Nieodpłatna dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieodpłatna dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
16
maj

Istota:

Nieodpłatne przekazanie klientom pojedynczych egzemplarzy elektronarzędzi i innych towarów w celu przeprowadzenia przez nich oględzin towaru, sprawdzenia jego działania, jakości, niezawodności, wyglądu, opakowania, instrukcji, oznaczeń itp. lub jako produkty wzorcowe.

Fragment:

Jak wynika z tego orzeczenia, za próbkę może być więc uznany także towar który ma identyczną postać jak towar przeznaczony do sprzedaży. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 2 pkt 6 cyt. ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych (...)

2012
19
cze

Istota:

W związku z dostawą książek Wnioskodawca nie będzie mógł zastosować zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy i § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia.

Fragment:

Prawną istotę umowy zamiany regulują przepisy prawa cywilnego, a zwłaszcza art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zgodnie z którym przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy. W rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa zamiany jest więc umową konsensualną, wzajemną i zobowiązującą. A zatem Kodeks cywilny – odnosząc się do zamiany jako rodzaju stosunku zobowiązaniowego – ustalił, że przedmiotem zamiany mogą być rzeczy. Natomiast z treści art. 604 K.c. wynika, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oznacza wykonanie tych czynności za wynagrodzeniem. Przepisy podatkowe nie zawierają jakichkolwiek ograniczeń, co do formy zapłaty. Wynagrodzenie (zapłata) nie musi nastąpić w formie świadczenia pieniężnego. Może to być również świadczenie rzeczowe. Taki sposób rozliczania wzajemnych należności przedsiębiorców nie stanowi naruszenia dyspozycji zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.

2012
21
mar

Istota:

Nieodpłatne przekazanie nagrody w konkursie.

Fragment:

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, iż opisana w przedmiotowym wniosku nieodpłatna dostawa towarów nie spełnia definicji odpłatnej dostawy towarów, a tym samym, w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy nie jest uznana za sprzedaż. W konsekwencji, czynności przekazania nagród należących do Wnioskodawcy w ramach organizowanych konkursów nie należy dokumentować fakturą wewnętrzną oraz nie należy jej ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej. Reasumując: Ad. 1) W związku z nieodpłatnym wydaniem zwycięzcy wyżej opisanego konkursu nagrody w postaci telefonu komórkowego lub innego przedmiotu, nie należy naliczać podatku VAT należnego od tego nieodpłatnego wydania oraz w związku z tym Zainteresowany nie ma obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej. Ad. 2) W związku z nieodpłatnym wydaniem zwycięzcy wyżej opisanego konkursu telefonu komórkowego lub innego przedmiotu stanowiącego nagrodę główną, który znajduje się w katalogu przedmiotów opisanych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, nie należy ewidencjonować czynności tej na kasie rejestrującej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
29
gru

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie nagród będzie skutkować wystawieniem faktury wewnętrznej i VAT należnym?

Fragment:

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast w myśl art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi serwis internetowy, który umożliwia zarejestrowanym użytkownikom zdobywanie punktów za wykonanie pewnych czynności. Czynnościami takimi są, np.: wypełnienie ankiety, obejrzenie reklamy, zalogowanie się do serwisu.

2011
13
gru

Istota:

Nieodpłatne przekazanie towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Fragment:

Natomiast przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy (art. 7 ust. 7 ustawy o VAT). Zgodnie z ww. przepisami czynnością podlegającą opodatkowaniu (traktowaną na równi z dostawą odpłatną) jest przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeśli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Przepisy nie stanowią o celu takiego przekazania, wyrażając regułę generalną, iż przedmiotem opodatkowania jest "nieodpłatne przekazanie" określonych towarów. W myśl słownika języka polskiego "przekazać" znaczy tyle, co oddając, powierzyć kogoś/coś komuś innemu (Słownik języka polskiego PWN,...). Uznać należy, że istotą przekazania będzie więc wyzbycie się władztwa nad towarem, przeniesienie prawa do rozporządzania tą rzeczą (towarem) jak właściciel na inną osobę.

2011
1
paź

Istota:

Nieodpłatne wydanie towarów

Fragment:

(...) rozbieżności w jego stosowaniu. Ponadto proponuje się doprecyzowanie, że opodatkowaniu będzie podlegać przekazanie towarów bez wynagrodzenia, jeżeli VAT od powyższych towarów (a nie jak obecnie czynności) podlegał w całości lub w części odliczeniu. Dotychczasowe sformułowanie „od tych czynności” stwarzało wątpliwości interpretacyjne, czy chodzi o czynność przekazania towaru czy też o czynność nabycia towaru w celu jego przekazania. W związku z tym, że intencją ustawodawcy krajowego było dostosowanie regulacji ustawy o VAT do przepisów wspólnotowych - szóstej dyrektywy Rady WE w taki sposób, aby odpowiadała ona wytycznym interpretacyjnym zawartym w orzecznictwie TSWE, zasadne jest zdaniem Wnioskodawcy przy dokonywaniu interpretacji przedmiotowego przepisu ustawy o VAT, w kontekście opisanego wyżej stanu faktycznego odwołanie się do interpretacji przepisów prawa wspólnotowego prezentowanego w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W tym zakresie należy mieć na względzie wnioski płynące z orzeczenia ETS z dnia 7 października 2010 r. w sprawie Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs przeciwko Loyalty Management UK Limitem - sprawa C-53/09 oraz przeciwko Baxi Group Ltd - sprawa C-55/09 (Sprawy połączone C-53/09 i C-55/09).

2011
1
paź

Istota:

Nieodpłatne wydanie towarów

Fragment:

Zmiana ta uwzględnia rozumienie przedmiotowych zagadnień w wytycznych interpretacyjnych zawartych w orzecznictwie TSWE i pozwoli na jednoznaczną wykładnię przepisów w tych kwestiach, gdyż - jak wynika z praktyki stosowania zmienianego przepisu po jego modyfikacji dokonanej w 2005 r., w drodze poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku do towarów i usług, treść tych regulacji powoduje rozbieżności w jego stosowaniu. Ponadto proponuje się doprecyzowanie, że opodatkowaniu będzie podlegać przekazanie towarów bez wynagrodzenia, jeżeli VAT od powyższych towarów (a nie jak obecnie czynności) podlegał w całości lub w części odliczeniu. Dotychczasowe sformułowanie „od tych czynności” stwarzało wątpliwości interpretacyjne, czy chodzi o czynność przekazania towaru czy też o czynność nabycia towaru w celu jego przekazania. W związku z tym, że intencją ustawodawcy krajowego było dostosowanie regulacji ustawy o VAT do przepisów wspólnotowych - szóstej dyrektywy Rady WE w taki sposób, aby odpowiadała ona wytycznym interpretacyjnym zawartym w orzecznictwie TSWE, zasadne jest zdaniem Wnioskodawcy przy dokonywaniu interpretacji przedmiotowego przepisu ustawy o VAT, w kontekście opisanego wyżej stanu faktycznego odwołanie się do interpretacji przepisów prawa wspólnotowego prezentowanego w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W tym zakresie należy mieć na względzie wnioski płynące z orzeczenia ETS z dnia 7 października 2010 r. w sprawie Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs przeciwko Loyalty Management UK Limitem - sprawa C-53/09 oraz przeciwko Baxi Group Ltd - sprawa C-55/09 (Sprawy połączone C-53/09 i C-55/09).

2011
1
sie

Istota:

- nieodpłatne przekazanie egzemplarzy wydawnictwa w celach reklamowych i promocyjnych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT,
- nieodpłatne przekazanie egzemplarzy wydawnictwa w celach informacyjnych na rzecz własnych pracowników nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT,
- nieodpłatne przekazanie egzemplarzy wydawnictwa na rzecz bibliotek, zaprzyjaźnionych instytucji kultury (muzea, domy kultury) i jako egzemplarze autorskie, w sytuacji gdy wartość jednego egzemplarza przekracza 10 zł podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów z właściwą dla danej dostawy stawką podatku.

Fragment:

Natomiast gdy przekazanie takie opiera się wyłącznie na woli Wnioskodawcy, a nie ze wzajemnych umów to należy takie przekazanie traktować jako nieodpłatną dostawę towarów. Zatem, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne bądź spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki. W tym miejscu organ chciałby odnieść się do samego prawa do odliczenia podatku naliczonego który nierozerwalnie jest związany z nieodpłatnym przekazaniem towarów. Jak już zauważono, opodatkowaniu podlega tylko taka nieodpłatna dostawa towarów gdzie podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (…).

2011
1
lip

Istota:

Czy w związku z faktem, iż opisane wyżej nieodpłatne przekazania towarów mają ścisły związek z prowadzonym przedsiębiorstwem, przedstawione czynności podlegają opodatkowaniu w świetle ustawy o podatku od towarów i usług?Czy w związku z faktem, iż opisane wyżej nieodpłatne przekazania towarów mają ścisły związek z prowadzonym przedsiębiorstwem, przedstawione czynności podlegają opodatkowaniu w świetle ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Biura 20.04.2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25.05.2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnej dostawy towarów – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.04.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnej dostawy towarów. Wniosek uzupełniono w odpowiedzi na wezwania do uzupełnienia sygn. IPPP3-443-331/09-2/JF z dnia 19.05.2009 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka prowadzi sprzedaż kawy i herbaty. W celu zintensyfikowania sprzedaży prowadzone są dwa rodzaje działań promocyjnych. Pierwsza kategoria działań promocyjnych to programy lojalnościowe skierowane do klientów spełniających warunki przewidziane w regulaminie programu. Program lojalnościowy skierowany jest do klientów, którego zakupy utrzymują się średnio w miesiącu na poziomie nie niższym niż 1000 zł netto. Zgodnie z regulaminem programu klient w zamian za nabycie określonych produktów w określonej ilości i o określonej wartości otrzymuje punkty, które może wymienić na nagrody z katalogu. Każdej nagrodzie przyporządkowana jest określona ilość punktów w zależności od wartości pieniężnej przekazywanej nagrody.

2011
1
maj

Istota:

Czy na czynności przekazania upominków, których zakupu Spółka nie zalicza do kosztów uzyskania przychodu mamy obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną i opodatkować je na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług mając jednocześnie na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 pkt. 3 prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup tych upominków?

Fragment:

(...) czynność, a następnie korzysta na podstawie wspomnianego art. 88 ust. 3 pkt. 3 z prawa do odliczenia podatku naliczonego (co ważne zdaniem Spółki: to prawo pojawia się dopiero w momencie opodatkowania tych czynności). Obydwa rozwiązania są dla budżetu Państwa obojętne, więc Spółka przyjmuje, że przepisy dają jej wybór spośród przedstawionych powyżej dwóch możliwości. Ocena podanego stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym : Z treści przepisu zawartego w art. 5 ust l ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 póz. 525 z późń. zm.) wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanych dalej „podatkiem”, podlegają :1.odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2.eksport towarów;3.import towarów;4.wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;5.wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art. 7 ust. 2 w/w ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym (...)