Nieruchomość budowlana | Interpretacje podatkowe

Nieruchomość budowlana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość budowlana. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie Spółki dotyczy kwestii, czy w oparciu o art. 43 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54 poz. 535 ze zmianami) Bank powinien naliczyć podatek VAT w przypadku sprzedaży opisanej nieruchomości, gdy od zakończenia budowy opisanych obiektów upłynęło ponad 5 lat.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.07.2006r. (data wpływu do tut. urzędu) uzupełnionego pismem z dnia 16.08.2006r. oraz z dnia 04.09.2006r. (daty wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego tj.: art. 2 ust. 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust. 5, art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10, art. 43 ust. 6, ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza,że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. UZASADNIENIEPodany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Bank stał się właścicielem nieruchomości na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 17.07.2001r. po drugiej nieskutecznej licytacji. (...)
2011
1
cze

Istota:
Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntów mieszczących się w dzielnicy Warszawy oraz gminie Białołęka, przeznaczonych na cele budowlane.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.09.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntów, które mieszczą się w dzielnicy Warszawy oraz gminie Białołęka, przeznaczonych na cele budowlane, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia: uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z pisma z dnia 20.09.2006r. wynika, iż Wnioskodawca kupił działkę budowlaną w dzielnicy Warszawy dnia 05.05.2000r. Jednak nie otrzymał pozwolenia na budowę ze względu na brak planu miejscowego. Drugą działkę rolną, położoną w dzielnicy Białołęka zakupiono 21.06.2002r. na współwłasność. Zniesienie współwłasności nastąpiło dnia 02.06.2003r. poprzez podzielenie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy z tytułu sprzedaży nieruchomości :1.powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług2.jaka obowiązuje stawka podatku od towarów i usług3.czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych materiałów budowlanych i kosztów robocizny ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r.Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), w odpowiedzi na wniosek z dnia 30.06.2006r. uzupełniony dnia 24.07.2006r. w części dotyczącej obowiązku podatkowego prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych materiałów budowlanych i kosztów robocizny oraz stawki podatku od towarów i usług na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych w wybudowanym budynku mieszkalnym z przynależnym im gruntem. postanawia uznać Pana stanowisko za nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1.Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący: Prowadzi Pan działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W dniu 27.06.2006r. nabył Pan wraz z małżonką działkę budowlaną , na której ma zamiar wybudować budynek (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych złożona zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. - Dz.U. nr 9/2002 poz.84 ze zm.), wraz z wnioskiem o korektę podatku podlega opłacie skarbowej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8/05, poz. 60 ze zm.) w nawiązaniu do wniosku datowanego na 14.12.2005 r. Postanowił dokonać interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzając, że informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych złożona zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. - Dz.U. nr 9/2002 poz.84 ze zm.), wraz z wnioskiem o korektę podatku nie podlega opłacie skarbowej Uzasadnienie Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. nr 253, poz. 2532 ze zm.) opłacie skarbowej podlegają podania (żądania wnioski odwołania, zażalenia) oraz załączniki do podań w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Wyjaśniając pojęcie wniosków (podań) należy stwierdzić, iż stanowią one pisma składane w sprawach (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży używanej nieruchomości?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 216, art. 14a par.1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie Lub. postanawia:- uznać stanowisko Pytającego zawarte we wniosku z dnia 06.03.2006 r., uzupełnionego w dniu 16.03.2006 r. i w dniu 21.03.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za prawidłowe. Urząd X w dniu 06.03.2006 r. złożył wniosek, uzupełniony w dniu 16.03.2006 r. i w dniu 21.03.2006 r., o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedłożonego wniosku wynika co następuje: Stan faktyczny:Urząd X zamierza sprzedać nieruchomość. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem usługowym o zabudowie zwartej, o dwóch kondygnacjach naziemnych o konstrukcji murowanej. Budynek został wybudowany w 1934 r. Od chwili powstania samorządów, tj. od 1990 r. pomieszczenia budynku były (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży wydzielonych działek budowlanych, które zakupiłem jako działki rolne w części w 2001 roku, a w części 2006 i zostały przekształcone częściowo w działki budowlane, będę musiał odprowadzić VAT od tych transakcji?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6. listopada 2006 roku udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych, uznaje stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W swoim piśmie z dnia 11. grudnia 2006 roku (uzupełnionym w dniu 19.02.2007r.), Wnioskujący zwrócił się do tutejszego Urzędu Skarbowego z zapytaniem czy w przypadku sprzedaży wydzielonych działek budowlanych będzie musiał odprowadzić VAT od tych transakcji i przedstawił następujący stan faktyczny: Podatnik w 2001 roku kupił udziały w działce rolnej (18/32), a następnie w 2006 dokupił resztę udziałów (14/32) w tej działce rolnej – całkowita powierzchnia działki rolnej wynosi 1,98 ha. Działka rolna uzyskała w części możliwość (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami - w opisanym stanie faktycznym - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami), art. 43 ust.1 pkt 1, ust.2, ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późniejszymi zmianami), w związku z § 8 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 97 poz.970 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2006r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku postanowił od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowiłuznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz położonych na nim budynków za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 15.03.2006r (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przy sprzedaży użytkownikowi wieszystemu nieruchomości gruntowej, który nabył użytkowanie wieczyste na podstawie umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego od użytkownika wieszystego, który użytkowanie nabył z mocy prawa decyzją administracyjną na podstawie art. 23 ustawy o gospodarce niruchomościami, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% ?
Fragment:
(...) W powołanym piśmie Starosta zwrócił się z zapytaniem, czy sprzedaż użytkownikowi wieczystemu niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania pod budownictwo przemysłowe podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 22% ? Starosta stoi na stanowisku, że w opisanej sytuacji sprzedaż winna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 22%. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy i informuje: Od 1 maja 2004 r. towary zostały zdefiniowane jako rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystce publicznej, a także grunty. Zgodnie z powyższym od 1 maja 2004 r. sprzedaż gruntu stanowi dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Sposób opodatkowania gruntu (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.