mniejsza, budynek klasyfikowany jest jako niemieszkalny.
2012
8
sie

Istota:
W przypadku, gdy wykonywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych usługi zarządzania nieruchomościami dotyczą budynków sklasyfikowanych według PKOB jako budynki mieszkalne, w których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, a ponadto świadczone usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. – 68.32.11.0 i 68.32.12.0 oraz nie są usługami wyceny nieruchomości mieszkalnych, to przedmiotowe usługi podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów.
Fragment:
Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy czy usługa zarządzania nieruchomościami, w których znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe, w których do celów mieszkalnych wykorzystywana jest więcej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej należy uznać za nieruchomość mieszkalną objętą zwolnieniem od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa, jak również przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy wykonywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych usługi zarządzania nieruchomościami dotyczą budynków sklasyfikowanych według PKOB jako budynki mieszkalne, w których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, a ponadto świadczone usługi: mieszczą się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. – 68.32.11.0 oraz 68.32.12.0 oraz nie są usługami wyceny nieruchomości mieszkalnych, to przedmiotowe usługi podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Ponadto, należy podkreślić, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest podatnik.
2012
14
sty

Istota:
Stawka podatku dla usług zarządzania nieruchomością, w których znajdują się lokale mieszkalne i niemieszkalne
Fragment:
I tak na podstawie ww. przepisu zwalnia się od podatku usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11); Mając na uwadze treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że usługa w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi sklasyfikowana w PKWiU pod symbolem ex 70.32.11, z wyłączeniem wyceny nieruchomości, korzysta ze zwolnienia. Natomiast zarządu pozostałymi nieruchomościami podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22%. Z powyższego jednoznacznie wynika, że elementem warunkującym prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dla czynności zarządzania nieruchomościami, jest charakter, przeznaczenie nieruchomości, w odniesieniu do którego usługa ta jest świadczona. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ nieruchomość mieszkalna ”. w tym zakresie należy zatem powołać się na definicję zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W świetle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne wg PKOB, to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, natomiast w przypadkach gdy proporcja powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkalne jest mniejsza, budynek klasyfikowany jest jako niemieszkalny (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - Dz.
2011
1
wrz

Istota:
Zarządzanie nieruchomościami, w których znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe.
Fragment:
Nr 212, poz. 1336), zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11). Mając na uwadze treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że usługa w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi sklasyfikowana w PKWiU pod symbolem ex 70.32.11, z wyłączeniem wyceny nieruchomości, korzysta ze zwolnienia. Natomiast zarządu pozostałymi nieruchomościami podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22%. Z powyższego jednoznacznie wynika, że elementem warunkującym prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dla czynności zarządzania nieruchomościami, jest charakter, przeznaczenie nieruchomości, w odniesieniu do którego usługa ta jest świadczona. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ nieruchomość mieszkalna ”. w tym zakresie należy zatem powołać się na definicję zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Budynki mieszkalne wg PKOB, to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, natomiast w przypadkach gdy proporcja powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkalne jest mniejsza, budynek klasyfikowany jest jako niemieszkalny (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - Dz. u. z 1999 r.
2011
1
lip

Istota:
Jaką stawkę podatku należy zastosować dla usług wynajmu lokali mieszkalnych na cele zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pracowników uczelni oraz innych osób nie będących pracownikami?
Fragment:
Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy). Konstrukcja wielu przepisów ustawy wskazuje, iż wszelkie preferencje w stawce podatku od towarów i usług uzależnione są od zaklasyfikowania danego towaru/usługi do właściwego grupowania statystycznego, o wskazanym w ustawie symbolu PKWiU. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Ustawa przewiduje jednakże w art. 43 ustawy, katalog czynności, których dokonanie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W ustępie 1 pkt 1 powołanego art. 43 ustawodawca zwolnił od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 4 wskazanego załącznika, jako zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 70.20.11 - usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe. Jak wynika z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca odpłatnie wynajmuje lokale służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych własnych pracowników oraz innych osób nie będących pracownikami Politechniki, a usługi te sklasyfikowane zostały przez Urząd Statystyczny w Łodzi jako PKWiU 70.20.11-00.00 „ Usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowiącym majątek własny ”.
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.