Nieodpłatne zniesienie współwłasności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieodpłatne zniesienie współwłasności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
22
lut

Istota:

Nabycie nieruchomości – nieodpłatne zniesienie współwłasności - przejęcie długu.

Fragment:

Reasumując należy stwierdzić, że nieodpłatne zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podstawę opodatkowania należy ustalić zgodnie z art. 7 tej ustawy. Ustanowiona na nieruchomości hipoteka stanowić będzie obciążenie, które należy zaliczyć do długów i ciężarów w rozumieniu art. 7 ww. ustawy. Zatem wartość 1/2 części mieszkania powinna być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. W związku z powyższym jako, że wartość ustanowionej hipoteki przewyższa wartość przedmiotu nabycia (tutaj 1/2 części udziału nabytego w nieruchomości) obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej na rzecz Wnioskodawczyni czynności zniesienia współwłasności nieruchomości w powyższej sprawie nie wystąpi. W konsekwencji, z uwagi na to, że w przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni wskazała, że strony zamierzają zawrzeć umowę nieodpłatnego zniesienia współwłasności, stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym umowa taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jako niemieszcząca się w katalogu czynności opodatkowanych tym podatkiem, należało uznać za nieprawidłowe.

2014
12
wrz

Istota:

Nieodpłatne zniesienie współwłasności i zwolnienie z długu.

Fragment:

(...) nieodpłatne zniesienie współwłasności. Ponadto przeformułowano: pytania nr 1 i 2 oraz doprecyzowano przyporządkowane do pytania nr 1 własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy opisane zdarzenie przyszłe zniesienia współwłasności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych... Czy do nieodpłatnego zniesienia współwłasności ma zastosowanie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn... Czy opisane zdarzenie przyszłe rodzi obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla osoby zwolnionej z długu... Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest kwestia poruszona w pytaniu nr 1. W zakresie pytań nr 2 i 3 wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia; odpowiednio: w dniu 25 czerwca 2014 r. interpretacja indywidualna nr ILPB2/436-85/14-4/MK, w dniu 18 czerwca 2014 r. postanowienie o odmowie wszczęcia postepowania nr ILPB2/415-348/14-2/ES. Zdaniem Wnioskodawcy opisane zdarzenie przyszłe jako nieodpłatne zniesienie współwłasności nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wprawdzie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych wymienia jako przedmiot opodatkowania umowę zniesienia współwłasności jednakże w części dotyczącej spłat lub dopłat, co oznacza, że przepis ten ma zastosowanie tylko do odpłatnego zniesienia współwłasności.

2012
30
cze

Istota:

W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką, jak w niniejszej sprawie, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, wartość nieruchomości powinna być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. A zatem, w przypadku, gdy hipoteka przewyższa wartość lokalu mieszkalnego, obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności w powyższej sprawie nie wystąpi.

Fragment:

Współwłaściciele zamierzają w najbliższym czasie podpisać akt notarialny, zgodnie z którym nastąpi nieodpłatne zniesienie współwłasności przedmiotowej nieruchomości (lokalu mieszkalnego o powierzchni 64,70 m 2 wraz z 1 miejscem postojowym) na rzecz Wnioskodawczyni, z jednoczesnym przejęciem wszystkich obciążeń wynikających z umowy kredytu. Udział Wnioskodawczyni w przedmiotowym garażu zmieni z udziału w 1/2 własności 1 stanowiska do własności 1 stanowiska z 4 stanowisk w całym garażu (3 pozostałe stanowiska są własnością innych mieszkańców). Kredyt jest indeksowany do Euro. Obecna wartość przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym wynosi ok. 500.000 zł. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni ponownie przedstawiła pytania oraz własne stanowisko, a także uiściła opłatę w wysokości 40,00 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy przy ustaleniu podstawy opodatkowania wartość nieruchomości może być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką... Czy w tym konkretnym przypadku, gdzie hipoteka przewyższa wartość nieruchomości, podatek od spadku i darowizn będzie równy 0 zł (zero złotych)... Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu po stronie osoby na rzecz której przechodzi własność udziału w nieruchomości na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

2011
1
sie

Istota:

Czy dział spadku w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności podlega obowiązkowi podatkowemu od spadków i darowizn?

Fragment:

Nieodpłatne zniesienie współwłasności podlega natomiast opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768). Minister Finansów po dokonaniu analizy sprawy stwierdza, co następuje. W przedmiotowej sprawie, współwłasność rzeczy, którą Wnioskodawczyni zamierza znieść, została nabyta w drodze spadku. Stosownie do art. 1035 i n. Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności przedmiotów należących do spadku może nastąpić tylko w drodze działu spadku. Wspólność masy spadkowej w postaci spadku nabytego przez kilku spadkobierców nie stanowi bowiem współwłasności, która może być zniesiona na podstawie art. 210 i 211 Kodeksu cywilnego. Jak wynika z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, zamiarem spadkobierców jest ustanowienie odrębnej własności lokali i przyznanie jej na wyłączną własność określonym spadkobiercom, a cel ten powinien zostać osiągnięty w rezultacie działu spadku. Czynności prawne, których skutkiem jest nieodpłatne nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

2011
1
lip

Istota:

Czy nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości w postaci lokali mieszkalnych pomiędzy osobą reprezentowaną przez syndyka masy upadłości, działającym w imieniu tej osoby, a współmałżonkiem tejże osoby jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

Końcowo należy wyjaśnić, iż w myśl art. 5 analizowanej ustawy, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych (tj. małżonku osoby w imieniu której występuje Wnioskodawca), w związku z czym nieodpłatne zniesienie współwłasności lokali dokonane pomiędzy małżonkami w wyniku którego nastąpi przeniesienie własności lokali na drugiego z małżonków nie może rodzić dla osoby w imieniu której występuje Wnioskodawca, żadnych skutków podatkowych, niezależnie od tego czy spełnione zostaną warunki zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
cze

Istota:

Z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności ułamkowej części samochodu Wnioskodawca zwolniony będzie z płacenia podatku zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn

Fragment:

Skoro w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie wystąpią dopłaty i spłaty to nastąpi nieodpłatne zniesienie współwłasności, którą to czynność wymienia ustawodawca w ustawie o podatku od spadków i darowizn w art. 1 ust. 1 pkt 4. Obowiązek podatkowy przy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności ciąży na nabywcy rzeczy i praw majątkowych (art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 15 powyższej ustawy zwolnione jest od podatku nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

2011
1
cze

Istota:

Czy podział majątku po umowie o zniesieniu małżeńskiej wspólności ustawowej w opisanych wyżej okolicznościach będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług i czy w tej sytuacji zajdzie konieczność korekty podatku naliczonego w podatku od towarów i usług?

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Ze stanu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca nabył wraz z żoną na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej cztery lokale mieszkalne, które były wynajmowane. Obecnie małżonkowie planują - umową zawartą w formie aktu notarialnego -ustanowić rozdzielność majątkową.

2011
1
maj

Istota:

Czy nabycie - w drodze niedopłatnego zniesienia współwłasności - nieruchomości odpowiadającej wielkością udziałowi posiadanemu przed zniesieniem współwłasności tej nieruchomości powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn ?

Fragment:

Organu: Nieodpłatne zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z zapisem art. 7 ust 6 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Natomiast stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, ustalona według stanu rzeczy z dnia nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Czystą wartość rzeczy i praw majątkowych ustala się przez odliczenie długów i ciężarów od wartości przedmiotu nabycia. Pojęcie "długu" obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z nabywanym przedmiotem łącznie z roszczeniami nabywcy z tytułu poczynionych przez niego nakładów na przedmiot nabycia. Równowartość tych roszczeń podlega odliczeniu od wartości przedmiotu nabycia. Jak wynika (...)

2011
1
maj

Istota:

Jakie będą konsekwencje podatkowe zniesienia współwłasności akcji w zależności od przyjętego scenariusza (zniesienia współwłasności z dopłatami i bez dopłat)?

Fragment:

Skoro w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie wystąpią wzajemne dopłaty i spłaty to nastąpi nieodpłatne zniesienie współwłasności, którą to czynność wymienia ustawodawca w ustawie o podatku od spadków i darowizn w art. 1 ust. 1 pkt 4. Obowiązek podatkowy przy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności ciąży na nabywcy rzeczy i praw majątkowych (art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności. Natomiast podstawę opodatkowania w myśl art. 7 ust. 6 ww. ustawy przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Przepis ten powinien być stosowany łącznie z przepisem art. 7 ust. 1 w myśl którego, podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

2011
1
maj

Istota:

Czy jest wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym nieodpłatne zniesienie współwłasności?

Fragment:

W uzupełnieniu podano, że wybudowane domy są takie same (ten sam projekt budowlany), zbudowane są z tych samych materiałów, działki budowlane są identyczne, ogrodzenia posesji takie same. Występuje różnica w infrastrukturze (zagospodarowaniu) działek. Wszystkie koszty budowy i zagospodarowania terenu ponoszone były przez każdego współwłaściciela osobno dla jego części działki Nr 594. W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik zwrócił się z zapytaniem: Czy po nieodpłatnym zniesieniu współwłasności będzie musiał zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wartości gruntu i nieruchomości? Wnioskodawca uważa, że nie powinien być naliczany podatek, ponieważ nie występuje odpłatne zbycie nieruchomości. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów podlegającym opodatkowaniu jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu (...)