IPPB2/415-895/13-7/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu: (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grupy kapitałowej na czele której stoi SKN za 2012 r. będzie opodatkowana wyłącznie w Polsce na podstawie art. 22 pkt 1 Umowy z Niemcami?Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu: (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grup kapitałowej na czele której stoi SKN za 2012 r., będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów inne źródła stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 grudnia 2013 r. (data wpływu 27 grudnia 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 lutego 2014 r. (data wpływu) na wezwanie Nr IPPB2/415-895/13-2/MK z dnia 4 lutego 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
 1. Wnioskodawca - osoba fizyczna z miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega nieograniczonemu obowiązkowi w podatku PIT w Polsce („Wnioskodawca”).
 2. Wnioskodawca był zatrudniony od dnia 1 kwietnia 2009 r. w spółce z o.o. z siedzibą oraz miejscem zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi w podatku CIT w Polsce („Spółka). Wnioskodawca był zatrudniony w Spółce na stanowisku Dyrektora Operacyjnego i ds. Rozwoju. Spółka należy do grupy kapitałowej, na której czele stoi spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (Spółka Kapitałowa Niemiecka” / „SKN”). Wnioskodawca nie był i nie jest wspólnikiem SKN, ani spółek należących do grupy kapitałowej, na czele której stoi SKN. Wnioskodawca nie był i nie jest zatrudniony przez SKN.
 3. Grupa kapitałowa, na której czele stoi SKN organizowała program o nazwie Management Participation Program” („Program Motywacyjny”) / „MPP”, skierowany do osób zatrudnionych w spółkach należących do tej grupy, spełniających kryteria, mianowicie: zatrudnienie na stanowisku menedżerskim oraz staż zatrudnienia.
 4. MPP uprawnia do nabycia praw i obowiązków (w tym udziałów) w spółce komandytowej z siedzibą w Niemczech („Spółka Osobowa Niemiecka” / „SON”) w następujący sposób:
  1. Oferty sprzedaży udziałów w SON - SKN zaoferuje Wnioskodawcy nabycie udziałów w SON po cenie niższej od ceny rynkowej,
  2. Oferty nabycia udziałów w SON - SKN zaoferuje zakup (odsprzedaż) od Wnioskodawcy nabytych wcześniej, udziałów w SON,
  3. Oferta rekompensaty - rekompensata jaką otrzyma Wnioskodawca od SKN uzależniona jest od jego rezygnacji z oferty nr 1 i 2 powyżej. Kwota rekompensaty jest powiązana z wysokością cen wskazanych w ofercie nr 1 i 2 powyżej,
  4. Oferta sprzedaży udziałów w SON - Wnioskodawca zaoferuje SKN nabycie udziałów w SON,
  5. Pożyczka na rzecz SKN - Wnioskodawca udzieli SKN pożyczki, której wysokość odpowiada kwocie nabycia udziałów w SON („Pożyczka”).
 5. W związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w MPP, Wnioskodawca otrzymał od SKN: (i) w dniu 6 lutego 2013 r. odsetki za 2012 r. od udzielonej Pożyczki na rzecz SKN, oraz (ii) w dniu 26 marca 2013 r. kwotę z tytułu pośredniego udziału w zyskach za 2012 r. grupy kapitałowej na czele której stoi SKN.
 6. Wnioskodawca brał udział w MPP od dnia 28 czerwca 2012 r. a jego udział ustał w dniu 31 marca 2013 r. na skutek zwolnienia w dniu 25 marca 2013 r. Wnioskodawcy przez Spółkę z obowiązków świadczenia pracy. Wobec powyższego, między SKN a Wnioskodawcą w dniu 25 marca 2013 r. zawarto umowę o rezygnacji Wnioskodawcy z MPP, ze skutkiem od dnia 31 marca 2013 r.
 7. W związku z tą rezygnacją, SKN: (1) spłacił Wnioskodawcy udzieloną przez niego w ramach MPP Pożyczkę wraz z odsetkami za 2013 r., (ii) zrekompensował Wnioskodawcy jego wkład w MPP, oraz; (iii) zrekompensował Wnioskodawcy jego pośredni udział w wynikach grupy kapitałowej na czele, której stoi SKN za 2012 r.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 4 lutego 2014 r. Nr IPPB2/415-895/13-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • wskazanie, co stanowiło otrzymaną przez Wnioskodawcę od niemieckiej spółki kapitałowej kwotę z tytułu pośredniego udziału w zyskach grupy kapitałowej...
 • czy otrzymana rekompensata przez Wnioskodawcę od niemieckiej spółki kapitałowej jako wkład Wnioskodawcy w MPP oraz rekompensata z tytułu pośredniego udziału w wynikach grupy kapitałowej na czele której stoi spółka kapitałowa niemiecka, została wypłacona w formie pieniężnej...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 13 lutego 2014 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

 • w otrzymanym od H. GMHB piśmie z dnia 28 lutego 2013 r. stanowiącym wyjaśnienie, co do kwoty oraz charakteru wypłaty określono te środki jako „cash dividend”. Zgodnie ze Słownikiem terminologii prawniczej i ekonomicznej Angielsko-Polskim, Wydanie VI 2001 r., PW Wiedza Powszechna „cash dividend - dywidenda pieniężna <w formie wypłaty gotówkowej>” (s. 229). W tytule przelewu zgodnie z którym Wnioskodawca otrzymał ww. środki użyto określenia „MPP profit share 2012” co zgodnie z ww. słownikiem oznaczałoby „udział w zysku” <s. 483>.
 • otrzymana wypłata została dokonana w formie pieniężnej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w MPP nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodów ze stosunku pracy...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, spłata pożyczki przez SKN na rzecz Wnioskodawcy nie będzie skutkowała powstaniem przychodu w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy, natomiast przychodem w podatku PIT w 2013 r. dla Wnioskodawcy będą uzyskane w 2013 r. odsetki za 2012 oraz 2013 r. wypłacone przez SKN od udzielonej Pożyczki...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, podatek zapłacony w Niemczech od uzyskanych odsetek za 2012 r. oraz 2013 r. od udzielonej Pożyczki będzie podlegał odliczeniu od podatku PIT w Polsce na podstawie art. 24 ust. 2 lit. b) w zw. z art. 11 Umowy z Niemcami ...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, wypłacona przez SKN kwota z tytułu pośredniego udziału w zyskach grupy kapitałowej, na czele której stoi SKN na rzecz Wnioskodawcy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w MPP stanowi „dywidendę” w rozumieniu art. 10 Umowy z Niemcami wobec czego do osiągniętego z tego tytułu dochodu przez Wnioskodawcę zastosowanie znajdzie metoda odliczenia wskazana w art. 24 pkt 2 lit. b) w zw. z art. 10 Umowy z Niemcami ...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu: (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grupy kapitałowej na czele której stoi SKN za 2012 r. będzie opodatkowana wyłącznie w Polsce na podstawie art. 22 pkt 1 Umowy z Niemcami...
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu: (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grup kapitałowej na czele której stoi SKN za 2012 r., będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów inne źródła stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy PIT...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 5 i 6 wniosku. Odpowiedź w przedmiocie zadanych pytań Nr 1, 2, 3 4, została zawarta w odrębnych interpretacjach.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 5.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grupy kapitałowej na czele której stoi SKN za 2012 r. będzie opodatkowana wyłącznie w Polsce na podstawie art. 22 pkt 1 Umowy z Niemcami.

W świetle art. 22 pkt 1 Umowy z Niemcami „(1) Dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie <tj. w Polsce>, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie <tj. w Polsce>.

Wnioskodawca uważa, iż wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu : (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grupy kapitałowej, na czele której stoi SKN za 2012 r. nie sposób zakwalifikować do któregoś ze źródeł wskazanych w Umowie z Niemcami. W konsekwencji, zastosowanie znajdzie art. 22 pkt 1 Umowy Niemcami a wypłacona rekompensata przez SKN na rzecz Wnioskodawcy będzie opodatkowana wyłącznie w Polsce.

Ad. 6.

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu: (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grupy kapitałowej na czele której stoi SKN za 2012 r., będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów „inne źródła” stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT „źródłami przychodów są (...) 9) inne źródła.” Jak natomiast stanowi art. 20 ust. 1 ustawy o PIT „za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: (...)

Poprzez użycie przez ustawodawcę w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT słów „w szczególności powstał otwarty katalog przychodów, które można zaklasyfikować do źródła przychodów „inne źródła”. Oznacza to zatem, iż skoro uzyskane przychody nie mieszczą się w pozostałych źródłach przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o PIT, co do zasady, mogą być one zakwalifikowane do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. W ocenie Wnioskodawcy, wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu: (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grupy kapitałowej na czele której stoi SKN za 2012 r., będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów „inne źródła” stosownie do art. 10 ust.1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymywane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca był zatrudniony w Spółce z o.o. z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce na stanowisku Dyrektora Operacyjnego i ds. Rozwoju należącej do grupy kapitałowej, na której czele stoi Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech. Wnioskodawca nie był i nie jest wspólnikiem spółki kapitałowej z siedzibą w Niemczech, ani spółek należących do grupy kapitałowej, na czele której stoi spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech. Wnioskodawca nie był i nie jest zatrudniony przez spółkę kapitałową z siedzibą w Niemczech.

Grupa kapitałowa, na której czele stoi Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech zorganizowała program o nazwie Management Participation Program” („Program Motywacyjny”) / „MPP”, skierowany do osób zatrudnionych w spółkach należących do tej grupy na stanowisku menedżerskim oraz posiadających odpowiedni staż zatrudnienia. Od dnia 25 marca 2013 r. Wnioskodawca nie jest już pracownikiem Spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce. W związku z rezygnacją Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech wypłaciła Wnioskodawcy kwotę pieniężną w formie rekompensaty z tytułu: wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz z tytułu pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grupy kapitałowej na czele której stoi Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech za 2012 r.

Kwestia opodatkowania dochodów osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, niezależnie od tego gdzie są one osiągane, a które nie są objęte postanowieniami artykułów Umowy, zawartej w dniu 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) została uregulowana w art. 22 pkt 1 Umowy

Jak stanowi z art. 22 pkt 1 Umowy dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (tu: Polska), bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (tu: Polsce).

W świetle wyżej przywołanych uregulowań prawnych wypłaconą Wnioskodawcy rekompensatę, otrzymaną od Spółki kapitałowej Niemieckiej, tj. podmiotu, którego Wnioskodawca nie jest i nie był wspólnikiem oraz nie jest i nie był przez ww. spółkę zatrudniony, należy traktować w oparciu o art. 22 ust. 1 tej Umowy jako inne dochody.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z otrzymanej rekompensaty z tytułu wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz z tytułu pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grupy kapitałowej na czele której stoi Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech za 2012 r. uzyskany w Niemczech przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

W świetle powyższego, otrzymane w 2013 r. przez Wnioskodawcę środki pieniężne należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jako odrębne źródło przychodu wykazane zostały inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Tym samym, skoro przedmiotowe dochody podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce Wnioskodawca powinien je wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2013 r., jako inne źródła.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.