IPTPB2/4511-323/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia z opodatkowania zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywanego z Wielkiej Brytanii
IPTPB2/4511-323/15-2/MPinterpretacja indywidualna
  1. nieograniczony obowiązek podatkowy
  2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywanego z Wielkiej Brytanii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2014 r. zmarł w Wielkiej Brytanii mąż Wnioskodawczyni, osieracając 10-letnią córkę, którą obecnie wychowuje i utrzymuje Wnioskodawczyni (matka dziecka). Ponieważ mąż Wnioskodawczyni pracował w Wielkiej Brytanii w latach 2007-2014, po jego śmierci, w dniu 25 lutego 2015 r. Wnioskodawczyni został przyznany zasiłek owdowiałego rodzica. Według decyzji otrzymanej od Departmentu for Work Pensions, Wnioskodawczyni jest uprawniona do otrzymywania zasiłku owdowiałego rodzica zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, w wysokości x funtów tygodniowo od dnia 8 czerwca 2014 r.

Zasiłek owdowiałego rodzica będzie wypłacany Wnioskodawczyni dopóki zamieszkuje Ona z dzieckiem, które nie skończyło 16 roku życia lub jest między 16 a 20 rokiem życia i nadal uczy się w trybie dziennym w szkole innej niż wyższa.

Zasiłek owdowiałego rodzica wpływa na konto Wnioskodawczyni w banku x, przy czym bank pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni zamieszkuje na stałe na terytorium Polski i podlega w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwoty uzyskane z Wielkiej Brytanii tytułem zasiłku owdowiałego rodzica, podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym bank x powinien, jako płatnik, pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymywany z Wielkiej Brytanii zasiłek owdowiałego rodzica spełnia przesłanki do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, bank x bezpodstawnie nalicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (niegraniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub,
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 4a ww. ustawy, powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z powyższym, ze względu na to, że Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania w Polsce, a otrzymywany zasiłek jest wypłacany przez instytucję brytyjską, zastosowanie w przedmiotowej sprawie będą miały przepisy Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Wielką Brytanią.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 250, poz.1840), emerytury renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (Polsce).

Według Wnioskodawczyni, otrzymywany zasiłek owdowiałego rodzica związany jest z potwierdzonym przez stronę brytyjską okresem pracy męża Wnioskodawczyni w Wielkiej Brytanii w latach 2007-2014 i można go zakwalifikować jako „inne podobne wynagrodzenie”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konwencji polsko-brytyjskiej.

Na podstawie powyższego przepisu Konwencji polsko–brytyjskiej, otrzymywane przez Wnioskodawczynię świadczenie z Wielkiej Brytanii, ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni, którym jest Polska, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, co skutkuje tym, że dla ustalenia podstawy opodatkowania stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego obowiązujące w danym roku podatkowym.

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym, podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Wypłacany zasiłek z Wielkiej Brytanii został przyznany na podstawie obowiązujących tam przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Zatem, przedmiotowy zasiłek otrzymywany przez Wnioskodawczynię z Wielkiej Brytanii, jako świadczenie rodzinne jest zwolnione w Polsce od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe, bank x nie ma obowiązku, jako płatnik, pobierać od przedmiotowego zasiłku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku uwzględnienia tego zasiłku w zeznaniu podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Cytowany wyżej przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje dwie przesłanki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „lub”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie – podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów.

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Mąż Wnioskodawczyni pracował w Wielkiej Brytanii w latach 2007-2014. W 2014 r. zmarł w Wielkiej Brytanii mąż Wnioskodawczyni, osierocając 10-letnią córkę, którą obecnie wychowuje i utrzymuje Wnioskodawczyni (matka dziecka). Po śmierci męża, Wnioskodawczyni został przyznany w dniu 25 lutego 2015 r. zasiłek dla owdowiałego rodzica. Według decyzji otrzymanej od Departmentu for Work Pensions, Wnioskodawczyni jest uprawniona do otrzymywania zasiłku dla owdowiałego rodzica, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, od dnia 8 czerwca 2014 r. i zasiłek ten będzie Jej nadal wypłacany po spełnieniu określonych warunków.

Zasiłek owdowiałego rodzica wpływa na konto Wnioskodawczyni w Banku, jednak Bank pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podkreślić należy, że do dochodów z Wielkiej Brytanii uzyskanych w 2014 r. przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce zastosowanie ma Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. Nr 250, poz. 1840).

W myśl art. 17 ust. 1 ww. Konwencji, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 ww. Konwencji, emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. Konwencji części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Należy zatem stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, świadczenie w postaci zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywanego z Wielkiej Brytanii przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce - podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Oznacza to, że do ich opodatkowania w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie wskazać należy, że w przepisie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienione są w sposób enumeratywny (wyczerpujący) przychody (dochody) korzystające ze zwolnienia od podatku dochodowego, tzw. zwolnienia przedmiotowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że zasiłek dla owdowiałego rodzica z Wielkiej Brytanii wypłacony na podstawie obowiązujących tam przepisów o świadczeniach rodzinnych, otrzymany w 2015 r. przez Wnioskodawczynię mającą miejsce zamieszkania w Polsce - podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednocześnie jednak, otrzymany przez Wnioskodawczynię zasiłek dla owdowiałego rodzica podlega zwolnieniu przedmiotowemu w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli jest zwolniony od podatku dochodowego na tej podstawie. Zatem, Wnioskodawczyni nie ma obowiązku wykazania tych dochodów w zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i odprowadzania podatku dochodowego od ww. świadczeń. Ponadto, na banku, jako płatniku nie ciąży obowiązek pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieograniczony obowiązek podatkowy
IPTPB1/4511-270/15-4/ASZ | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IBPB-1-3/4510-14/15/PC | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
ILPB2/415-1200/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.