Nierezydent | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nierezydent. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

PIT - w zakresie opodatkowania u źródła dochodów z tytułu usług wykonywanych przez nierezydentów na rzecz zakładów polskiej spółki (Wnioskodawcy).

Fragment:

Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znowelizowano art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierający otwarty katalog dochodów (przychodów) osiąganych przez nierezydentów na terytorium RP. Celem wprowadzonej nowelizacji było wskazanie przykładowych sytuacji, w których dochód nierezydenta uznaje się jednoznacznie za osiągnięty na terytorium RP, dla celów ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego. Wśród dochodów wymieniono dochody z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia , o których mowa w art. 29 ust. 1, jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 2b pkt 1-6 (art. 3 ust. 2b pkt 7 i ust. 2d ustawy). Jednocześnie nie przewidziano wyjątku dla wypłat z ww. tytułów w sytuacji, gdy wiążą się one z zakupem usług na potrzeby zagranicznych zakładów. W przedmiotowej sprawie kontrahent zagraniczny wykonywał usługi na zlecenie Wnioskodawcy, a wynagrodzenie za te usługi pochodziło z jego środków (majątku), Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, tu ma swoją siedzibę, a zatem należy uznać, że dochody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały osiągnięte na terytorium RP w rozumieniu art. 3 ust. 2b ww. ustawy (inaczej powstałe na terytorium RP, pochodzące z terytorium RP).

2015
18
lut

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem należności nierezydentowi świadczącemu usługi na terytorium Republiki Macedonii i Kosowa

Fragment:

(...) nierezydentowi świadczącemu usługi na terytorium Republiki Macedonii i Kosowa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłacaniem należności nierezydentowi świadczącemu usługi na terytorium Republiki Macedonii i Kosowa. Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w pismach z 14 stycznia 2015 r. oraz 02 lutego 2015 r. znak: IBPB II/1/415-952/14/AŻ wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w 27 stycznia 2015 r. oraz 10 lutego 2015 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (Spółka akcyjna) w związku z zamiarem rozszerzenia działalności na terytorium Republiki Macedonii i Kosowa zawarł z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałą na terenie Macedonii - umowę o współpracy. Zgodnie z umową, ww. osoba fizyczna jest zobowiązana do aktywnego poszukiwania potencjalnych nabywców na produkty i towary Spółki, przedstawiając ofertę i podejmując wszelkie możliwe działania, które będą miały wpływ na zawarcie umów pomiędzy Spółką i potencjalnymi nabywcami.

2014
9
kwi

Istota:

Czy oświadczenie osoby fizycznej będącej nierezydentem o wykonywaniu czynności objętych umową o dzieło w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, złożone w formie pisemnej (w drodze własnoręcznego podpisania takiego oświadczenia), a następnie przesłane Wnioskodawcy drogą elektroniczną w formie skanu, bądź za pośrednictwem faxu, stanowi wystarczającą i ostateczną podstawę niepobrania przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku od osób fizycznych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przepis ten nie dotyczy expressis verbis przypadku płatników podatku dochodowego należnego od nierezydentów, jednakże określa on - w ocenie Wnioskodawcy - maksimum wymagań, jakie można na płatników nałożyć w związku z brakiem wyraźnej ustawowej regulacji warunków niepotrącania podatku z tytułu umów o dzieło/zlecenie w wypadku wypłat na rzecz nierezydentów. Wnioskodawca stwierdził, iż skoro ustawodawca nie nakazuje wykazywać w sposób inny niż za pomocą oświadczenia faktu wykonywania czynności w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w wypadku wypłat na rzecz rezydentów, to nie ma powodu, aby w wypadku nierezydentów płatnik musiał uzyskiwać inne dokumenty. Podobne wnioski dotyczą, zdaniem Wnioskodawcy, formy oświadczenia - jeśli w obrocie krajowym ustawodawca nie odsyła do formy pisemnej, definiowanej w Kodeksie cywilnym, to w ocenie Wnioskodawcy wymóg zachowania tej formy nie może objąć oświadczeń składanych przez nierezydentów. W uzasadnieniu interpretacji (s. 7) Organ wskazał, iż oświadczenie winno być złożone w formie pisemnej dla celów dowodowych. Wnioskodawca interpretuje przywołane powyżej sformułowanie w ten sposób, iż oświadczenie winno mieć taką formę, aby płatnik był w stanie na żądanie organu podatkowego bez trudu i wątpliwości wykazać, że zostało ono złożone przed datą dokonania przezeń wypłaty niepomniejszonej o zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

2013
28
maj

Istota:

Zakres sprecyzowania kursu waluty obowiązującego do przeliczania na złote przez płatnika wypłat (również zaliczkowych) na rzecz nierezydentów z tytułu przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem „u źródła”.

Fragment:

(...) Nierezydenta. Płatnik nie mógłby się więc wywiązać z ustawowo nałożonego nań przez przepisy art. 26 ust. 1 i 3 UPDOP oraz art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 UPDOF obowiązku. W opinii Wnioskodawcy jedynym sposobem na uniknięcie tej sprzeczności jest przyjęcie, iż na potrzeby poboru Podatku u Źródła jako dzień uzyskania przychodu przez Nierezydenta należy przyjąć dzień wypłaty przez płatnika należności na rzecz tego Nierezydenta. Dlatego też właściwym kursem dla przeliczenia na złote podstawy opodatkowania na potrzeby Podatku u Źródła winien być średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wypłatę należności. Nierezydentowi. I takie jest własne stanowisko Wnioskodawcy w tej sprawie. Należy dodatkowo podkreślić, iż Dyrektorzy Izb Skarbowych wydający w imieniu Ministra Finansów indywidualne Interpretacje przepisów prawa podatkowego wielokrotnie zajmowali w omawianej tu kwestii stanowisko identyczne do wyżej przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy. Potwierdzeniem tego jest chociażby interpretacja Dyrektora IS w Łodzi z 21 czerwca 2012 r. nr IPTPB3/423-113/12-2/IR , w której czytamy: „ Dzień wypłaty należności nierezydentowi (...)

2013
28
maj

Istota:

Zakres sprecyzowania kursu waluty obowiązującego do przeliczania na złote przez płatnika wypłat (również zaliczkowych) na rzecz nierezydentów z tytułu przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem „u źródła”.

Fragment:

(...) Nierezydenta. Płatnik nie mógłby się więc wywiązać z ustawowo nałożonego nań przez przepisy art. 26 ust. 1 i 3 UPDOP oraz art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 UPDOF obowiązku. W opinii Wnioskodawcy jedynym sposobem na uniknięcie tej sprzeczności jest przyjęcie, iż na potrzeby poboru Podatku u Źródła jako dzień uzyskania przychodu przez Nierezydenta należy przyjąć dzień wypłaty przez płatnika należności na rzecz tego Nierezydenta. Dlatego też właściwym kursem dla przeliczenia na złote podstawy opodatkowania na potrzeby Podatku u Źródła winien być średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wypłatę należności. Nierezydentowi. I takie jest własne stanowisko Wnioskodawcy w tej sprawie. Należy dodatkowo podkreślić, iż Dyrektorzy Izb Skarbowych wydający w imieniu Ministra Finansów indywidualne Interpretacje przepisów prawa podatkowego wielokrotnie zajmowali w omawianej tu kwestii stanowisko identyczne do wyżej przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy. Potwierdzeniem tego jest chociażby interpretacja Dyrektora IS w Łodzi z 21 czerwca 2012 r. nr IPTPB3/423-113/12-2/IR , w której czytamy: „ Dzień wypłaty należności nierezydentowi (...)

2013
18
maj

Istota:

Zakres sprecyzowania kursu waluty obowiązującego do przeliczania na złote przez płatnika wypłat (również zaliczkowych) na rzecz nierezydentów z tytułu przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem „u źródła”.

Fragment:

(...) Nierezydenta. Płatnik nie mógłby się więc wywiązać z ustawowo nałożonego nań przez przepisy art. 26 ust. li 3 UPDOP oraz art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 UPDOF obowiązku. W opinii Wnioskodawcy jedynym sposobem na uniknięcie tej sprzeczności jest przyjęcie, iż na potrzeby poboru Podatku u Źródła jako dzień uzyskania przychodu przez Nierezydenta należy przyjąć dzień wypłaty przez płatnika należności na rzecz tego Nierezydenta. Dlatego też właściwym kursem dla przeliczenia na złote podstawy opodatkowania na potrzeby Podatku u Źródła winien być średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wypłatę należności Nierezydentowi. I takie jest własne stanowisko Wnioskodawcy w tej sprawie. Należy dodatkowo podkreślić, iż Dyrektorzy Izb Skarbowych wydający w imieniu Ministra Finansów indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wielokrotnie zajmowali w omawianej tu kwestii stanowisko identyczne do wyżej przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy. Potwierdzeniem tego jest chociażby interpretacja Dyrektora IS w Łodzi z 21 czerwca 2012 r. nr IPTPB3/423-113/12-2/IR . w której czytamy: Dzień wypłaty należności nierezydentowi (...)

2013
18
maj

Istota:

Zakres sprecyzowania kursu waluty obowiązującego do przeliczania na złote przez płatnika wypłat (również zaliczkowych) na rzecz nierezydentów z tytułu przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem „u źródła”.

Fragment:

(...) Nierezydenta. Płatnik nie mógłby się więc wywiązać z ustawowo nałożonego nań przez przepisy art. 26 ust. li 3 UPDOP oraz art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 UPDOF obowiązku. W opinii Wnioskodawcy jedynym sposobem na uniknięcie tej sprzeczności jest przyjęcie, iż na potrzeby poboru Podatku u Źródła jako dzień uzyskania przychodu przez Nierezydenta należy przyjąć dzień wypłaty przez płatnika należności na rzecz tego Nierezydenta. Dlatego też właściwym kursem dla przeliczenia na złote podstawy opodatkowania na potrzeby Podatku u Źródła winien być średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wypłatę należności Nierezydentowi. I takie jest własne stanowisko Wnioskodawcy w tej sprawie. Należy dodatkowo podkreślić, iż Dyrektorzy Izb Skarbowych wydający w imieniu Ministra Finansów indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wielokrotnie zajmowali w omawianej tu kwestii stanowisko identyczne do wyżej przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy. Potwierdzeniem tego jest chociażby interpretacja Dyrektora IS w Łodzi z 21 czerwca 2012 r. nr IPTPB3/423-113/12-2/IR . w której czytamy: Dzień wypłaty należności nierezydentowi (...)

2012
13
cze

Istota:

Czy wypłata wynagrodzenia z tytułu czynności pośrednictwa handlowego wykonywanego poza terytorium Polski przez nierezydenta jest dochodem określonym w art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, który to podatek Spółka jako płatnik będzie zobowiązana pobrać?

Fragment:

Powyższa okoliczność ma decydujące znaczenie przy ocenie, czy dochody (przychody) nierezydenta z ww. tytułu uznać można za dochody, o których mowa w art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy tu mieć na uwadze, iż zawarty w tym przepisie katalog przychodów (dochodów) nie jest wyczerpujący, mieszczą się w nim zatem również wskazane we wniosku o wydanie interpretacji przychody. Przeciwna interpretacja prowadziłaby do sytuacji, w której każda usługa realizowana poza obszarem Polski nie podlegałaby opodatkowaniu w kraju, co de facto prowadziłoby do podważenia istoty uregulowań dotyczących ograniczonego obowiązku podatkowego oraz znacznego ograniczenia ich stosowania. Z tej przyczyny nie można podzielić stanowiska Wnioskodawcy, iż wynagrodzenie z tytułu czynności pośrednictwa handlowego wykonywanego przez nierezydenta poza terytorium Polski, o którym mowa w przedmiotowym wniosku, nie mieści się w ramach art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć ponadto należy, iż zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez nierezydentów reguluje m.in. art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2012
5
cze

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymywanego przez profesora zamieszkałego w Niemczech z tytułu prowadzenia cyklu wykładów na podstawie umowy o dzieło

Fragment:

W myśl art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Zgodnie z art. 29 ust. 2 powołanej ustawy przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Z kolei zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 % przychodu.

2012
17
mar

Istota:

Czy na gruncie zapisów art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51 poz. 307 ze zm.), Wnioskodawca, wypłacając wynagrodzenie osobie fizycznej (nierezydentowi) z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, zobowiązany jest jako płatnik do poboru podatku w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy (płatnika), o dochodzie osiąganym przez nierezydenta na terytorium Polski nie przesądza fakt, że wynagrodzenie wypłacane "agentowi" z tytułu wykonania umowy agencyjnej realizowane jest przez polską spółkę. Realizacja zakresu umowy agencyjnej dokonuje się w całości za granicą, a więc dotyczy zagranicznego prawa (Federacji Rosyjskiej). Sam fakt wykonania określonych czynności wynikających z zawartej umowy agencyjnej na rzecz Wnioskodawcy jak również wypłata wynagrodzenia przez polską spółkę nie uprawnia do stwierdzenia, że źródłem dochodu jest terytorium Polski. Nierezydenci podlegają polskiej jurysdykcji podatkowej, jeżeli źródło dochodów położone jest na terytorium Polski. Nieważny jest też fakt, że efekt czynności wykonanych przez "agenta" (nierezydenta) będzie się odnosił do Wnioskodawcy. Ponadto "agent" (nierezydent) nie wykonywał i nie będzie wykonywał czynności określonych w umowie agencyjnej przez zakład, czy też inną siedzibę położoną na terytorium Polski. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej (nierezydenta) jest Moskwa i fakt wykonywania tam czynności będących przedmiotem umowy oznacza brak opodatkowania w Polsce, (wyrok NSA sygn. II FSK 138/10). I nie ma znaczenia ani miejsce wypłaty wynagrodzenia, ani też fakt iż efekty pracy "agenta" będą "skonsumowane" na terytorium Polski.