Niedopuszczalność odwołania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to niedopuszczalność odwołania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

W przypadku wydania przez organ odwoławczy postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność odwołania (art. 228 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej) nie zawsze skutkiem tego rozstrzygnięcia będzie przeobrażenie decyzji nieostatecznej w decyzję ostateczną - w przypadku wniesienia odwołania przez podmiot niebędący stroną postępowania, postanowienie stwierdzające niedopuszczalność takiego odwołania nie może spowodować, iż decyzja staje się ostateczna.

Fragment:

(...) rozstrzyganie o trafności pozostałych zarzutów podniesionych w rozpoznawanym środku odwoławczym. Jest to o tyle uzasadnione, że zarzuty te nie są adekwatne do podstawy prawnej rozstrzygnięcia i jej wyjaśnienia zawartego w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku . Z uzasadnienia tego wyroku wynika bowiem, że jedyną właściwie przyczyną uwzględnienia skargi było stanowisko Sądu pierwszej instancji, zgodnie z którym postanowienie organu odwoławczego stwierdzające niedopuszczalność odwołania powoduje, że decyzja nieostateczna staje się decyzją ostateczną. Uznanie zarzutów skargi kasacyjnej w tym zakresie czyni bezprzedmiotowym ustosunkowanie się do pozostałych zarzutów. Z tych też względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a., uwzględnił skargę kasacyjną i uchylił zaskarżony wyrok. O zwrocie kosztów postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 203 pkt 2 p.p.s.a. Na kwotę zasądzonych kosztów postępowania (...)