Nieograniczony obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieograniczony obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lis

Istota:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych jednorazowej wypłaty z funduszu emerytalnego z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

W sytuacji przedstawionej we wniosku Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce, gdzie podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Kuzyn Wnioskodawcy oszczędzał na swoją przyszłą emeryturę w ramach brytyjskiego funduszu emerytalnego gromadząc oszczędności na zbiorowym koncie emerytalnym („ collective retirement account ”) w ramach zarejestrowanego programu emerytalnego („ registered pension scheme ”) działającego w oparciu o brytyjskie regulacje prawne. Kuzyn Wnioskodawcy zmarł, a Wnioskodawca został wskazany przez swojego kuzyna jako beneficjent powyższego programu emerytalnego na wypadek jego śmierci. Wnioskodawca otrzyma z tego funduszu emerytalnego jednorazowe zryczałtowane świadczenie bezpośrednio na swój rachunek bankowy prowadzony w polskim banku. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny stwierdzić należy, że ww. jednorazowe świadczenie, które Wnioskodawca otrzyma z brytyjskiego funduszu emerytalnego, w ramach zarejestrowanego programu emerytalnego działającego w oparciu o brytyjskie regulacje prawne nie podlega opodatkowaniu w Polsce zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 2 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii.

2018
13
cze

Istota:

Obowiązek opodatkowania dochodów.

Fragment:

Definicja „ osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ” odnosi się bezpośrednio do określenia „ miejsca zamieszkania ” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego. Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „ lub ”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie – podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów. Jako pierwszy warunek pozwalający na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepis wskazuje posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Przesłanka ta została skonstruowana w bardzo szeroki sposób, jeśli chodzi o zakreśloną grupę osób, które na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych. Wynikać może to z użycia w powołanym powyżej przepisie spójnika „ lub ” w sformułowaniu „ centrum interesów osobistych lub gospodarczych ” dla doprecyzowania, kiedy uznaje się daną osobę za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP.

2018
10
maj

Istota:

Obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego za rok 2017 r. oraz uwzględnienia w zeznaniu dochodów uzyskanych od momentu przeprowadzki do Polski?

Fragment:

Natomiast mając na uwadze, iż Wnioskodawczyni po dniu 20 września 2017 r. posiadała miejsce zamieszkania dla celów podatkowych tylko w Polsce, uznać należy, iż po tym dniu podlegała w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8. W rezultacie Wnioskodawczyni jest zobowiązana do złożenia w Polsce zeznania podatkowego za 2017 r. W zeznaniu tym nie należy wykazywać stypendium naukowego uzyskiwanego w Niemczech w okresie, w którym Wnioskodawczyni podlegała w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W zeznaniu tym należy natomiast wykazać dochód ze wskazanej we wniosku pracy wykonywanej na terytorium Polski, oraz ewentualnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, a uzyskane po 20 września 2017 r., tj. w okresie w którym Wnioskodawczyni podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2018
16
kwi

Istota:

Sposób rozliczenia dochodów uzyskiwanych na terenie Polski po powrocie z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Dokument ten ma potwierdzać, w którym państwie podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada rezydencję podatkową, tj. w którym państwie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (jest opodatkowany z każdego źródła dochodu wskazanego przez to państwo, niezależnie od miejsca położenia źródła tego dochodu). Zatem, rozstrzygające znaczenie w przedmiotowej sprawie ma ustalenie miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni. Definicja „ osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ” odnosi się bezpośrednio do określenia „ miejsca zamieszkania ” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego. Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „ lub ”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie – podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów. Jako pierwszy warunek pozwalający na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepis wskazuje posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

2018
9
kwi

Istota:

Sposób rozliczania dochodów z tytułu pracy z Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Definicja „ osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ” wynikająca z ww. umów odnosi się bezpośrednio do określenia „ miejsca zamieszkania ” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego. Przepis art. 3 ust. 1a wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem "lub", co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie - podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów. Jako pierwszy warunek pozwalający na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP przepis wskazuje posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Przesłanka ta została skonstruowana w bardzo szeroki sposób, jeśli chodzi o zakreśloną grupę osób, które na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych. Wynikać może to z użycia w powołanym powyżej przepisie spójnika "lub" w sformułowaniu "centrum interesów osobistych lub gospodarczych" dla doprecyzowania kiedy uznaje się daną osobę za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP.

2018
29
mar

Istota:

Czy w latach 2014 - 2017 Wnioskodawca posiadał ograniczony czy nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?

Fragment:

Uznanie osoby fizycznej za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy nie przesądza o uznaniu tej osoby za osobę podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ocena, czy podatnik podlega w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu powinna być dokonana w każdym przypadku indywidualnie z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

2018
9
sty

Istota:

Czy świadczenie małżeńskie z USA jest w Polsce wolne od podatku dochodowego, czy trzeba uwzględniać je w rocznym zeznaniu podatkowym?

Fragment:

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni ma obowiązek rozliczania się w Polsce ze wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, ponieważ jako osoba mająca dla celów podatkowych miejsce zamieszkania w Polsce posiada w tym kraju nieograniczony obowiązek podatkowy. Zgodnie z postanowieniami polsko-amerykańskiej umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu świadczenie małżeńskie otrzymywane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki może być opodatkowane w Polsce. Jednocześnie jednak, jeżeli świadczenie to stanowi świadczenie rodzinne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki – to jest ono zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce nie występuje zatem obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od ww. świadczenia oraz nie uwzględnia się go w rocznym zeznaniu podatkowym. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.

2017
6
paź

Istota:

Czy zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty do urzędu skarbowego różnicy między podatkiem należnym rozumianym jako podatek wyliczony od sumy przychodów wykazanych w IFT-1/1-R oraz PIT-11, a sumą należnych za dany rok zaliczek, rozumianych jako suma zaliczek wykazanych w PIT-11 oraz zryczałtowanego podatku wykazanego w IFT-1/1R?

Fragment:

Uznanie osoby fizycznej za osobę mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy nie przesądza o uznaniu tej osoby za osobę podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jak już bowiem wspomniano przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a, 2b ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Ocena czy osoba fizyczna podlega w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu powinna być dokonana w każdym przypadku indywidualnie z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku Wnioskodawczyni będącej obywatelem Ukrainy zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, do wynagrodzeń wypłacanych z tego tytułu ma zastosowanie Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Kijowie w dniu 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 63, poz. 269, z późn. zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. Konwencji, w rozumieniu niniejszej konwencji określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie ” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze.

2017
10
sie

Istota:

Czy w takich okolicznościach Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W świetle powyższego stwierdzić należy, że z omawianej ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy spełniają następujące przesłanki: mają w danym roku podatkowym nieograniczony obowiązek podatkowy, osiągnęli w danym roku podatkowym dochody ze źródeł znajdujących się za granicą, opodatkowanych metodą proporcjonalnego zaliczenia, polegającą na tym, że od obliczonego z łącznej sumy dochodów podatnika podatku odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez podatnika poza Polską, źródło znajdujące się za granicą nie jest położone w jednym z krajów i na terytoriach stosujących tzw. szkodliwą konkurencję podatkową, wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy. Ponadto, jak wynika z literalnego brzmienia art. 27g ust. 1 ustawy, przedmiotowa ulga ma zastosowanie wyłącznie do uzyskanych poza granicami Polski przez podatnika dochodów ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej, publicystycznej, za wyjątkiem dochodów z tytułu korzystania lub rozporządzania tymi prawami. Podkreślenia wymaga fakt, iż korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania.

2017
30
maj

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok, w którym utracił rezydencję podatkową (we wniosku opisany jako „rok zmiany rezydencji podatkowej”) i związku z tym będzie kwalifikowany za ten okres jako osoba mająca zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wedle art. 3 ust. la ustawy o PIT ?

Fragment:

Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Ocena, czy podatnik podlega w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu powinna być dokonana w każdym przypadku indywidualnie z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą centrum interesów życiowych i przebywającą większość dni w roku kalendarzowym w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest podatnikiem VAT czynnym. Aktualnie nie pozostaje w związku małżeńskim i nie jest jednocześnie we wspólności majątkowej. Posiada natomiast małoletnie dziecko zamieszkałe na stałe na terytorium Polski.