Nieodpłatne udostępnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieodpłatne udostępnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
31
sty

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych.

Fragment:

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Gmina prowadzi świetlice wiejskie oraz remizy OSP, które wykorzystywane są w celu zaspokojenia potrzeb ludności wiejskiej. Świetlice wykorzystywane są głównie do prowadzenia statutowej działalności gminy (zajęcia pozalekcyjne z dziećmi, zajęcia kulturalne, zebrania wiejskie, imprezy gminne pod patronatem Burmistrza itd.), remizy również służą do prowadzenia działalności statutowej w zakresie porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, jako siedziba OSP, a w miejscowościach, w których brak jest świetlic wiejskich, pełnią także funkcję owych świetlic. Udostępnianie świetlic i remiz przez Gminę przybiera dwojaki charakter, a mianowicie: udostępnianie nieodpłatne na rzecz lokalnej społeczności, odpłatny wynajem na rzecz zainteresowanych na cele prywatne lub firmowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.