IPPB1/415-450/13-2/EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakres sprecyzowania kursu waluty obowiązującego do przeliczania na złote przez płatnika wypłat (również zaliczkowych) na rzecz nierezydentów z tytułu przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem „u źródła”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2013r. (data wpływu 06.02.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprecyzowania kursu waluty obowiązującego do przeliczania na złote przez płatnika wypłat (również zaliczkowych) na rzecz nierezydentów z tytułu przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem „u źródła” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.03.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprecyzowania kursu waluty obowiązującego do przeliczania na złote przez płatnika wypłat (również zaliczkowych) na rzecz nierezydentów z tytułu przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem „u źródła”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Zagraniczni kontrahenci (o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 2 UPOOP bądź w art. 3 ust. 2a UPDOF (dalej: „Nierezydenci”) Spółka Akcyjna (dalej: „Wnioskodawca”) wykonują na jego rzecz świadczenia wymienione odpowiednio w art. 21 ust. 1 UPDOP lub w art. 29 ust. 1 UPDOF.

W związku z wypłatą na rzecz Nierezydentów wynagrodzeń z tych tytułów (w tym również zaliczek na poczet wynagrodzenia za usługi, które będą świadczone w następnych okresach) Wnioskodawca jest zobowiązany - jako płatnik - na podstawie odpowiednio art. 26 ust. 1 i 3 UPDOP bądź art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 UPDOF do obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej łącznie: „Podatek u Źródła”), a także do wpłacenia pobranego podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Kwoty wynagrodzeń należnych zagranicznym kontrahentom Wnioskodawcy są ustalane i wypłacane w walucie obcej, co oznacza, że Wnioskodawca, by móc wywiązać się z nałożonych na niego wspomnianych wyżej obowiązków płatnika, musi dokonać przeliczenia kwoty dochodu (przychodu) uzyskanego przez danego Nierezydenta (stanowiącej podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym) na złote.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Według jakiego kursu należy dokonywać przeliczenia na złote kwot wypłacanych w obcych walutach Nierezydentom przez Wnioskodawcę tytułem wynagrodzenia (w tym również w formie zaliczkowej) z tytułu wykonywania na jego rzecz świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 UPDOP lub art. 29 ust. 1 UPDOF...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów w zakresie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek Spółki odnośnie:

  • zdarzenia przyszłego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz
  • stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

- zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami.

Zdaniem Wnioskodawcy, żaden przepis UPDOP ani UPDOF nie stanowi wprost o sposobie przeliczania przez płatników na złote kwot podstawy opodatkowania na potrzeby Podatku u Źródła, stąd też — zdaniem Wnioskodawcy — należy rozważyć możliwość odpowiedniego zastosowania przepisów skierowanych do podatników.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 UPDOP oraz art. 11a ust. 1 UPDOF przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Z kolei za datę powstania przychodu uważa się co do zasady — w myśl odpowiednio art. 12 ust. 3a UPDOP oraz art. 14 ust. lc UPDOF dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Z przywołanych przepisów oraz z praktyki gospodarczej wynika, iż przychód osób prawnych oraz przychód z działalności gospodarczej osób fizycznych co do zasady ustalany jest na zasadzie memoriałowej — w oderwaniu od daty fizycznej zapłaty za wykonane świadczenie. Stąd też z punktu widzenia podatnika podatku dochodowego, który sam oblicza i wpłaca do urzędu swój podatek, właściwym kursem dla przeliczenia podstawy opodatkowania na złote będzie niewątpliwie średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ustaloną w oparciu o art. 12 ust. 3a UPDOP bądź art. 14 ust. lc UPDOF datę powstania przychodu.

Identycznie nie można jednak — zdaniem Wnioskodawcy — podejść do tej kwestii w przypadku płatników. Przepisy art. 26 ust. 1 UPDOP oraz art. 41 ust. 4 UPDOF stanowią bowiem o nałożonym na nich obowiązku poboru Podatku u Źródła od WYPŁAT NALEŻNOŚCI <podkreślenie Wnioskodawcy> z tytułu świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 UPDDP oraz 29 ust. 1 UPDOF, nie zaś od PRZYCHODÓW <podkreślenie Wnioskodawcy> z tych tytułów uzyskanych przez Nierezydentów. Oznacza to, iż płatnicy obowiązani są pobierać Podatek u Źródła również np. od kwot zaliczek (też przecież będących owymi „należnościami”) na poczet świadczeń, które zostaną wykonane w następnych okresach. Zaliczki zaś wedle art. 12 ust. 4 pkt 1 UPDOP oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 UPDOF nie powodują powstania przychodu w momencie ich otrzymania bądź zafakturowania,

Stąd też gdyby przyjąć, iż płatnicy (wzorem podatników) do przeliczenia na złote podstawy opodatkowania na potrzeby Podatku u Źródła winni przyjmować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu przez usługodawcę w rozumieniu odpowiednio art. 12 ust. 3a UPDOP lub art. 14 ust. 1 c UPDOF, to ustalenie Podatku u Źródła w przypadku płatności zaliczkowych byłoby niemożliwe — kurs właściwy dla przeliczenia należnego od nich Podatku u Źródła byłby znany dopiero w przyszłości w dacie wykonania usługi przez Nierezydenta. Płatnik nie mógłby się więc wywiązać z ustawowo nałożonego nań przez przepisy art. 26 ust. 1 i 3 UPDOP oraz art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 UPDOF obowiązku.

W opinii Wnioskodawcy jedynym sposobem na uniknięcie tej sprzeczności jest przyjęcie, iż na potrzeby poboru Podatku u Źródła jako dzień uzyskania przychodu przez Nierezydenta należy przyjąć dzień wypłaty przez płatnika należności na rzecz tego Nierezydenta. Dlatego też właściwym kursem dla przeliczenia na złote podstawy opodatkowania na potrzeby Podatku u Źródła winien być średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wypłatę należności. Nierezydentowi. I takie jest własne stanowisko Wnioskodawcy w tej sprawie.

Należy dodatkowo podkreślić, iż Dyrektorzy Izb Skarbowych wydający w imieniu Ministra Finansów indywidualne Interpretacje przepisów prawa podatkowego wielokrotnie zajmowali w omawianej tu kwestii stanowisko identyczne do wyżej przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy. Potwierdzeniem tego jest chociażby interpretacja Dyrektora IS w Łodzi z 21 czerwca 2012 r. nr IPTPB3/423-113/12-2/IR, w której czytamy: „Dzień wypłaty należności nierezydentowi winien być więc potraktowany jako dzień uzyskania przez niego przychodu. (...) Wnioskodawca do przeliczenia na złote kwoty przychodu stanowiącego wynagrodzenie na rzecz zagranicznych spółek z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych powinien zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty”.

Podobnie stanowi interpretacja Dyrektora IS w Warszawie z 6 kwietnia 2012 r. nr IPPB5/423- 18/12-2/IŚ: „Niezależnie zatem od chwili powstania obowiązku podatkowego związanego z wykonaniem umowy pobór zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika powstaje dopiero w momencie dokonania wypłaty należności z tytułu zawartej umowy. Tak więc nie możliwość przychodu, roszczenie o przychód lub przychód należny lecz przychód wypłacony z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 updop stanowi podstawę do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. (...) W art. 12 ust. 2 updop wyrażona została generalna zasada, zgodnie z którą przychody w walutach obcych przelicza się na złotówki po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W rozpatrywanej sprawie jednak decydujący jest art. 26 ust 1 updop, zgodnie z którym Spółka dokonując wypłat za należności licencyjne, o których mowa w art. 21 updop jest zobowiązana jako płatnik, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Dzień wypłaty należności nierezydentowi musi być potraktowany jako dzień uzyskania przez niego przychodu w konsekwencji czego należy zastosować kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu”.

Identyczne podejście znaleźć można tez w Interpretacjach Dyrektora IS w Bydgoszczy z 7 października 2011 r. nr ITPB3/423-329/11/MK i nr ITPB3/423-329a/11/MK oraz Dyrektora IS w Warszawie z 12 sierpnia 2008 r. nr IPPB3/423-739/08-3/KB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.