Niepełnosprawni | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to niepełnosprawni. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
paź

Istota:

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, iż cewniki ułatwiają wykonywanie podstawowych czynności życiowych i mieszczą się w dyspozycji zacytowanego wyżej przepisu, jednakże wydatki poniesione na ich zakup mogą zostać odliczone od dochodu jedynie wówczas, gdy pozostają w związku z posiadaną niepełnosprawnością, gdyż tylko taki związek gwarantuje, że określony wydatek został rzeczywiście poniesiony na cele rehabilitacyjne lub wiąże się z ułatwieniem osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych, których utrudnienie wynika z niepełnosprawności.
Natomiast pieluchomajtki nie mogą zostać uznane za sprzęt, urządzenie czy narzędzie techniczne niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 oraz leki o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy, których zakup podlega odliczeniu w ramach ulgi na rehabilitację.

Fragment:

(...) niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; opłacenie tłumacza języka migowego; kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia; leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł; odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach, o których mowa w pkt 6, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

2018
11
sie

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu kwotę 2.280 zł z tytułu używania samochodu osobowego w celu m.in. ułatwienia wykonywania czynności życiowych i rehabilitacyjnych niepełnosprawnego syna i czy w związku z tym musi posiadać i przedstawiać Urzędowi Skarbowemu dokumenty potwierdzające (faktury za benzynę, paragony, zestawienia wizyt lekarskich, zaświadczenia z pobytów rehabilitacyjnych i innych form utrzymywania sprawności, itd.), ewentualnie uprawdopodobniające (oświadczenie własne, poświadczenia innych osób, itp.) taką liczbę przejechanych w roku kilometrów, by ponoszone koszty nie były niższe niż 2.280 zł (wyliczenia jak przy podróżach służbowych)?

Fragment:

(...) niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; opłacenie tłumacza języka migowego; kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia; leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł; odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach, o których mowa w pkt 6, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

2018
28
lip

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Fragment:

Należy podkreślić, że w takich okolicznościach bardzo ważny dla osób niepełnosprawnych jest komfort jazdy, jaki mieliby zapewniony dzięki możliwości podróżowania nowym samochodem. Realizując powyższy projekt Gmina w żaden sposób nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, ponieważ nie istnieje związek zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Przewóz osób niepełnosprawnych odbywa się nieodpłatnie i nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi dokonywanymi przez Gminę. W odniesieniu do wydatku związanego z zakupem pojazdu nie ma zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego może odzyskać podatek naliczony od zakupionego samochodu osiemnastoosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, jako jednostka samorządu terytorialnego nie może odzyskać podatku naliczonego od zakupionego samochodu osiemnastoosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, ponieważ nie istnieje związek zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.

2018
14
kwi

Istota:

Czy rozliczając się za lata 2015 i 2016 wspólnie z mężem Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu męża koszt opłat za usługi pielęgnacyjne w ramach ulgi rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; Natomiast w myśl art. 26 ust. 7a pkt 9 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. W myśl art. 26 ust. 7d ww. ustawy warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2017
4
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.

Fragment:

Stowarzyszenie XXX jest organizacją pozarządową, która rozpoczęła działalność w roku 1995, podejmując liczne inicjatywy mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin z całego powiatu. Organizacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego poprzez: tworzenie warunków rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych, wychowanie integracyjne osób sprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi, samopomocowa działalność informacyjna na temat możliwości leczenia i usprawniania osób niepełnosprawnych, gromadzenie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wspieranie członków Stowarzyszenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy, podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek specjalistycznych prowadzących działalność: rehabilitacyjną, medyczną, terapeutyczną, edukacyjną bądź aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne. W 2005 r. organizacji udało się otworzyć Warsztaty Terapii Zajęciowej, zaś rok później jedyną w powiecie Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego. Stowarzyszenie realizuje szereg cyklicznych projektów i programów, oferujących osobom niepełnosprawnym udział w zajęciach z zakresu rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej. Znaczną część środków na finansowanie swojej działalności pozyskuje we własnym zakresie, pisząc wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów grantowych ogłaszanych przez urzędy administracji państwowej i samorządowej.

2017
6
cze

Istota:

Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku z tytułu dojazdu własnym samochodem na turnus rehabilitacyjny.

Fragment:

(...) niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; opłacenie tłumacza języka migowego; kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia; leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które (...)

2017
27
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku usług przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół

Fragment:

Osoby niepełnosprawne zasadniczo wymagają bardziej intensywnej opieki niż dzieci i młodzież pełnosprawna, tym samym uprawnione jest twierdzenie, że realizacja przewozów dla nich spełnia funkcję opiekuńczą, bowiem ogranicza do minimum niedogodności związane z brakiem pełnej sprawności, a także roztacza pieczę nad ich bezpieczeństwem podczas przemieszczania się do Szkoły i z powrotem. Z ww. powodów wydaje się, że usługi przewozu mogą stanowić usługę w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywaną w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, zwolnioną z opodatkowania VAT. Jak wykazano wyżej transport (usługa przewozu) dzieci niepełnosprawnych do szkół, jest bezpośrednio związany z usługami podstawowymi świadczonymi przez Powiat w zakresie kształcenia i wychowania uczniów niepełnosprawnych, realizowanymi przy pomocy jednostki budżetowej, tj. Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych, bowiem usługa przewozu umożliwia niepełnosprawnym uczniom dotarcie do Szkoły i tym samym realizowanie powszechnego obowiązku szkolnego a także kontynuowanie nauki. W związku z powyższym nie można uznać, iż usługi przewozu będą korzystać (...)

2017
10
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówki w celu realizacji obowiązku szkolnego.

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2017 r. (data wpływu 17 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówki w celu realizacji obowiązku szkolnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówki w celu realizacji obowiązku szkolnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Powiatowi podlegają 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, które z dniem 1 stycznia 2017 r. traktowane są wraz z Powiatem jako jeden czynny łączny podatnik VAT. Ww. jednostki świadczą m.in. usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do placówki. Są to dochody, które w ocenie Wnioskodawcy podlegają ustawie VAT, ale są zwolnione przedmiotowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.). Powyższe usługi świadczone są w okresie nauki szkolnej na podstawie porozumień podpisanych z gminami. Zawarte porozumienia dotyczą organizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy do placówki w celu realizacji obowiązku szkolnego.

2017
1
lut

Istota:

Czy zakup miejsca garażowego dla inwalidy w garażu podziemnym wraz z zakupem nowego mieszkania, stanowi wydatek związany z ułatwieniem czynności życiowych w związku z wyposażeniem budynku mieszkalnego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, w myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; opłacenie tłumacza języka migowego; kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia; leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które (...)

2016
24
lip

Istota:

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że kwoty wydatkowane przez Wnioskodawcę na opłacenie przewozów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne nie podlegają odliczeniu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 26 ust. 7a pkt 13 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż Wnioskodawca – jak wynika z treści wniosku – nie posiada stosownych dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków na transport taksówką. Jednocześnie do wydatkowanych z tego tytułu kwot nie znajdzie zastosowania pkt 14 art. 26 ust. 7a ww. ustawy, umożliwiający odliczenie wydatków związanych z przewozem na zabiegi rehabilitacyjne w wysokości nieprzekraczającej limitu 2280 zł bez konieczności ich dokumentowania, ponieważ Wnioskodawca dojeżdżając na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze nie używał samochodu osobowego, stanowiącego Jego własność (współwłasność).

Fragment:

Przepis art. 26 ust. 7a ww. ustawy stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na: (...) 13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; 14. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł; (...). Stosownie do art. 26 ust. 7b ustawy, wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.