IPPB5/423-561/11/14-7/S/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest odrębnym od Wnioskodawcy (założyciela) podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą. W świetle powyższego, skoro Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest odrębnym podatnikiem, obowiązany jest prowadzić odrębną od swojego założyciela ewidencję rachunkową, a tym samym składać stosowne zeznanie podatkowe, wykazując dochody z indywidualnie prowadzonej działalności, odrębnie od swojego założyciela - Spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów, uwzględniając prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2985/11 (data wpływu 7 stycznia 2014 r.) stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2011 r. (data wpływu 16 czerwca 2011 r.), uzupełnione pismem z dnia 26 marca 2014 r. (data nadania 26 marca 2014 r., data wpływu 28 marca 2014 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB5/423-561/11/14-5/S/KS z dnia 19 marca 2014 r. (data doręczenia 20 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie:

 • określenia czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe,
 • prowadzenia ksiąg podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca –spółka jawna powołała niepubliczny zakład opieki zdrowotnej wpisany do księgi rejestrowej rejestru zakładów opieki zdrowotnej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej, Dz. U. Nr 169, poz. 1781). Wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne.

Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej przewiduje m.in. poniższe postanowienia:

§ 1. 1. Wspólnicy Spółki Jawnej powołują Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „P. Centrum Medyczno – Stomatologiczne”.
2. Skrótowa nazwa zakładu brzmi „P.”.
§ 2. 1. Siedziba Spółki Jawnej mieści się w W. przy ul. U..
2. „P. - Centrum Medyczno-Stomatologiczne” mieści się w Warszawie przy ul. U..
§ 3. 1. Działalność „P. - Centrum Medyczno-Stomatologicznego” prowadzona będzie na podstawie ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej.
2. Celem „P. - Centrum Medyczno-Stomatologicznego „jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ogółu ludności.
3. Obszarem działalności „P. - Centrum Medyczno-Stomatologicznego” jest m.st. Warszawa i woj. mazowieckie.
§ 4. 1. Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych mieszczą się w zakresie usług medycznych.
2. Strukturę organizacyjną „P. - Centrum Medyczno-Stomatologicznego” określa załącznik nr 1 do Statutu.
§ 5. 1. Do zakresu obowiązków kierownika „P. – Centrum Medyczno-Stomatologicznego” należy:

 1. Weryfikacja i zatrudnienie personelu medycznego i administracyjnego.
 2. Organizacja systemu pracy.
 3. Prowadzenie polityki finansowej ZOZ-u.
 4. Rozpatrywanie wniosków i skarg.
 5. Reprezentowanie „P.” wobec osób trzecich i podejmowanie decyzji w zakresie zarządu.

Załącznik nr 1 Struktura Organizacyjna Zakładu ma treść:

 1. Jednostka Organizacyjna: P. - Centrum Medyczno-Stomatologiczne.
 2. Komórki organizacyjne:
  1. Poradnia Chorób Wewnętrznych,
  2. Poradnia Medycyny Pracy,
  3. Poradnia Chorób Metabolicznych,
  4. Poradnia Chorób Alergologicznych,
  5. Poradnia Diabetologiczna,
  6. Poradnia Endokrynologiczna,
  7. Poradnia Endokrynologiczno – Ginekologiczna,
  8. Poradnia Andrologiczna,
  9. Poradnia Schorzeń Tarczycy,
  10. Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy,
  11. Poradnia Gastroenterologiczna,
  12. Poradnia Geriatryczna,
  13. Poradnia Hematologiczna,
  14. Poradnia kardiologiczna,
  15. Poradnia Nadciśnienia Tętniczego,
  16. Poradnia Nefrologiczna,
  17. Poradnia Dermatologiczna,
  18. Poradnia Neurologiczna,
  19. Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu,
  20. Poradnia Padaczki,
  21. Poradnia Parkinsonizmu,
  22. Poradnia Stwardnienia Rozsianego,
  23. Poradnia Chorób Mięśni,
  24. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
  25. Poradnia Pulmonologiczna,
  26. Poradnia Reumatologiczna,
  27. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,
  28. Poradnia Ginekologiczna,
  29. Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt,
  30. Poradnia Patologii Ciąży,
  31. Poradnia Okresu Przekwitania,
  32. Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi,
  33. Poradnia Planowania Rodziny i Rozrodczości,
  34. Poradnia Chirurgii Ogólnej,
  35. Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego,
  36. Poradnia Proktologiczna,
  37. Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej,
  38. Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej,
  39. Poradnia Chirurgii klatki Piersiowej,
  40. Poradnia Chirurgii Naczyniowej,
  41. Poradnia Chirurgii Plastycznej,
  42. Poradnia Neurologiczna,
  43. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
  44. Poradnia Wad Postawy,
  45. Poradnia Preluksacyjna,
  46. Poradnia Osteoporozy,
  47. Poradnia Okulistyczna,
  48. Poradnia Leczenia Jaskry,
  49. Poradnia Leczenia Zeza,
  50. Poradnia Otolaryngologiczna,
  51. Poradnia Foniatryczna,
  52. Poradnia Logopedyczna,
  53. Poradnia Urologiczna,
  54. Poradnia Zdrowia Psychicznego,
  55. Poradnia Antynikotynowa,
  56. Poradnia Psychologiczna,
  57. Poradnia Psychologiczna dla kobiet,
  58. Poradnia Stomatologiczna,
  59. Poradnia Chorób Błon Śluzowych,
  60. Poradnia Ortodontyczna,
  61. Poradnia Protetyki Stomatologicznej,
  62. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,
  63. Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci,
  64. Poradnia Dermatologiczna dla Dzieci,
  65. Poradnia Stomatologii Zachowawczej,
  66. Poradnia Urologiczna dla Dzieci,
  67. Poradnia Hematologiczna dla Dzieci,
  68. Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci,
  69. Punkt Szczepień,
  70. Punkt Pobrań.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest odrębną jednostką organizacyjną od spółki jawnej i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych...
 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1. Czy spółka jawna w swoich księgach podatkowych nie zapisuje zdarzeń, które dotyczą zakładu opieki zdrowotnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej prowadzony przez spółkę jawną jest podatnikiem podatku dochodowego odrębnym od wspólników spółki jawnej (art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i to podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) zakłady opieki zdrowotnej są „wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych” (art. 1 ust. 1), spółka jawna, która utworzyła zakład nie może na jego terenie udzielać świadczeń zdrowotnych (art. 1 ust. 5), jedną z form prowadzenia zakładu jest odrębna jednostka organizacyjna (art. 2 ust. 2). Powyższe świadczy o tym, że zakład opieki zdrowotnej jest odrębnym podatnikiem.

W dniu 9 sierpnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną Nr IPPB5/423-561/11-2/AM stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2011 r. (data wpływu 16 czerwca 2011 r.) jest nieprawidłowe.

Organ wskazał, że niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, którego założycielem jest spółka jawna jest tylko wyodrębnioną organizacyjnie formą działalności spółki, która go utworzyła. Wyodrębnienie jedynie pod względem organizacyjnym niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej ze struktur Spółki, które to stanowi warunek konieczny w świetle ustawy o zoz umożliwiający prowadzenie działalności medycznej przez spółkę osób fizycznych, nie daje podstaw do przyjęcia, że ten wewnętrzny zakład Spółki stanie się niezależnym podmiotem prawa podatkowego - odrębnym podatnikiem.

Zatem, zdaniem organu, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie może być uznany za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, w rozumieniu art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego przedmiotowa ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, jak również jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem Spółka wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w dniu 22 sierpnia 2011 r. (data wpływu 25 sierpnia 2011 r.), w którym wniosła o ponowne rozważenie odpowiedzi. A w związku z faktem, że nienapuszająca prawa odpowiedź na pytanie „Czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest odrębną jednostka organizacyjną od spółki jawnej i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych...” powinna być pozytywna, Strona wniosła także o udzielenie odpowiedzi na drugie z zadanych we wniosku pytań.

W wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa Strona wskazała, że przepisy prawa nie przyznają niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej osobowości prawnej lub przynajmniej zdolności prawnej, jednak okoliczność ta jest bez znaczenia dla uznania niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Przyznanie przez przepisy osobowości prawnej lub zdolności prawnej nie jest jedynym warunkiem uznania za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Strona nie zgodziła się z opinią wyrażoną w interpretacji z dnia 9 sierpnia 2011 r., że zgodnie z art. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zakład taki jest kategorią organizacyjną (funkcjonalną), a nie ekonomiczną czy prawną. Art. 1 ust. 1 mówi: „Zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia”. W definicji jako warunek konieczny wskazuje się posiadanie „środków majątkowych”, a więc sprzętu, wyposażenia, pieniędzy, co niedwuznacznie jest kategorią ekonomiczną. Kierownik zakładu zgodnie ze statutem zacytowanym przez Stronę we wniosku z dnia 13 czerwca 2011 r. ma obowiązek prowadzić politykę finansową zakładu. Innym warunkiem niezbędnym zawartym w definicji jest „zespół osób” (art. 10 tej ustawy wskazuje, że nie mogą to być pierwsze lepsze osoby, a tylko osoby „spełniające wymagania zdrowotne”). Skompletowanie i utrzymywanie zespołu osób i środków majątkowych wymaga działań o charakterze prawnym, m.in. zawarcia umowy o pracę, umowy sprzedaży. Kierownik zakładu zgodnie ze statutem zacytowanym przez Stronę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ma obowiązek weryfikować i zatrudniać personel medyczny i administracyjny.

Odpowiedzi na powyższe wezwanie udzielono pismem z dnia 2 września 2011 r. znak Nr IPPB5/423-561/11-4/AM (skutecznie doręczonym w dniu 8 września 2011 r.).

W dniu 7 października 2011 r. (data wpływu 11 października 2011 r.) Spółka wniosła do tutejszego organu podatkowego skargę na ww. interpretację, w której wnioskowała o uchylenie lub zmianę zaskarżonej interpretacji. Organowi zarzucono naruszenie prawa mające istotny wpływ na wynik sprawy, interesu prawnego Skarżącego i naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieś wpływ na wynik sprawy.

Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2985/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Sąd zauważył, że „zgodnie z przepisami art. 1-2 u.p.d.o.p., ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „podatnikami” (ust. 1). Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych mniemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek mniemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3 (ust. 2).

Sąd, w składzie orzekającym w niniejszej sprawie, podzielił poglądy prezentowane w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, z których wynika, że zakład opieki zdrowotnej (także niepubliczny) utworzony przez inny podmiot (między innymi przez spółkę jawną), posiadający zdolność prawną, odrębną strukturę organizacyjną, odrębny przedmiot działania, odrębną gospodarkę finansową i odrębny majątek, był jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 1 ust. 2 u.p.d.o.p. w związku z art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 2 u.z.o.z. Zdaniem Sądu, skoro skarżąca we wniosku o interpretację wskazała, że NZOZ jest odrębnym od spółki jawnej (założyciela) podmiotem, który samodzielnie świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia, oznacza to, że NZOZ był podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Tym bardziej, że to NZOZ, a nie jego założyciel (Skarżąca) świadczył w dniu złożenia wniosku o interpretację, usługi w zakresie ochrony zdrowia na podstawie stosownego wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Podkreślenia wymaga, że zastrzeżenie przewidziane w art. 1 ust. 2 u.p.d.o.p., dotyczące spółek niemających osobowości prawnej, nie dotyczyło NZOZ, który był jednostką odrębną od swojego założyciela (spółki jawnej). Sąd, w składzie orzekającym w niniejszej sprawie, podziela zatem te poglądy ugruntowane już w orzecznictwie sądów administracyjnych, z których wynika, że NZOZ działający na podstawie obowiązujących przed 1 lipca 2011 r. przepisów u.z.o.z., mógł posiadać status jednostki organizacyjnej niemajacej osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 2 u.p.d.o.p.

NZOZ został utworzony na podstawie przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (u.z.o.z.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy, zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Zakładem opieki zdrowotnej jest: szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, inny nie wymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu: przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, zakład rehabilitacji leczniczej, żłobek, inny zakład spełniający warunki określone w ustawie ( art. 2 ust. 1). Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 2 u.z.o.z., zakład opieki zdrowotnej może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki organizacyjnej lub jednostką organizacyjną podległą innej jednostce organizacyjnej. Art. 6 ust. 1 natomiast stanowi, że zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej wprowadza w art. 8 ust. 2 i ust. 3 podział zakładów opieki zdrowotnej na:

 • publiczne, którym jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
 • niepubliczne, które mogą być tworzone przez kościoły, związki wyznaniowe, pracodawców, fundacje, związki zawodowe, samorząd zawodowy, stowarzyszenia, inne krajowe lub zagraniczne osoby prawne, osoby fizyczne, spółki niemające osobowości prawnej.

Ponadto Sąd podkreśla, że ustawa o zakładach opieki zdrowotnej reguluje także (między innymi) formę prowadzenia, tworzenie, statut, przekształcanie i likwidację, zarządzanie, czy zasady gospodarki publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Art. 11 u.z.o.z. wskazuje, że ustrój zakładu opieki zdrowotnej oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania, nieuregulowane w ustawie, określa statut. W statucie nadanym przez podmiot tworzący określa się w szczególności:

 1. nazwę zakładu odpowiadającą zakresowi udzielanych świadczeń,
 2. cele i zadania zakładu,
 3. siedzibę i obszar działania,
 4. rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 5. organy zakładu i strukturę organizacyjną,
 6. formę gospodarki finansowej.

Zdaniem Sądu Skarżąca powołała się we wniosku na statut, który ustanowiła dla Zakładu, wskazując okoliczności, które świadczą o tym, że NZOZ w dniu złożenia wniosku mógł być odrębnym podmiotem od swojego założyciela i jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej mógł być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu art. 1 ust. 2 u.p.d.o.p..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku złożonym w dniu 16 czerwca 2011 r., po uwzględnieniu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2012r. (data wpływu 7 stycznia 2014 r.) sygn. akt I SA/Wa 2985/11, w sprawie oceny prawnej przedstawionego w nim stanu faktycznego w zakresie:

 • określenia czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe,
 • prowadzenia ksiąg podatkowych - jest prawidłowe.

Ad. pytania nr 1

W stanie prawnym obowiązującym w dniu złożenia wniosku ustawą regulującą działalność zakładów opieki zdrowotnej była ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2007 nr 14 poz. 89, z późn. zm.), która utraciła moc z dniem 1 lipca 2011 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy, zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy zakład opieki zdrowotnej może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki organizacyjnej lub jednostką organizacyjną podległą innej jednostce organizacyjnej.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy zakład opieki zdrowotnej może być utworzony przez fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie. Art. 8 ust. 3 ustawy stanowił, że niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez instytucje i osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8.

Natomiast art. 1 ust. 2 updop stanowi, że przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej.

Na podstawie powołanych przepisów, przedstawionego stanu faktycznego, oraz mając na uwadze prawomocny wyrok Sądu w danej sprawie, należy uznać, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzonych przez Wnioskodawcę jest nieposiadającą osobowości prawnej wyodrębnioną organizacyjnie i księgowo jednostką organizacyjną.

Zatem utworzony przez Wnioskodawcę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada zdolność prawną, odrębną strukturę organizacyjną, odrębny przedmiot działania oraz majątek. Zakład opieki zdrowotnej jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 1 ust. 2 updop.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest odrębną jednostką organizacyjną od spółki jawnej i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.

Ad. pytania nr 2

Na wstępie należy wskazać, że w uzupełnieniu z dnia 26 marca 2014 r., Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko odnośnie pytania numer 2; stwierdził, że Wnioskodawca (założyciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej) w swoich księgach podatkowych nie zapisuje zdarzeń, które dotyczą zakładu opieki zdrowotnej.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest odrębnym od Wnioskodawcy (założyciela) podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą. W świetle powyższego, skoro Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest odrębnym podatnikiem, obowiązany jest prowadzić odrębną od swojego założyciela ewidencję rachunkową, a tym samym składać stosowne zeznanie podatkowe, wykazując dochody z indywidualnie prowadzonej działalności, odrębnie od swojego założyciela - Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.