IBPBI/1/415-266/12/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Niemiec

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 5 marca 2012 r.), uzupełnionym w dniach 15 i 21 maja 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Niemiec – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2012 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Niemiec. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 14 maja 2012 r. Znak: IBPBI/1/415-266/12/BK, IBPBII/1/415-217/12/HK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniach 15 i 21 maja 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Z dniem 1 czerwca 2012 r. Wnioskodawca zamierza wyrejestrować się jako polski podatnik oraz zamieszkać i rozpocząć działalność gospodarczą w Republice Federalnej Niemiec, przenosząc tam centrum interesów osobistych (życiowych). Planowany pobyt w Niemczech wyniesie kilka lat (co najmniej dwa), a Polskę Wnioskodawca będzie odwiedzał okazjonalnie i to do czasu, aż żona nie dołączy do Niego. Jako współwłaściciel mieszkania położonego w Polsce nie zamierza się z niego wymeldowywać. W Polsce Wnioskodawca pobiera emeryturę, której płatnikiem jest Ministerstwo Obrony Narodowej, wypłacaną przez Wojskowe Biuro Emerytalne. W Niemczech Wnioskodawca został poinformowany, że zgodnie z przepisami o koordynacji systemów podatkowych i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w Unii Europejskiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa UE. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (zarejestrowanej w RFN) oraz dochodów z tytułu otrzymywanej emerytury ma rozliczać z niemieckim urzędem podatkowym oraz, że spoczywa na Wnioskodawcy obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w niemieckim systemie ubezpieczeń.
W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 16 maja 2012r., wskazano m.in., iż:

 • w okresie, którego dotyczy wniosek, poza wskazaną we wniosku emeryturą, Wnioskodawca nie będzie osiągał w Polsce innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
 • Wnioskodawca będzie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w którym to kraju będzie obciążony podatkiem od prowadzonej działalności gospodarczej, zarejestrowanej w niemieckim urzędzie,
 • w 2011r. Wnioskodawca nie prowadził na terytorium Polski jakiejkolwiek działalności gospodarczej,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona w Niemczech, będzie działalnością polegającą na świadczeniu usług instalatorskich, obejmujących okres powyżej 12 miesięcy, czyli w rozumieniu Umowy między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec z dnia 14 maja 2003r. o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz.U. z 2005r. nr 12 poz. 90), będzie to prowadzenie zakładu, w związku ze spełnieniem warunków określonych w art. 5 ust. 3 ww. umowy,
 • działalność gospodarczą w Niemczech Wnioskodawca planuje prowadzić przez okres 2-3 lat i po tym okresie wrócić do Polski, o ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności zmuszające Wnioskodawcę do wcześniejszego powrotu,
 • miejscem jego faktycznego pobytu będą Niemcy,
 • w okresie, którego dotyczy wniosek, Wnioskodawca będzie przebywał na terytorium Polski krócej niż 183 dni w roku 2012r. (od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r., tj. 182 dni), tym bardziej, że zamierza wyprowadzić się od córki do wynajętego w Niemczech mieszkania, w którym zamieszka także żona Wnioskodawcy.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w Polsce, czy też w Republice Federalnej Niemiec...

Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. od 1 lipca 2012r., winien on podlegać obowiązkowi podatkowemu w Republice Federalnej Niemiec.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, iż przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy, w zakresie dotyczącym opodatkowania przychodów (dochodów) z działalności gospodarczej prowadzonej od dnia 1 lipca 2012 r. na terytorium Niemiec.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym, w myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Wyżej wskazane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

W świetle ww. przepisów, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego, z którego w szczególności wynika, iż Wnioskodawca:

 • planuje w 2012r. przenieść do Republiki Federalnej Niemiec centrum swoich interesów osobistych (życiowych), gdzie
 • od 1 lipca 2012r. będzie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • w 2012r. Wnioskodawca przebywał będzie na terytorium Polski krócej niż 183 dni w roku podatkowym,
 • na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, będzie znajdować się miejsce Jego faktycznego pobytu,

stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie wskazane powyżej okoliczności zgodne są (będą) ze stanem faktycznym i nie ulegną zmianie, to uzyskane od 1 lipca 2012 r. dochody z prowadzonej na terytorium Niemiec działalności gospodarczej podlegały będą opodatkowaniu wyłącznie na terytorium Niemiec, zmianie bowiem ulegnie rezydencja podatkowa Wnioskodawcy.

W konsekwencji od chwili wyjazdu do Niemiec, jako osoba fizyczna nie posiadająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, Wnioskodawca podlegał będzie w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie dot. opodatkowania emerytury z Polski wypłacanej osobie mającej miejsce zamieszkania w Niemczech zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.