Niemcy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Niemcy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
2
wrz

Istota:

Wydatki przeznaczone przez Wnioskodawcę na wynajem mieszkania w Niemczech nie stanowią kosztu uzyskania przychodu z tytułu otrzymanego stypendium, a zatem nie znajdzie zastosowania przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Wnioskodawca przebywał w J. (Niemcy) na stypendium naukowym finansowanym przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych przyznanym w drodze konkursu na podstawie zgłoszonego przez Wnioskodawcę projektu badawczego. Stypendium było wypłacane w sześciu miesięcznych ratach po 4.900 euro na podstawie umowy zatytułowanej „ Stypendium x. ”. Jako, że badania badawcze Wnioskodawca przeprowadzał na terytorium Niemiec a otrzymywane stypendium finansowane było Niemiec, to w przedmiotowej sprawie należy przywołać przepisy umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90). Zgodnie z art. 20 ww. umowy osoba fizyczna, która przebywa czasowo w jednym Umawiającym się Państwie w celu nauczania lub prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie, w szkole wyższej bądź innej uznanej placówce oświatowej tego Umawiającego się Państwa, a która ma lub bezpośrednio przed tym pobytem miała stałe miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierwszym wymienionym Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac badawczych przez okres nieprzekraczający dwóch lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu, pod warunkiem że będzie ona opodatkowana z tytułu takiego wynagrodzenia w drugim Umawiającym się Państwie.

2015
7
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu: (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grupy kapitałowej na czele której stoi SKN za 2012 r. będzie opodatkowana wyłącznie w Polsce na podstawie art. 22 pkt 1 Umowy z Niemcami?Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu: (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grup kapitałowej na czele której stoi SKN za 2012 r., będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów inne źródła stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy PIT?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grupy kapitałowej na czele której stoi SKN za 2012 r. będzie opodatkowana wyłącznie w Polsce na podstawie art. 22 pkt 1 Umowy z Niemcami. W świetle art. 22 pkt 1 Umowy z Niemcami „ (1) Dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie <tj. w Polsce>, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie <tj. w Polsce>. ” Wnioskodawca uważa, iż wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu : (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grupy kapitałowej, na czele której stoi SKN za 2012 r. nie sposób zakwalifikować do któregoś ze źródeł wskazanych w Umowie z Niemcami. W konsekwencji, zastosowanie znajdzie art. 22 pkt 1 Umowy Niemcami a wypłacona rekompensata przez SKN na rzecz Wnioskodawcy będzie opodatkowana wyłącznie w Polsce. Ad. 6. Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, wypłata rekompensaty przez SKN na rzecz Wnioskodawcy z tytułu: (i) wkładu Wnioskodawcy w MPP oraz (ii) pośredniego udziału Wnioskodawcy w wynikach grupy kapitałowej na czele której stoi SKN za 2012 r., będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów „ inne źródła ” stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

2012
17
lis

Istota:

W zakresie miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Niemiec

Fragment:

(...) Niemcy, w okresie, którego dotyczy wniosek, Wnioskodawca będzie przebywał na terytorium Polski krócej niż 183 dni w roku 2012r. (od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r., tj. 182 dni), tym bardziej, że zamierza wyprowadzić się od córki do wynajętego w Niemczech mieszkania, w którym zamieszka także żona Wnioskodawcy. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w Polsce, czy też w Republice Federalnej Niemiec... Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. od 1 lipca 2012r., winien on podlegać obowiązkowi podatkowemu w Republice Federalnej Niemiec. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zauważyć należy, iż przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy, w zakresie dotyczącym opodatkowania przychodów (dochodów) z działalności gospodarczej prowadzonej od dnia 1 lipca 2012 r. na terytorium Niemiec. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2012
10
lip

Istota:

1) Czy w świetle obowiązujących przepisów art. 18 polsko-niemieckiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie, z dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 5, poz. 90) występuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego w Polsce od otrzymanego świadczenia emerytalnego, po zmarłym mężu, obywatelu Niemiec, skoro świadczenie to jest opodatkowane w Niemczech?
2) Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 18 ust. 1 przywołanej Umowy, stwierdzający, że emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Fragment:

Stosownie do art. 18 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polska) z drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie (Polska). Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. Umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (Niemcy). Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji gdy świadczenia (płatności) są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec, bowiem wówczas stosownie do ww. art. 18 ust. 2 Umowy płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła tj. w Niemczech. Niemieckie ustawowe ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów: ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, ustawowe ubezpieczenie emerytalne, ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków oraz ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

2012
10
sty

Istota:

W zakresie momentu uzyskania przychodu podatkowego

Fragment:

Miejscem przeznaczenia (odbioru koksu) są Niemcy. Jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, w rozumieniu ustawy z dania 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca dokonuje zakupu koksu u dostawców (polskich podatnków). Miejscem odbioru koksu (przy jego zakupie) jest teren miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jego dostawców. Z tych miejsc koks jest bezpośrednio transportowany do odbiorcy do Niemiec. Transport koksu do Niemiec zlecany jest zewnętrznej firmie transportowej. Firma ta wykonuje dla Wnioskodawcy usług transportowe. W dniu załadunku koksu na samochód dostawczy, który będzie świadczył usługę transportową Wnioskodawca wydaje towar (koks) firmie transportowej. Po przetransportowaniu koksu do miejsca przeznaczenia, do Niemiec (transport ten, łącznie z rozładunkiem samochodu ciężarowego w miejscu przeznaczenia trwa średnio 2-3 dni), w dniu rozładunku samochodu, w miejscu przeznaczenia, firma transportowa, w imieniu Wnioskodawcy wydaje towar (koks) jego odbiorcy w Niemczech (w miejscu przeznaczenia – określonym w zamówieniu – na terenie Niemiec). Dzień wydania towaru firmie transportowej, która świadczy dla Wnioskodawcy usługi transportowe, to dzień załadunku samochodu (dzień ten jest wskazany w dokumencie transportowym CMR), natomiast dzień wydania towaru (w miejscu odbioru, miejscu przeznaczenia właściwego dla jego odbiorcy) to dzień rozładunku samochodu na terenie Niemiec (pokwitowanie odbioru koksu jest dokonywane również na dokumencie CMR).

2011
31
gru

Istota:

Opodatkowanie przychodów uzyskanych w roku podatkowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wykonywanej na terenie Polski i Niemiec.

Fragment:

Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie (Niemcy), jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Analiza powyższego zapisu wskazuje m.in., że dochód przedsiębiorstwa, co do zasady, opodatkowany jest w państwie rezydencji, czyli w Polsce. W państwie zakładu - w Niemczech opodatkowany jest wyłącznie dochód uzyskany z tego zakładu. Zgodnie z przepisami art. 5 umowy określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie "zakład" obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy (art. 5 ust. 3 umowy). Jednocześnie w umowie zastrzeżone zostało, że określenie "zakład" nie obejmuje: użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa; utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa (...)

2011
19
lis

Istota:

1. Czy polski bank słusznie pobrał zaliczkę od renty wypłaconej przez Niemcy?
2. Czy Zainteresowany powinien sporządzić korekty do PIT-36 za okres 2006-2010 r.?
3. Kto powinien: Skarb Państwa czy Wnioskodawca odprowadzić podatek do Niemiec?
4. Czy Niemcy słusznie dopominają się o podatek od renty otrzymywanej przez Wnioskodawcę?

Fragment:

Zainteresowany otrzymał z Niemiec formularze EU/EWR do wypełnienia, z informacją, iż polski bank niesłusznie pobrał zaliczkę na podatek za lata 2006-2010 od przyznanej przez Niemcy renty. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż renta, która została Mu przyznana przez państwo niemieckie jest świadczeniem wypłacanym przez Krajowy Zakład Ubezpieczeń – jest świadczeniem wypłacanym z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych państwa niemieckiego. Wnioskodawca poinformował również, iż renta ta traktowana jest w Polsce jako lata pracy – uzupełnienie do stażu pracy, dzięki któremu Zainteresowany przeszedł w Polsce na zasłużoną emeryturę. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy Polski bank słusznie pobrał zaliczkę od renty wypłacanej przez Niemcy... Czy Zainteresowany powinien sporządzić korekty do PIT-36 za okres 2006-2010 r.... Kto powinien: Skarb Państwa czy Wnioskodawca odprowadzić podatek do Niemiec... Czy Niemcy słusznie dopominają się podatku od otrzymywanej przez Zainteresowanego renty... Zdaniem Wnioskodawcy, bank polski niesłusznie opodatkował otrzymywane świadczenie, winno zrobić to państwo niemieckie, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. Zainteresowany uważa również, iż skarb państwa powinien oddać Niemcom zaliczkę na podatek, a Wnioskodawca powinien sporządzić korekty z wykazaniem zaliczki na podatek w wysokości „ 0 ” zł.

2011
1
paź

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania dochodów z prowadzonej na terytorium Polski pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskiwanych ze świadczenia usług na terytorium Niemiec w latach 2007 - 2008

Fragment:

Sytuacja taka, że Niemcy dają Mu pracę i płacą za tą pracę, a On te pieniądze wydaje w Polsce oraz płaci podatek za te pieniądze w Polsce, Jego zdaniem jest niesprawiedliwa i nielogiczna. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przy czym w myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W myśl art. 3 ust. 2a) ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

2011
1
paź

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania dochodów z prowadzonej na terytorium Polski pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskiwanych ze świadczenia usług na terytorium Niemiec w roku 2011 i latach następnych

Fragment:

Sytuacja taka, że Niemcy dają Mu pracę i płacą za tą pracę, a On te pieniądze wydaje w Polsce oraz płaci podatek za te pieniądze w Polsce, Jego zdaniem jest niesprawiedliwa i nielogiczna. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przy czym w myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W myśl art. 3 ust. 2a) ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

2011
1
paź

Istota:

Korekta zeznania podatkowego

Fragment:

Nr 12, poz. 90), bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (w Niemczech). Zatem skoro renta pobierana jest przez wnioskodawczynię z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec to podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech, (uzasadnienia w tym zakresie dokonał Organ podatkowy szczegółowo w interpretacji Znak: IBPB II/1/415-169/11/ŚS). Tym samym, począwszy od 01 stycznia 2005r. podatek z tytułu tejże renty uiszczany był w Polsce nienależnie. Jeżeli zatem wnioskodawczyni za lata 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 złożyła zeznanie roczne, w którym wykazała przychód (dochód) z zagranicznej renty oraz pobrane zaliczki i podatek z tego tytułu, winna złożyć do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty i korektę zeznania w ten sposób, że wypełni ponownie zeznanie roczne za każde z tych lat, przy czym w miejscu, w którym poprzednio wpisywała przychody (dochody) z zagranicznej renty wpisze zero, wykazując jednocześnie pobrane zaliczki, a następnie obliczy na nowo podatek należny od pozostałych dochodów. Przy czym, powyższego należy dokonać przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania, o którym mowa szczegółowo powyżej.