Niedobory | Interpretacje podatkowe

Niedobory | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to niedobory. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
- użycie przez Wnioskodawcę do celów zwolnionych wyrobów węglowych, które stanowią nadwyżkę pomiędzy ilością odebraną i potwierdzoną w dokumencie dostawy (lub w fakturze zastępującej dokument dostawy) a ilością stwierdzoną podczas pomiarów w ramach inwentaryzacji, skorygowaną o faktyczne zużycie węgla, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. - niedobory wyrobów węglowych nie będą stanowić ubytków wyrobów akcyzowych w myśl art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy, opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 7 ustawy. Zatem stwierdzenie w ramach inwentaryzacji u Wnioskodawcy ww. niedoboru wyrobów węglowych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.
Fragment:
Ujawnienie niedoborów wyrobu węglowego powstało po faktycznym przejęciu władztwa nad przedmiotowym paliwem przez Wnioskodawcę. Niedobór węgla wynika bezpośrednio z różnicy pomiędzy wskazanym i potwierdzonym przez Spółkę w dokumencie dostawy wolumenem przedmiotowego wyrobu, a ilością tego paliwa wynikającą z czynności inwentaryzacyjnych, skorygowaną o faktyczne zużycie węgla. Z opisu sprawy nie wynika, aby ww. niedobory wyrobów węglowych powstały w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą. Zatem ww. niedobory nie stanowią ubytków wyrobów akcyzowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy. Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz okoliczności przedstawione w opisie sprawy należy stwierdzić, że niedobory wyrobów węglowych, które stanowią różnicę pomiędzy ilością wyrobów węglowych odebranych i potwierdzonych przez Wnioskodawcę w dokumencie dostawy (lub w fakturze zastępującej dokument dostawy) a ilością stwierdzoną podczas pomiarów w ramach inwentaryzacji w magazynie Wnioskodawcy, skorygowaną o faktyczne zużycie węgla, nie będą stanowić ubytków wyrobów akcyzowych w myśl art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy, opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 7 ustawy.
2015
5
lut

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów niedoborów kasowych powstałych przy prowadzeniu działalności gospodarczej za pomocą Agentów oraz określenia momentu uprawniającego Spółkę do zaliczenia ww. kosztów w rachunku podatkowym.
Fragment:
(...) niedoboru od podmiotów trzecich; (c) niedobory kasowe są przez Spółkę każdorazowo weryfikowane i potwierdzane protokołem podpisywanym z Agentem (potwierdzenie i uzgodnienie niedoborów z Agentem jest zresztą niezbędne, aby Agent otrzymał prowizję należną za sprzedaż zrealizowaną w okresie, w którym powstały niedobory), stąd Spółka posiada każdorazowo dokumentację potwierdzającą wystąpienie niedoborów oraz ich przyczyny; (d) niedobory kasowe, ze względu na profil i zakres działalności Spółki, stanowią zdarzenia trudne do wyeliminowania; pomimo dokładania wszelkich starań i wprowadzania systemu procedur czy kontroli, całkowita eliminacja niedoborów jest trudna do wykonania (często niedobory wynikają z błędów ludzkich, nad którymi nie można w pełni zapanować); w efekcie, niedobory kasowe są typową stratą, jaka jest ponoszona w biznesie Spółki w związku z realizowaniem sprzedaży towarów i usług oraz osiąganiem przychodów podatkowych; (e) niedobory kasowe nie są związane z konkretnymi przychodami Spółki, niemniej jednak jako straty o charakterze zwyczajnym dla prowadzonego przez Spółkę biznesu, mogą być utożsamiane z kosztami, (...)
2014
31
sie

Istota:
Brak obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku wystąpienia niedoborów niezawinionych.
Fragment:
W konsekwencji fakt, że Spółka obciąża kierownika częścią ujawnionych na skutek inwentaryzacji niedoborów nie oznacza, że są to niedobory wynikające z niedopełnienia przez niego obowiązków (okoliczności zawinionych). Niedobory, których wartością zostaje obciążony podmiot odpowiedzialny materialnie za powierzone mienie, powstają z przyczyn niezależnych od niego, pozostających poza jego kontrolą, natomiast okoliczność, że kierownik musi zwrócić wartość ujawnionych niedoborów wynika jedynie z faktu, że przekroczyły one ustalony w umowie dopuszczalny poziom braków i niedoborów w towarach. W ocenie Spółki, ujawnione w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji niedobory i braki towarów nie powodują pozbawienia jej prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, w przypadku gdy z powodów niezależnych od podmiotu materialnie odpowiedzialnego za powierzone mienie, w tym w przypadkach zniszczenia, zagubienia lub kradzieży towarów, nabyte towary nie zostały wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej. Na prawo do odliczenia podatku naliczonego nie wpływa również fakt, że kierownik salonu jest obciążany przez Spółkę wartością netto części ujawnionych niedoborów, gdyż materialna odpowiedzialność odszkodowawcza kierownika nie wynika z jego zawinienia, a z postanowień umowy o świadczenie usług prowadzenia salonu.
2014
28
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT odliczonego przy zakupie skradzionego towaru?
Fragment:
Biorąc po uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawione uregulowania prawne należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z niedoborami spowodowanymi kradzieżą przez pracownika odpowiedzialnego materialnie za ich powstanie. Zatem niedobory te należy uznać za niezawinione. Jak wynika z wniosku w celu zabezpieczenia przed powstaniem niedoborów w stanach magazynowych hurtowni Wnioskodawca dochował należytej staranności aby niedobory nie powstały. W szczególności podjął następujące działania: Z zatrudnionymi pracownikami podpisano umowy odpowiedzialności materialnej, a podczas cyklicznych spotkań pracownicy systematycznie są informowani o konieczności dbania o mienie i towary zgromadzone w hurtowniach. Utworzył stanowisko „ szefa kontroli jakości ”. Osoba zatrudniona na tym stanowisku dokonuje niezapowiedzianych wizyt kontrolnych w poszczególnych hurtowniach. Sprawdza wtedy wyrywkowo stany magazynowe wybranych towarów. Zainstalował system alarmowy. Wprowadził ewidencję wejść i wyjść na teren hurtowni (rozbrojenie i uzbrojenie alarmu). Nawiązał współpracę z firmą ochrony mienia. Przeprowadzał inwentaryzację dwa razy w roku. Wobec powyższego, w sytuacji utraty towaru z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, który jednocześnie dopełnił wszelkiej staranności by niedoborów uniknąć, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem utraconych towarów zostaje zachowane, a co za tym idzie nie ma podstaw do dokonywania korekt odliczonego podatku.
2014
6
lut

Istota:
Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze stwierdzeniem niedoboru.
Fragment:
Ostatecznie, w wyniku analizy i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzono wystąpienie niedoborów oraz nadwyżek inwentaryzacyjnych, przy czym wartość niedoborów nieznacznie przekracza wartość nadwyżek i stanowi ułamek procenta od obrotu rocznego realizowanego przez sklepy. W ocenie Zarządu Spółki główną domniemaną przyczyną powyższych różnic inwentaryzacyjnych są pomyłki producenta lub pomyłki sprzedawców, a główną przyczyną stwierdzonych niedoborów są kradzieże. Przy podsumowaniu wyników przeprowadzonej inwentaryzacji Zarząd uznał, że niedobory są losowe, niezawinione ani przez osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie sklepu ani też żadne inne osoby. Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, iż niedobory mogą być zawinione, jak i niezawinione. Niedobory zawinione, są to niedobory, które powstały na skutek niedopełnienia obowiązków przez osobę materialnie odpowiedzialną za powierzone jej mienie. Natomiast niedobory niezawinione to te, które powstały z przyczyn niezależnych od osób materialnie odpowiedzialnych. Niedobory te mogą powstać na skutek zdarzeń losowych np.: pożaru, kradzieży, powodzi, zalania, jak również wskutek transportu, braku prądu itp. Są to przyczyny, na które osoba materialnie odpowiedzialna nie miała żadnego wpływu.
2013
29
lis

Istota:
1.Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niedoborów w towarach?
2.Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie zaliczenie do przychodów podatkowych nadwyżek w towarach?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niedoborów w towarach... Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie zaliczenie do przychodów podatkowych nadwyżek w towarach... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Niedobory powstałe podczas inwentaryzacji stanowią koszty uzyskania przychodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w obowiązującym brzmieniu co do zasady nie przewiduje, aby straty w środkach obrotowych nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia tych strat do kosztów podatkowych (zgodnie z wypracowaną linią orzecznictwa organów skarbowych) powinna być jednak w każdym przypadku oceniana indywidualnie, z uwzględnieniem następnych przesłanek: działalności prowadzonej przez podatnika, okoliczności, które spowodowały powstanie straty (niedobory), udokumentowania strat prawidłowo sporządzoną dokumentacją inwentaryzacyjną z ustaleniem przyczyn powstania straty, które nie wynikają z winy podatnika oraz faktu zachowania przez podatnika wszelkiej staranności, aby uniknąć danej straty. Różnica inwentaryzacyjna w postaci niedoboru składnika majątku objętego inwentaryzacją może być uznana za niedobór zawiniony lub niezawiniony.
2013
25
cze

Istota:
Czy niedobór zawiniony powoduje obowiązek korekty podatku naliczonego?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wystąpienie niedoboru zawinionego powoduje obowiązek korekty podatku naliczonego, odliczonego przy zakupie towaru objętego tym niedoborem oraz czy korekty podatku naliczonego należy dokonać w deklaracji za miesiąc, w którym ten niedobór stwierdzono i zakwalifikowano jako zawiniony oraz w której pozycji deklaracji VAT -7 należy wykazać wartość korekty... Zdaniem Wnioskodawcy; w związku z faktem, iż zakupione surowce (objęte niedoborem) nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych oraz uznaniem niedoboru za zawiniony i niezaliczeniem go do kosztów uzyskania przychodów zaistniała konieczność korekty podatku naliczonego. Korektę podatku należy dokonać w deklaracji za miesiąc, w którym ten niedobór stwierdzono i zakwalifikowano jako zawiniony z tą bowiem chwilą wydatki przestały stanowić koszt uzyskania przychodów. Korektę podatku należy uwzględnić w pozycji D.3. Podatek naliczony - do odliczenia (kwota podatku naliczonego od pozostałych nabyć) z uwagi na fakt, iż korekta została dokonana w oparciu o dokument nie objęty rejestrem VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2013
20
mar

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, które nie posłużyły czynnościom opodatkowanym na skutek kradzieży
Fragment:
Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz przedstawione uregulowania prawne stwierdzić należy, iż niedobory towarów, jako niestanowiące dostawy towarów, ani świadczenia usług w rozumieniu powołanych wyżej przepisów, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, w związku z powstaniem niedoborów nie wystąpi obowiązek w podatku VAT należnym – czyli obowiązek opodatkowania powyższych niedoborów podatkiem od towarów i usług. Warto podkreślić, iż niedobory zawinione są to niedobory, które powstały na skutek niedopełnienia obowiązków przez osobę materialnie odpowiedzialną za powierzone jej mienie. Natomiast niedobory niezawinione to te, które powstały z przyczyn niezależnych od osób materialnie odpowiedzialnych. Niedobory te mogą powstać na skutek zdarzeń losowych np.: pożaru, kradzieży, powodzi, zalania, jak również wskutek transportu, braku prądu, złych warunków przechowywania itp. Są to przyczyny, na które osoba materialnie odpowiedzialna nie miała żadnego wpływu. A zatem dochodzi do sytuacji, w której nabyte towary nie zostaną wykorzystane do działalności opodatkowanej, co jest niezbędnym warunkiem dokonania odliczenia. Przepisy ustawy o VAT nie regulują kwestii niedoborów niezawinionych. Zdaniem tut. Organu, (...)
2013
19
sty

Istota:
Czy w przypadku popełnienia niedoboru w sklepie przez osobę materialnie odpowiedzialną (pracownika) należy doliczyć i odprowadzić (lub dokonać korekty) podatek VAT od powstałego niedoboru?
Fragment:
(...) niedoborem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania powstałego niedoboru i dokonania korekty podatku naliczonego od towarów objętych niedoborem. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą między innymi poprzez handel detaliczny (sklepy). Ewidencja w sklepach prowadzona jest metodą wartościową w cenach ewidencyjnych brutto. Sprzedaż w placówkach handlowych prowadzą osoby zatrudnione na umowę o pracę. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji kontrolnej stwierdzono niedobór. Niedoborem tym na podstawie noty księgowej w wartości brutto są obciążane osoby (pracownik) materialnie odpowiedzialne. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku popełnienia niedoboru w sklepie przez osobę materialnie odpowiedzialną (pracownika) należy doliczyć i odprowadzić (lub dokonać korekty) podatek VAT od powstałego niedoboru... Zdaniem Wnioskodawcy, zakres czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT został określony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i usług, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2012
27
lis

Istota:
Czy niezawinione ubytki towarów powstałe w sytuacjach przedstawionych w niniejszym wniosku, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy w tych sytuacjach Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie tych towarów, pomimo powstających różnic ilościowych – ubytków niezawinionych (niepodlegających udokumentowaniu fakturami korygującymi przez sprzedawcę)?
Fragment:
Należy zauważyć, iż niedobory mogą być zawinione, jak i niezawinione. Niedobory zawinione, są to niedobory, które powstały na skutek niedopełnienia obowiązków przez osobę materialnie odpowiedzialną za powierzone jej mienie. Natomiast, niedobory niezawinione to te, które powstały z przyczyn niezależnych od osób materialnie odpowiedzialnych. Niedobory te mogą powstać na skutek zdarzeń losowych np.: pożaru, kradzieży, powodzi, zalania, jak również wskutek transportu, braku prądu, złych warunków przechowywania itp. Są to przyczyny, na które osoba materialnie odpowiedzialna nie miała żadnego wpływu. W przypadku powstania niedoborów (czy to zawinionych czy niezawinionych) dochodzi do sytuacji, w której nabyte towary nie zostaną wykorzystane do działalności opodatkowanej, co jest niezbędnym warunkiem dokonania odliczenia. Zdaniem tut. Organu, w takiej sytuacji znajdzie zastosowanie orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 pomiędzy Państwem Belgijskim a Ghent Coal Terminal NV, w którym Trybunał stwierdził (odwołując się do zasady neutralności podatku VAT), że w sytuacji kiedy nabycie towarów i usług zostało poczynione z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej, ale z powodów pozostających poza kontrolą podatnika, nie wykorzystał on nabytych towarów i usług w prowadzeniu tej działalności, prawo podatnika do odliczenia zostaje zachowane.
2012
24
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Niedobory
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.