ITPP1/443-821/11/14-S/AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Nadanie numeru NIP na rzecz niepublicznego ZOZ-u.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów – po uwzględnieniu wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. sygn. akt. II FSK 1206/12 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Bd 1049/11 – stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie możliwości nadania odrębnego numeru NIP dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej utworzonego przez Spółkę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie możliwości nadania odrębnego numeru NIP dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej utworzonego przez Spółkę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest założycielem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Powstały NZOZ został wpisany w dniu ... 2010 r. do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem ... księgi rejestrowej, prowadzonego przez Wojewodę ... i stanowi wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym, funkcjonalnym oraz finansowo-księgowym jednostkę organizacyjną Spółki.

Powstały w ramach Spółki NZOZ jest jednostką niezależną i odrębną organizacyjnie od Spółki ponieważ:

  1. posiada odrębny od Spółki statut;
  2. swoje własne organy (zostały określone w § ... Statutu, zgodnie z którym NZOZ-em kieruje Dyrektor NZOZ, przy pomocy zastępcy dyr. ds. medycznych, natomiast organem właściwym dla spółki z o.o. jest Prezes Spółki);
  3. posiada własną, odrębną od Spółki, strukturę organizacyjną(określoną w § ... Statutu );
  4. posiada własną gospodarkę finansową, odmienną od firmy Spółki (NZOZ prowadzi samodzielną gospodarkę finansową udzielając świadczeń zdrowotnych odpłatnie lub nieodpłatnie. Odrębnie księgowane są przychody, koszty uzyskania przychodów itp. NZOZ-u, a osobno Spółki - co wynika z przyjętej polityki rachunkowości);
  5. posiada własna nazwę i szczególny przedmiot działania tj. świadczenie usług z zakresu ochrony zdrowia zgodnie ze statutem NZOZ, (określony w § ... i § ... Statutu NZOZ, przedmiot działania Spółki określony w § ... umowy spółki jest znacznie szerszy);
  6. posiada własny, odrębny majątek - majątek wykorzystywany wyłącznie na potrzeby NZOZ.

Spółka nadmienia, że oprócz NZOZ-u, prowadzi również inną działalność gospodarczą.

NZOZ jest niezależny od Spółki, samodzielnie podejmuje decyzje i wykonuje zadania - decyzje w sprawach dotyczących NZOZ-u podejmują jego organy m.in. Dyrektor NZOZ w zakresie swoich kompetencji określonych w statucie i schemacie organizacyjnym. Dyrektor NZOZ m.in. tworzy, łączy, przekształca i likwiduje jednostki organizacyjne.

Ponadto, NZOZ ma zdolność prawną, jest stroną stosunków cywilnoprawnych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz stroną stosunków pracy.

NZOZ posiada ponadto wyodrębnione jednostki (NZOZ w: ...., ...., ...., ...., ...., .... ...., ...., ..., ...., ...., ...., ...., ....), w ramach których udziela świadczeń z zakresu ochrony zdrowia.

Wnioskodawca podkreśla, że z powyższych faktów wynika, że Spółka i NZOZ stanowią odrębne podmioty gospodarcze, wyodrębnione pod względem prawnym, organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym. Obecnie NZOZ nie ma numeru NIP, w związku z czym posługuje się w obrocie gospodarczym numerem NIP Spółki. Osiągane dochody NZOZ-u, przeznaczane są wyłącznie na realizację jego celów statutowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy takie wyodrębnienie, na potrzeby zwolnienia określonego w art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wymaga odrębnego numeru NIP dla NZOZ ...

Zdaniem Wnioskodawcy, NZOZ utworzony został przez Spółkę, lecz jest wyodrębniony pod względem prawnym, organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym.

Ustrój i zasady funkcjonowania niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej są regulowane przez akt ustawowy. Stosownie do jego przepisów, tj. art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Zakładem opieki zdrowotnej jest: szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, inny nie wymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu: przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, zakład rehabilitacji leczniczej, żłobek, inny zakład, spełniający warunki określone w ustawie (art. 2 ust. 1 ustawy o ZOZ).

W ocenie Wnioskodawcy, z unormowań tych wynika, że niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest jednostką odrębną w stosunku do tworzącego go i utrzymującego podmiotu i spełnia wszystkie przesłanki do uznania jej za jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości.

W piśmiennictwie przyjmuje się, że typowymi atrybutami jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej są: posiadanie struktury organizacyjnej (art. 35 K.c), działanie za pośrednictwem organów (art. 38 K.c), zdolność prawna w zakresie prawa materialnego, zdolność procesowa, zdolność upadłościowa i układowa, posiadanie własnego majątku, odpowiedzialność własnym majątkiem za zobowiązania (S. Janczewski, Spółka jawna w nowym kodeksie handlowym. PPH 1934, s. 50; S. Włodyka <w:> S. Włodyka, Prawo spółek (praca zbiorowa pod red. S. Włodyki, Kraków 1991, s. 198- 200; W. Pyzioł <w:> S. Włodyka, Prawo spółek (praca zbiorowo pod red. S. Włodyki), Kraków 1991, s. 313; S. Sołtysiński <w:> S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks Handlowy. Komentarz. 11. Warszawa 1997, s. 44- 46).

Wedle tych poglądów, dla uzyskania statusu jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wystarczające jest posiadanie przez dany podmiot przynajmniej jednej z wymienionych wyżej cech.

W konsekwencji tego, że NZOZ jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, NZOZ może wnosić o nadanie numeru NIP, bowiem zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a taką jest NZOZ, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej.

W dniu 31 sierpnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną nr ITPP1/443-821/11/AT stwierdzając, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2011 r. jest nieprawidłowe.

Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem zawartym w ww. interpretacji indywidualnej – po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa – Wnioskodawca złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 31 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Bd 1049/11, uchylił interpretację.

Sąd, odwołując się do przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, stwierdził, że szczegółowy sposób funkcjonowania NZOZ określa statut tej jednostki, który jest dokumentem odrębnym od umowy spółki z o.o., czy też statutu spółki akcyjnej, która taką jednostkę wykreowała. Ponadto, organ nie zwrócił uwagi na to, że Spółka, która utworzyła NZOZ posiada także przedmiot przedsiębiorstwa różny od przedmiotu działalności NZOZ. Przedmiot ten nie może się pokrywać. W rezultacie Sąd uznał, że niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez spółkę z o.o., posiadający odrębny przedmiot działalności wskazany w statucie, polegający na ochronie zdrowia, prowadzący odrębną gospodarkę finansową oraz zawierający kontrakty z pracownikami medycznymi – stanowi jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jest zatem podatnikiem w myśl art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym NZOZ ma obowiązek rejestracji podmiotu, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Jednocześnie Sąd stwierdził, że w rozpatrywanym przypadku organ pominął argumentację wnioskodawcy zawartą we wniosku o wydanie interpretacji, w tym przywołane przez niego orzeczenia i pogląd literatury.

Według Sadu, rozpoznając ponownie wniosek o udzielenie interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej obowiązany będzie uwzględnić przedstawione wyżej stanowisko, jak również odnieść się do powołanych we wniosku orzeczeń sądów administracyjnych.

Na wskazany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2014 r. sygn. akt II FSK 1206/12 oddalił ją. Oddalając skargę kasacyjną wskazał, że Sąd pierwszej instancji zaprezentował prawidłową wykładnię.

W dniu 27 czerwca 2014 r. wpłynęło do tutejszego organu orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego opatrzone klauzulą prawomocności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. sygn. akt II FSK 1206/12 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Bd 1049/11, jak również stan faktyczny przedstawiony we wniosku – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.