Nielegalny pobór energii elektrycznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nielegalny pobór energii elektrycznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
19
maj

Istota:

Dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania opłat z tytułu nielegalnego poboru energii

Fragment:

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności, opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej nie mogą być traktowane jako wynagrodzenie należne przedsiębiorstwu energetycznemu za dostarczony towar w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Stanowisko Spółki, iż opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej, o których mowa w art. 57 ust. 1 Prawa energetycznego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, potwierdza orzecznictwo sądowe, w szczególności: wyrok WSA z 12 lipca 2007 r. (sygn. I SA/Rz 461/07); wyrok WSA z 28 września 2005 r. (sygn. I SA/Kr 850/05); wyrok ETS z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie C-435/03. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. W dniu 22.10.2007 r. do tut. organu wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat z tytułu nielegalnego poboru energii. W dniu 05.12.2007 r. wydana została interpretacja indywidualna nr IPPP1-443-366/07-2/JL, w której stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku uznane zostało za nieprawidłowe.

2012
10
paź

Istota:

Powiadamianie naczelnika urzędu celnego o określonej szacunkowej ilości nielegalnie pobranej energii elektrycznej

Fragment:

Sytuacja ta nie zwalnia jednak przedsiębiorcy energetycznego, który stwierdził nielegalny pobór energii elektrycznej z pewnych wymogów o charakterze formalnym. Szczególnie godne podkreślenia jest to, że obowiązek zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego powstaje dopiero wtedy, gdy ustalono podmiot, który dokonał nielegalnego poboru energii elektrycznej. Zatem składanie zawiadomienia nie jest konieczne w przypadku, gdy stwierdzono nielegalny pobór energii elektrycznej, lecz nie jest znany podmiot, który dokonał kradzieży. Co więcej, właściwe wydaje się stanowisko, iż obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu celnego o fakcie nielegalnego poboru energii elektrycznej wystąpi dopiero w przypadku zgromadzenia odpowiednich dowodów potwierdzających dokonanego nielegalnego poboru energii elektrycznej przez określony podmiot, które znajdą uznanie sądu w sytuacji gdy osoba nielegalnie pobierająca prąd dobrowolnie nie uiści nałożonej na nią opłaty określonej w nocie obciążeniowej. Nie wystarczy więc samo podejrzenie, że dany podmiot dokonał nielegalnego poboru energii elektrycznej, lecz okoliczność ta powinna wynikać z odpowiednich dowodów zgromadzonych w sprawie (np. z protokołów, w tym protokołów Policji, analiz technicznych potwierdzających dokonanie modyfikacji urządzenia pomiarowego (licznika) w celu zaniżenia jego wskazań itp.).

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie opłat z tytułu nielegalnego poboru energii

Fragment:

Momentem tym nie może być bowiem ani upływ terminu płatności, o jakim mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a) u.p.t.u., gdyż terminu takiego w sytuacji nielegalnego poboru energii elektrycznej z przyczyn oczywistych nie ma, ani termin wydania towaru lub wystawienia faktury, nie później niż 7 dni od dnia wydania towaru, o jakim mowa w art. 19 ust. 4 u.p.t.u, gdyż i tego terminu nie sposób określić, a w przypadku czynności polegających tylko na ingerencji w układ pomiarowo-rozliczeniowy termin ten nigdy się nie ziszcza. Rozwiązanie, według którego obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później jednak, niż 7 dnia od dnia bezspornego i pewnego stwierdzenia faktu nielegalnego poboru, nie znajduje oparcia w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług i może być ewentualnie rozpatrywany wyłącznie jako wniosek de lege ferenda. W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 2556/10 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka prawidłowo postąpiła ustalając dzień wystawienia noty obciążeniowej dniem, od którego w terminie 7 dni powiadamia Urzędy Celne o podmiotach dokonujących nielegalnego poboru energii elektrycznej?
Czy Spółka prawidłowo postępuje powiadamiając właściwych dla podatników (czyli osób/podmiotów dokonujących nielegalnego poboru energii elektrycznej) Naczelników Urzędów Celnych o podmiotach dokonujących nielegalnego poboru energii elektrycznej?

Fragment:

Powiadomienie składa w formie pisma przewodniego wraz z dołączonymi do niego załącznikami w postaci zestawienia podmiotów dokonujących nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz kserokopii wystawionych not obciążeniowych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Spółka prawidłowo postąpiła ustalając dzień wystawienia noty obciążeniowej dniem, od którego w terminie 7 dni powiadamia Urzędy Celne o podmiotach dokonujących nielegalnego poboru energii elektrycznej... Czy Spółka prawidłowo postępuje powiadamiając właściwych dla podatników (czyli osób/podmiotów dokonujących nielegalnego poboru energii elektrycznej) Naczelników Urzędów Celnych o podmiotach dokonujących nielegalnego poboru energii elektrycznej... Zdaniem Wnioskodawcy, poważnym problemem dla Spółki jest fakt nielegalnego poboru energii elektrycznej przez nieuprawnionych odbiorców i świadoma jej kradzież. W tym celu pracownicy Spółki i wynajęta firma zajmują się wykrywaniem i eliminowaniem przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej. Cała procedura z tym związana jest czasochłonna. Wykrycie nieprawidłowości w instalacji lub urządzeniach pomiarowych u odbiorcy energii nie przesądza jeszcze o nielegalnym poborze energii elektrycznej. Dla stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej (...)

2011
1
wrz

Istota:

Nielegalny pobór energii nie stanowi dostawy towarów, a wypłacane z tego tytułu odszkodowanie, nie jest wynagrodzeniem (płatnością) za dostawę towarów, lecz rekompensatą za poniesiona szkodę. Nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Spółka poinformowała, że opłata za nielegalny pobór energii elektrycznej ma charakter sankcyjny i nie można jej traktować jak należności za usługi dystrybucyjne. Zasady w oparciu, o które określa się wysokość opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej, określone są w Taryfie OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy należności z tytułu kar pieniężnych pobieranych przez Spółkę w formie opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej, o których mowa w art. 57 ust. 1 Prawa energetycznego, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty pobierane za nielegalny pobór energii elektrycznej wymienione w art. 57 ust. 1 Prawa energetycznego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż zgodnie z art. 2 pkt 1a oraz art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 06.347.1), a także art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. kradzież energii elektrycznej nie może być uznana za odpłatną dostawę towarów.

2011
1
wrz

Istota:

Opłaty pobierane za nielegalny pobór gazu mają jedynie charakter sankcyjny i stanowią odszkodowanie za bezumowne, bądź niezgodne z umową pobieranie gazu. Nie podlegają zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Sąd twierdził, iż opodatkowanie energii pobranej bez umowy byłoby pewną formą legalizacji czynu zabronionego i przypomniał, że nielegalny pobór energii elektrycznej jest przestępstwem na gruncie prawa karnego oraz czynem niedozwolonym w prawie cywilnym. Podobne wyroki zapadły także w Krakowie (I SA/Kr 850/05 z dnia 28 września 2005 r.), Białymstoku (I SA/Bk 193/06 z dnia 23 sierpnia 2006 r.) oraz Gliwicach (I SA/GL 1341/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. oraz III SA/GL 732/07 z dnia 24 lipca 2007 r.). W dniu 26 kwietnia 2007 r. także w Warszawie zapadł wyrok (III SA/Wa 4273/06) w sprawie opodatkowania opłat za nielegalny pobór gazu. Wyrok zapadł na korzyść „ P. ” S.A.-właściciela „ O. ” Sp. z o.o. Sąd przyznał rację Spółce stwierdzając, że w przypadku nielegalnego poboru gazu zastosowanie ma art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do czynności nie mogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Jeżeli dana czynność nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, to choćby nawet była ona dostawą lub usługą w rozumieniu ustawy, nie podlega ona opodatkowaniu, gdyż przepisy ustawy nie znajdują do niej zastosowania. Opłaty za nielegalny pobór gazu nie mogą więc podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011
1
sie

Istota:

Opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej.

Fragment:

Niezbilansowanie energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej może wynikać zarówno z działania samego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jak i wiązać się z dokonaniem nielegalnego poboru energii elektrycznej. Prawo energetyczne nie rozróżnia tych przypadków, a więc należy uznać, że Wnioskodawca odpowiada również za bilansowanie sieci wynikające z dokonywania nielegalnego poboru energii elektrycznej. Skoro zatem „ A ” Sp. z o.o., jako właściciel sieci dystrybucyjnej, jest podmiotem odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej oraz za bilansowanie energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym, to brak zbilansowania energii elektrycznej będący wynikiem zaistnienia nielegalnego poboru energii elektrycznej wymusza na Wnioskodawcy zakup dodatkowej ilości energii elektrycznej w celu zbilansowania sieci dystrybucyjnej, co powoduje powstanie szkody po stronie Wnioskodawcy. Szkody te nie ograniczają się wyłącznie do wartości nielegalnie pobranej energii elektrycznej, ale również obejmują koszt zniszczonych urządzeń sieciowych, oraz koszty jakie Wnioskodawca musi ponieść w celu wykrywania i zwalczania przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej. W opinii Wnioskodawcy, ponieważ opłaty mają na celu naprawę szkody powstałej po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, należy przyjąć ich rekompensacyjny charakter.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowania opłat z tytułu nielegalnego poboru energii Sp. z o. o.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej, o których mowa w art. 57 ust. 1 Prawa energetycznego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów usług, gdyż zgodnie z art. 2 pkt 1a oraz art. 14 ust. 1 i art. 15 ust 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE.L. 06.347.1), a także art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) tzw. kradzież energii elektrycznej nie może być uznana za dostawę towarów. Ponadto, do przedstawionego powyżej stanu faktycznego ma także zastosowanie norma prawna art. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (zwaną dalej „ ustawa o VAT ”), która wyłącza z zakresu przedmiotowego ustawy czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Czynność nielegalnego poboru energii elektrycznej jest niewątpliwie czynnością sprzeczną z ustawą, gdyż jej dokonywanie jest w sposób wyraźny przez prawo zakazane, W świetle art. 278 § 5 Kodeksu karnego, czynność nielegalnego poboru energii elektrycznej jest przestępstwem przeciwko mieniu i zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

2011
1
lip

Istota:

Samo przesłanie energii elektrycznej wbrew woli dostawcy nie powoduje, że ma miejsce dostawa towarów, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, skoro odbiorca nie nabywa jednocześnie prawa do rozporządzania nią jak właściciel.

Fragment:

Spółka wniosła w nim o potwierdzenie, że opłaty nakładane na odbiorców z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej - bez zawarcia stosownej umowy lub z pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle art. 6 ustawy o VAT, ponieważ nielegalny pobór energii jest czynnością sprzeczną z prawem i nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Przedstawiając stan faktyczny Spółka wskazała, że zamierza prowadzić działalność polegającą na dystrybucji energii. Spółka przewiduje, że będzie zmuszona nakładać na nieuczciwych odbiorców opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej. Opłaty pobierane w sytuacji nielegalnego poboru energii elektrycznej mają podstawę w przepisie art. 57 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). W przypadku stwierdzenia takich faktów spisywane będą protokoły nielegalnego poboru, a nieuczciwy klient obciążony zostanie opłatą za skradzioną energię. Nielegalny pobór energii elektrycznej może być kwalifikowany jako przestępstwo z art. 278 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 533 ze zm.). Zdaniem Skarżącej opłaty należne przedsiębiorstwu energetycznemu za nielegalnie pobraną energię stanowią odszkodowanie za sprzeczne z prawem działanie odbiorcy i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy o VAT.

2011
1
lip

Istota:

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 29 października 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. W związku ze zdarzającymi się sporadycznie przypadkami nielegalnego poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznych, Wnioskodawca na mocy postanowień art. 57 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), zobligowany jest do pobrania opłaty za nielegalnie pobraną energię w wysokości określonej w taryfie lub dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Opłaty, o których mowa powyżej, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy należności z tytułu kar pieniężnych pobieranych przez Spółkę w formie opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej, o których mowa w art. 57 ust. 1 Prawa energetycznego, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej, o których mowa w art. 57 ust. 1 Prawa energetycznego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż zgodnie z art. 2 pkt 1a oraz art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.112OO6r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.