Niedostateczna kapitalizacja | Interpretacje podatkowe

Niedostateczna kapitalizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to niedostateczna kapitalizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie:
stosowania przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji w sytuacji istnienia powiązań rodzinnych pomiędzy wspólnikami podmiotów udzielających sobie pożyczek
Fragment:
Jak wynika z powyższego, art. 16 ust. 1 pkt 61 Ustawy o CIT precyzyjnie określa krąg pożyczkobiorców, w przypadku których znajdują zastosowanie ograniczenia wynikające z tzw. niedostatecznej kapitalizacji. Mianowicie podstawowym warunkiem dla zastosowania tej regulacji jest występowanie określonych powiązań kapitałowych pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą. Mając na uwadze zaprezentowany stan faktyczny (w szczególności strukturę własnościową Wnioskodawcy, X. sp. j. oraz Y. S.A.), w celu rozstrzygnięcia kwestii, czy wydatki z tytułu odsetek od Pożyczek są objęte ograniczeniami wynikającymi z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji, konieczne jest ustalenie, czy w parach spółek (a) Wnioskodawca – X. sp. j. oraz (b) Wnioskodawca – Y. S.A. ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji). Zagadnienie to sprowadza się do stwierdzenia, czy powiązania rodzinne zachodzące pomiędzy wspólnikami tych spółek prowadzą do uznania ich za „ ten sam podmiot ” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 61 Ustawy o CIT. W doktrynie prawa podatkowego wskazuje się, że „ ustawa [o CIT - przyp. Wnioskodawcy] wprawdzie nie definiuje użytego pojęcia [podmiotu - przyp. Wnioskodawcy], niemniej zakładając racjonalność ustawodawcy przyjąć należy, że podmiot to pojęcie o szerszym znaczeniu niż spółka ”. „ Podmiotami objętymi hipotezą omawianych przepisów są udziałowcy podatnika oraz spółki córki (posiadające tego samego udziałowca) ”.
2017
7
wrz

Istota:
Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „updop")?
Fragment:
(...) niedostatecznej kapitalizacji. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop, przepisom o niedostatecznej kapitalizacji podlegają odsetki od pożyczek udzielonych pożyczkobiorcy przez następujących pożyczkodawców (tzw. kwalifikowanych pożyczkodawców”): udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki; dwóch lub więcej udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki; spółkę siostrzaną, tzn. jeśli ten sam podmiot posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji) spółki udzielającej i otrzymującej pożyczkę (kredyt). Zgodnie z art. 16 ust. 7b updop, przez pożyczkę, o której mowa powyżej rozumiana jest każda umowa, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić te sama ilość pieniędzy. Dodatkowo, przez pożyczkę rozumie się także emisje papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy oraz lokatę. W przekonaniu Spółki powyższy przepis oznacza, iż za udzielającego pożyczkę dla potrzeb przepisów o niedostatecznej kapitalizacji należy uznać taki podmiot, który w drodze jakiejkolwiek umowy zobowiązał się do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określoną kwotę pieniędzy.
2017
5
sty

Istota:
Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „updop")?
Fragment:
(...) niedostatecznej kapitalizacji. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop, przepisom o niedostatecznej kapitalizacji podlegają odsetki od pożyczek udzielonych pożyczkobiorcy przez następujących pożyczkodawców (tzw. kwalifikowanych pożyczkodawców”): udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki; dwóch lub więcej udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki; spółkę siostrzaną, tzn. jeśli ten sam podmiot posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji) spółki udzielającej i otrzymującej pożyczkę (kredyt). Zgodnie z art. 16 ust. 7b updop, przez pożyczkę, o której mowa powyżej rozumiana jest każda umowa, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić te sama ilość pieniędzy. Dodatkowo, przez pożyczkę rozumie się także emisje papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy oraz lokatę. W przekonaniu Spółki powyższy przepis oznacza, iż za udzielającego pożyczkę dla potrzeb przepisów o niedostatecznej kapitalizacji należy uznać taki podmiot, który w drodze jakiejkolwiek umowy zobowiązał się do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określoną kwotę pieniędzy.
2017
5
sty

Istota:
Czy koszty odsetek powinny zostać obliczone zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 60 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., czy też w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.?
Fragment:
Ww. ustawa zmieniająca obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., co oznacza, że do odsetek od pożyczek udzielonych i faktycznie otrzymanych przed tą datą, zastosowanie znajdą przepisy o „ niedostatecznej kapitalizacji ” obowiązujące do końca 2014 r. Tak więc kryterium decydującym o tym, które brzmienie przepisów dotyczących „ niedostatecznej kapitalizacji ” powinno mieć zastosowanie, jest data faktycznego przekazania kwoty pożyczki. W związku z powyższym, w analizowanej sprawie należy rozróżnić dwie sytuacje: ustalenie dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej; ustalenie kosztów uzyskania przychodów w związku z „ niedostateczną kapitalizacją ”. Przy czym, jako, że ustawodawca nie zawarł w „ przepisach przejściowych ” żadnych unormowań stanowiących o konieczności stosowania dla potrzeb ustalania dochodu zagranicznych spółek kontrolowanych przepisów obowiązujących po dniu wejścia w życie przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych, a ponadto, z przepisów ustawy o podatku dochodowym pod osób prawnych wynika, że przychody i koszty uzyskania przychodów zagranicznej spółki kontrolowanej należy ustalić zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to do odsetek od pożyczek udzielonych przez Spółkę znajdą zastosowanie przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.
2016
30
cze

Istota:
Stosowanie przepisów dotyczących „niedostatecznej kapitalizacji”.
Fragment:
Orzeczenia sądów oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie niedostatecznej kapitalizacji Zaprezentowane przez Spółkę stanowisko znajduje potwierdzenie w jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. W wydawanych orzeczeniach sądy wyraźnie podkreślają, że dla zastosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji niezbędne jest łączne spełnienie dwóch warunków, tj.: warunek pierwszy – pożyczka musi być udzielona przez kwalifikowany podmiot (udziałowiec lub spółka siostra), warunek drugi – poziom zadłużenia wobec kwalifikowanych podmiotów musi przekroczyć trzykrotność kapitału zakładowego podmiotu wypłacającego. Jednocześnie sądy potwierdzają, że pierwszą przesłankę – określenie statusu pożyczkodawcy – należy badać wyłącznie na moment udzielenia pożyczki, natomiast drugą przesłankę – poziom zadłużenia wobec określonej grupy podmiotów – należy badać każdorazowo na moment spłaty odsetek. W praktyce, wszelkie czynności prawne skutkujące w szczególności zmianą udziałowców podatnika lub stron umowy pożyczki, mogą mieć wpływ na stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w stosunku do wypłacanych odsetek. Takie stanowisko zostało potwierdzone w następujących (...)
2016
19
cze

Istota:
Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 dotyczące „niedostatecznej kapitalizacji” Ustawy CIT?
Fragment:
Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 dotyczące „ niedostatecznej kapitalizacji ” Ustawy CIT... Czy w związku z rozliczaniami w ramach struktury cash poolingu na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W pozostałym zakresie sprawa zostanie rozstrzygnięta odrębnie. W odniesieniu do omawianego pytania Wnioskodawca wskazał, że w przedstawionym przez niego zdarzeniu przyszłym, nie będą miały zastosowania przepisy (Ustawy CIT dotyczące „ niedostatecznej kapitalizacji ”. Cash pooling jest umową o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową lub umową konsolidacji rachunków bankowych. Cash pooling polega na pokrywaniu niedoborów pieniężnych jednej spółki z nadwyżek wypracowanych przez inną spółkę z grupy. Mechanizm ten opiera się na przesyłaniu zasobów pieniężnych spółek na jedno wspólne konto, którym zarządza agent (pool leader), np. bank lub podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej. Jego zadaniem jest takie rozplanowanie posiadanych środków, by pokryte zostały ewentualne braki na kontach poszczególnych spółek w grupie (stron umowy).
2016
22
kwi

Istota:
Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 dotyczące „niedostatecznej kapitalizacji” Ustawy CIT?
Fragment:
Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 dotyczące „ niedostatecznej kapitalizacji ” Ustawy CIT... Czy w związku z rozliczaniami w ramach struktury cash poolingu na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W pozostałym zakresie sprawa zostanie rozstrzygnięta odrębnie. W odniesieniu do omawianego pytania Wnioskodawca wskazał, że w przedstawionym przez niego zdarzeniu przyszłym, nie będą miały zastosowania przepisy (Ustawy CIT dotyczące „ niedostatecznej kapitalizacji ”. Cash pooling jest umową o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową lub umową konsolidacji rachunków bankowych. Cash pooling polega na pokrywaniu niedoborów pieniężnych jednej spółki z nadwyżek wypracowanych przez inną spółkę z grupy. Mechanizm ten opiera się na przesyłaniu zasobów pieniężnych spółek na jedno wspólne konto, którym zarządza agent (pool leader), np. bank lub podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej. Jego zadaniem jest takie rozplanowanie posiadanych środków, by pokryte zostały ewentualne braki na kontach poszczególnych spółek w grupie (stron umowy).
2016
22
kwi

Istota:
Czy w przypadku korzystania przez spółkę z finansowania innych podmiotów, powstające w konsekwencji zadłużenie spełniać będą definicję „pożyczki” określoną w art. 16 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla potrzeb stosowania przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji? A w przypadku, uznania stanowiska Wnioskodawcy za nieprawidłowe, tj. w przypadku uznania, że zadłużenie Wnioskodawcy wobec innych podmiotów uczestniczących w opisanej strukturze cash poolingu powinno być traktowane jako pożyczka, o której mowa w art. 16 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy finansowanie udzielone przez Wnioskodawcę innym podmiotom biorącym udział w strukturze cash poolingu powinno pomniejszać wartość zadłużenia zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Tym samym, przy założeniu, że zawarta przez Wnioskodawcę umowa spełnia warunki określone w art. 16 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym powinna być traktowana jako pożyczka dla potrzeb stosowania regulacji dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, należałoby uznać, że w przypadku wykazywania przez niego na rachunku bieżącym salda dodatniego i przekazywania własnych środków finansowych dla celów stosowania przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, Wnioskodawca powinien być uprawniony do pomniejszenia swojego zadłużenia o wartość przekazanego finansowania w ramach systemu cash poolingu na podstawie art. 16 ust. 7g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w części nieuznania umowy cash poolingu za umowę pożyczki i w rezultacie uznania, że nie znajdują zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o niedostatecznej kapitalizacji jest nieprawidłowe. W pozostałej części jest prawidłowe. Umowa „ cash poolingu ” jest formą efektywnego zarządzania środkami finansowymi, stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej lub podmioty powiązane ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób. Sprowadza się ona do koncentrowania środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych podmiotów na wspólnym rachunku grupy (rachunek główny) i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali.
2016
14
kwi

Istota:
Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 dotyczące „niedostatecznej kapitalizacji” Ustawy CIT?
Fragment:
Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 dotyczące „ niedostatecznej kapitalizacji ” Ustawy CIT... Czy w związku z rozliczaniami w ramach struktury cash poolingu na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT... Czy udzielane Wnioskodawcy przez poszczególnych Uczestników struktury cash poolingu poręczenia stanowią przychód z nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń na gruncie Ustawy CIT... Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie czwarte w pozostałym zakresie sprawa zostanie rozstrzygnięta odrębnie. W odniesieniu do pytania czwartego Spółka wskazała, że w przedstawionym przez niego stanie faktycznym, nie będą miały zastosowania przepisy Ustawy CIT dotyczące „ niedostatecznej kapitalizacji ”. Cash pooling jest umową o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową lub umową konsolidacji rachunków bankowych. Cash pooling polega na pokrywaniu niedoborów pieniężnych jednej spółki z nadwyżek wypracowanych przez inną spółkę z grupy. Mechanizm ten opiera się na przesyłaniu zasobów pieniężnych spółek na jedno wspólne konto, którym zarządza agent (pool leader) np. bank lub podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej. Jego zadaniem jest takie rozplanowanie posiadanych środków, by pokryte zostały ewentualne braki na kontach poszczególnych spółek w grupie (stron umowy).
2015
17
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji.
Fragment:
Zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów 23 stycznia 2015 r. w zakresie nowego brzmienia przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, do odsetek od pożyczek udzielonych pomiędzy 1 stycznia 2015 r. a końcem roku podatkowego podatnika który rozpoczął się przed 31 grudnia 2014 r. należy stosować przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. Jednakże od początku nowego roku podatkowego rozpoczętego po 1 stycznia 2015 r. podatnik powinien stosować przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą, również w stosunku do tych odsetek. Jednocześnie wskazano, że do odsetek od pożyczek udzielonych i wypłaconych przed dniem 1 stycznia 2015 r. (a nie przed końcem roku podatkowego podatnika, który zakończy się po 31 grudnia 2014 r.) znajdą zastosowanie przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w dotychczasowym brzmieniu. Z tego względu zdaniem Spółki, nieprawidłowe byłoby podejście, zgodnie z którym miałaby ona prawo do stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w dotychczasowym brzmieniu do salda Zadłużenia 1 z 30 czerwca 2015 r. oraz do salda Zadłużenia 2 z 30 czerwca 2015 r. Spółka pragnie wskazać, że jeżeli sam fakt posiadania Zadłużenia 1 oraz Zadłużenia 2 (...)
2015
11
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.