Niepełnosprawność narządów ruchu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to niepełnosprawność narządów ruchu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

- prawa do odliczenia od dochodu kwoty 2280 zł wydatkowanej na opłacenie przewodnika dla osoby niepełnosprawnej.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani ... zam. w ... przy ul. ... w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tut. organu podatkowego w dniu 16.05.2006r. postanawia uznać, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia od dochodu kwoty 2280 zł wydatkowanej na opłacenie przewodnika - jest nieprawidłowe. W skierowanym w dniu 17.05.2006 r. do organu podatkowego piśmie, które zostało uzupełnione w dniu 29.05.2006 r. Strona wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.): "Stosownie do swoich właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...) na (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy osoba posiadająca pierwszą grupę inwalidzką z tytułu znacznego stopnia niepełnosprawności narządu ruchu ma prawo do odliczenia kwoty z tytułu opłacenia przewodnika?

Fragment:

(...) Podatnik posiada ma przyznaną pierwszą grupę inwalidzką z tytułu znacznego stopnia niepełnosprawności narządu ruchu. Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały S/R – osoba wymaga stałej opieki i pomocy osób drugich w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Podatnik korzysta z pomocy przewodnika. Czy osoba posiadająca pierwszą grupę inwalidzką z tytułu znacznego stopnia niepełnosprawności narządu ruchu ma prawo do odliczenia kwoty z tytułu opłacenia przewodnika... W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe w części dotyczącej prawa do odliczenia od dochodu z tytułu opłacenia przewodnika Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) odliczeniu od dochodu stanowią wydatki na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy osoba będąca przewodnikiem ma wykazać otrzymaną kwotę w swoim zeznaniu?

Fragment:

(...) Podatnik posiada ma przyznaną pierwszą grupę inwalidzką z tytułu znacznego stopnia niepełnosprawności narządu ruchu. Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały S/R – osoba wymaga stałej opieki i pomocy osób drugich w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Podatnik korzysta z pomocy przewodnika. Czy osoba będąca przewodnikiem ma wykazać otrzymaną kwotę w swoim zeznaniu... Osoba niepełnosprawna nie powinna wskazywać przewodnika. Osoba będąca przewodnikiem nie powinna uzyskanej kwoty doliczać do dochodu zgodnie z art. 14 ust. Ordynacji podatkowej. W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać w części za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art,. 21 i 52, 52a i 52c oraz dochodów, od (...)

2011
1
lut

Istota:

Oboje z żoną jesteśmy inwalidami narządu ruchu-o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W naszym domu jednorodzinnym została wyłożona kostka brukowa na tarasie, zjeżdzie z tarasu, wokół domu, podjeździe do garażu. Uważam, że będę mógł odliczyć poniesione wydatki jako ulgę rehabilitacyjną.

Fragment:

(...) W związku ze złożonym w dniu 07.12.2004 r. zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku dochodowego za dany rok podatkowy stanowi dochód podatnika po odliczeniu m.in. wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Za wydatki te uważa się, wydatki poniesione na: adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy wydatki poniesione na zakup pojazdu typu "Melex" uprawniają do dokonania odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Fragment:

(...) Przedmiotową sprawę reguluje art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zgodnie z którym podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne. Za wydatki o których mowa wyżej uważa się między innymi wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Zgodnie z art. 26 ust 7d warunkiem odliczenia wydatków o których mowa w art. 26 ust. 7a jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: 1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub 2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaka jest stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku nabycia samochodu osobowego - nowego lub używanego - przez osobę niepełnosprawną?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zwalnia się od podatku osoby nabywające na potrzeby własne m.in. samochody osobowe, zaliczone w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu. W przypadku zatem zakupu samochodu osobowego dokonanego przez osobę spełniającą powyższe kryteria, od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, nabywca objęty jest powyższym zwolnieniem, a obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej wg stawki określonej w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a cytowanej ustawy, obniżonej o 50% ciąży na stronie sprzedającej. W sytuacji natomiast, gdy osoba niepełnosprawna dokonuje zakupu (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy odliczenia od dochodu wydatków rehabilitacyjnych - wydatek poniesiony na zakup implantu i procedurę endoprotetyczną, która mieści się w ramach wydatków rehabilitacyjnych, jednakże Podatnik nie posiada wymaganego dokumentu orzekającego o niepełnosprawności.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, pismem z dnia 9 kwietnia 2004 r. nr PDI-415-22-04 informację o zakresie stosowania przepisów prawa dot. odliczenia od dochodu wydatków rehabilitacyjnych, z uwagi na to, że jest ona nieprawidłowa. W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podlegają m.in. wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną /.../. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 3 i 6 powyższej ustawy, za wydatki rehabilitacyjne podlegające odliczeniu od dochodu uważa się m.in. wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podatnik, który posiada I grupę inwalidztwa związaną z niepełnosprawnością narządów ruchu, może w zeznaniu podatkowym za 2003 r., skorzystać z ulgi podatkowej określonej w art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się miedzy innymi:- opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 2003 kwoty 2.280,00 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 7c w/w ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 7a ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie z wyjątkiem wydatków o których mowa wyżej. Powyższe oznacza, że osoba chcąca skorzystać z odliczenia nie musi legitymować się dowodem stwierdzającym poniesienie wydatku na opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – (...)