Niedobory | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to niedobory. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Brak zasadności dokumentowania stwierdzonego niedoboru fakturą, w przypadku obciążenia odpowiedzialnego materialnie pracownika oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, w odniesieniu do których stwierdzono niedobór zawiniony.

Fragment:

(...) niedobory towarów, a osoba materialnie odpowiedzialna za bufet uznana, że powstały one z jej winy, przedmiotowe niedobory towarów Spółka winna uznać za sprzedaż towarów, o której mowa w art. 5 ust. l pkt l ustawy o podatku od towarów i usług. Co do pozostałych niedoborów towarów aczkolwiek są one zawinione to znaczenie w niniejszej sprawie ma fakt, iż sprzedaż dotyczy towarów dzieci i to ich zachowanie powoduje harmider i rozprasza sprzedawców, co skutkuje wielokrotnie błędnym wydawaniem przez sprzedawców towarów dla dzieci i powstaniem niedoborów. Reasumując powyższe należy uznać, iż Spółce w związku ze stwierdzeniem niedoborów towarów zawinionych w bufecie w przypadku zgody osoby odpowiedzialnej materialnie będzie przysługiwało prawo udokumentowania ww. niedoboru fakturą. Natomiast, zdaniem Spółki, na Spółce spoczywał obowiązek korekty podatku naliczonego związanego nabyciem towarów, których niedobory stwierdzono w rozliczeniu inwentaryzacyjnym za dany miesiąc rozliczeniowy, a które to niedobory zostaną zaliczone przez wnioskodawcę do kosztów działalności operacyjnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania powstałych niedoborów oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

W czasie regularnych inwentaryzacji nieznaczna część tych towarów zostaje zidentyfikowana jako niedobory. Jeśli wartość niedoborów przekraczać będzie wartość nadwyżek, Spółka będzie obciążać pracowników lub firmy zewnętrzne. Zdaniem Spółki, powstanie niedoborów i obciążenie pracowników lub firm zewnętrznych kwotą różnicy między wartością niedoborów a wartością nadwyżek nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Może się więc zdarzyć, że towary zidentyfikowane jako niedobory nie zostaną ostatecznie wykorzystane do czynności, w celu wykonania których zostały nabyte (np. do sprzedaży). Jednakże brak wykorzystania ich do czynności opodatkowanych wynika z przyczyn od Spółki niezależnych, w sposób niezawiniony, co w świetle powołanego wyroku Trybunału oznacza, że prawo Spółki do odliczenia VAT zostaje zachowane, a tym samym, nie ma podstaw do dokonywania korekt odliczonego podatku. Powstawanie niedoborów jest nieodzownym skutkiem ubocznym działalności gospodarczej, zwłaszcza prowadzonej na dużą skalę. Każdego dnia Spółka realizuje olbrzymią ilość transakcji obrotu towarami, zaś powstające niedobory stanowią jedynie marginalną część tych towarów. Spółka dokłada wszelkiej staranności by niedoborów uniknąć.

2016
28
lis

Istota:

W zakresie możliwości dokonania kompensaty nadwyżek inwentaryzacyjnych z niedoborami inwentaryzacyjnymi (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Fragment:

Można się spotkać z następującymi rodzajami niedoborów: niedobory zawinione powstają w wyniku świadomych działań, bądź też zaniedbań ze strony osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki aktywów i mogą stać się roszczeniem wobec osoby odpowiedzialnej, niedobory niezawinione powstają z przyczyn niezależnych takich jak: zdarzenia losowe (kradzież, pożar itp.) lub też ubytki w granicach tzw. normy, czyli niedobory (ubytki) naturalne związane ze specyfiką danego towaru lub specyfiką działalności oraz niedobry (ubytki) pozorne oddane np. w najem lub użyczone. W przypadku nadwyżek to mogą być one rzeczywiste, bądź pozorne (spowodowane błędami w bieżącej ewidencji przychodów i rozchodów składników majątkowych albo w trakcie samej inwentaryzacji, np. błędy w dokumentacji, błędy w pomiarze). Także niedobory mogą być pozorne. Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory i nadwyżki składników majątku mogą zostać ze sobą skompensowane. Przy czym, kompensacie z nadwyżkami mogą podlegać wyłącznie niedobory uznane za niezawinione. Dodatkowo, aby dokonać kompensaty niedoborów i nadwyżek, muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki: różnice zostały ujawnione w ramach jednego (tego samego) spisu z natury, różnice wystąpiły w tym samym miejscu składowania składników majątkowych, różnice zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku (asortymentach) lub dotyczą składników majątku w podobnych opakowaniach, w wyniku czego mogło dojść do pomyłki przy przyjmowaniu lub wydawaniu tych składników.

2016
28
lis

Istota:

Ustalenia, czy niedobory inwentaryzacyjne towarów mogą zostać uznane za koszty podatkowe Spółki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3).

Fragment:

Można się spotkać z następującymi rodzajami niedoborów: niedobory zawinione powstają w wyniku świadomych działań, bądź też zaniedbań ze strony osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki aktywów i mogą stać się roszczeniem wobec osoby odpowiedzialnej, niedobory niezawinione powstają z przyczyn niezależnych takich jak: zdarzenia losowe (kradzież, pożar itp.) lub też ubytki w granicach tzw. normy, czyli niedobory (ubytki) naturalne związane ze specyfiką danego towaru lub specyfiką działalności oraz niedobry (ubytki) pozorne oddane np. w najem lub użyczone. W przypadku nadwyżek to mogą być one rzeczywiste, bądź pozorne (spowodowane błędami w bieżącej ewidencji przychodów i rozchodów składników majątkowych albo w trakcie samej inwentaryzacji, np. błędy w dokumentacji, błędy w pomiarze). Także niedobory mogą być pozorne. Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory i nadwyżki składników majątku mogą zostać ze sobą skompensowane. Przy czym, kompensacie z nadwyżkami mogą podlegać wyłącznie niedobory uznane za niezawinione. Dodatkowo, aby dokonać kompensaty niedoborów i nadwyżek, muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki: różnice zostały ujawnione w ramach jednego (tego samego) spisu z natury, różnice wystąpiły w tym samym miejscu składowania składników majątkowych, różnice zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku (asortymentach) lub dotyczą składników majątku w podobnych opakowaniach, w wyniku czego mogło dojść do pomyłki przy przyjmowaniu lub wydawaniu tych składników.

2016
28
lis

Istota:

Czy stwierdzone w opisanych okolicznościach niedobory towarowe, mogą być uznawane za niezawinione i rozpoznawane jako koszty uzyskania przychodów Spółki? Pytanie to Spółka stawia niezależnie od tego, czy zostanie uznane, że ma ona prawo dokonać w pierwszym kroku kompensaty z nadwyżkami czy też nie. Ma ono bowiem charakter generalny.

Fragment:

Można się spotkać z następującymi rodzajami niedoborów: niedobory zawinione powstają w wyniku świadomych działań, bądź też zaniedbań ze strony osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki aktywów i mogą stać się roszczeniem wobec osoby odpowiedzialnej, niedobory niezawinione powstają z przyczyn niezależnych takich jak: zdarzenia losowe (kradzież, pożar itp.) lub też ubytki w granicach tzw. normy, czyli niedobory (ubytki) naturalne związane ze specyfiką danego towaru lub specyfiką działalności oraz niedobry (ubytki) pozorne oddane np. w najem lub użyczone. W przypadku nadwyżek to mogą być one rzeczywiste, bądź pozorne (spowodowane błędami w bieżącej ewidencji przychodów i rozchodów składników majątkowych albo w trakcie samej inwentaryzacji, np. błędy w dokumentacji, błędy w pomiarze). Także niedobory mogą być pozorne. Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory i nadwyżki składników majątku mogą zostać ze sobą skompensowane. Przy czym kompensacie z nadwyżkami mogą podlegać wyłącznie niedobory uznane za niezawinione. Dodatkowo, aby dokonać kompensaty niedoborów i nadwyżek, muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki: różnice zostały ujawnione w ramach jednego (tego samego) spisu z natury, różnice wystąpiły w tym samym miejscu składowania składników majątkowych, różnice zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku (asortymentach) lub dotyczą składników majątku w podobnych opakowaniach, w wyniku czego mogło dojść do pomyłki przy przyjmowaniu lub wydawaniu tych składników.

2016
28
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawa do kompensaty nadwyżek z niedoborami inwentaryzacyjnymi.

Fragment:

Można się spotkać z następującymi rodzajami niedoborów: niedobory zawinione powstają w wyniku świadomych działań, bądź też zaniedbań ze strony osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki aktywów i mogą stać się roszczeniem wobec osoby odpowiedzialnej, niedobory niezawinione powstają z przyczyn niezależnych takich jak: zdarzenia losowe (kradzież, pożar itp.) lub też ubytki w granicach tzw. normy, czyli niedobory (ubytki) naturalne związane ze specyfiką danego towaru lub specyfiką działalności oraz niedobry (ubytki) pozorne oddane np. w najem lub użyczone. W przypadku nadwyżek to mogą być one rzeczywiste, bądź pozorne (spowodowane błędami w bieżącej ewidencji przychodów i rozchodów składników majątkowych albo w trakcie samej inwentaryzacji, np. błędy w dokumentacji, błędy w pomiarze). Także niedobory mogą być pozorne. Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory i nadwyżki składników majątku mogą zostać ze sobą skompensowane. Przy czym kompensacie z nadwyżkami mogą podlegać wyłącznie niedobory uznane za niezawinione. Dodatkowo, aby dokonać kompensaty niedoborów i nadwyżek, muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki: różnice zostały ujawnione w ramach jednego (tego samego) spisu z natury, różnice wystąpiły w tym samym miejscu składowania składników majątkowych, różnice zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku (asortymentach) lub dotyczą składników majątku w podobnych opakowaniach, w wyniku czego mogło dojść do pomyłki przy przyjmowaniu lub wydawaniu tych składników.

2016
28
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawa do kompensaty nadwyżek z niedoborami inwentaryzacyjnymi.

Fragment:

Można się spotkać z następującymi rodzajami niedoborów: niedobory zawinione powstają w wyniku świadomych działań, bądź też zaniedbań ze strony osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki aktywów i mogą stać się roszczeniem wobec osoby odpowiedzialnej, niedobory niezawinione powstają z przyczyn niezależnych takich jak: zdarzenia losowe (kradzież, pożar itp.) lub też ubytki w granicach tzw. normy, czyli niedobory (ubytki) naturalne związane ze specyfiką danego towaru lub specyfiką działalności oraz niedobry (ubytki) pozorne oddane np. w najem lub użyczone. W przypadku nadwyżek to mogą być one rzeczywiste, bądź pozorne (spowodowane błędami w bieżącej ewidencji przychodów i rozchodów składników majątkowych albo w trakcie samej inwentaryzacji, np. błędy w dokumentacji, błędy w pomiarze). Także niedobory mogą być pozorne. Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory i nadwyżki składników majątku mogą zostać ze sobą skompensowane. Przy czym kompensacie z nadwyżkami mogą podlegać wyłącznie niedobory uznane za niezawinione. Dodatkowo, aby dokonać kompensaty niedoborów i nadwyżek, muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki: różnice zostały ujawnione w ramach jednego (tego samego) spisu z natury, różnice wystąpiły w tym samym miejscu składowania składników majątkowych, różnice zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku (asortymentach) lub dotyczą składników majątku w podobnych opakowaniach, w wyniku czego mogło dojść do pomyłki przy przyjmowaniu lub wydawaniu tych składników.

2015
5
lut

Istota:

- użycie przez Wnioskodawcę do celów zwolnionych wyrobów węglowych, które stanowią nadwyżkę pomiędzy ilością odebraną i potwierdzoną w dokumencie dostawy (lub w fakturze zastępującej dokument dostawy) a ilością stwierdzoną podczas pomiarów w ramach inwentaryzacji, skorygowaną o faktyczne zużycie węgla, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. - niedobory wyrobów węglowych nie będą stanowić ubytków wyrobów akcyzowych w myśl art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy, opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 7 ustawy. Zatem stwierdzenie w ramach inwentaryzacji u Wnioskodawcy ww. niedoboru wyrobów węglowych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

Fragment:

Ujawnienie niedoborów wyrobu węglowego powstało po faktycznym przejęciu władztwa nad przedmiotowym paliwem przez Wnioskodawcę. Niedobór węgla wynika bezpośrednio z różnicy pomiędzy wskazanym i potwierdzonym przez Spółkę w dokumencie dostawy wolumenem przedmiotowego wyrobu, a ilością tego paliwa wynikającą z czynności inwentaryzacyjnych, skorygowaną o faktyczne zużycie węgla. Z opisu sprawy nie wynika, aby ww. niedobory wyrobów węglowych powstały w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą. Zatem ww. niedobory nie stanowią ubytków wyrobów akcyzowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy. Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz okoliczności przedstawione w opisie sprawy należy stwierdzić, że niedobory wyrobów węglowych, które stanowią różnicę pomiędzy ilością wyrobów węglowych odebranych i potwierdzonych przez Wnioskodawcę w dokumencie dostawy (lub w fakturze zastępującej dokument dostawy) a ilością stwierdzoną podczas pomiarów w ramach inwentaryzacji w magazynie Wnioskodawcy, skorygowaną o faktyczne zużycie węgla, nie będą stanowić ubytków wyrobów akcyzowych w myśl art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy, opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 7 ustawy.

2014
31
sie

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów niedoborów kasowych powstałych przy prowadzeniu działalności gospodarczej za pomocą Agentów oraz określenia momentu uprawniającego Spółkę do zaliczenia ww. kosztów w rachunku podatkowym.

Fragment:

(...) niedoboru od podmiotów trzecich; (c) niedobory kasowe są przez Spółkę każdorazowo weryfikowane i potwierdzane protokołem podpisywanym z Agentem (potwierdzenie i uzgodnienie niedoborów z Agentem jest zresztą niezbędne, aby Agent otrzymał prowizję należną za sprzedaż zrealizowaną w okresie, w którym powstały niedobory), stąd Spółka posiada każdorazowo dokumentację potwierdzającą wystąpienie niedoborów oraz ich przyczyny; (d) niedobory kasowe, ze względu na profil i zakres działalności Spółki, stanowią zdarzenia trudne do wyeliminowania; pomimo dokładania wszelkich starań i wprowadzania systemu procedur czy kontroli, całkowita eliminacja niedoborów jest trudna do wykonania (często niedobory wynikają z błędów ludzkich, nad którymi nie można w pełni zapanować); w efekcie, niedobory kasowe są typową stratą, jaka jest ponoszona w biznesie Spółki w związku z realizowaniem sprzedaży towarów i usług oraz osiąganiem przychodów podatkowych; (e) niedobory kasowe nie są związane z konkretnymi przychodami Spółki, niemniej jednak jako straty o charakterze zwyczajnym dla prowadzonego przez Spółkę biznesu, mogą być utożsamiane z kosztami, (...)

2014
28
sie

Istota:

Brak obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku wystąpienia niedoborów niezawinionych.

Fragment:

W konsekwencji fakt, że Spółka obciąża kierownika częścią ujawnionych na skutek inwentaryzacji niedoborów nie oznacza, że są to niedobory wynikające z niedopełnienia przez niego obowiązków (okoliczności zawinionych). Niedobory, których wartością zostaje obciążony podmiot odpowiedzialny materialnie za powierzone mienie, powstają z przyczyn niezależnych od niego, pozostających poza jego kontrolą, natomiast okoliczność, że kierownik musi zwrócić wartość ujawnionych niedoborów wynika jedynie z faktu, że przekroczyły one ustalony w umowie dopuszczalny poziom braków i niedoborów w towarach. W ocenie Spółki, ujawnione w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji niedobory i braki towarów nie powodują pozbawienia jej prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, w przypadku gdy z powodów niezależnych od podmiotu materialnie odpowiedzialnego za powierzone mienie, w tym w przypadkach zniszczenia, zagubienia lub kradzieży towarów, nabyte towary nie zostały wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej. Na prawo do odliczenia podatku naliczonego nie wpływa również fakt, że kierownik salonu jest obciążany przez Spółkę wartością netto części ujawnionych niedoborów, gdyż materialna odpowiedzialność odszkodowawcza kierownika nie wynika z jego zawinienia, a z postanowień umowy o świadczenie usług prowadzenia salonu.