ILPB1/415-438/12-4/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy uzyskane środki z tytułu dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z PFRON stanowią dla spółki przychody podlegające opodatkowaniu czy też jest wolne od podatku w myśl art. 21 ust. 1 pkt 27 u.p.d.o.f.? Jeżeli dofinansowanie stanowi przychody opodatkowane, to w jakim momencie powinno się je ująć w księgach spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2012 r. (data wpływu 26 kwietnia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 21 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 15 czerwca 2012 r., znak ILPB1/415-438/12-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 18 czerwca 2012 r., a w dniu 21 czerwca 2012 r. wniosek uzupełniono o brakujące informacje (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 20 czerwca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jawna, której wraz z małżonką Wnioskodawca jest wspólnikiem, zajmuje się handlem artykułami przemysłowymi. Jako spółka wspólnicy prowadzą działalność gospodarczą, ale spółka nie jest Zakładem Pracy Chronionej. Z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej spółka na podstawie art. 25a i 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721), otrzymuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z PFRON.

Jednocześnie spółka zalicza w koszty podatkowe poniesione wydatki na wynagrodzenie brutto osoby niepełnosprawnej oraz zapłacone składki ZUS pracodawcy należne od tego wynagrodzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy uzyskane środki z tytułu dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z PFRON stanowią dla spółki przychody podlegające opodatkowaniu czy też jest wolne od podatku w myśl art. 21 ust. 1 pkt 27 u.p.d.o.f.... Jeżeli dofinansowanie stanowi przychody opodatkowane, to w jakim momencie powinno się je ująć w księgach spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli w myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych spółka może korzystać z refundacji i otrzymuje dofinansowanie z tytułu zwrotu części kosztów osobowych, to dofinansowanie to, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Mając na względzie powyższe Wnioskodawca uważa, że kwotę refundacji PFRON należy zaliczyć do przychodów podatkowych w dacie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.

Zgodnie z powołanym we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy aktywności. Dofinansowanie, które spółka otrzymuje ze środków PFRON, stanowi dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, co oznacza, iż dofinansowanie tego nie można zakwalifikować, jako świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną, czy leczniczą osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w cytowanym art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z powyższego wynika więc, że uzyskany z tytułu refundacji ze środków PFRON przychód nie podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.