Nieograniczony obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Nieograniczony obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieograniczony obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie dochodów zagranicznych
Fragment:
Definicja „ osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ” odnosi się bezpośrednio do określenia „ miejsca zamieszkania ” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego. Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „ lub ”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie – podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów. Jako pierwszy warunek pozwalający na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepis wskazuje posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Przesłanka ta została skonstruowana w bardzo szeroki sposób, jeśli chodzi o zakreśloną grupę osób, które na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych. Wynikać może to z użycia w powołanym powyżej przepisie spójnika „ lub ” w sformułowaniu „ centrum interesów osobistych lub gospodarczych ” dla doprecyzowania, kiedy uznaje się daną osobę za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP.
2016
5
kwi

Istota:
1. Czy w związku z przedstawionym stanem przyszłym, zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350, z późn. zm, dalej: ustawa o PDOF) i umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: UPO), dochody pracownika osiągane za pracę wykonywaną na terytorium Słowacji do 183 dni, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Polski?2. Czy w związku z przedstawionym stanem przyszłym w sytuacji gdy pracownik będzie przebywał na terytorium Słowacji powyżej 183 dni, zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, dochody pracownika osiągane na terytorium Słowacji będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Polski?3. W jaki sposób należy ustalić 183 dni pobytu na terytorium Słowacji, tj. czy okres ten to jest liczba dni fizycznej obecności pracownika na terytorium Słowacji w danym roku podatkowym?
Fragment:
Uznanie osoby fizycznej za osobę mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy, nie przesądza o uznaniu tej osoby, za osobę podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ocena, czy podatnik podlega w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu powinna być dokonana w każdym przypadku indywidualnie z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wymienione wyżej kryteria stosuje się z uwzględnieniem art. 4 ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie umowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 30 poz. 131). Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. Umowy, w rozumieniu niniejszej Umowy określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie ” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze.
2016
20
lut

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywanego z Wielkiej Brytanii
Fragment:
Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „ lub ”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie – podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów. Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Mąż Wnioskodawczyni pracował w Wielkiej Brytanii w latach 2007-2014. W 2014 r. zmarł w Wielkiej Brytanii mąż Wnioskodawczyni, osierocając 10-letnią córkę, którą obecnie wychowuje i utrzymuje Wnioskodawczyni (matka dziecka). Po śmierci męża, Wnioskodawczyni został przyznany w dniu 25 lutego 2015 r. zasiłek dla owdowiałego rodzica. Według decyzji otrzymanej od Departmentu for Work Pensions, Wnioskodawczyni jest uprawniona do otrzymywania zasiłku dla owdowiałego rodzica, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, od dnia 8 czerwca 2014 r. i zasiłek ten będzie Jej nadal wypłacany po spełnieniu określonych warunków. Zasiłek owdowiałego rodzica wpływa na konto Wnioskodawczyni w Banku, jednak Bank pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2015
19
sie

Istota:
Czy w świetle art. 3 ust. 1 i la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciąży na Wnioskodawcy nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy w świetle art. 3 ust. 1 i la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciąży na Wnioskodawcy nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, okoliczności wymienione w opisie stanu faktycznego przesądzają o tym, że stosownie do art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ciąży na Nim nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast art. 3 ust. 1a ww. ustawy precyzuje, że za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
2015
31
lip

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje (stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) prawo do odliczenia od uzyskanych dochodów kwoty podatku zapłaconego w Niemczech z tytułu opłaty licencyjnej?
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej również jako: „ updop ”), podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Ustawodawca w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulujących problematykę dochodów uzyskiwanych przez podatników posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, którzy uzyskują dochody ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, unormował jako metodę eliminacji podwójnego opodatkowania tzw. metodę zaliczenia zwykłego (proporcjonalnego). W myśl art. 20 ust. 1 updop, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną nie zwalnia tych dochodów z opodatkowania w państwie rezydencji (art. 17 ust. 1 pkt 3 updop), w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.
2015
10
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie poboru podatku od przychodów Wnioskodawcy.
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jak stanowi art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Natomiast w myśl art. 3 ust. 2a cyt. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Stosownie do treści art. 3 ust. 2b ww. ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z: pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.
2015
4
lut

Istota:
1. W którym z państw Wnioskodawczyni ma obowiązek złożenia rozliczenia rocznego? 2. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT w Rzeczpospolitej Polskiej? 3. W którym kraju Wnioskodawczyni ma obowiązek się rozliczać z tytułu osiąganych dochodów?
Fragment:
Definicja „ osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ” odnosi się zatem bezpośrednio do określenia „ miejsca zamieszkania ” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego. Jeżeli natomiast wymienione powyżej kryteria okażą się niewystarczające dla ustalenia rezydencji podatkowej, należy sięgnąć do stosownych postanowień art. 4 ww. umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). W wyniku analizy przedstawionego przez Wnioskodawczynię opisu zdarzenia przyszłego w kontekście wyżej powołanych przepisów prawa nie można uznać, iż Wnioskodawczyni przeniosła do Belgii centrum interesów osobistych.
2014
19
wrz

Istota:
Czy w istniejącym stanie faktycznym, w szczególności z uwagi na fakt zawarcia powołanej umowy o świadczenie usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych państw Europy oraz wykonywania powołanej umowy z T. Spółka z o.o. z siedzibą w K. na terytorium różnych państw Europy, Wnioskodawca dalej podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów ze wszystkich źródeł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
Fragment:
Definicja "osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie" odnosi się, zatem bezpośrednio do określenia "miejsce zamieszkania" przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego. Przyporządkowując powołany stan faktyczny do norm Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii, miejscem zamieszkania do celów podatkowych Wnioskodawcy będzie Rzeczpospolitą Polska. W identyczny sposób, definiuje miejsce zamieszkania art. 4 umowy z dnia 16 grudnia 1976 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20). Powołane przepisy oraz przypisany do nich stan faktyczny jednoznacznie pozwala stwierdzić, iż Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązku podatkowemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zawarcie umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług na terenie Europy nie pozbawia Wnioskodawcy tego statusu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2014
19
cze

Istota:
Czy w istniejącym stanie faktycznym, w szczególności z uwagi na fakt zawarcia powołanej umowy o świadczenie usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych państw Europy oraz wykonywania powołanej umowy z T. Spółka z o.o. z siedzibą w K. na terytorium różnych państw Europy, Wnioskodawca dalej podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów ze wszystkich źródeł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
Fragment:
Definicja "osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie" odnosi się, zatem bezpośrednio do określenia "miejsce zamieszkania" przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego. Przyporządkowując powołany stan faktyczny do norm Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii, miejscem zamieszkania do celów podatkowych Wnioskodawcy będzie Rzeczpospolitą Polska. W identyczny sposób, definiuje miejsce zamieszkania art. 4 umowy z dnia 16 grudnia 1976 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20). Powołane przepisy oraz przypisany do nich stan faktyczny jednoznacznie pozwala stwierdzić, iż Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązku podatkowemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zawarcie umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług na terenie Europy nie pozbawia Wnioskodawcy tego statusu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2014
19
cze

Istota:
Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym przekazanie udziałów w Spółce z o.o. w drodze darowizny na rzecz cypryjskiej spółki kapitałowej będzie skutkowało dla wnioskodawcy powstaniem przychodu (dochodu) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca posiada udziały w spółce z o.o. mającej siedzibę w Polsce oraz udziały w spółce kapitałowej, będącej cypryjskim rezydentem podatkowym i posiadającej na Cyprze nieograniczony obowiązek podatkowy. Wnioskodawca zamierza dokonać przekazania części lub całości posiadanych przez siebie udziałów w spółce z o.o. w drodze darowizny na rzecz cypryjskiej spółki kapitałowej. Umowa darowizny zostanie poddana polskiemu prawu cywilnemu i spełniać będzie wszelkie przesłanki uznania za darowiznę na podstawie polskich przepisów prawa cywilnego. W szczególności wnioskodawca nie uzyska żadnego świadczenia wzajemnego związanego z darowaniem cypryjskiej spółce kapitałowej udziałów w spółce z o.o. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przekazanie udziałów w spółce z o.o. w drodze darowizny na rzecz cypryjskiej spółki kapitałowej będzie skutkowało dla wnioskodawcy powstaniem przychodu (dochodu) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przekazanie udziałów w spółce z o.o. w drodze darowizny na rzecz cypryjskiej spółki kapitałowej nie będzie skutkowało dla wnioskodawcy powstaniem przychodu (dochodu) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2013
5
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.