Nieodpłatne zniesienie współwłasności | Interpretacje podatkowe

Nieodpłatne zniesienie współwłasności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieodpłatne zniesienie współwłasności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nabycie nieruchomości – nieodpłatne zniesienie współwłasności - przejęcie długu.
Fragment:
Reasumując należy stwierdzić, że nieodpłatne zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podstawę opodatkowania należy ustalić zgodnie z art. 7 tej ustawy. Ustanowiona na nieruchomości hipoteka stanowić będzie obciążenie, które należy zaliczyć do długów i ciężarów w rozumieniu art. 7 ww. ustawy. Zatem wartość 1/2 części mieszkania powinna być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. W związku z powyższym jako, że wartość ustanowionej hipoteki przewyższa wartość przedmiotu nabycia (tutaj 1/2 części udziału nabytego w nieruchomości) obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej na rzecz Wnioskodawczyni czynności zniesienia współwłasności nieruchomości w powyższej sprawie nie wystąpi. W konsekwencji, z uwagi na to, że w przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni wskazała, że strony zamierzają zawrzeć umowę nieodpłatnego zniesienia współwłasności, stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym umowa taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jako niemieszcząca się w katalogu czynności opodatkowanych tym podatkiem, należało uznać za nieprawidłowe.
2015
22
lut

Istota:
Nieodpłatne zniesienie współwłasności i zwolnienie z długu.
Fragment:
(...) nieodpłatne zniesienie współwłasności. Ponadto przeformułowano: pytania nr 1 i 2 oraz doprecyzowano przyporządkowane do pytania nr 1 własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy opisane zdarzenie przyszłe zniesienia współwłasności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych... Czy do nieodpłatnego zniesienia współwłasności ma zastosowanie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn... Czy opisane zdarzenie przyszłe rodzi obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla osoby zwolnionej z długu... Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest kwestia poruszona w pytaniu nr 1. W zakresie pytań nr 2 i 3 wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia; odpowiednio: w dniu 25 czerwca 2014 r. interpretacja indywidualna nr ILPB2/436-85/14-4/MK, w dniu 18 czerwca 2014 r. postanowienie o odmowie wszczęcia postepowania nr ILPB2/415-348/14-2/ES. Zdaniem Wnioskodawcy opisane zdarzenie przyszłe jako nieodpłatne zniesienie współwłasności nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wprawdzie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych wymienia jako przedmiot opodatkowania umowę zniesienia współwłasności jednakże w części dotyczącej spłat lub dopłat, co oznacza, że przepis ten ma zastosowanie tylko do odpłatnego zniesienia współwłasności.
2014
12
wrz

Istota:
W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką, jak w niniejszej sprawie, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, wartość nieruchomości powinna być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. A zatem, w przypadku, gdy hipoteka przewyższa wartość lokalu mieszkalnego, obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności w powyższej sprawie nie wystąpi.
Fragment:
Współwłaściciele zamierzają w najbliższym czasie podpisać akt notarialny, zgodnie z którym nastąpi nieodpłatne zniesienie współwłasności przedmiotowej nieruchomości (lokalu mieszkalnego o powierzchni 64,70 m 2 wraz z 1 miejscem postojowym) na rzecz Wnioskodawczyni, z jednoczesnym przejęciem wszystkich obciążeń wynikających z umowy kredytu. Udział Wnioskodawczyni w przedmiotowym garażu zmieni z udziału w 1/2 własności 1 stanowiska do własności 1 stanowiska z 4 stanowisk w całym garażu (3 pozostałe stanowiska są własnością innych mieszkańców). Kredyt jest indeksowany do Euro. Obecna wartość przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym wynosi ok. 500.000 zł. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni ponownie przedstawiła pytania oraz własne stanowisko, a także uiściła opłatę w wysokości 40,00 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy przy ustaleniu podstawy opodatkowania wartość nieruchomości może być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką... Czy w tym konkretnym przypadku, gdzie hipoteka przewyższa wartość nieruchomości, podatek od spadku i darowizn będzie równy 0 zł (zero złotych)... Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu po stronie osoby na rzecz której przechodzi własność udziału w nieruchomości na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
2012
30
cze

Istota:
Czy dział spadku w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności podlega obowiązkowi podatkowemu od spadków i darowizn?
Fragment:
Nieodpłatne zniesienie współwłasności podlega natomiast opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768). Minister Finansów po dokonaniu analizy sprawy stwierdza, co następuje. W przedmiotowej sprawie, współwłasność rzeczy, którą Wnioskodawczyni zamierza znieść, została nabyta w drodze spadku. Stosownie do art. 1035 i n. Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności przedmiotów należących do spadku może nastąpić tylko w drodze działu spadku. Wspólność masy spadkowej w postaci spadku nabytego przez kilku spadkobierców nie stanowi bowiem współwłasności, która może być zniesiona na podstawie art. 210 i 211 Kodeksu cywilnego. Jak wynika z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, zamiarem spadkobierców jest ustanowienie odrębnej własności lokali i przyznanie jej na wyłączną własność określonym spadkobiercom, a cel ten powinien zostać osiągnięty w rezultacie działu spadku. Czynności prawne, których skutkiem jest nieodpłatne nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
2011
1
sie

Istota:
Czy nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości w postaci lokali mieszkalnych pomiędzy osobą reprezentowaną przez syndyka masy upadłości, działającym w imieniu tej osoby, a współmałżonkiem tejże osoby jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Końcowo należy wyjaśnić, iż w myśl art. 5 analizowanej ustawy, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych (tj. małżonku osoby w imieniu której występuje Wnioskodawca), w związku z czym nieodpłatne zniesienie współwłasności lokali dokonane pomiędzy małżonkami w wyniku którego nastąpi przeniesienie własności lokali na drugiego z małżonków nie może rodzić dla osoby w imieniu której występuje Wnioskodawca, żadnych skutków podatkowych, niezależnie od tego czy spełnione zostaną warunki zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2011
1
lip

Istota:
Z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności ułamkowej części samochodu Wnioskodawca zwolniony będzie z płacenia podatku zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn
Fragment:
Skoro w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie wystąpią dopłaty i spłaty to nastąpi nieodpłatne zniesienie współwłasności, którą to czynność wymienia ustawodawca w ustawie o podatku od spadków i darowizn w art. 1 ust. 1 pkt 4. Obowiązek podatkowy przy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności ciąży na nabywcy rzeczy i praw majątkowych (art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 15 powyższej ustawy zwolnione jest od podatku nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
2011
1
cze

Istota:
Czy podział majątku po umowie o zniesieniu małżeńskiej wspólności ustawowej w opisanych wyżej okolicznościach będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług i czy w tej sytuacji zajdzie konieczność korekty podatku naliczonego w podatku od towarów i usług?
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Ze stanu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca nabył wraz z żoną na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej cztery lokale mieszkalne, które były wynajmowane. Obecnie małżonkowie planują - umową zawartą w formie aktu notarialnego -ustanowić rozdzielność majątkową.
2011
1
cze

Istota:
Czy nabycie - w drodze niedopłatnego zniesienia współwłasności - nieruchomości odpowiadającej wielkością udziałowi posiadanemu przed zniesieniem współwłasności tej nieruchomości powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn ?
Fragment:
Organu: Nieodpłatne zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z zapisem art. 7 ust 6 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Natomiast stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, ustalona według stanu rzeczy z dnia nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Czystą wartość rzeczy i praw majątkowych ustala się przez odliczenie długów i ciężarów od wartości przedmiotu nabycia. Pojęcie "długu" obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z nabywanym przedmiotem łącznie z roszczeniami nabywcy z tytułu poczynionych przez niego nakładów na przedmiot nabycia. Równowartość tych roszczeń podlega odliczeniu od wartości przedmiotu nabycia. Jak wynika (...)
2011
1
maj

Istota:
Jakie będą konsekwencje podatkowe zniesienia współwłasności akcji w zależności od przyjętego scenariusza (zniesienia współwłasności z dopłatami i bez dopłat)?
Fragment:
Skoro w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie wystąpią wzajemne dopłaty i spłaty to nastąpi nieodpłatne zniesienie współwłasności, którą to czynność wymienia ustawodawca w ustawie o podatku od spadków i darowizn w art. 1 ust. 1 pkt 4. Obowiązek podatkowy przy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności ciąży na nabywcy rzeczy i praw majątkowych (art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności. Natomiast podstawę opodatkowania w myśl art. 7 ust. 6 ww. ustawy przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Przepis ten powinien być stosowany łącznie z przepisem art. 7 ust. 1 w myśl którego, podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.
2011
1
maj

Istota:
Czy jest wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym nieodpłatne zniesienie współwłasności?
Fragment:
W uzupełnieniu podano, że wybudowane domy są takie same (ten sam projekt budowlany), zbudowane są z tych samych materiałów, działki budowlane są identyczne, ogrodzenia posesji takie same. Występuje różnica w infrastrukturze (zagospodarowaniu) działek. Wszystkie koszty budowy i zagospodarowania terenu ponoszone były przez każdego współwłaściciela osobno dla jego części działki Nr 594. W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik zwrócił się z zapytaniem: Czy po nieodpłatnym zniesieniu współwłasności będzie musiał zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wartości gruntu i nieruchomości? Wnioskodawca uważa, że nie powinien być naliczany podatek, ponieważ nie występuje odpłatne zbycie nieruchomości. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów podlegającym opodatkowaniu jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.