Nieodpłatne nabycie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieodpłatne nabycie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
1
lip

Istota:

CIT - w zakresie ustalenia : czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów własnych w celu ich umorzenia oraz ich umorzenie po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu

Fragment:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku nieodpłatnym nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w celu ich umorzenia oraz ich umorzeniem po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku nieodpłatnym nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w celu ich umorzenia oraz ich umorzeniem po stronie osoby fizycznej, która pozostałaby udziałowcem Wnioskodawcy, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku od tego przychodu jako płatnik... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów własnych w celu ich umorzenia oraz ich umorzeniem po stronie Spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i w związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku od tego przychodu jako płatnik... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym do nieodpłatnego nabycia przez Wnioskodawcę udziałów w celu ich umorzenia oraz do ich umorzenia zastosowania nie znajdą przepisy dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 UPDOP...

2013
17
wrz

Istota:

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu dokumentowania nieodpłatnego nabycia towarów.

Fragment:

Nieodpłatne nabycie prawa własności towarów handlowych z zamiarem ich dalszej odsprzedaży stanowi operację gospodarczą, która winna zostać prawidłowo udokumentowana. Oznacza to, że pomimo, iż takiego obowiązku powołane przepisy wprost nie przewidują, dla celów dowodowych (w celu udowodnienia że takie nabycie miało miejsce i nabycie to nastąpiło zgodnie z prawem), Wnioskodawca powinien posiadać i przechowywać sporządzony przez siebie „ inny dowód ” (np. dowód wewnętrzny), zawierający informacje dotyczące sposobu nabycia towarów, ich ilości i miejsca pochodzenia. Zatem stanowisko Wnioskodawcy stwierdzające, iż nieodpłatne nabycie towarów z „ wystawek ” może być dokumentowane innym dokumentem niż faktura czy rachunek, a mianowicie dowodem wewnętrznym lub protokołem przyjęcia zawierającym oznaczenie towaru według ilości i cech charakterystycznych jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2013
22
mar

Istota:

W jaki sposób należy udokumentować nieodpłatne nabycie, pozyskanie towarów, przedmiotów za granicą na tzw. wystawkach?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne nabycie towarów z tzw. „ wystawek ” może być dokumentowane dowodem wewnętrznym określającym ilość pozyskanych, nabytych towarów. Wnioskodawca uważa, iż taki typ nabycia towaru należy dokumentować dowodem wewnętrznym, określającym ilość towarów, ponieważ przepisy prawa podatkowego nie normują w żaden sposób zasad dokumentowania nabycia rzeczy ruchomych (towarów) porzuconych przez poprzedniego właściciela w zamiarze wyzbycia się ich własności w miejscu zwanym „ wystawką ”. Zgodnie z przepisem art. 180 i 181 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) właściciel może wyzbyć się rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze ją porzuci. Własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samoistne. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów. Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji jedynie możliwym w praktyce sposobem dokumentowania nieodpłatnego nabywania towarów na tzw. „ wystawkach ” są dowody wewnętrzne.

2011
1
paź

Istota:

Czynność przejęcia przez Wnioskodawcę zmodyfikowanej sieci energetycznej nie spełnia przesłanek pozwalających uznać ją za odpłatną (bądź nieodpłatną) dostawę towarów lub odpłatne (bądź nieodpłatne) świadczenie usług, co w konsekwencji powodowałoby objęcie jej podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

2011
1
paź

Istota:

1.Jak prawidłowo udokumentować nieodpłatne nabycie towarów handlowych pozyskanych nieodpłatnie na niemieckich „wystawkach”, a następnie wprowadzić je do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, aby potem sprzedawać je na polskim rynku?
2.Czy wprowadzenie do obrotu gospodarczego przedmiotów z tzw. „wystawek” jest możliwe i zgodne z przepisami podatkowymi?

Fragment:

W ocenie Wnioskodawczyni nieodpłatne nabycie prawa własności rzeczy ruchomych porzuconych przez inne osoby, z zamiarem ich dalszej odsprzedaży stanowi operację gospodarczą, która nie jest zabroniona przez przepisy podatkowe i można te rzeczy jako towary handlowe wprowadzić do obrotu gospodarczego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się: za prawidłowe - w zakresie dokumentowania nieodpłatnego nabycia towarów handlowych, za nieprawidłowe - w odniesieniu do sposobu ewidencjonowania nabytych nieodpłatnie towarów handlowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Stosownie do przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

2011
1
wrz

Istota:

Czy nieodpłatne:
1) dokonanie Przyznania,
2) przekazanie Certyfikatu,
3) przekazanie akcji
na rzecz Wnioskodawcy Spółki w ramach Programu skutkuje, na którymkolwiek ze wskazanych etapów, powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Nieodpłatne nabycie akcji oznacza brak kosztu uzyskania przychodów, a więc w konsekwencji zwiększenie podstawy opodatkowania i wyższy podatek dochodowy. Korzyść, którą uczestnik Programu uzyskuje w postaci nieodpłatnego nabycia akcji zostanie uwzględniona przy opodatkowaniu w momencie realizacji dochodu, czyli przy sprzedaży nabytych w ten sposób akcji. Wnioskodawca wskazuje, że powyższe znajduje oparcie w orzecznictwie oraz licznych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo: wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 411/09 interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 marca 2010 r., Nr IPPB2/415-756/09-2/AS interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 maja 2008 r., Nr IPPB2/415-274/08-2/AS , interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2009 r., Nr IPPB2/415-284/09-2/MK , interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 marca 2010 r., Nr IPPB2/415-752/09-2/MK1 , interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2009 r., Nr ILPB1/415-604/09-2/TW ), przywołany wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 września 2009 roku, sygn. akt III SA/Wa 570/09.

2011
1
wrz

Istota:

Czy nieodpłatne:
1) dokonanie Przyznania,
2) przekazanie Certyfikatu,
3) przekazanie akcji
na rzecz Wnioskodawcy Spółki w ramach Programu skutkuje, na którymkolwiek ze wskazanych etapów, powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

W momencie otrzymania akcji opodatkowany zostanie przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia związanego nieodpłatnym nabyciem, natomiast w momencie sprzedaży akcji ten sam przychód będzie stanowił już tylko koszt uzyskania przychodu. Opodatkowany natomiast zostanie dochód uzyskany ze zbycia akcji pomniejszony o ww. koszt związany z nabyciem. Reasumując w oparciu o powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, iż w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca uzyska przysporzenie majątkowe (z tytułu nieodpłatnych świadczeń) w momencie realizacji praw, tj. nieodpłatnego otrzymania akcji szwedzkiej spółki akcyjnej, które skutkuje powstaniem przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanym na zasadach ogólnych według skali podatkowej i na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania ich w zeznaniu rocznym, za rok podatkowy, w którym zostały uzyskane. Nieodpłatne dokonanie „ Przyznania ”, „ Przekazanie Certyfikatu ” i „ Przekazanie akcji ”, na rzecz Wnioskodawcy w ramach Programu nie skutkuje, na ww. etapach Programu, powstaniem przychodu ze stosunku pracy, jak również nieodpłatne dokonanie „ Przyznania ” i „ Przekazanie Certyfikatu ” nie stanowi również przychodu z innych źródeł.

2011
1
wrz

Istota:

Czynność przejęcia przez Wnioskodawcę zmodyfikowanej sieci energetycznej nie spełnia przesłanek pozwalających uznać ją za odpłatną (bądź nieodpłatną) dostawę towarów lub odpłatne (bądź nieodpłatne) świadczenie usług, co w konsekwencji powodowałoby objęcie jej podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Godząc się na nieodpłatną przebudowę przez GDDKiA majątku Spółki, Spółka nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów ani nie dokonuje odpłatnego świadczenia usług. To GDDKiA spełnia świadczenie na rzecz Spółki. Dodatkowo należy stwierdzić, że z art. 32 ust. 5 ustawy o drogach publicznych wynika wprost, że przekazanie przez zarządcę drogi (w tym przez GDDKiA) urządzeń wykonanych w pasie drogowym, osobie uprawnionej następuje nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).Z kolei stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy nieodpłatne nabycie własnych udziałów w celu ich umorzenia nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego?

Fragment:

Podsumowując, w przedstawionym stanie faktycznym, nieodpłatne nabycie własnych udziałów w celu ich umorzenia nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85 - 035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

2011
1
sie

Istota:

Czy Spółka, nie wymienione w aktach notarialnych ale faktycznie znajdujące się na nabytej nieruchomości budowle o łącznej wartości 5.000 zł ma obowiązek uznać na przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg stawki podatkowej w wysokości 19%?

Fragment:

Skoro więc nabycie nieruchomości nastąpiło na podstawie aktów notarialnych, w których określono łączną wartość przedmiotu sprzedaży, to nie można mówić, że nastąpiło nieodpłatne nabycie budowli. W sytuacji, gdyby na skutek błędu, wartość początkową zakupionych budynków ustalono w nieprawidłowej wysokości, należy dokonać korekty tej wartości. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.