ILPB4/423-282/11-3/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy przedstawiony poniżej przez Spółkę sposób kalkulowania kwoty należnego podatku u źródła z tytułu należności licencyjnych (z zastosowaniem klauzuli net of tax), który Spółka jako płatnik będzie zobowiązana pobrać i wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego jest prawidłowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 08 sierpnia 2011 r. (data wpływu 11.08.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu kalkulacji należnego podatku u źródła z tytułu należności licencyjnych z zastosowaniem klauzuli net of tax – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony w dniu 09 listopada 2011 r. o dopłatę w wysokości 40 zł - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu kalkulacji należnego podatku u źródła z tytułu należności licencyjnych z zastosowaniem klauzuli net of tax.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera umowy z kontrahentami z UE (niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi; dalej: nierezydent albo kontrahent), które rodzą powstanie obowiązku podatkowego z tytułu należności licencyjnych w zakresie podatku u źródła.

Spółka, zawierając umowy z nierezydentem, korzysta z tzw. mechanizmu net of tax, którego istota polega na tym, iż wynagrodzenie licencyjne, wynikające z takich umów, Spółka uiszcza w pełnej wysokości, tj. nie pomniejszając go o kwotę podatku u źródła. Innymi słowy, ciężar ekonomiczny zapłaty podatku u źródła spoczywa na Spółce.

Przykładowo, jeżeli umowa zawarta z nierezydentem przewiduje wynagrodzenie licencyjne w wysokości 12.000 PLN, to Spółka zobowiązana jest wypłacić na rzecz nierezydenta wynagrodzenie w wysokości 12.000 PLN, a ponadto uregulować, z własnych środków pieniężnych kwotę podatku u źródła. W ten oto sposób podatek nie zostaje potrącony z wynagrodzenia należnego kontrahentowi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przedstawiony poniżej przez Spółkę sposób kalkulowania kwoty należnego podatku u źródła z tytułu należności licencyjnych (z zastosowaniem klauzuli net of tax), który Spółka jako płatnik będzie zobowiązana pobrać i wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego, jest prawidłowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnosząc się do przykładu wskazanego w stanie faktycznym, podatek u źródła od wynagrodzenia dla nierezydenta (z uwzględnieniem klauzuli net of tax) w wysokości 12.000 PLN wyliczany będzie według następującej metody (założenie - stawka podatku 20%):

12.000 PLN x 20% = 2.400 PLN.

Zatem, Spółka jako płatnik będzie zobowiązana pobrać i wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego podatek u źródła w wysokości 2.400 PLN.

Jednocześnie nadmienia się, że dla celów samego zobrazowania mechanizmu kalkulacji podatku, Spółka zastosowała w w/w przykładzie podstawową stawkę podatku z tytułu należności licencyjnych, wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez uwzględniania ewentualnych preferencyjnych stawek podatkowych określonych w stosownych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Uzasadnieniem dla przedstawionego powyżej sposobu obliczania podatku u źródła są następujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu m. in. odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, znaków towarowych, użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, urządzenia handlowego lub naukowego, know - how ustala się w wysokości 20% przychodu, z uwzględnieniem umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

W art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest natomiast mowa o osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz będących przedsiębiorcami osobach fizycznych, dokonujących wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, które jako płatnicy, zobowiązane są pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Z powyższego wynika, iż Spółka zobowiązana jest jako płatnik do potrącenia zryczałtowanego podatku od dochodów, uzyskiwanych przez nierezydenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadę tę należy stosować uwzględniając jednak przy tym stosowną umowę międzynarodową w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

W zależności od tego, z jakim państwem Spółka zawiera umowy licencyjne oraz czy z państwem tym Rzeczpospolita Polska ma podpisaną umowę międzynarodową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z opodatkowania lub zastosowania preferencyjnej stawki podatku.

Dla przykładu, jeżeli kontrahent Spółki miałby miejsce zamieszkania lub siedziby na terytorium Niemiec, na podstawie art. 12 ust. 2 polsko - niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, Spółka mogłaby zastosować preferencyjną stawkę podatku, tj. 5% kwoty brutto należności licencyjnych (pod warunkiem posiadania przez Spółkę certyfikatu rezydencji niemieckiego kontrahenta).

Jak stanowi bowiem art. 12 ust. 2 w/w umowy, należności licencyjne, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane również w tym Państwie, w którym powstają, o ile osoba uprawniona do takich należności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Zgodnie z powyższym, dla przykładu wskazanego w stanie faktycznym, podatek u źródła od wynagrodzenia dla nierezydenta (z uwzględnieniem klauzuli net of tax oraz przepisów polsko - niemieckiej umowy) w wysokości 12.000 PLN wyniósłby: 12.000 PLN x 5 % = 600 PLN.

Podsumowując, skoro Spółka podpisuje z nierezydentem umowy licencyjne, zawierające klauzulę net of tax, zobowiązana jest do dokonania wypłaty wynagrodzenia dla nierezydenta w pełnej wysokości (bez potrącania podatku u źródła). W takiej sytuacji zaś podatek jest de facto płacony przez Spółkę z własnych środków pieniężnych, a sposób jego kalkulacji powinien odbywać się na podstawie wzoru przedstawionego przez Spółkę w przykładzie, a więc zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako określony % (procent) wypłacanego kontrahentowi wynagrodzenia licencyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie informuje się, iż w zakresie opisu zdarzenia przyszłego została wydana odrębna interpretacja w dniu 14 listopada 2011 r. nr ILPB4/423-282/11-4/ŁM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.