Niedobory | Interpretacje podatkowe

Niedobory | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to niedobory. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości dokonania kompensaty nadwyżek inwentaryzacyjnych z niedoborami inwentaryzacyjnymi (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Fragment:
Można się spotkać z następującymi rodzajami niedoborów: niedobory zawinione powstają w wyniku świadomych działań, bądź też zaniedbań ze strony osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki aktywów i mogą stać się roszczeniem wobec osoby odpowiedzialnej, niedobory niezawinione powstają z przyczyn niezależnych takich jak: zdarzenia losowe (kradzież, pożar itp.) lub też ubytki w granicach tzw. normy, czyli niedobory (ubytki) naturalne związane ze specyfiką danego towaru lub specyfiką działalności oraz niedobry (ubytki) pozorne oddane np. w najem lub użyczone. W przypadku nadwyżek to mogą być one rzeczywiste, bądź pozorne (spowodowane błędami w bieżącej ewidencji przychodów i rozchodów składników majątkowych albo w trakcie samej inwentaryzacji, np. błędy w dokumentacji, błędy w pomiarze). Także niedobory mogą być pozorne. Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory i nadwyżki składników majątku mogą zostać ze sobą skompensowane. Przy czym, kompensacie z nadwyżkami mogą podlegać wyłącznie niedobory uznane za niezawinione. Dodatkowo, aby dokonać kompensaty niedoborów i nadwyżek, muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki: różnice zostały ujawnione w ramach jednego (tego samego) spisu z natury, różnice wystąpiły w tym samym miejscu składowania składników majątkowych, różnice zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku (asortymentach) lub dotyczą składników majątku w podobnych opakowaniach, w wyniku czego mogło dojść do pomyłki przy przyjmowaniu lub wydawaniu tych składników.
2016
28
lis

Istota:
Ustalenia, czy niedobory inwentaryzacyjne towarów mogą zostać uznane za koszty podatkowe Spółki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3).
Fragment:
Można się spotkać z następującymi rodzajami niedoborów: niedobory zawinione powstają w wyniku świadomych działań, bądź też zaniedbań ze strony osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki aktywów i mogą stać się roszczeniem wobec osoby odpowiedzialnej, niedobory niezawinione powstają z przyczyn niezależnych takich jak: zdarzenia losowe (kradzież, pożar itp.) lub też ubytki w granicach tzw. normy, czyli niedobory (ubytki) naturalne związane ze specyfiką danego towaru lub specyfiką działalności oraz niedobry (ubytki) pozorne oddane np. w najem lub użyczone. W przypadku nadwyżek to mogą być one rzeczywiste, bądź pozorne (spowodowane błędami w bieżącej ewidencji przychodów i rozchodów składników majątkowych albo w trakcie samej inwentaryzacji, np. błędy w dokumentacji, błędy w pomiarze). Także niedobory mogą być pozorne. Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory i nadwyżki składników majątku mogą zostać ze sobą skompensowane. Przy czym, kompensacie z nadwyżkami mogą podlegać wyłącznie niedobory uznane za niezawinione. Dodatkowo, aby dokonać kompensaty niedoborów i nadwyżek, muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki: różnice zostały ujawnione w ramach jednego (tego samego) spisu z natury, różnice wystąpiły w tym samym miejscu składowania składników majątkowych, różnice zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku (asortymentach) lub dotyczą składników majątku w podobnych opakowaniach, w wyniku czego mogło dojść do pomyłki przy przyjmowaniu lub wydawaniu tych składników.
2016
28
lis

Istota:
Czy stwierdzone w opisanych okolicznościach niedobory towarowe, mogą być uznawane za niezawinione i rozpoznawane jako koszty uzyskania przychodów Spółki? Pytanie to Spółka stawia niezależnie od tego, czy zostanie uznane, że ma ona prawo dokonać w pierwszym kroku kompensaty z nadwyżkami czy też nie. Ma ono bowiem charakter generalny.
Fragment:
Można się spotkać z następującymi rodzajami niedoborów: niedobory zawinione powstają w wyniku świadomych działań, bądź też zaniedbań ze strony osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki aktywów i mogą stać się roszczeniem wobec osoby odpowiedzialnej, niedobory niezawinione powstają z przyczyn niezależnych takich jak: zdarzenia losowe (kradzież, pożar itp.) lub też ubytki w granicach tzw. normy, czyli niedobory (ubytki) naturalne związane ze specyfiką danego towaru lub specyfiką działalności oraz niedobry (ubytki) pozorne oddane np. w najem lub użyczone. W przypadku nadwyżek to mogą być one rzeczywiste, bądź pozorne (spowodowane błędami w bieżącej ewidencji przychodów i rozchodów składników majątkowych albo w trakcie samej inwentaryzacji, np. błędy w dokumentacji, błędy w pomiarze). Także niedobory mogą być pozorne. Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory i nadwyżki składników majątku mogą zostać ze sobą skompensowane. Przy czym kompensacie z nadwyżkami mogą podlegać wyłącznie niedobory uznane za niezawinione. Dodatkowo, aby dokonać kompensaty niedoborów i nadwyżek, muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki: różnice zostały ujawnione w ramach jednego (tego samego) spisu z natury, różnice wystąpiły w tym samym miejscu składowania składników majątkowych, różnice zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku (asortymentach) lub dotyczą składników majątku w podobnych opakowaniach, w wyniku czego mogło dojść do pomyłki przy przyjmowaniu lub wydawaniu tych składników.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawa do kompensaty nadwyżek z niedoborami inwentaryzacyjnymi.
Fragment:
Można się spotkać z następującymi rodzajami niedoborów: niedobory zawinione powstają w wyniku świadomych działań, bądź też zaniedbań ze strony osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki aktywów i mogą stać się roszczeniem wobec osoby odpowiedzialnej, niedobory niezawinione powstają z przyczyn niezależnych takich jak: zdarzenia losowe (kradzież, pożar itp.) lub też ubytki w granicach tzw. normy, czyli niedobory (ubytki) naturalne związane ze specyfiką danego towaru lub specyfiką działalności oraz niedobry (ubytki) pozorne oddane np. w najem lub użyczone. W przypadku nadwyżek to mogą być one rzeczywiste, bądź pozorne (spowodowane błędami w bieżącej ewidencji przychodów i rozchodów składników majątkowych albo w trakcie samej inwentaryzacji, np. błędy w dokumentacji, błędy w pomiarze). Także niedobory mogą być pozorne. Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory i nadwyżki składników majątku mogą zostać ze sobą skompensowane. Przy czym kompensacie z nadwyżkami mogą podlegać wyłącznie niedobory uznane za niezawinione. Dodatkowo, aby dokonać kompensaty niedoborów i nadwyżek, muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki: różnice zostały ujawnione w ramach jednego (tego samego) spisu z natury, różnice wystąpiły w tym samym miejscu składowania składników majątkowych, różnice zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku (asortymentach) lub dotyczą składników majątku w podobnych opakowaniach, w wyniku czego mogło dojść do pomyłki przy przyjmowaniu lub wydawaniu tych składników.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawa do kompensaty nadwyżek z niedoborami inwentaryzacyjnymi.
Fragment:
Można się spotkać z następującymi rodzajami niedoborów: niedobory zawinione powstają w wyniku świadomych działań, bądź też zaniedbań ze strony osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki aktywów i mogą stać się roszczeniem wobec osoby odpowiedzialnej, niedobory niezawinione powstają z przyczyn niezależnych takich jak: zdarzenia losowe (kradzież, pożar itp.) lub też ubytki w granicach tzw. normy, czyli niedobory (ubytki) naturalne związane ze specyfiką danego towaru lub specyfiką działalności oraz niedobry (ubytki) pozorne oddane np. w najem lub użyczone. W przypadku nadwyżek to mogą być one rzeczywiste, bądź pozorne (spowodowane błędami w bieżącej ewidencji przychodów i rozchodów składników majątkowych albo w trakcie samej inwentaryzacji, np. błędy w dokumentacji, błędy w pomiarze). Także niedobory mogą być pozorne. Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory i nadwyżki składników majątku mogą zostać ze sobą skompensowane. Przy czym kompensacie z nadwyżkami mogą podlegać wyłącznie niedobory uznane za niezawinione. Dodatkowo, aby dokonać kompensaty niedoborów i nadwyżek, muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki: różnice zostały ujawnione w ramach jednego (tego samego) spisu z natury, różnice wystąpiły w tym samym miejscu składowania składników majątkowych, różnice zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku (asortymentach) lub dotyczą składników majątku w podobnych opakowaniach, w wyniku czego mogło dojść do pomyłki przy przyjmowaniu lub wydawaniu tych składników.
2016
28
lis

Istota:
- użycie przez Wnioskodawcę do celów zwolnionych wyrobów węglowych, które stanowią nadwyżkę pomiędzy ilością odebraną i potwierdzoną w dokumencie dostawy (lub w fakturze zastępującej dokument dostawy) a ilością stwierdzoną podczas pomiarów w ramach inwentaryzacji, skorygowaną o faktyczne zużycie węgla, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. - niedobory wyrobów węglowych nie będą stanowić ubytków wyrobów akcyzowych w myśl art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy, opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 7 ustawy. Zatem stwierdzenie w ramach inwentaryzacji u Wnioskodawcy ww. niedoboru wyrobów węglowych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.
Fragment:
Ujawnienie niedoborów wyrobu węglowego powstało po faktycznym przejęciu władztwa nad przedmiotowym paliwem przez Wnioskodawcę. Niedobór węgla wynika bezpośrednio z różnicy pomiędzy wskazanym i potwierdzonym przez Spółkę w dokumencie dostawy wolumenem przedmiotowego wyrobu, a ilością tego paliwa wynikającą z czynności inwentaryzacyjnych, skorygowaną o faktyczne zużycie węgla. Z opisu sprawy nie wynika, aby ww. niedobory wyrobów węglowych powstały w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą. Zatem ww. niedobory nie stanowią ubytków wyrobów akcyzowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy. Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz okoliczności przedstawione w opisie sprawy należy stwierdzić, że niedobory wyrobów węglowych, które stanowią różnicę pomiędzy ilością wyrobów węglowych odebranych i potwierdzonych przez Wnioskodawcę w dokumencie dostawy (lub w fakturze zastępującej dokument dostawy) a ilością stwierdzoną podczas pomiarów w ramach inwentaryzacji w magazynie Wnioskodawcy, skorygowaną o faktyczne zużycie węgla, nie będą stanowić ubytków wyrobów akcyzowych w myśl art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy, opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 7 ustawy.
2015
5
lut

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów niedoborów kasowych powstałych przy prowadzeniu działalności gospodarczej za pomocą Agentów oraz określenia momentu uprawniającego Spółkę do zaliczenia ww. kosztów w rachunku podatkowym.
Fragment:
(...) niedoboru od podmiotów trzecich; (c) niedobory kasowe są przez Spółkę każdorazowo weryfikowane i potwierdzane protokołem podpisywanym z Agentem (potwierdzenie i uzgodnienie niedoborów z Agentem jest zresztą niezbędne, aby Agent otrzymał prowizję należną za sprzedaż zrealizowaną w okresie, w którym powstały niedobory), stąd Spółka posiada każdorazowo dokumentację potwierdzającą wystąpienie niedoborów oraz ich przyczyny; (d) niedobory kasowe, ze względu na profil i zakres działalności Spółki, stanowią zdarzenia trudne do wyeliminowania; pomimo dokładania wszelkich starań i wprowadzania systemu procedur czy kontroli, całkowita eliminacja niedoborów jest trudna do wykonania (często niedobory wynikają z błędów ludzkich, nad którymi nie można w pełni zapanować); w efekcie, niedobory kasowe są typową stratą, jaka jest ponoszona w biznesie Spółki w związku z realizowaniem sprzedaży towarów i usług oraz osiąganiem przychodów podatkowych; (e) niedobory kasowe nie są związane z konkretnymi przychodami Spółki, niemniej jednak jako straty o charakterze zwyczajnym dla prowadzonego przez Spółkę biznesu, mogą być utożsamiane z kosztami, (...)
2014
31
sie

Istota:
Brak obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku wystąpienia niedoborów niezawinionych.
Fragment:
W konsekwencji fakt, że Spółka obciąża kierownika częścią ujawnionych na skutek inwentaryzacji niedoborów nie oznacza, że są to niedobory wynikające z niedopełnienia przez niego obowiązków (okoliczności zawinionych). Niedobory, których wartością zostaje obciążony podmiot odpowiedzialny materialnie za powierzone mienie, powstają z przyczyn niezależnych od niego, pozostających poza jego kontrolą, natomiast okoliczność, że kierownik musi zwrócić wartość ujawnionych niedoborów wynika jedynie z faktu, że przekroczyły one ustalony w umowie dopuszczalny poziom braków i niedoborów w towarach. W ocenie Spółki, ujawnione w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji niedobory i braki towarów nie powodują pozbawienia jej prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, w przypadku gdy z powodów niezależnych od podmiotu materialnie odpowiedzialnego za powierzone mienie, w tym w przypadkach zniszczenia, zagubienia lub kradzieży towarów, nabyte towary nie zostały wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej. Na prawo do odliczenia podatku naliczonego nie wpływa również fakt, że kierownik salonu jest obciążany przez Spółkę wartością netto części ujawnionych niedoborów, gdyż materialna odpowiedzialność odszkodowawcza kierownika nie wynika z jego zawinienia, a z postanowień umowy o świadczenie usług prowadzenia salonu.
2014
28
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT odliczonego przy zakupie skradzionego towaru?
Fragment:
Biorąc po uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawione uregulowania prawne należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z niedoborami spowodowanymi kradzieżą przez pracownika odpowiedzialnego materialnie za ich powstanie. Zatem niedobory te należy uznać za niezawinione. Jak wynika z wniosku w celu zabezpieczenia przed powstaniem niedoborów w stanach magazynowych hurtowni Wnioskodawca dochował należytej staranności aby niedobory nie powstały. W szczególności podjął następujące działania: Z zatrudnionymi pracownikami podpisano umowy odpowiedzialności materialnej, a podczas cyklicznych spotkań pracownicy systematycznie są informowani o konieczności dbania o mienie i towary zgromadzone w hurtowniach. Utworzył stanowisko „ szefa kontroli jakości ”. Osoba zatrudniona na tym stanowisku dokonuje niezapowiedzianych wizyt kontrolnych w poszczególnych hurtowniach. Sprawdza wtedy wyrywkowo stany magazynowe wybranych towarów. Zainstalował system alarmowy. Wprowadził ewidencję wejść i wyjść na teren hurtowni (rozbrojenie i uzbrojenie alarmu). Nawiązał współpracę z firmą ochrony mienia. Przeprowadzał inwentaryzację dwa razy w roku. Wobec powyższego, w sytuacji utraty towaru z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, który jednocześnie dopełnił wszelkiej staranności by niedoborów uniknąć, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem utraconych towarów zostaje zachowane, a co za tym idzie nie ma podstaw do dokonywania korekt odliczonego podatku.
2014
6
lut

Istota:
Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze stwierdzeniem niedoboru.
Fragment:
Ostatecznie, w wyniku analizy i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzono wystąpienie niedoborów oraz nadwyżek inwentaryzacyjnych, przy czym wartość niedoborów nieznacznie przekracza wartość nadwyżek i stanowi ułamek procenta od obrotu rocznego realizowanego przez sklepy. W ocenie Zarządu Spółki główną domniemaną przyczyną powyższych różnic inwentaryzacyjnych są pomyłki producenta lub pomyłki sprzedawców, a główną przyczyną stwierdzonych niedoborów są kradzieże. Przy podsumowaniu wyników przeprowadzonej inwentaryzacji Zarząd uznał, że niedobory są losowe, niezawinione ani przez osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie sklepu ani też żadne inne osoby. Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, iż niedobory mogą być zawinione, jak i niezawinione. Niedobory zawinione, są to niedobory, które powstały na skutek niedopełnienia obowiązków przez osobę materialnie odpowiedzialną za powierzone jej mienie. Natomiast niedobory niezawinione to te, które powstały z przyczyn niezależnych od osób materialnie odpowiedzialnych. Niedobory te mogą powstać na skutek zdarzeń losowych np.: pożaru, kradzieży, powodzi, zalania, jak również wskutek transportu, braku prądu itp. Są to przyczyny, na które osoba materialnie odpowiedzialna nie miała żadnego wpływu.
2013
29
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Niedobory
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.