Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
cze

Istota:

W zakresie braku możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Ponadto, celem uregulowania statusu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w art. 205 ustawy o działalności leczniczej wskazano, że z dniem wejścia w życie ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stają się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych. Powyższe oznacza, że z dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej dotychczasowe NZOZ-y utraciły przypisywaną im odrębność organizacyjną od podmiotów je tworzących, bowiem z mocy prawa stają się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych, zaś pracownicy zatrudnieni w tych zakładach stają się pracownikami odpowiednich podmiotów leczniczych (art. 210 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej). Ustawa o działalności leczniczej nie posługuje się pojęciem „ zakład opieki zdrowotnej ”. Firmę podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jak i strukturę organizacyjną jego przedsiębiorstwa określa regulamin organizacyjny, co wynika z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Ustawodawca zastrzega ponadto, że w przypadku gdy przepisy odrębne nakładają obowiązek na zakład opieki zdrowotnej albo przyznają takiemu zakładowi prawo, te obowiązki albo prawa dotyczą podmiotu leczniczego, zaś ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o zakładzie opieki zdrowotnej, rozumie się przez to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (art. 218 ustawy o działalności leczniczej).

2018
23
cze

Istota:

W zakresie ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń nieratujących życia

Fragment:

W związku z zawarciem ww. porozumień, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ X ” sp. z o.o. otrzymał w 2018 dodatkowe fundusze za wykonane wcześniej usługi. Zawarte z opóźnieniem porozumienia i termin wypłaty wynegocjowanego dofinansowania (2018 rok) zadecydowały o tym, że Ośrodek nie mógł wykorzystać uzyskanych z NFZ środków na świadczenia wykonane w 2017 roku. Księgując te przychody jako należne za rok 2017, Ośrodek wykazał zwiększony o uzyskane kwoty, wynik finansowy podlegający opodatkowaniu. Należy podkreślić, że aby samodzielnie sfinansować wykonanie w 2017 roku usług w ramach pierwotnie ustalonych zasad finansowania, Ośrodek przez cały 2017 rok borykał się z poważnymi problemami finansowymi i był zmuszony do dokonania restrykcyjnych posunięć, ograniczając wydatki na cele osobowe i rzeczowe i de facto balansując na granicy opłacalności. Świadczenia realizowane przez Ośrodek nie są wykazywane w sprawozdaniach dla NFZ, jako objęte zakresem regulacji art. 15 ustawy o działalności leczniczej, a zatem uznawane są za tzw. świadczenia nieratujące życia lub zdrowia, co jest zgodne z interpretacją tego przepisu przyjętą przez NFZ dla potrzeb rozliczenia umowy Ośrodka z NFZ.

2015
28
cze

Istota:

W zakresie określenia czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że każdy z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Wnioskodawcę jest nieposiadającą osobowości prawnej wyodrębnioną organizacyjnie i księgowo jednostką organizacyjną. Zatem utworzone przez Związek niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej posiadające zdolność prawną, odrębną strukturę organizacyjną, odrębny przedmiot działania oraz majątek są jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 1 ust. 2 updop. Na prawidłowość takiego stanowiska wskazuje także orzecznictwo sądów administracyjnych np. wyroki NSA z dnia 8 października 2008 r., sygn. akt II FSK 978/07; z 13 października 2011 r. sygn. akt II FSK 682/10; z 15 lipca 2010 r., sygn. akt II FSK 318/09; z 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1828/10; z 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1937/10 oraz z 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2501/11. W konsekwencji należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym utworzone przez niego niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i mają obowiązek samodzielnie rozliczać się z organem podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

2015
13
sty

Istota:

Czy takie wyodrębnienie organizacyjne pozwala na uznanie NZOZ za odrębnego podatnika podatku dochodowego?Czy kwota dochodu NZOZ z tytułu usług w zakresie ochrony zdrowia w części przekazanej na cele statutowe NZOZ jest wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Ponadto, celem uregulowania statusu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w art. 205 ustawy o działalności leczniczej wskazano, że z dniem wejścia w życie ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stają się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych. Powyższe oznacza, że z dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej dotychczasowe NZOZ-y utraciły przypisywaną im odrębność organizacyjną od podmiotów je tworzących, bowiem z mocy prawa stają się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych, zaś pracownicy zatrudnieni w tych zakładach stają się pracownikami odpowiednich podmiotów leczniczych (art. 210 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej). Ustawa o działalności leczniczej nie posługuje się pojęciem „ zakład opieki zdrowotnej ”. Firmę podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jak i strukturę organizacyjną jego przedsiębiorstwa określa regulamin organizacyjny, co wynika z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Ustawodawca zastrzega ponadto, że w przypadku gdy przepisy odrębne nakładają obowiązek na zakład opieki zdrowotnej albo przyznają takiemu zakładowi prawo, te obowiązki albo prawa dotyczą podmiotu leczniczego, zaś ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o zakładzie opieki zdrowotnej, rozumie się przez to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (art. 218 ustawy o działalności leczniczej).

2014
19
wrz

Istota:

Nadanie numeru NIP na rzecz niepublicznego ZOZ-u.

Fragment:

(...) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej utworzonego przez Spółkę – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie możliwości nadania odrębnego numeru NIP dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej utworzonego przez Spółkę. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka jest założycielem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Powstały NZOZ został wpisany w dniu ... 2010 r. do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem ... księgi rejestrowej, prowadzonego przez Wojewodę ... i stanowi wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym, funkcjonalnym oraz finansowo-księgowym jednostkę organizacyjną Spółki. Powstały w ramach Spółki NZOZ jest jednostką niezależną i odrębną organizacyjnie od Spółki ponieważ: posiada odrębny od Spółki statut; swoje własne organy (zostały określone w § ... Statutu, zgodnie z którym NZOZ-em kieruje Dyrektor NZOZ, przy pomocy zastępcy dyr. ds. medycznych, natomiast organem właściwym dla spółki z o.o. jest Prezes Spółki); posiada własną, odrębną od Spółki, strukturę organizacyjną(określoną w § ...

2014
11
wrz

Istota:

1. Czy takie wyodrębnienie (opisane w stanie faktycznym – winno być zdarzeniu przyszłym), pozwala na uznanie NZOZ-u, jako odrębnego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, a zatem pozwala na zastosowanie zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie dochodu uzyskiwanego przez NZOZ z tytułu świadczenia usług ochrony zdrowia, w związku z przeznaczeniem go na cele ochrony zdrowia? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)2. Czy takie wyodrębnienie na potrzeby zwolnienia określonego w art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wymaga odrębnego numeru NIP dla NZOZ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)3. Czy takie wyodrębnienie wymaga odrębnego zeznania rocznego składanego dla NZOZ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

(...) niepubliczny zakład opieki zdrowotnej - jest prawidłowe . (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) UZASADNIENIE W dniu 8 kwietnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: ustalenia, czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może być uznany za podatnika podatku dochodowego, a w konsekwencji korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązku dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przez wyodrębniony niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, obowiązku złożenia zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym przez wyodrębniony niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest spółką z o. o. (dalej: „ Spółka ”). W najbliższej przyszłości Spółka zamierza wyodrębnić ze swojej struktury Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dalej: „ NZOZ ”) w sposób pełny. Wyodrębnienie będzie polegało na: wyposażeniu NZOZ w odrębny majątek, do którego na mocy uchwały wspólników zostaną zaliczone konkretne aktywa, nadaniu NZOZ-owi odrębnego statutu określającego m.in. jego strukturę organizacyjną, NZOZ będzie miał własnego kierownika, NZOZ będzie posiadał własna nazwę i szczególny przedmiot działania, tj.

2014
17
lip

Istota:

Dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do dochodów uzyskiwanych przez Spółkę w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – jest nieprawidłowe.

Fragment:

Odnosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, należy zauważyć, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest jednostką odrębną w stosunku do tworzącego go i utrzymującego podmiotu – Spółki. Zatem Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez osobę prawną, posiadający zdolność prawną, odrębną strukturę organizacyjną, odrębny przedmiot działania oraz majątek, jest jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w tej ustawie. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do dochodów uzyskanych przez Spółkę w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2014
17
lip

Istota:

Podmiotowość prawnopodatkowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

Fragment:

Odnosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, należy zauważyć, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest jednostką odrębną w stosunku do tworzącego go i utrzymującego podmiotu – Spółki. Zatem Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez osobę prawną, posiadający zdolność prawną, odrębną strukturę organizacyjną, odrębny przedmiot działania oraz majątek, jest jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w tej ustawie. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podmiotowości prawnopodatkowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – jest prawidłowe, możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2014
13
lip

Istota:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest odrębnym od Wnioskodawcy (założyciela) podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą. W świetle powyższego, skoro Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest odrębnym podatnikiem, obowiązany jest prowadzić odrębną od swojego założyciela ewidencję rachunkową, a tym samym składać stosowne zeznanie podatkowe, wykazując dochody z indywidualnie prowadzonej działalności, odrębnie od swojego założyciela - Spółki.

Fragment:

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest odrębną jednostką organizacyjną od spółki jawnej i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe. Ad. pytania nr 2 Na wstępie należy wskazać, że w uzupełnieniu z dnia 26 marca 2014 r., Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko odnośnie pytania numer 2; stwierdził, że Wnioskodawca (założyciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej) w swoich księgach podatkowych nie zapisuje zdarzeń, które dotyczą zakładu opieki zdrowotnej. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest odrębnym od Wnioskodawcy (założyciela) podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą. W świetle powyższego, skoro Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest odrębnym podatnikiem, obowiązany jest prowadzić odrębną od swojego założyciela ewidencję rachunkową, a tym samym składać stosowne zeznanie podatkowe, wykazując dochody z indywidualnie prowadzonej działalności, odrębnie od swojego założyciela - Spółki.

2014
6
mar

Istota:

Czy w zaistniałej sytuacji możliwe jest uznanie wyodrębnionego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w ramach którego Podatnik prowadzi swoją działalność, za jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji zastosowanie zwolnienia przedmiotowego w zakresie ochrony zdrowia? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/

Fragment:

Niniejsze wskazuje, że – w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2011 r. – działalność lecznicza w przedmiotowej sprawie jest prowadzona przez Wnioskodawcę (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej), a nie przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. W konsekwencji, skoro Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez Wnioskodawcę nie może zostać uznany za samodzielnego podatnika odrębnego od Wnioskodawcy, to na gruncie przepisów updop nie może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, z którego wynika, że wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Reasumując, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, utworzony przez Wnioskodawcę, nie może być jednostką odrębną, czyli jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.