Nieruchomość budowlana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość budowlana. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Pytanie Spółki dotyczy kwestii, czy w oparciu o art. 43 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54 poz. 535 ze zmianami) Bank powinien naliczyć podatek VAT w przypadku sprzedaży opisanej nieruchomości, gdy od zakończenia budowy opisanych obiektów upłynęło ponad 5 lat.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.07.2006r. (data wpływu do tut. urzędu) uzupełnionego pismem z dnia 16.08.2006r. oraz z dnia 04.09.2006r. (daty wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego tj.: art. 2 ust. 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust. 5, art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10, art. 43 ust. 6, ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza,że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. UZASADNIENIEPodany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Bank stał się właścicielem nieruchomości na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 17.07.2001r. po drugiej nieskutecznej licytacji. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntów mieszczących się w dzielnicy Warszawy oraz gminie Białołęka, przeznaczonych na cele budowlane.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.09.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntów, które mieszczą się w dzielnicy Warszawy oraz gminie Białołęka, przeznaczonych na cele budowlane, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia: uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z pisma z dnia 20.09.2006r. wynika, iż Wnioskodawca kupił działkę budowlaną w dzielnicy Warszawy dnia 05.05.2000r. Jednak nie otrzymał pozwolenia na budowę ze względu na brak planu miejscowego. Drugą działkę rolną, położoną w dzielnicy Białołęka zakupiono 21.06.2002r. na współwłasność. Zniesienie współwłasności nastąpiło dnia 02.06.2003r. poprzez podzielenie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy z tytułu sprzedaży nieruchomości :1.powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług2.jaka obowiązuje stawka podatku od towarów i usług3.czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych materiałów budowlanych i kosztów robocizny ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r.Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), w odpowiedzi na wniosek z dnia 30.06.2006r. uzupełniony dnia 24.07.2006r. w części dotyczącej obowiązku podatkowego prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych materiałów budowlanych i kosztów robocizny oraz stawki podatku od towarów i usług na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych w wybudowanym budynku mieszkalnym z przynależnym im gruntem. postanawia uznać Pana stanowisko za nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1.Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący: Prowadzi Pan działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W dniu 27.06.2006r. nabył Pan wraz z małżonką działkę budowlaną , na której ma zamiar wybudować budynek (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych złożona zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. - Dz.U. nr 9/2002 poz.84 ze zm.), wraz z wnioskiem o korektę podatku podlega opłacie skarbowej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8/05, poz. 60 ze zm.) w nawiązaniu do wniosku datowanego na 14.12.2005 r. Postanowił dokonać interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzając, że informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych złożona zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. - Dz.U. nr 9/2002 poz.84 ze zm.), wraz z wnioskiem o korektę podatku nie podlega opłacie skarbowej Uzasadnienie Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. nr 253, poz. 2532 ze zm.) opłacie skarbowej podlegają podania (żądania wnioski odwołania, zażalenia) oraz załączniki do podań w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Wyjaśniając pojęcie wniosków (podań) należy stwierdzić, iż stanowią one pisma składane w sprawach (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży używanej nieruchomości?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 216, art. 14a par.1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie Lub. postanawia:- uznać stanowisko Pytającego zawarte we wniosku z dnia 06.03.2006 r., uzupełnionego w dniu 16.03.2006 r. i w dniu 21.03.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za prawidłowe. Urząd X w dniu 06.03.2006 r. złożył wniosek, uzupełniony w dniu 16.03.2006 r. i w dniu 21.03.2006 r., o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedłożonego wniosku wynika co następuje: Stan faktyczny:Urząd X zamierza sprzedać nieruchomość. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem usługowym o zabudowie zwartej, o dwóch kondygnacjach naziemnych o konstrukcji murowanej. Budynek został wybudowany w 1934 r. Od chwili powstania samorządów, tj. od 1990 r. pomieszczenia budynku były (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży wydzielonych działek budowlanych, które zakupiłem jako działki rolne w części w 2001 roku, a w części 2006 i zostały przekształcone częściowo w działki budowlane, będę musiał odprowadzić VAT od tych transakcji?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6. listopada 2006 roku udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych, uznaje stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W swoim piśmie z dnia 11. grudnia 2006 roku (uzupełnionym w dniu 19.02.2007r.), Wnioskujący zwrócił się do tutejszego Urzędu Skarbowego z zapytaniem czy w przypadku sprzedaży wydzielonych działek budowlanych będzie musiał odprowadzić VAT od tych transakcji i przedstawił następujący stan faktyczny: Podatnik w 2001 roku kupił udziały w działce rolnej (18/32), a następnie w 2006 dokupił resztę udziałów (14/32) w tej działce rolnej – całkowita powierzchnia działki rolnej wynosi 1,98 ha. Działka rolna uzyskała w części możliwość (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami - w opisanym stanie faktycznym - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami), art. 43 ust.1 pkt 1, ust.2, ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późniejszymi zmianami), w związku z § 8 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 97 poz.970 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2006r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku postanowił od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowiłuznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz położonych na nim budynków za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 15.03.2006r (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przy sprzedaży użytkownikowi wieszystemu nieruchomości gruntowej, który nabył użytkowanie wieczyste na podstawie umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego od użytkownika wieszystego, który użytkowanie nabył z mocy prawa decyzją administracyjną na podstawie art. 23 ustawy o gospodarce niruchomościami, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% ?

Fragment:

(...) W powołanym piśmie Starosta zwrócił się z zapytaniem, czy sprzedaż użytkownikowi wieczystemu niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania pod budownictwo przemysłowe podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 22% ? Starosta stoi na stanowisku, że w opisanej sytuacji sprzedaż winna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 22%. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy i informuje: Od 1 maja 2004 r. towary zostały zdefiniowane jako rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystce publicznej, a także grunty. Zgodnie z powyższym od 1 maja 2004 r. sprzedaż gruntu stanowi dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Sposób opodatkowania gruntu (...)