Niepełnosprawność narządów ruchu | Interpretacje podatkowe

Niepełnosprawność narządów ruchu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to niepełnosprawność narządów ruchu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
- prawa do odliczenia od dochodu kwoty 2280 zł wydatkowanej na opłacenie przewodnika dla osoby niepełnosprawnej.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani ... zam. w ... przy ul. ... w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tut. organu podatkowego w dniu 16.05.2006r. postanawia uznać, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia od dochodu kwoty 2280 zł wydatkowanej na opłacenie przewodnika - jest nieprawidłowe. W skierowanym w dniu 17.05.2006 r. do organu podatkowego piśmie, które zostało uzupełnione w dniu 29.05.2006 r. Strona wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.): "Stosownie do swoich właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...) na (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy osoba posiadająca pierwszą grupę inwalidzką z tytułu znacznego stopnia niepełnosprawności narządu ruchu ma prawo do odliczenia kwoty z tytułu opłacenia przewodnika?
Fragment:
(...) Podatnik posiada ma przyznaną pierwszą grupę inwalidzką z tytułu znacznego stopnia niepełnosprawności narządu ruchu. Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały S/R – osoba wymaga stałej opieki i pomocy osób drugich w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Podatnik korzysta z pomocy przewodnika. Czy osoba posiadająca pierwszą grupę inwalidzką z tytułu znacznego stopnia niepełnosprawności narządu ruchu ma prawo do odliczenia kwoty z tytułu opłacenia przewodnika... W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe w części dotyczącej prawa do odliczenia od dochodu z tytułu opłacenia przewodnika Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) odliczeniu od dochodu stanowią wydatki na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy osoba będąca przewodnikiem ma wykazać otrzymaną kwotę w swoim zeznaniu?
Fragment:
(...) Podatnik posiada ma przyznaną pierwszą grupę inwalidzką z tytułu znacznego stopnia niepełnosprawności narządu ruchu. Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały S/R – osoba wymaga stałej opieki i pomocy osób drugich w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Podatnik korzysta z pomocy przewodnika. Czy osoba będąca przewodnikiem ma wykazać otrzymaną kwotę w swoim zeznaniu... Osoba niepełnosprawna nie powinna wskazywać przewodnika. Osoba będąca przewodnikiem nie powinna uzyskanej kwoty doliczać do dochodu zgodnie z art. 14 ust. Ordynacji podatkowej. W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać w części za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art,. 21 i 52, 52a i 52c oraz dochodów, od (...)
2011
1
lut

Istota:
Oboje z żoną jesteśmy inwalidami narządu ruchu-o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W naszym domu jednorodzinnym została wyłożona kostka brukowa na tarasie, zjeżdzie z tarasu, wokół domu, podjeździe do garażu. Uważam, że będę mógł odliczyć poniesione wydatki jako ulgę rehabilitacyjną.
Fragment:
(...) W związku ze złożonym w dniu 07.12.2004 r. zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku dochodowego za dany rok podatkowy stanowi dochód podatnika po odliczeniu m.in. wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Za wydatki te uważa się, wydatki poniesione na: adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy wydatki poniesione na zakup pojazdu typu "Melex" uprawniają do dokonania odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Fragment:
(...) Przedmiotową sprawę reguluje art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zgodnie z którym podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne. Za wydatki o których mowa wyżej uważa się między innymi wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Zgodnie z art. 26 ust 7d warunkiem odliczenia wydatków o których mowa w art. 26 ust. 7a jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: 1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub 2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo (...)
2011
1
sty

Istota:
Jaka jest stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku nabycia samochodu osobowego - nowego lub używanego - przez osobę niepełnosprawną?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zwalnia się od podatku osoby nabywające na potrzeby własne m.in. samochody osobowe, zaliczone w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu. W przypadku zatem zakupu samochodu osobowego dokonanego przez osobę spełniającą powyższe kryteria, od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, nabywca objęty jest powyższym zwolnieniem, a obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej wg stawki określonej w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a cytowanej ustawy, obniżonej o 50% ciąży na stronie sprzedającej. W sytuacji natomiast, gdy osoba niepełnosprawna dokonuje zakupu (...)
2011
1
sty

Istota:
Dotyczy odliczenia od dochodu wydatków rehabilitacyjnych - wydatek poniesiony na zakup implantu i procedurę endoprotetyczną, która mieści się w ramach wydatków rehabilitacyjnych, jednakże Podatnik nie posiada wymaganego dokumentu orzekającego o niepełnosprawności.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, pismem z dnia 9 kwietnia 2004 r. nr PDI-415-22-04 informację o zakresie stosowania przepisów prawa dot. odliczenia od dochodu wydatków rehabilitacyjnych, z uwagi na to, że jest ona nieprawidłowa. W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podlegają m.in. wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną /.../. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 3 i 6 powyższej ustawy, za wydatki rehabilitacyjne podlegające odliczeniu od dochodu uważa się m.in. wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy podatnik, który posiada I grupę inwalidztwa związaną z niepełnosprawnością narządów ruchu, może w zeznaniu podatkowym za 2003 r., skorzystać z ulgi podatkowej określonej w art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się miedzy innymi:- opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 2003 kwoty 2.280,00 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 7c w/w ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 7a ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie z wyjątkiem wydatków o których mowa wyżej. Powyższe oznacza, że osoba chcąca skorzystać z odliczenia nie musi legitymować się dowodem stwierdzającym poniesienie wydatku na opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.