0461-ITPB2.4511.941.2016.2.RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie zasiłku otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2016 r., (data wpływu 15 listopada 2016 r.), uzupełnionym w dniu 31 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zasiłku otrzymywanego z Wielkiej Brytanii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2016 r. wpłynął wniosek, uzupełniony w dniu 31 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zasiłku otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 30 listopada 2011 r. w G., w drodze do pracy, zmarł mąż Wnioskodawczyni, który pracował legalnie na terenie Wielkiej Brytanii przez 6 lat (2005-2011). Osierocił córkę, urodzoną 18 sierpnia 1998 r., obecnie uczennicę III klasy liceum ogólnokształcącego. Decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 stycznia 2014 r. przyznano rentę rodzinną.

Decyzją brytyjskiego organu rentowego z dnia 26 marca 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymuje zasiłek dla owdowiałego rodzica. Zasiłek wypłacany jest raz na kwartał i przesyłany na konto bankowe Wnioskodawczyni.

Zgodnie z treścią wielu orzeczeń, zasiłek dla owdowiałego rodzica otrzymywany przez osobę fizyczną zamieszkałą w Polsce jest zwolniony z opodatkowania. Niestety bank od stycznia tego roku pobiera zaliczki na podatek dochodowy.

W przesłanym uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że otrzymywane świadczenie z Wielkiej Brytanii to zasiłek dla owdowiałego rodzica na wychowanie dziecka do lat 20, przyznany na mocy przepisów UE, na podstawie angielskich przepisów o świadczeniach rodzinnych i dodatkach. Wielka Brytania nie posiada rent rodzinnych tylko zasiłek dla wdowy na wychowanie dziecka.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od zasiłku otrzymywanego z Wielkiej Brytanii dla owdowiałego rodzica na uczące się dziecko do lat 20 należy odprowadzić podatek dochodowy czy też nie podlega opodatkowaniu?

Zdaniem Wnioskodawczyni, biorąc pod uwagę zapisy Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, świadczenie w postaci zasiłku dla owdowiałego rodzica na wychowanie dziecka do lat 20 z Wielkiej Brytanii i przyznane na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak przedmiotowy zasiłek jako świadczenie rodzinne jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Jak wynika z treści wniosku, w dniu 30 listopada 2011 r. w Glasgow, w drodze do pracy, zmarł mąż Wnioskodawczyni, który pracował legalnie na terenie Wielkiej Brytanii przez 6 lat (2005-2011). Osierocił córkę, urodzoną 18 sierpnia 1998 r., obecnie uczennicę III klasy liceum ogólnokształcącego. Decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 stycznia 2014 r. przyznano rentę rodzinną.

Decyzją brytyjskiego organu rentowego z dnia 26 marca 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymuje zasiłek dla owdowiałego rodzica. Zasiłek wypłacany jest raz na kwartał i przesyłany na konto bankowe Wnioskodawczyni.

Zgodnie z treścią wielu orzeczeń, zasiłek dla owdowiałego rodzica otrzymywany przez osobę fizyczną zamieszkałą w Polsce jest zwolniony z opodatkowania. Niestety bank od stycznia tego roku pobiera zaliczki na podatek dochodowy.

W przesłanym uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że otrzymywane świadczenie z Wielkiej Brytanii to zasiłek dla owdowiałego rodzica na wychowanie dziecka do lat 20, przyznany na mocy przepisów UE, na podstawie angielskich przepisów o świadczeniach rodzinnych i dodatkach. Wielka Brytania nie posiada rent rodzinnych tylko zasiłek dla wdowy na wychowanie dziecka.

W myśl art. 17 ust. 1 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840) z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 niniejszej Konwencji, emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Konwencji, części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 1 kwietnia 2016 r., wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenia w postaci zasiłku dla owdowiałego rodzica na wychowanie dziecka do lat 20 otrzymywane przez Wnioskodawczynię z Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Jednocześnie jednak, zasiłek ten wypłacany kwartalnie przez brytyjską instytucję, na podstawie obowiązujących w Wielkiej Brytanii przepisów o świadczeniach rodzinnych, korzysta ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy. W Polsce nie występuje zatem obowiązek zapłaty podatku dochodowego od ww. świadczenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.