Niepełnosprawność | Interpretacje podatkowe

Niepełnosprawność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to niepełnosprawność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy koszt wykonania protezy Wnioskodawca może odliczyć od podatku za rok 2017
Fragment:
Stosownie do treści art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. W myśl art. 26 ust. 7f ww. ustawy ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do: I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności; II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. – art. 26 ust. 7g cyt. ustawy.
2017
20
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W 2016 r. Zainteresowany zakupił kocioł c.o. wraz z usługą montażu. Funkcje jakie posiada piec znacznie ułatwią Wnioskodawcy czynności życiowe, w związku z istniejącą u Wnioskodawcy niepełnosprawnością (idiopatyczne zapalenie stawów, osteoporoza). Koszt zakupu pieca został poniesiony z własnych środków, nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, m.in. posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek lub osobę będącą na utrzymaniu podatnika, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. W dalszej kolejności należy wskazać, że rozpatrując czy planowany wydatek wymieniony w zdarzeniu przyszłym, tj. wydatek z tytułu zakupu i montażu pieca centralnego ogrzewania mieści się w pojęciu adaptacji i wyposażenia mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, należy ustalić znaczenia użytych w przepisie pojęć adaptacja i wyposażenie. Zgodnie z językowym znaczeniem termin: adaptacja to przystosowanie do innego użytku, przerobienie dla nadania innego charakteru, np. w budownictwie przeróbka budynku (Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1994).
2017
10
maj

Istota:
Odliczenie od dochodu osiągniętego w 2016 r., w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatku na adaptację domu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Fragment:
(...) niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Na podstawie art. 26 ust. 7f ww. ustawy – ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do: I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z orzeczenia wynika, że Wnioskodawczyni posiada lekki stopień niepełnosprawności w zakresie sprawności prawej kończyny górnej. Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały, orzeczenie wydano na stałe. Wnioskodawczyni może wykonywać pracę niewymagającą pełnej sprawności prawej kończyny górnej.
2017
18
lut

Istota:
Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w związku z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb dojazdu na chemioterapię i rehabilitację w kwocie ogółem 2.280 zł?
Fragment:
Z powyższych uregulowań prawnych wynika zatem, że osoba chcąca skorzystać z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 14 musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez odpowiedni organ, a ponadto: odbyć niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (zlecone przez lekarza), być właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego używanego do przewozu na niezbędne zabiegi, ponieść wydatki związane z ww. przewozem. W świetle powyższego nie wszystkie przejazdy własnym samochodem osobowym związane z leczeniem osoby niepełnosprawnej podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, gdyż nie wszystkie są związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną zaliczaną do znacznego stopnia niepełnosprawności i posiada orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2015 r. (niepełnosprawność jest datowana od dnia 29 października 2013 r.). Niepełnosprawność została oznaczona symbolem 11-I 05-R. Wnioskodawczyni od 31 grudnia 2015 r. jest leczona poprzez chemioterapię na oddziale pobytu dziennego w R. Chemioterapia jest zabiegiem leczniczym. Kilka razy w miesiącu dojeżdża na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne około 50 km każdorazowo. Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem samochodu, którym jest dowożona na zabiegi.
2016
28
lis

Istota:
Czy wydatki poniesione - przed dniem złożenia wniosku o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, który jest jednocześnie datą ustalenia stopnia niepełnosprawności - na zakup Bioharmonizera fotonowego uprawniają do dokonania odliczeń w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej?
Fragment:
Osoba chcąca skorzystać z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 musi zatem posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez odpowiedni organ, a ponadto: pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu (urządzenia), a rodzajem niepełnosprawności pozostawać musi ścisły związek, zakupiony sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne powinny być wykorzystywane (używane) w rehabilitacji, służyć przywracaniu sprawności organizmu oraz ułatwiać osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wynika z niepełnosprawności, cechą zakupionego urządzenia (sprzętu) musi być jego indywidualny charakter, zalecenie co do jego stosowania powinien wydać lekarz specjalista stosownie do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej i potrzeb indywidualnej rehabilitacji. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 31 lipca 2013 r. Wnioskodawczyni zakupiła dla siebie urządzenie medyczne –Bioharmonizer fotonowy V-VNSN 13F1308. W dniu 31 października 2013 r. złożyła wniosek o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i otrzymała orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do dnia 31 stycznia 2018 r. Stwierdzono, iż nie można ustalić od kiedy istnieje niepełnosprawność, gdyż na skoliozę kręgosłupa piersiowo -lędźwiowego zaczęła chorować od 12 roku życia, tj. od 1970 r.
2016
28
lis

Istota:
Czy instalacja pieca gazowego w miejscu zamieszkania inwalidy I grupy z tytułu uszkodzenia narządu ruchu jest działaniem związanym z likwidacją barier i ułatwieniem czynności życiowych osoby niepełnosprawnej a poniesione nakłady na ten cel mogą być odliczone od dochodu podatnika będącego osobą niepełnosprawną?
Fragment:
Przepis art. 26 ust. 7a ww. ustawy stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na: adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego; zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł; utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa (...)
2016
12
sie

Istota:
Czy wydatki na adaptację i wyposażenie łazienki odpowiednio do potrzeb i ograniczeń ruchowych Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej poprzez złożenie korekty PIT-37 i PIT/O za rok 2014?
Fragment:
Stosownie do treści art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Na podstawie art. 26 ust. 7f ww. ustawy, ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do: I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności; II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zgodnie z art. 26 ust. 7g ww. ustawy, odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.
2016
6
lip

Istota:
Możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na wynajem urządzenia do tlenoterapii oraz jego dostawę.
Fragment:
Przepis art. 26 ust. 7a ww. ustawy stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na: adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego; zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł; utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa (...)
2016
1
cze

Istota:
Ulga rehabilitacyjna.
Fragment:
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, m.in. posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek lub osobę będącą na utrzymaniu podatnika, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Z powyższego przepisu nie wynika, że warunkiem dokonania odliczenia jest dysponowanie stosownym orzeczeniem przez cały rok. Dlatego też orzeczenie o niepełnosprawności wydane w trakcie danego roku podatkowego, nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne za ten rok. Co do zasady odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności. Stąd też wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, o których mowa we wniosku, które zostały poniesione przed datą uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka Wnioskodawcy mogą podlegać odliczeniu w ramach, tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Z opisu sprawy wynika bowiem, że niepełnosprawność dziecka datuje się od wczesnego dzieciństwa. W dalszej kolejności należy wskazać, że rozpatrując czy wydatki wymienione w stanie faktycznym, w szczególności zakup sprzętu gospodarstwa domowego (płyta grzewcza i piekarnik) mieszczą się w pojęciu adaptacji i wyposażenia mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, należy ustalić znaczenia użytych w przepisie pojęć adaptacja i wyposażenie.
2016
20
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, zaliczoną do I grupy inwalidzkiej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności o symbolu (...), w tym choroby neurologiczne - niedowłady kończyn, niepełnosprawność koordynacji ruchowej. Jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. Po odbytych zawałach i udarach mózgu pozostaje ze znacznym niedowładem lewej kończyny górnej oraz porażeniem prawej kończyny górnej. W 2014 r. Wnioskodawca wymienił okna, które teraz są dostosowane do potrzeb jego niepełnosprawności, ponieważ mają obniżony poziom zamykania z zamontowanymi automatami – dowodem na to są faktury VAT na kwotę 2.970,00 zł. Wydatek ten Wnioskodawca pokrył z własnych środków, nie został on w żaden sposób dofinansowany ani też zwrócony w jakiejkolwiek formie. Analizując stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz stan prawny przedstawiony powyżej wskazać należy, iż wydatki związane z wymianą okien spełniają przesłankę określoną w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z treści wniosku wymienione okna mają obniżony poziom zamykania oraz zamontowano automaty do ich zamykania, a zatem są dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności Wnioskodawcy. W rezultacie zatem wydatek z tego tytułu może być odliczony od dochodu Zainteresowanego jako wydatek poniesiony na cele rehabilitacyjne i związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
2015
13
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.