Niepełnosprawni | Interpretacje podatkowe

Niepełnosprawni | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to niepełnosprawni. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku z tytułu dojazdu własnym samochodem na turnus rehabilitacyjny.
Fragment:
(...) niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; opłacenie tłumacza języka migowego; kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia; leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które (...)
2017
6
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół
Fragment:
Osoby niepełnosprawne zasadniczo wymagają bardziej intensywnej opieki niż dzieci i młodzież pełnosprawna, tym samym uprawnione jest twierdzenie, że realizacja przewozów dla nich spełnia funkcję opiekuńczą, bowiem ogranicza do minimum niedogodności związane z brakiem pełnej sprawności, a także roztacza pieczę nad ich bezpieczeństwem podczas przemieszczania się do Szkoły i z powrotem. Z ww. powodów wydaje się, że usługi przewozu mogą stanowić usługę w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywaną w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, zwolnioną z opodatkowania VAT. Jak wykazano wyżej transport (usługa przewozu) dzieci niepełnosprawnych do szkół, jest bezpośrednio związany z usługami podstawowymi świadczonymi przez Powiat w zakresie kształcenia i wychowania uczniów niepełnosprawnych, realizowanymi przy pomocy jednostki budżetowej, tj. Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych, bowiem usługa przewozu umożliwia niepełnosprawnym uczniom dotarcie do Szkoły i tym samym realizowanie powszechnego obowiązku szkolnego a także kontynuowanie nauki. W związku z powyższym nie można uznać, iż usługi przewozu będą korzystać (...)
2017
27
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówki w celu realizacji obowiązku szkolnego.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2017 r. (data wpływu 17 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówki w celu realizacji obowiązku szkolnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówki w celu realizacji obowiązku szkolnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Powiatowi podlegają 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, które z dniem 1 stycznia 2017 r. traktowane są wraz z Powiatem jako jeden czynny łączny podatnik VAT. Ww. jednostki świadczą m.in. usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do placówki. Są to dochody, które w ocenie Wnioskodawcy podlegają ustawie VAT, ale są zwolnione przedmiotowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.). Powyższe usługi świadczone są w okresie nauki szkolnej na podstawie porozumień podpisanych z gminami. Zawarte porozumienia dotyczą organizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy do placówki w celu realizacji obowiązku szkolnego.
2017
10
maj

Istota:
Czy zakup miejsca garażowego dla inwalidy w garażu podziemnym wraz z zakupem nowego mieszkania, stanowi wydatek związany z ułatwieniem czynności życiowych w związku z wyposażeniem budynku mieszkalnego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, w myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; opłacenie tłumacza języka migowego; kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia; leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które (...)
2017
1
lut

Istota:
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że kwoty wydatkowane przez Wnioskodawcę na opłacenie przewozów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne nie podlegają odliczeniu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 26 ust. 7a pkt 13 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż Wnioskodawca – jak wynika z treści wniosku – nie posiada stosownych dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków na transport taksówką. Jednocześnie do wydatkowanych z tego tytułu kwot nie znajdzie zastosowania pkt 14 art. 26 ust. 7a ww. ustawy, umożliwiający odliczenie wydatków związanych z przewozem na zabiegi rehabilitacyjne w wysokości nieprzekraczającej limitu 2280 zł bez konieczności ich dokumentowania, ponieważ Wnioskodawca dojeżdżając na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze nie używał samochodu osobowego, stanowiącego Jego własność (współwłasność).
Fragment:
Przepis art. 26 ust. 7a ww. ustawy stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na: (...) 13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; 14. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł; (...). Stosownie do art. 26 ust. 7b ustawy, wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
2016
24
lip

Istota:
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że kwoty wydatkowane przez Wnioskodawczyni na opłacenie przewozów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne nie podlegają odliczeniu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 26 ust. 7a pkt 13 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż Wnioskodawczyni – jak wynika z treści wniosku – nie posiada stosownych dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków na transport taksówką. Jednocześnie do wydatkowanych z tego tytułu kwot nie znajdzie zastosowania pkt 14 art. 26 ust. 7a ww. ustawy, umożliwiający odliczenie wydatków związanych z przewozem na zabiegi rehabilitacyjne w wysokości nieprzekraczającej limitu 2280 zł bez konieczności ich dokumentowania, ponieważ Wnioskodawczyni dojeżdżając na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze nie używał samochodu osobowego, stanowiącego Jego własność (współwłasność).
Fragment:
Przepis art. 26 ust. 7a ww. ustawy stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na: (...) 13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; 14. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł; (...). Stosownie do art. 26 ust. 7b ustawy, wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
2016
24
lip

Istota:
Czy w związku z treścią art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 14 oraz ust. 7d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełnione zostały warunki dające możliwość pomniejszenia dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia podatku za lata 2012-2013 o kwotę 2.280 zł na każdą z niepełnosprawnych córek?
Fragment:
(...) niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; opłacenie tłumacza języka migowego; kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia; leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które (...)
2016
10
mar

Istota:
Czy przyznana Wnioskodawczyni (osobie niepełnosprawnej) dotacja z PFRON za pośrednictwem PUP, na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym?
Czy Wnioskodawczyni może ująć w kosztach wydatki poniesione ze środków otrzymanych z dotacji z PFRON, przyznanych za pośrednictwem PUP, na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej, skoro jednostkowo wartość zakupów (materiałów, towarów, wyposażenia) nie przekroczyła 3.500 zł brutto?
Fragment:
Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy aktywności. Zakres zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym świadczeń, o których mowa w ww. przepisie określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Na podstawie art. 8 ust. 1 tejże ustawy, rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Natomiast w myśl art. 12a ust. 1 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna, o której mowa w art. 11 ust. 1, może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.
2016
20
sty

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakup podgrzewacza do wody (termy gazowej)?
Fragment:
(...) niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; opłacenie tłumacza języka migowego; kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia; leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które (...)
2015
11
gru

Istota:
Ulga rehabilitacyjna.
Fragment:
W myśl art. 16 ust. 2 ww. ustawy, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat. Z przedstawionych powyżej przepisów wynika, że zasiłek pielęgnacyjny jest przychodem osoby niepełnosprawnej. Przychód ten korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nie jest on wykazywany w zeznaniu rocznym i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednakże przychód ten uwzględniany jest przy ustalaniu dochodu osoby niepełnosprawnej, określonego w art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc dochodu w wysokości 9.120 zł, którego nieprzekroczenie powoduje, że podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną i ponoszący określone wydatki, może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. W sytuacji gdy dochód osoby niepełnosprawnej jest wyższy, wówczas nie można takiej osoby niepełnosprawnej – w rozumieniu art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – uznać za osobę pozostająca na utrzymaniu. Jeśli jednak osoba niepełnosprawna ponosi wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć je – po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w ustawie – od własnych dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym.
2015
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.