Netting | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to netting. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
10
lip

Istota:

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki w dacie ich kapitalizacji? (stan faktyczny)

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka uczestniczy we wzajemnym systemie kompensat (tzw. netting), w wyniku którego dochodzi do rozliczeń finansowych spółek w grupie kapitałowej. Założeniem systemu kompensat wzajemnych zobowiązań i należności była redukcja przepływów kapitałowych pomiędzy podmiotami grupy kapitałowej, tak aby podmiot w grupie otrzymywał wartość netto należności oraz redukcja kosztów przelewów bankowych. System ten polega na comiesięcznym ustalaniu salda zadłużenia lub wierzytelności wobec każdej spółki w grupie. Od takiego salda naliczane są odsetki. Funkcję zarządcy systemem nettingu pełni Oddział utworzony przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii, który stanowi własność tej spółki. Jego podstawowym celem działalności jest świadczenie usług finansowych, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla banków. Oddział nie jest powiązany ze Spółką ani w sposób bezpośredni, ani w sposób pośredni w myśl art. 11 ust. 1, 5a i 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Oddział prowadzi rachunki nettingowe dla każdej uczestniczącej w systemie nettingu spółki w grupie. Na rachunkach tych zapisywane są salda spółek wobec innych spółek w grupie i naliczane odsetki. Z tytułu prowadzenia kont międzyzakładowych spółki są zobowiązane uiszczać opłaty na rzecz Oddziału w wysokości 50 EUR za każde konto międzyzakładowe.

2013
10
lip

Istota:

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki w dacie ich kapitalizacji? (stan faktyczny)

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe: Spółka uczestniczy we wzajemnym systemie kompensat (tzw. netting), w wyniku którego dochodzi do rozliczeń finansowych spółek w grupie kapitałowej. Założeniem systemu kompensat wzajemnych zobowiązań i należności była redukcja przepływów kapitałowych pomiędzy podmiotami grupy kapitałowej, tak aby podmiot w grupie otrzymywał wartość netto należności oraz redukcja kosztów przelewów bankowych. System ten polega na comiesięcznym ustalaniu salda zadłużenia lub wierzytelności wobec każdej spółki w grupie. Od takiego salda naliczane są odsetki. Funkcję zarządcy systemem nettingu pełni Oddział utworzony przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii, który stanowi własność tej spółki. Jego podstawowym celem działalności jest świadczenie usług finansowych, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla banków. Oddział nie jest powiązany ze Spółką ani w sposób bezpośredni, ani w sposób pośredni w myśl art. 11 ust. 1, 5a i 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Oddział prowadzi rachunki nettingowe dla każdej uczestniczącej w systemie nettingu spółki w grupie. Na rachunkach tych zapisywane są salda spółek wobec innych spółek w grupie i naliczane odsetki. Z tytułu prowadzenia kont międzyzakładowych spółki są zobowiązane uiszczać opłaty na rzecz Oddziału w wysokości 50 EUR za każde konto międzyzakładowe.

2012
9
mar

Istota:

Czy w przypadku gdy dana sesja nettingowa obejmuje rozliczenie/spłatę odsetek od pożyczki, w wartości zadłużenia, którego wysokość należy porównać z trzykrotnością kapitału zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy uwzględnić kwotę Nadwyżki oraz spłacanych odsetek?

Fragment:

Zgodnie z ustalonymi w grupie zasadami, płatności wynikające z ww. zobowiązań/należności są w pierwszej kolejności regulowane w drodze wzajemnych kompensat tzw. nettingu, który jest dokonywany każdego miesiąca. Ponadto Wnioskodawcy została udzielona pożyczka przez podmiot powiązany w sposób skutkujący objęciem odsetek należnych od pożyczki restrykcjami wynikającymi z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Raz na rok w ramach nettingu Wnioskodawca dokonuje zapłaty zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczki. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy (zgodnie ze sformułowanym pytaniem) jest natomiast kwestia ustalania wartości zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy, na dzień, w którym odbywa się sesja nettingowa obejmująca spłatę odsetek od pożyczki, a dokładniej, czy w wartości zadłużenia należy uwzględnić dokonane w tym dniu kompensaty, a więc tzw. Nadwyżki, które wpływają na zwiększenie bądź zmniejszenie kwoty pożyczki, jak również, czy w wartości zadłużenia należy uwzględnić kwoty spłacanych w tym dniu odsetek. Opisany przez Spółkę stan faktyczny dotyczy zatem transakcji nettingowych i ich wpływu na wartość zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy. Wskazać należy zatem, iż netting definiowany jako system wzajemnych kompensat dokonywanych pomiędzy rachunkami bankowymi przedsiębiorstw powiązanych i jest jedną z transakcji wewnątrzgrupowych nieunormowanych jednoznacznie w polskim prawie podatkowym.

2012
9
mar

Istota:

W zakresie ustalania wartości zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy, w ramach sesji nettingowej.

Fragment:

Zgodnie z ustalonymi w grupie zasadami, płatności wynikające z ww. zobowiązań/należności są w pierwszej kolejności regulowane w drodze wzajemnych kompensat tzw. nettingu, który jest dokonywany każdego miesiąca. Ponadto Wnioskodawcy została udzielona pożyczka przez podmiot powiązany w sposób skutkujący objęciem odsetek należnych od pożyczki restrykcjami wynikającymi z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Raz na rok w ramach nettingu Wnioskodawca dokonuje zapłaty zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczki. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy (zgodnie ze sformułowanym pytaniem) jest natomiast kwestia ustalania wartości zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy, na dzień, w którym odbywa się sesja nettingowa obejmująca spłatę odsetek od pożyczki, a dokładniej, czy w wartości zadłużenia należy uwzględnić dokonane w tym dniu kompensaty, a więc tzw. Nadwyżki, które wpływają na zwiększenie bądź zmniejszenie kwoty pożyczki, jak również, czy w wartości zadłużenia należy uwzględniać kwoty spłacanych w tym dniu odsetek. Opisane przez Spółkę zdarzenie przyszłe dotyczy zatem transakcji nettingowych i ich wpływu na wartość zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy. Wskazać należy zatem, iż netting definiowany jest jako system wzajemnych kompensat dokonywanych pomiędzy rachunkami bankowymi przedsiębiorstw powiązanych i jest jedną z transakcji wewnątrzgrupowych nieunormowanych jednoznacznie w polskim prawie podatkowym.

2011
14
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz „Firmy” posiadającej siedzibę we Francji w związku z wykonywaniem przez nią usług pośrednictwa i koordynacji systemu nettingu podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu nettingu Spółka ma obowiązek na bieżąco informować „Firmę” o swoich należnościach i zobowiązaniach wobec pozostałych uczestników systemu. Dodatkowo wdrożono system informatyczny, do którego wprowadzane są automatycznie dane transakcji objętych systemem i wynikających z nich rozliczeń w taki sposób, że Spółka może śledzić ich stan w czasie rzeczywistym. „Firma” otrzymuje wynagrodzenie za usługi pośrednictwa i koordynacji systemu nettingu ustalone na poziomie rynkowym i płatne na podstawie faktur wystawianych przez ten podmiot. „Firma” nie wykonuje w Polsce żadnej działalności i nie posiada w Polce zakładu ani stałej placówki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz „Firmy” w związku z wykonywaniem przez ten podmiot usługi pośrednictwa i koordynacji systemu nettingu podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem postanowień umowy polsko-francuskiej... Zdaniem Spółki, przychód „Firmy” z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usługi pośrednictwa i koordynacji systemu nettingu nie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce.

2011
1
lip

Istota:

VAT - w zakresie kursu waluty obcej stosowanego do przeliczania wartości faktur korygujących na polskie złote

Fragment:

Rozliczenia za nabywane towary i usługi dokonywane są w systemie nettingu. Do 30 września bieżącego roku Spółka otrzymywała faktury od dostawców z grupy w polskich złotych, z równoczesnym podaniem wartości w walucie euro. Spółka traktowała takie transakcje jako transakcje wyrażone w polskich złotych, ponieważ rozliczenia w dostawcami z grupy dokonywane były również w złotych polskich. Od 1 października bieżącego roku Spółka zmieniła walutę rozliczenia w systemie netting i dokonuje płatności w walucie euro. Również wartości na fakturach od dostawców grupowych, wystawione po 30 września 2008 r., wyrażone są tylko w walucie euro. Kwoty na fakturze w euro przeliczane są na złote wg wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu waluty euro na dzień wystawienia faktury. W związku z tym, w zaistniałym stanie faktycznym, stanowisko wnioskodawcy co do zastosowania w niniejszej sprawie przepisów § 37 w/cyt. rozporządzenia Ministra Finansów jest prawidłowe. Należy jednakże zauważyć, że powyższe rozporządzenie nie obowiązuje od dnia 01.12.2008r. W chwili obecnej (od dnia 01.12.2008r. przepisy dotyczące sposobu przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych, są zawarte w art. 31a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
cze

Istota:

Czy ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach programu nettingowego. koszty skapitalizowanych odsetek stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w dacie kapitalizacji?

Fragment:

W programie nie są uwzględniane rozrachunki z działalności finansowej, np. wynikające z udzielonych i otrzymanych pożyczek, w opisanym programie n……., Agent pełni jedynie rolę administratora zgłaszanych sald należności i zobowiązań, nie przejmuje własności należności lub zobowiązań. mając na uwadze specyfikę transakcji nettingowy, która dotyczy również opisywanego programu, nie jest możliwe określenie, które z wierzytelności zgłoszonych do systemu są umarzane przez potrącenie (i z którą Spółką), a które przez uregulowanie (fizyczną płatność). Konsekwencje stosowania umowy n…….. - programu I.. N…….: rozliczenia pomiędzy Spółkami są dokonywane saldami (co oznacza mniejsze kwoty przelewów i tym samym mniejsze kwoty prowizji bankowych oraz zmniejsza ilość sald uzgadnianych na koniec roku); kompensaty nie są dokonywane bezpośrednio miedzy podmiotami posiadającymi względem siebie należności i zobowiązania (kontrolę nad prawidłowością i kompletnością kompensat sprawuje Agent); przelewy kwot wynikających z sald występują w przypadku zaistnienia takich możliwości lub wystąpienia zapotrzebowania na gotówkę, co pozwala na unikniecie kosztów finansowania zewnętrznego związanego z zaciąganiem kredytów bankowych (przede wszystkim odsetek oraz kosztów administracyjnych); fakt iż odsetki od zobowiązań powstałych w ramach programu nettingowego. mogą być przekazane Spółkom (które posiadają należności) jest możliwe zminimalizowanie kosztów prowizji bankowych, co w konsekwencji oznacza wyższe oprocentowanie należności oraz niższe oprocentowanie zobowiązań.

2011
1
cze

Istota:

CIT - w zakresie różnic kursowych, uznania potrącenia nettingowego jako dnia potrącenia zobowiązań, uznania kursu umownego jako faktycznie zastosowanego kursu waluty

Fragment:

Z tego względu kurs podawany (ustalany) przez Centrum Nettingowe dokonujące rozliczeń należności i zobowiązań Spółki w formie nettingu, może być potraktowany jako kurs faktycznie zastosowany. Należy bowiem przyjąć, iż Spółka przystępując do systemu wzajemnych rozliczeń przez Centrum Nettingowe, wyraża wolę (zgodę) stosowania tak przyjętych kursów walut obcych. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe w następujących interpretacjach w zakresie stosowania prawa podatkowego: w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z 14 maja 2007 r. znak 1471/DPR1/423-24/07/KK oraz w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 14 sierpnia 2007 r. znak 1472/ROP1/423-220/07/AK. Jednocześnie należy zauważyć, iż w przypadku, gdy do realizacji płatności zostanie zastosowany faktyczny kurs waluty obcej ustalony przez podatnika z bankiem (instytucją finansowa), do wyliczenia różnic kursowych nie można przyjąć innego niż ten, który został faktycznie zastosowany, kursu waluty obcej. Ad. 3) Przy ustalaniu różnic kursowych ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia w związku ze stosowaniem do wyliczania różnic kursowych faktycznie zastosowanych kursów walut.

2011
1
maj

Istota:

Zasady opodatkowania usług, świadczonych na podstawie umowy nettingowej

Fragment:

Wynagrodzenie należne Axxx z tytułu usługi nettingu świadczonej na rzecz Spółki będzie uwzględnione w wysokości stóp procentowych, o których mowa powyżej. W związku z realizacją postanowień umowy Spółka będzie rozpoznawać import usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy planowane zawarcie umowy, a następnie jej wykonywanie, będzie się wiązało z konsekwencjami w zakresie podatku od towarów i usług („VAT”) dla Spółki (innymi niż rozpoznanie importu usług)... Zdaniem wnioskodawcy: Mając na uwadze specyficzny charakter usługi świadczonej przez Axxx na rzecz Spółki, Spółka jest zdania, że zawarcie i wykonywanie umowy nie będzie miało wpływu na jej rozliczenia VAT (innych niż konieczność rozpoznania importu usług). Przede wszystkim Spółka pragnie podkreślić, że w ramach systemu rozliczeń nettingowych jedynym podmiotem zobowiązanym do świadczenia usługi będzie Axxx. Zgodnie z postanowieniami umowy to Axxx będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich zapisów na koncie rozliczeniowym, kalkulowania odsetek oraz odpowiedniego uwzględniania ich na koncie rozliczeniowym. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zgodnie z art. 27 ust. 3 w związku z art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy o VAT miejsce świadczenia usług bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją znajduje się w miejscu siedziby podmiotu otrzymującego usługę.

2011
1
kwi

Istota:

Wątpliwości podatnika budzi wpływ sesji nettingowych na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.

Fragment:

Nr 54, poz. 654 z późn. zm), w sprawie: różnice kursowe – wielostronne porozumienia kompensacyjne (netting) stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Spółka z o.o. należy do międzynarodowej Grupy. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje transakcji również w walutach obcych. Zagraniczne zobowiązania i należności między kontrahentami będącymi członkami Grupy Spółka reguluje w formie nettingu. System rozliczeń polega na tym, że: funkcję banku, z którego usług korzysta Spółka pełni Centrum Rozliczeniowe Grupy w Dublinie. Kusy przeliczeniowe walut obcych ustalane są przez Centrum rozliczeniowe osobno dla każdej sesji nettingowej. Sesje nettingowe mają charakter cykliczny, comiesięczny. Spółka zgłasza do realizacji w danej sesji nettingowej swoje należności od pozostałych członków Grupy w walutach dokonanych transakcji. Centrum rozliczeniowe sporządza wykaz płatności do każdej sesji nettingowej zawierający należności zgłoszone przez Spółkę oraz jej zobowiązania zgłoszone przez pozostałych członków Grupy (nie zawsze są to wzajemne należności). Poszczególne płatności wymienione są w wykazie w oryginalnych walutach wystawionych faktur, a następnie są przeliczone po kursie ustalonym przez Centrum rozliczeniowe w Dublinie na polskie złote (PLN).