Nieodpłatne świadczenie usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieodpłatne świadczenie usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
31
sty

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości

Fragment:

(...) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Warunki, których spełnienie powoduje, że nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to: w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie), w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2015
11
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług przewozu pracowników własnej firmy do miejsca pracy.

Fragment:

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Z powyższego artykułu wynika, że dla rozstrzygnięcia czy nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie będzie dokonywane na cele inne niż związane z działalnością gospodarczą podatnika – będzie wówczas podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. A contrario, jeżeli nieodpłatne świadczenie będzie się wpisywało w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług nie zostanie spełniona, a czynności takiej nie będzie można uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W analizowanym stanie faktycznym niewątpliwie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług transportu przez Spółkę na rzecz jej pracowników.

2014
28
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego wydania e-znaczków

Fragment:

(...) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Analiza powołanego przepisu prowadzi do wniosku, iż na równi z odpłatnym świadczeniem usług (opodatkowanym podatkiem od towarów i usług) należy traktować nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Innymi słowy opodatkowaniu podlega takie nieodpłatne świadczenie usług, które następuje na cele inne niż działalność gospodarcza (np. na cele osobiste podatnika, które nie są związane z prowadzoną działalnością czy też na cele osobiste pracowników podatnika). W sytuacji, gdy nieodpłatnie świadczone usługi mają związek z działalnością gospodarczą podatnika (wykonywanie tych usług następuje w związku z realizacją celów prowadzonej działalności), nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie ulega zatem wątpliwości, iż z przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że aby nieodpłatne świadczenie dla celów podatkowych zostało zrównane z odpłatnym świadczeniem i podlegało opodatkowaniu, musi być wykonane do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

2014
15
lip

Istota:

Czy przekazując do nieodpłatnego spożycia na terenie Spółki przez pracowników w trakcie wykonywanych zadań (pracy) oraz w czasie prowadzenia rozmów handlowych z kontrahentami wody pitnej (gazowanej i niegazowanej), herbaty, kawy, cukru, mleka, śmietanki do kawy, soków i napojów owocowych, drobnych artykułów spożywczych (tj. herbatników, paluszków, wyrobów cukierniczych, cukierków itp.) oraz owoców, a także kanapek, zimnych przekąsek a niekiedy również ciepłych posiłków dostarczonych do Spółki, Spółka jest zobowiązana do opodatkowania takich czynności podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Zatem interpretując powyższy przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności m.in. do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia zastosowanie fikcji prawnej i objęcie zakresem opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony Wnioskodawca nie powinien opodatkowywać takiego nieodpłatnego świadczenia usług.

2014
1
sty

Istota:

Nieodpłatne świadczenie usług w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży wynikającego z programów nauczania zajęć praktycznych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ świadczenie to będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

Fragment:

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w ww. przepisach w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

2013
24
paź

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnie świadczonych usług przez Spółkę na rzecz pracowników.

Fragment:

(...) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Zatem interpretując powyższy przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności m.in. do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów, a także przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych). Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia zastosowanie fikcji prawnej i objęcie zakresem opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony Wnioskodawca nie powinien opodatkowywać takiego nieodpłatnego świadczenia usług.

2012
7
gru

Istota:

Czy nieodpłatne świadczenie usług przez Spółkę na rzecz oddelegowanych z Francji i Hiszpanii pracowników, polegające na zapewnieniu hoteli, mieszkań, posiłków i usług telefonicznych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Analizując natomiast treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, zauważyć należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy tego przepisu, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie będzie się wpisywało w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Ponadto wskazać należy, iż w oparciu o powołany wyżej przepis opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Konsekwentnie, czytając powyższy przepis a contrario, należy uznać, iż zgodnie z jego gramatyczną wykładnią, nieodpłatne świadczenie usług na cele działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu ustawy nie podlega opodatkowaniu VAT. Należy zauważyć, iż pojęcie działalności gospodarczej zostało zawarte dla celów podatku od towarów (...)

2012
5
wrz

Istota:

Czy po stronie Zainteresowanego powstanie obowiązek w VAT z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz uczestników wyjazdu do D.?

Fragment:

Nie jest natomiast opodatkowane mające charakter usługi użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika i nieodpłatne świadczenie usług przez podatnika na cele działalności gospodarczej podatnika. A zatem podlega opodatkowaniu: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż jego działalność gospodarcza - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów, nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Nie podlega natomiast opodatkowaniu: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż jego działalność gospodarcza - jeżeli podatnikowi nie przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów działalności gospodarczej podatnika - niezależnie od tego, czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów, nieodpłatne świadczenie usług do celów działalności gospodarczej podatnika, niezależnie od tego, czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów.

2012
2
cze

Istota:

Czy w świetle postanowień ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Miasto będzie miało obowiązek rozliczenia należnego podatku VAT w dacie nieodpłatnego otrzymania biletów z tytułu importu usług oraz w dacie nieodpłatnego przekazania zaproszonym gościom biletów wstępu na mecze, z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług?

Fragment:

(...) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że czynność przekazywania biletów na rzecz Miasta przez „ A ” nie będzie można uznać również za odpłatne świadczenie usług, o których mowa w cyt. powyżej art. 8 ust. 2 ustawy. Czynność ta będzie bowiem związana z działalnością gospodarczą „ A ”. Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. W tym miejscu należy wskazać, że podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem przypadku gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 lub wartość usługi – na podstawie odrębnych przepisów – zwiększa wartość celną importowanego towaru – art. 29 ust. 17 ustawy.

2012
2
cze

Istota:

Czy Miasto dokonując opodatkowania importu usług, z tytułu dokonania przedpłaty na zakup biletów wstępu na mecze miało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zakładając, że część z tych biletów będzie przekazywana nieodpłatnie, a część sprzedawana zgodnie z wytycznymi „A” w cenie nominalnej?

Fragment:

Analizując natomiast treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, zauważyć należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Ponadto wskazać należy, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Zatem z powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu podlega tylko takie nieodpłatne świadczenie usług, które nie ma związku z działalnością gospodarczą podatnika. Konsekwentnie, czytając powyższy przepis a contrario, należy uznać, iż zgodnie z jego gramatyczną wykładnią nieodpłatne świadczenie usług na cele działalności gospodarczej podatnika, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.