Niepełnosprawność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to niepełnosprawność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na zmianę sposobu ogrzewania domu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

(...) niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Na podstawie art. 26 ust. 7f ww. ustawy, ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do: I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności, II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane w dniu 27 października 2014 r. przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Niepełnosprawność istnieje u Wnioskodawcy od 50 roku życia ‒ na stałe. Niepełnosprawność została oznaczona symbolami: 05-R (niepełnosprawność ruchowa) oraz 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia). Od tego czasu stan zdrowia Wnioskodawcy uległ znacznemu pogorszeniu.

2018
28
cze

Istota:

Wydatki poniesione przez Zainteresowanego na montaż (instalację) i przyłączenie przez instalatorów pieca gazowego stanowią wydatki na przystosowanie mieszkania, odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawcy. Zatem, wydatki te można uznać za wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, które podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) niepełnosprawności; przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego; zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł; utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł; opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie (...)

2018
20
cze

Istota:

Czy w rozliczeniu podatkowym za 2017 r. Wnioskodawca może odliczyć sobie koszty wykupu turnusu rehabilitacyjnego?

Fragment:

Warunkiem odliczenia jest m.in. posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Co do zasady odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Może to być np. faktura. Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że skoro niepełnosprawność Wnioskodawcy istnieje od dnia 29 września 2017r., co zostało potwierdzone w orzeczeniu o niepełnosprawności z dnia 19 lutego 2018 r., to przy spełnieniu pozostałych wymogów przysługuje Wnioskodawcy w ramach ulgi rehabilitacyjnej uprawnienie do odliczenia od dochodu za 2017 r. wydatku związanego z zakupem 3-miesięcznego pobytu w Stacjonarnym Oddziale Rehabilitacji Leczniczej, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy przewidującym możliwość uwzględnienia w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatków poniesionych na odpłatność za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

2018
18
kwi

Istota:

Wydatki związane z modernizacją kotłowni i zamontowaniem kondensacyjnego kotła gazowego tj. wymianę tradycyjnego kotła węglowego na kocioł gazowy, wyrównanie poziomów podłogi (kotłownia-pozostałe pomieszczenia budynku), położenie antypoślizgowych płytek można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zostały spełnione pozostałe warunki (przytoczone wyżej), określone w art. 26 ust. 7b, 7c i 7d ww. ustawy.

Fragment:

(...) niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. W myśl art. 26 ust. 7f ww. ustawy ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do: I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności; II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności. Z treści wniosku wynika, że od 10 lat Wnioskodawczyni posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a następnie znacznym stopniu niepełnosprawności (symbol 04-O). Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym zostało wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2004 r., natomiast o niepełnosprawności w stopniu znacznym, na stałe w dniu 22 września 2015 r. Niepełnosprawność Wnioskodawczyni polega m.in. na ograniczonym polu widzenia (widzenie lunetowe) i bardzo słabym widzeniu w słabym oświetleniu.

2018
16
kwi

Istota:

Ulga rehabilitacyjna – wydatek poniesiony na zmianę sposobu ogrzewania mieszkania.

Fragment:

Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną, emerytką, posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, symbol niepełnosprawności 05-R (niepełnosprawność ruchowa), wydanym na stałe w dniu 21 maja 2014 r. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Mieszkanie Wnioskodawczyni znajduje się na pierwszym piętrze w wysokiej ponad stuletniej kamienicy. Wraz z Wnioskodawczynią mieszka jej brat – również niepełnosprawny, rencista. Mieszkanie Zainteresowana ogrzewała za pomocą pieców kaflowych w ilości 3 sztuk oraz 1 pieca stałopalnego. Ze względu na niepełnosprawność ruchową Wnioskodawczyni – będącą następstwem potrącenia Zainteresowanej przez samochód w lutym 2013 roku – palenie w takiej ilości pieców, wnoszenie opału z piwnicy, wynoszenie popiołu, zrzucanie węgla do piwnicy po jego zakupie stało się dla Zainteresowanej bardzo obciążające, dlatego też w roku 2017 Zainteresowana zdecydowała się na zmianę sposobu ogrzewania mieszkania z węglowego na gazowe. Inwestycję, polegającą na zainstalowaniu kotła dwufunkcyjnego – dzięki czemu oprócz ogrzewania mieszkania Wnioskodawczyni ma zapewnioną ciepłą wodę do celów higienicznych i gospodarczych – ukończyła w grudniu 2017 roku. Całość w kwocie 17 000,00 zł Wnioskodawczyni sfinansowała z własnych środków.

2018
23
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

Zainteresowany posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (data orzeczenia niepełnosprawności 21 kwietnia 2017 r., data ustalenia niepełnosprawności 14 stycznia 2017 r.). Ponieważ Wnioskodawca wymaga całodobowej opieki i nie jest zdolny wykonywać żadnych prac, w tym palenia w piecu – zamontowano w domu Zainteresowanego ogrzewanie gazowe. Wnioskodawca kupił piec gazowy i dokonano przeróbki instalacji węglowej na gazową w budynku. Wydatki na zakup pieca i montaż instalacji gazowej Wnioskodawca poniósł z własnych środków po orzeczeniu o niepełnosprawności. Zainteresowany nie ubiegał się o żadne dofinansowanie do ww. inwestycji. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, m.in. posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek lub osobę będącą na utrzymaniu podatnika, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Następnie należy wskazać, że rozpatrując, czy poniesione wydatki wymienione w opisie stanu faktycznego, tj. wydatki na zakup pieca i montaż instalacji gazowej mieszczą się w pojęciu adaptacji i wyposażenia mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, należy ustalić znaczenia użytych w przepisie pojęć adaptacja i wyposażenie.

2017
20
gru

Istota:

Czy koszt wykonania protezy Wnioskodawca może odliczyć od podatku za rok 2017

Fragment:

Stosownie do treści art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. W myśl art. 26 ust. 7f ww. ustawy ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do: I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności; II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. – art. 26 ust. 7g cyt. ustawy.

2017
10
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W 2016 r. Zainteresowany zakupił kocioł c.o. wraz z usługą montażu. Funkcje jakie posiada piec znacznie ułatwią Wnioskodawcy czynności życiowe, w związku z istniejącą u Wnioskodawcy niepełnosprawnością (idiopatyczne zapalenie stawów, osteoporoza). Koszt zakupu pieca został poniesiony z własnych środków, nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, m.in. posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek lub osobę będącą na utrzymaniu podatnika, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. W dalszej kolejności należy wskazać, że rozpatrując czy planowany wydatek wymieniony w zdarzeniu przyszłym, tj. wydatek z tytułu zakupu i montażu pieca centralnego ogrzewania mieści się w pojęciu adaptacji i wyposażenia mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, należy ustalić znaczenia użytych w przepisie pojęć adaptacja i wyposażenie. Zgodnie z językowym znaczeniem termin: adaptacja to przystosowanie do innego użytku, przerobienie dla nadania innego charakteru, np. w budownictwie przeróbka budynku (Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1994).

2017
18
lut

Istota:

Odliczenie od dochodu osiągniętego w 2016 r., w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatku na adaptację domu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Fragment:

(...) niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Na podstawie art. 26 ust. 7f ww. ustawy – ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do: I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z orzeczenia wynika, że Wnioskodawczyni posiada lekki stopień niepełnosprawności w zakresie sprawności prawej kończyny górnej. Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały, orzeczenie wydano na stałe. Wnioskodawczyni może wykonywać pracę niewymagającą pełnej sprawności prawej kończyny górnej.

2016
28
lis

Istota:

Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w związku z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb dojazdu na chemioterapię i rehabilitację w kwocie ogółem 2.280 zł?

Fragment:

Z powyższych uregulowań prawnych wynika zatem, że osoba chcąca skorzystać z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 14 musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez odpowiedni organ, a ponadto: odbyć niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (zlecone przez lekarza), być właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego używanego do przewozu na niezbędne zabiegi, ponieść wydatki związane z ww. przewozem. W świetle powyższego nie wszystkie przejazdy własnym samochodem osobowym związane z leczeniem osoby niepełnosprawnej podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, gdyż nie wszystkie są związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną zaliczaną do znacznego stopnia niepełnosprawności i posiada orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2015 r. (niepełnosprawność jest datowana od dnia 29 października 2013 r.). Niepełnosprawność została oznaczona symbolem 11-I 05-R. Wnioskodawczyni od 31 grudnia 2015 r. jest leczona poprzez chemioterapię na oddziale pobytu dziennego w R. Chemioterapia jest zabiegiem leczniczym. Kilka razy w miesiącu dojeżdża na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne około 50 km każdorazowo. Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem samochodu, którym jest dowożona na zabiegi.