ILPB1/415-710/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie poboru podatku od przychodów Wnioskodawcy.
ILPB1/415-710/14-4/APinterpretacja indywidualna
 1. nieograniczony obowiązek podatkowy
 2. prowadzenie działalności gospodarczej
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 6 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poboru podatku od przychodów Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poboru podatku od przychodów Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rezydentem polskim, który prowadzi działalność w Polsce, jak i za granicą. W Polsce prowadzi jednoosobową działalność oraz jest wspólnikiem w spółkach osobowych i kapitałowych. W Czechach prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Z działalności w Czechach będzie świadczył usługi zarządzania i kontroli, usługi doradcze oraz będzie udzielał oprocentowanych pożyczek (będzie w przyszłości osiągał przychody z tytułu odsetek) na rzecz spółek, w których posiada udziały, prowadzących działalność na terytorium kraju.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółki prowadzące działalność na terytorium kraju, w których Wnioskodawca jest wspólnikiem, na rzecz których będzie jako rezydent polski świadczył ze swojej jednoosobowej działalności prowadzonej w Czechach usługi: zarządzania i kontroli, usługi doradcze i uzyskiwał dochody z odsetek z tytułu udzielania pożyczek, będą zobowiązane do pobrania podatku u źródła zgodnie z art. 21 ustawy o CIT i art. 29 ustawy o PIT, nabywając od Wnioskodawcy wyżej wymienione usługi...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na ww. pytanie tylko w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółki, na rzecz których będzie świadczył wyżej wymienione usługi, nie są zobowiązane do pobrania i potrącania podatku u źródła zgodnie z art. 21 CIT i art. 29 PIT.

W odniesieniu między innymi w ustawie o PIT do art. 29 pkt 1 (podobnie w ustawie o CIT - stosowne artykuły) pobiera się podatek dochodowy ryczałtowo od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od osób, o których mowa w art. 3 ust. 2a Ustawy o PIT, natomiast art. 3.2a. mówi, że są to osoby, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania i wtedy podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. ograniczony obowiązek podatkowy. W związku z tym, że Spółki będą nabywać usługi od Wnioskodawcy, a Wnioskodawca jest rezydentem polskim, nie mają obowiązku pobierania podatku u źródła. Jako rezydent polski całość osiągniętych dochodów z kraju oraz z zagranicy Zainteresowany ma obowiązek rozliczenia w Polsce. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami dochody uzyskane w Czechach rozliczy metodą wyłączenia z progresją w PIT rocznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Jak stanowi art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast w myśl art. 3 ust. 2a cyt. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do treści art. 3 ust. 2b ww. ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Zainteresowany prowadzi działalność zarówno w Polsce, jak i za granicą. W Polsce prowadzi jednoosobową działalność oraz jest wspólnikiem w spółkach osobowych i kapitałowych. Natomiast w Czechach prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, za pośrednictwem której będzie świadczył usługi zarządzania i kontroli, usługi doradcze oraz będzie udzielał oprocentowanych pożyczek (będzie w przyszłości osiągał przychody z tytułu odsetek) na rzecz spółek, w których posiada udziały, prowadzących działalność na terytorium kraju.

W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy spółki prowadzące działalność na terytorium kraju, w których Wnioskodawca jest wspólnikiem, na rzecz których będzie jako rezydent polski świadczył ze swojej jednoosobowej działalności prowadzonej w Czechach ww. usługi i uzyskiwał dochody z odsetek z tytułu udzielania pożyczek, będą zobowiązane do pobrania podatku u źródła zgodnie z art. art. 29 ustawy o PIT, nabywając od Wnioskodawcy wskazane usługi.

W odniesieniu do powyższej kwestii tut. Organ wskazuje, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów:

 1. z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
 2. z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
 3. z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
 4. uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
 5. z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Należy podkreślić, że ww. przepis odnosi się do osób, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. osób posiadających ograniczony obowiązek podatkowy. Natomiast w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i podlega nieograniczonemu obowiązkowi w Polsce. Oznacza to, że w odniesieniu do Zainteresowanego nie znajdzie zastosowania art. 3 ust. 2a, lecz art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji w niniejszej sprawie nie znajdzie również zastosowania art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez osoby wskazane w art. 3 ust. 2a powoływanej ustawy.

Podsumowując, spółki prowadzące działalność na terytorium kraju, w których Wnioskodawca jest wspólnikiem, na rzecz których będzie jako rezydent polski świadczył ze swojej jednoosobowej działalności prowadzonej w Czechach usługi: zarządzania i kontroli, usługi doradcze i uzyskiwał dochody z odsetek z tytułu udzielania pożyczek, nie będą zobowiązane do pobrania podatku u źródła zgodnie z art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabywając od Wnioskodawcy wyżej wymienione usługi.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji indywidualnej odniósł się tylko do kwestii będącej przedmiotem zapytania, tj. poboru podatku od przychodów Wnioskodawcy przez spółki osobowe i kapitałowe, w których jest wspólnikiem i na rzecz których będzie świadczył usługi za pośrednictwem jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej w Czechach. Ocenie interpretacyjnej nie podlegała natomiast kwestia dotycząca sposobu rozliczenia uzyskanych dochodów w kontekście stosowania przepisów odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieograniczony obowiązek podatkowy
IBPBII/1/415-189/14/BJ | Interpretacja indywidualna

prowadzenie działalności gospodarczej
IPPB1/415-1008/12-2/AM | Interpretacja indywidualna

płatnik
ILPB2/415-763/14-4/TR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.